த ேகா ைட
அமர

கி

E book by Waajid M A

www.classicaltamilstories.com
bpcwajid@yahoo.co.in

அ தியாய
சமப தி

ேபா

அவ

பைழய சிேநகித

ைடய

ழ ைத எ

"மாமா! இ ேபாெத

லா

, நாேன எ

தி

வதி

வைத வ கடன

கிரா கிெய

மாதி

ைல?" எ

றா

.


ைன ஒ

கியமான காரண ைத ம

இ ேபா

ெசா

உலக வா

பா

றிவ

றி

நட

வ ேசஷெம
யா

மா எ

பவமானா

ந பவ

னெவ

வா க

மணமக
மா ப
ேச

ைள

வழிய

கி

த சண

உய


ற தா

ப தாப ச
க ப

டாவதி

ைல. ெவ

ைகய

யாண

பவ

கைதய

கைள

றன.

நட த
ரணமா

வ வாக

ெகா

ப தி ைககள
ேவ ஒ

நட கி

வப த

இைள பாற உ கா

!

யாத

டா

அவ கைள

ைல.

கைள

என

ர தி

லவ

ைல. இ ப

.

.

பவ

ைடய ேதாழி ஒ

தைலய

. இ

. க

ேபா

கிைள ஒ

பவ

நட த ஒ

ஏைழக

அவ

அ த மர தி

பர

வா

ேன

ெசா

ம றவ க

ெசா

, அ த அதிசய ச

: ெப

சாைலேயா

அ த மண ெப

அ ேபா

இ த

றா

ெப

மண ெப

மர த ய

ஜா

ற மாத தி

மணமக

தவ க

பவ

வதி

ேக

,

க பைன ெச

ச ேதக

உதாரணமாக, ெச
அதிசய ைத

யாத

ப தி ைககள

.

லவா எ

தா

காரணமாவ

. கைதய

அ தைன அதிசயமான ச

ெரா

ைமயாக நட

க கைதயாவ
கிற

காகித

அவ

:

ைகய

க பா

ேதா

கிேற

வ ேக டா

கைதேய

ெகா

ஏேதேதா சா

ேபாய

ேக

த தினா

ேபாட

அவ

நா

நட த

ஆன

தி

,

தா க

தா

.

! மண ெப

வ தி

.

.அ

தா

,

.

நா

இேலசி

மர த
ேபாய

ந பவ

தானா ேபாய

ேப ஒ

தைலய

பா

தி

வழ

.

தேவ

தி தா

பவ

ேபா

ைறேய எ
ைக
கிேற

.

ெம

தி

றா

நிமிஷ

மண ெப

ஆய ர

. எ
வா

ள யா

ஆ ேசப

கைள

கைத எத காக

தி ெச

திவ டலாெம
பவ

மர த

? ப க தி

, என

கிற

றவ கைள

ஆகேவ

அ தைகய வா
உ ேதசி தி

ேதா

தா

அ த

? ேவ

டாதா? அ

டாதா?" எ

ேபா

ெம

ைண

தானா வ ழ ேவ

இைத நிைன

ெப

ேவா

க ேவ

டாதா? அ த மர கிைள ஐ

தைலய லாவ
ெசா

ேவாமா? "அ த மண ெப

பன

வத காக ஏதாவ

ைகய

ேதா

ைற தா

நட

கிற

இ ேபா

!

அ தியாய

ஏெழ

சிேநகித க


வா


தி

ணாமைலநாத , ரமண ஷிக
ேபைர

ற ப ேடா

ைரகள

ைக

அவசிய
ஆவலாய

பா

பா
. அ ேபா
"ஜயா" எ

தி

ெகா

இர

ைற நா

ணாமைல
,எ


ேபாேனா .

.வ .வ . ஆகிய இ த

ேநா க

.வ .வ . தம
நாக க ந
தா . "இ ப

நா

கில

ைகைய

ப றி

ப ட மாதரசிைய

ைணயாக அைட த பா கியசாலி யாேரா? அவைர
க ேவ

.

!" எ

ெச

ைனய லி

ெச

சி

ேவ

ேபா

தி

ேகா ைட இ

ெம

திவ

ெச

அ த

,அ த

றி

ெந கள
பா

பா

பற

சி

மி

லா

ேறா

தி

ணாமைல

தாேன எ

.வ .வ . எ

வ சா

அளவளாவ

ப க

நா

த சன
பற

ெச

என

இ ேபா

வா

. நா

இற

பா
காம

ஆனா

தடைவ பா


கிேன

ெகா

வமான

ேபான

கிள ப

ேதா . இரா தி
ப , "ந

றன?" எ

ரமண

. சாய

ப ேனா .

ெச
ேக இற

றி

. எ

மானா
ேபா

" எ

றா க

ேவ

. "ச

த தாக

தா

. "அைரமண

ெவய

கி

. கா ப எ

ேவ
தி

தா

பா

ப க
கா ப கிைட

கா ப ய

லா

பா

அவ க
ேபா

ெற

சிைய அைட த

ேபா

ைடய

ஷிகைள

கால

கிள

மன திலி

ள தி

தியைட ேதா .

ேதா

கிேறா

ெவ
இற

தி

ைல. "ந ேவ

றி கைள

ேச

கி

தடைவ அ

ெம

.வ .வ .ைய எ

எ ப ய

ேடா

ெனா

மதமி

ெகா

கைள

அதிகமாகி

கி

ேபா

தமான சமய தி

,

,

? ஜயா ெசௗ கியமா? அவ

ைனைய ேநா கி

யா

ணாமைலநாதைர

ெச

ேபாக ேவ

கிற

கைள

ஏேதா ஓ

றி

தா

,எ

மைனகைள

ெகா டார

ேசா

இர

ரா தி ேய கதைவ இ
ெபா

ேநர

லாம

.

ேபா

. ேபா

ைய

, மதி

ப தி

ெப ற ப ரேதச

கைள

கா சிய

. ெவ

ப ரசி தி

திைர

பா

நாளாக உ

ேமா டா

டப

வழிய

ேகா ைடைய

ெவ

க, ப ரயாண ஆர
அ த

ேபா

. பாழைட த அர

,

, கிள ப மனமி

ெச

. அ த

என

திர

கைள

. ஆனா

கவ

,ம

த உ சாகெம

வ த

கி

ேதா

கைள

சிய

பா

ணாமைல

கிற

ற ஆைச

ேகா ைட

நி

. நா

" எ
ப வ

, நா

.

மா

நிைன தா க
ேமாக ைத

ெசா

ெனா
லிவ

ஹார

.

கிேறா

றா க

. அத

ச த

கிள ப

ேறா, இ

ெகா

ேக

நாேன தி

நி மா

ேபா

. தடதடெவ

ேபாய

நிச த

பா

"சீ! இெத

. எ

கி ேட

வத

ன காரணமி

திைசய லி

தி ெர

ேநர

மைற த

கைள
டப

தா

கள லி

ெகா

கிற ச த

அதிகமாய

. ந

கிழ ேக

நிமிஷ
ெகா
நாவத

ெகா

கிேன
கிற

ைவ க

ெவௗவா

. எ

ேப

தா

.அ
யாம

தி


நா

நா

ப தி

மைற

பைழய பாழைட த
. இ

ளைட த பா
பய உண

சி

ெபௗ ணமியாதலா
ெகா

தா

அதிகமாகி
இராவ

. பாதி வழிய ேலேய தி

.
டா

,

.

கி
கி
வைத

வ த

ப க

தி

பய

ைன நாேன

ைகெய

மன தி


திைக

டாய ன.

னா

ேபான ப ற

ெச

.

ப ரகாச

க மா ேட

அ த

ெபௗ ணமியாக ம

ச த ைத

'இற ைக'ைய அ

நிலவ

ப ரேதச

. இ

ேத

உதயமாகி

ஏறி ெச

வள

ேக தி

ேட

நா

ெகா

கைள

தடைவ பா
தா

?" எ

சீ கிர தி

அைம த ப க

த ேகா ைட

ெதாட

பரபர

ேக ட

ப ரேதச தி

ன தன யாக

ெகா

. அ ேபா

நிமிஷ

ேமேல ேபாய

பா

தி

ெச

ல ேவைளயாக அ

. அ

.

"

. அ தி ேநர தி

லாத பய

ரண ச திர

கல க

. ெவ

ெச

ெகா

ைடய கா

ைத ய ப
ேம

ேபா

வ ட ேவ

ைலேயா, அ த ஏகா த

யமான ப ரேதச

மன தி

ேபா
ப ய

றி

,

றன. இ த
பா
பா

ப கள

தா
கலா

ேபாக ேவ
. ப கள
ேம

ேமேல அ
நி

ேற

ேம
அ த
அ ப

ெம
ஏற
தி

! ஏெனன

,

உ கா

தி

தா

ஜி பா அண


தவ

ெகா

ேதா

ேவ

நியாயமி

! அவ
தா

றிய

, அவைன

ைத ய

டாகி வ

கா சிைய

கி

நா

ேக ேட

ப க

அவ
மார

ெசா

வாமி எ

நா

தா

, "க

ேநா கினா

. பற

"இ

ேக ட

. பற

என

ேக ஒ
ேபாகலா '
வ த

இ த

றா

.

இ த ஊ
ெப ய

," எ

ஆனவ

ஆகவ

ேட

றா

. த

பதாக
ைலயா?" எ

லி அவ

ைல," எ

வான
ெகா
றா

.

தானா?"

உபா தியாயராகய

ெகா

," எ

ெகா

.

ைல

ண லாவ

ெசா த ஊ

ெத

வைர

.

, "உம

ெரய ன

, ெப

நா

ட ெரா

ஷமாய

ெசா

ேச

றிேன

ல ேவைள! இ

ெவ

ட தி

யாண

சமாள

?இ த ஊ

. 'ந

ைல. எ

பா

திைக

தலி

உ கா

யாணமா?" எ

பா

. ேப

என

சா ப

னேபா

"க

. "இ

ெசக

சைம

சமப தி

ஆ ச ய

காரண ைத

பத

டாக

ேபாேன

நிைன ேத

பா

ெவ

; இ த இட திலி

"ஆமா

திசாலி

;

, அ த நி மா

கிறாேன! ேபாகிற ேபா

மனதி

அவன

ஸா

றா

வா

, பயேமா, அதிசயேமா உ

அவ

. "யா

,

சாதாரணமாக

ேபா

டா

ெச

ப ட ைபயைன

க தி

கிறேத?" எ

கிரா

கைளயான

தி ெர

காண ப டன. ஆனா
ேபாலி

. நாக கமாக ேவ

அ த ேவைளய

ைப மிதி தவ

ெகா

தா

அ த வாலிப

.

. இ ப

ைல. ஆனா

பா

இைளஞ

. தைலைய அழகாக

ேக பா

ப ரேதச தி

ள .
கிேற

.

.

, ெபய
ைகயா
அவ
ேக ேட
ச திரைன

ைன

. அ ேபா

.

அவ

ைடய பா ைவ

னைக

?" எ

"இேத ஊ

, இேத இட தி

ஷமாகிற

பற

, "இ
தா

.

ேக ேட

..." எ
ைற

இவ

சி த

ப ரேதச தி

அவ

வாக அ

,எ

அ ப

ெகா

தமன ேவைளய

கி

தா

ேதா

சாவகாசமி

ளைத

தா

ேதா

நாளாக, யா டமாவ
ேவ

கிள

ைள ச யாய

ப ரைமேயா எ

ெம

அவ

தய

கினா

ெசா

ெதாட

,"

.

லி

கி

. ஐேயா!

கிறேத! இ த ஏகா தமான

இவன ட

என

ேப கிறா

ய ேவ

"சீ கிரமாக
ேற

.

ேதா
மானா
ெம
ெசா

நா

ெத

அக ப

ய தைன ைகய

ெகா

ைலெய
கிற
வ வர

. உ

ேபா

,

இெத

லா

சி த

ெசா
பவ

கிேற

," எ

றா

என

ற எ

றிய

,

. அவ

அவ

தா

க மி

.

. எ தைனேயா

கைள

ஆைச

ற ஆைச
லி

,

டவ

நிைன கிற களா

ைடய அ

க ப டவ

வத

. என ேக சில சமய

ைப திய கார

ஏேதா ெரா

நி சயமாகி

நிமிஷ

ப ரைம ேபாலி

மனதி

"என

ெச

. ெப

யாண " எ

கிற

ேடா ேம?

ெம

ேக

தா

நி சயமாகிய

.

றி, ஒ

தா

ைடய ெந

ெகா

ெப

.

"எ த ஊ

மாதி யாக

தன.

அவனாகேவ, "ஆனா

றா

ஏேதா ஒ

ெசா

.

மாறிவ

திய னா

இ ப

.

ைடய கைதைய
ேயாசைன ெசா
டாய
ேக

.

லி உதவ

ேபாகிேற

,"

மார
பா

தா

றா

ெதாட

வாமி ந
. "ஆக

.ஒ

!

ெப

கினா

கிராம தி

ஆய

லா

ெக

ப ரேதச

எ ப ேயா எ

யாராவ

லா

ெசா
பச

ேக வர ேவ

ஞாய

தி

ேவ

மாதி

ெவ

நா

ேபா

. என
கா

.பற

வர

லாம
.

கத

டாய

யா

ெத

தா

வள
கைள

ெதாட

; ேகாய லி


.

.

ேத

பகலி

.

வத

தஅ

நட
தா

மா

. இ த இட ைத
ேகா ைட

சா

;

வா க
கி
மி

ரண ச திர

கிேன

கலகல பா

காவல க

.

ைண

ஆர ப

.

ன ேவைல?' எ

ஏேதேதா ஆகாய

தவ க

. இ

சி

அைழ

வ தி

ெச

கவ

வத

பாழைட த

ைற நா கள

ெகா

ேமளவா திய

பா க

லா

ச நாள

திைரேயறிய ேகா ைட
ெகா

.இ த

தன யாக இ

இ த ப ரேதச

மைனய

இ த

ற ஆைச உ

ெகா

ெபாழி

ர திேல ேகா ைட
அர

டா க

. இ

ேத

,"

லவா? வ

ெப

. ெகா

ெபௗ ணமியாய

ெகா

ேநர தி

ெம

றி அைல

ேபாக மனமி

ேத

தலிய வ

.

ள நிலாைவ

ேக தன யாகேவ வ

றி

த ெசயலாக

கிழைம
ப வ

ேனன

மன ைத

அவ க
நா

ெசா

ேவ

சிலைர அைழ

நாளைடவ

ேமேல ெசா

கிைட த ேபாெத

கிேற

உபா தியாய ேவைல

ேம அ த

லி வர ம

ைன

நா

ைமயாகி வ

, 'ெவ

ைற வ தி

கிள ப வ

கிைட ப


சில சிேனகித க

ைண

ெகா

ெற

மாத

ேகா ைட

பய க
கமாக

.

"ப க

றி த

ெகா

தபாராதைன மண அ

இேத
தி

.
;

உலாவ

ெகா

;ம

ெகா

பா க

சில

நா

என

மய

ெகா

ஒலிதாேனா? அ
ேபா

ற உண

ெப

சி

ரா தி

நா

ேபாய

ேபாலி

உட

ெப

கிறேத? கா

. அ

இ த உலக

ேச

தேதா? அ த

ேகேயா, ேக

டாய

.

நா

தி
வதி

ெகா
ைற

, "எ

? ேபய

, ேந றிர

ேப

ைலெய
. ஆனா

வ த

வரேவ

ெம

ன பா,
ேபாலி

ற எ

ஆைச

ெகா

ேத

. அ

இ த

இ ப

ெவள றி
றா க

தா

ேகா ைட
த மான

ப கேம

ெச

த மான தி

க ெந
வள

ெப ய ச தி எ

உ கா

றிய

தைல

ைல. காைலய

க, இ
வ த

ைன

பல

ேக
. கைடசிய

அ த ஆைசைய அட க

பதாகேவ ேதா

கி

ேபா

ைறய தின

கிறாேய?" எ

லக

; ெபௗ ணமி ெந

. ஏேதா ஒ

இேத இட தி

, நாளாக ஆக இ த

த ெபௗ ணமிய

கிள ப ேன

ேச
க வ

தவ

ப ேனேனா? ம

ேட

ேபா

கண ேநர

தவ க

கிற

ெசா ட நைன

. அ த மாையய லி

. வ ைர

,ஒ

ச தி க நட

டாய

லா

!

ர திலி

ெவ

தி ெர

ன ஆ ச ய

உலக ைத

என

பா

ைமய

கவ

தடைவ எ ேபாேதா, எ

ேற

ைன

ேவ

கி

பாத

ைகய

ேகேயா ெவ

கி

கள

வத காக ேதக ைத ஒ
நி

. எ

வய


. இ

ப ரைம உ

நிமிஷ தி

ேபா

...

நடனமா

ெகா

சில

ஒலிைய

வா க

அ த

ைக ஒலி ேக ப

மண பாத
ேபா

மா க

எறி த

ேக ேட

மட மாத க

ணமி

நிஜமாகேவ சத

கள

. ராஜ

ஒலி க நடமா

இ ப

ெப

டப

யாம

.
ெகா

ேட

. ெபா

வ ட

.

தக ைட ேபா
ெகா

'ச , அ

ரண ச திர
.அ

நா

ண எ

தமி

தி

ேவ

ெதாட

கி

. ஆனா

ெகா

,இ

ேட

ெதாட

,ஊ

ேக வர

கிேன

.அ

ப த

ேநர

ைற நா

பா

ெந

கி ெந

அேதா அ த

ஆனா

ேதா

றிய

லா

உட

வர

அ த மாதி

. ஒ

ஏேத
,அ

தியாய

.

சில ெபாலி ேக ட
ைல. எ

ன தா

தி

ேத

. என

ச த

நி

.

நட கிற

. சில

ஒலி

னா

. அ த ஒலி

வ ப மள வாசைன பரவ

. ச தன வாசைன மாதி

மிக மிக இேலசாய
வாசைனய

லா

ைட வ த

சில ெபாலி

உ கா

,ஓ

சாவதானமாக

ண ைத

ெகா

ப ய

ேம

ஏமா ற மைட ேத

ேபாகவ

கி வ

ேநர

ஓட

வைரய

ற எ

. ச ேதக
ெக

. அத

ற ச ேதக தினா

த மான

கி வ த ேபா

, ெகா

ேச

அ த

ேபாேன

ெவ

பல தடைவகள

ேமா எ

ேபாலேவ, சிறி

வ ததாக

தி

ஏ படாத ப யா

ெபௗ ணமிய

ெந

ைல. எ

கிைட த ேபாெத

ேவைள ெபௗ ணமி

தலி

.

டாெத

'எ
தவ

ேபாலி

றிய

த பற

.

ைன

,

, அ த இன ய

ேதா

ேபா

தான

பாதி எ

கிய

ேத வ

யவ

. சாவகாச

பவ

ெதாட

ேபா

ெத

ப ரைமதா

. ஆனா

. சில ெபாலி எ

நட ேத

பற

ைலெய

கி

நாழிைக ஆய

. ஏெனன

ேக க

கி வ

கிேன

ெதாடரவ

ேட

ேலாக திலி

ஆக ஆக, ெந
னா

ேற

சில ெபாலி அ ேபா

இர

ேக ட சில ெபாலி ெவ

உ கா

ர தி

ேமேல ேமேல வ

. அ

ஞாபகமா? என

.

வாசைன தானா?
ெத யவ

ைல.

சிறி

ேநர

உ கா

நா

தி

ேத

சில ப

த ேம

அ த மி
ெகா

ச த

கி வா
தி

உரா
ெதாட

ேபா


கிேன

. பற

றிய

வழியாக

. இ ப

எ தைன

. எ

தைல

ப யான ஒ

சலசலெவ

ெகா

தி

டவனா

ேத

டாய

. பற

ேபா

உட ெப

வர

ேதா

வ ட தி

ப கள
லா

இற

ேபாகிறெத

அவசர ப

வ த

. வழ க

ேத

ெகா

. அ
ேதா

சத
றிய

ேபா

கி

கா தி
வ ேதா

ேத

. அ

இ த

. என

னா

னா

தடைவைய

லா

கைள

பவ

ேபா


ற ெம

ேபா

ேபா

தய

நி

ைன

லிய கர


களா

ற உண

.

இேலசாக இ

யதாய
ேபா


ேத

ப ய

ைகெயாலி ெரா

ேமேல ஏறி, என

ச ேதகமற உண
ெக

.அ ப

வான ப

, அவசரமா

. ஆனா

ேநர

.

வார

ேபாலேவ, அ த இன ய ச தன வாசைன எ

ேதா

பள

த வ நா

வள

கி வ ததாக

னா

.

தி

ேத

லாம

. ேபா

ைன நாேன நி தி

உ கா

பவ

சி உ

ைன

ேமேல மிக மி

ற உண

ெபௗ ணமி

நி

ெபௗ ணமி எ ேபா

தய

ேபால
ேராம

ெகா

ைத யமி

ெகா

என

தய ைத

.அ

ேபா

நி பத

.

தன. அளவ லாத திகி

த ேபா

ெவா

,இ

ேக ட

ேதேனா ெத யா

சமப தி

ளக

கி இ

ற இட திலி

நி ப

நி

ேபால

ப மண ைத அ

மதி மய

. ேதக தி

ேமேல ெவ

,ச

ப ய

அ த இ

ேநர

. பற

சிைல ேபா

வான ச தனவாசைன எ

நா

மற

ஒலி ேக க ஆர

ப கள

ெம

கி
.

ைல.

. ச
யாேரா
சி

டாய

. தைலய லி

காகித

ைமயாக

ெகா

ெகா

ள எ

ைற

ெவ

ைசயைட

பரவச தி

ஆலி

ளா

நா
பவ

ச திர

ேகயாவ

கள டதி

டாகி நா

ேட

ைல

ப டவ
?எ

ேபான

ெச

உயர வ

மாைல

. என

நா

.

,அ த உ
ைளக

பவ

ஏேதா

அதிகமாகி

வர

. அ

டாெத
தி ெவ

சில , "ஏ

, ஸா !

ேத

ெவ

கிறேத!

த களா?" எ
ப ரைமய

ைமயாகேவ, ப ரதி ெபௗ ணமி
ைன

ைன

த அ த

நா

றி

கிறா

. அவ

றா க

பைத

த அ

ெத

வழ க ேபா

நா

அவைள

பவ தி

ெகா


யா ?

வ த திைசைய ேநா கி

நா

ம ம

என

ைகெயாலி ேக ட
தி

ேத

ேவனா?

த ெபௗ ணமிய
சத

.

ல;

? எத காக இ த ஏைழ உபா தியாயைர
றாவ

.

ைச

மய

ேபாய

ைடய அ

ேத

ேற . எ

ெச

லா

ப க

பா

ச தன வாசைன க ெம

ேபனா? இ த அ

பதி

ெவ

ேபாேன

ேபாய

ைகக

. என

சைடய

. ஆனா

. அ ப ேய நா

ேதா

ேகா ைட

ப ேமாஹின எ

னெத

ெய

யாண

ல. உ

கிறா

இத

நட

, பய

ன சா

ஆகேவ, எ
மய கம

க ேவ

வள

தி

ஆனேபா

ெகா

தி

. ஆனா

ேபாெத

ெபா

,இ த

கா

நிைன

சீ கிர திேலேய

எ ப

ெகா

ப ரைமதா

தி ெச

மாய

நா

வ ய ைககைள

திேன

ஆகாய தி

ேயாதய
ெவ

இன ேம

கி

கவ

.

கிறெத

ைல. தி

கைள உய

கன ைத நிைன

டாய

சி த

. த

ப ச

த ேபா

. அ த

வைரய

றியப யா

ெவ ட ெவள தா

ெதள

ேட

ேதா

கர

கா

பா

ேத

நா
. ெம

கிைட த
ஒலி
சிலி

.

திைக

ேபாேன

.உ

ைன ேநா கி வ

வதாக

ேதா

ேதா

றிய

.அ

ேதா றமா? அ

கிறா
பட

அவ

ஆபரண


ெந

கிேற

. ேபசிய

ேக? எ ேபா

ைத

கள
ேபா

ேபாலி
நா

ம தி

அவ
ேபா
ெசா

காதி

ல வாெய

கீ ேழ வ

கிறதா?' எ

ெகா

ஞாபக
ேத

. எ ேபாேதா ஒ

வா

பய ந

.

நா

ளக

,எ

ேத

.அ த

. அவ

மிக

தா

.

தா

ெத

லாவ ய
சி தி

கி

தய

;இ

கண தி

.

தா

.

.

ண ,'
மி ெவ

மா !

ைடய ைகைய

ச திய

ேபா

. அ த இன ய

பைழய ஒ

ைடய ேக

றா

ண லவ

த வ

, அவ

கிேற

பா

பா

கிறேதா

நி

ெவ

.

,

நிலெவாள வ

ம தி

மறேவ

..."

தா

ன ைககைள

ப டேபா

ேக டா

சமய

ெகா
வ த

ெவள

ெப

தி

ைன நிமி

'இ த ஜ

ைன நா

,உ

ேகேயா, அவைள நா

வதாக

ெகா

ப ரகாசி தன. அ ப

ைன ஞாபக

க,

- இ ப
களா

நிஜ

நட

தன. தாவண ய

க தி

கிேற

ைகய ேல, அவ

அண

தா

க ெந

. எ ேபாேதா, எ

திர க

ேபா

க திலி

அவ

மித

ராஜ

தாவண

.

றிய

.

கா

ைடய பர த க

அ த

தி

ேதா

ஆனா

பா

அ த

. அ

க, ஒ

நி சயமாய

ஒள அவ

தி

அவ

க ெந

ண லாவ

கி

ெகா

ெந

ெப

வ தானா? அ

அ மாதி ேய இ

காண ப ட
பா

ைம உ

தைலய

ைமய

ைல; கா றி

பாவாைட

தைல ைப
ெவ

கி

கள ேல நா

ேபா

ெகா

றவ

ைமயாகேவ ஒ

ல, ஏேழ

!" எ

கனைவ
ஏேதா பதி

மரைணய

அ தியாய

மார

ஆனா

வாமி ெசா
ந ப

என ெக

நிஜமாகேவ ேதா
ேநர

ேச

ன கைதைய ஏ

ைக உ

அ ப

"அ

தி
பா

மார

தா

நி

ெசா

ெகா


மார

றா

. பற

லி வ த ேபா

னேவா, ெத யா

. அ த இட

ைன மய கிய

ைசயைட த க ட தி

ேபா

டாகிறேதா, எ

னேவா அவ
றி

. நா

,ம

ன நட த

வாமி ெதாட

க ேவ

?" எ
ெசா

. தா
தி

தடைவ

உ கா
ஆவ

லா

அ த

வாமி கைதைய நி

தா

.

றி

.

ேக ேட

ெதாட

கினா

.
.

ைச ெதள

"என
நா

ெம

ெகா

தைலைய ைவ

மா ! ஏ

"
ஞாபக

றிய

உண

த ஒ

நா

ம தி

ச திய

ெசா

ேன

ெகா

,அ

பவ

ெவ

மாலதிய
கைரய

த க

லி

ெசா

ம தி

. ஞாபக

மாலதி! அ த வா

.


ல, ஏேழ

ைகய

கா சிதா

.

அைத

ைமய

நட த

ேத

பா

கள

'ஞாபக


ெனா

,

ைலயா?' எ

இ த

த க

ம தி

னட

ைன மற காத க

ைன அவ

. எ

.

நில

.க

திைய இ
ேற

பா

ெகா

.

ைடய வ

.

ேட

ேபா

நி சயமாய

ேட

பா

ல - உ

என

ைன ஏேழ

லவா? அவ

ேதா றம

அவ

ெகா

மன

ேனன

ைன

பா

மாலதி ேக டா

. அவ

ைடய கர ைத
. உ

மாலதி," எ

க ைத நிமி

ப நி பைத

கிேற

ெசவ ய

?எ

இன ைமயான ெபய ! எ

.இ த ஜ

லாத ப ேரைம
தா

கிற க

ைலயா? எ

ட சி திர ேபா

றி

.

, இேத இட தி

ைசயைடவத

ெகா

ளவ

ள எ

மா ! இேத மாதி

மற க மா ேட

ெச

ைக
ேதா

ெகா

தடவ

பய ப

வள

ம ய

அவ

ெந றிைய

ேபால எ

ெபௗ ணமிய

நா

அள

தா

,

பைத

ேத

கீ த

ெசா

தி

ெப

. உடேன

தடைவ ெசா

பா

வ ைடெப

ேத

ைன

இன ய ச

நா

,ஒ

வ லகி உ கா

ைலயா? நா

'நிைன

அவ

களா

மாலதி! மாலதி! - எ

மன

ைமயான கர
பைத

தேபா

கி


.
கிற

.

தடைவ
மற கமா ேட

,'

பற

, அவ

மார

கிேற
ராஜ

திர தி

பவ ைத
இ த

அவ

ெச

இைத

திர வ

க மனமி
றி


ள சி

த திரமாக ஆ
பல
ரா

ைற
யவ


ைல. ப

மாலதி.

ழ ைத

என

மா?"

ததாக
," எ

ேற

.

ைம

மா

டாரா

அவ க

ேனா

ேநா கி வ
. இ த

ராஜா இ

ைடய

ட கால தி
ெத

தா .

ேகா ைடைய

அ த வ

. ெமாகலாய ைச

ேகா ைடைய

ச தா

தி

களா

த திர ராஜாவாக இ த

ப ராய தி

தா

அவ

. அவ

இ த

சி

வ தா .

,

ேகா ைடய

ெத

லா

ஞாபக

சி

. நாேனா உ

ப ரேதச ைத

திவ சி

ல,

கைத. அத

திவ சி

வ தா க

ய ைத ஆ

அ த ராஜா

.

லாம

இ த

பவ

ெத யா

ச தவ . அவ

ெகா

ெசா

ெச

ேபாகிேற

ப டாண ய

ேகா ைடைய

ஏதாவ

கிைடயா

தி

ைடய

ெசா

ேபா

. ேவெறா

சிய

வ ர ராஜ

லிய
கீ

தி, "இ த

கைத ெவ

ஆதார

. அவ

ராஜா எ

ேதசி

ேக நி

.

ேக ேதசி

தினா

திர ைத ப றி உ

ேக டா
"இ

சமாக எ

பைழய கனைவ

வாமி இ

வ ச

ெகா

திய அ த

லாத ஒ

வ தன."

ேக

திர ைத ஞாபக ப

ெதள வ

ெகா

ைடய ெபய ,
வ க ப

,

தமி

உபா தியாய

மார

கீ த தி

வயதான
ெப

ெகா

டா

ெபய .

ெரா

சி

ய கள ட

பா

ெகா

க ேச

மாட திலி
. இ

மார

அவ

ேலாக

அ த

. ஆனா

சில நா

ஆனா

மனமி

தமா

ெத

ெகா

பற

ள வ
கால தி

றி

மாலதி, ராஜ

ேச

ராஜக
ைம

ராஜா ச
திர வ

இய ைகயாக வடநா


தி

டா

ைடய

திைரேபா ட
கித ைத

. அதனா

தாேனா

. அவ

ைடய

ைல; நாரத
இ ப

சைபேயா

தா


தா

ன ைகக

ராஜ

மா

.
தா

மதி தா .
ச தின

ற எ

கீ த தி

தா

.

ைடய

கீ த


தா

.

பா க

.

ெசா

ண தினா

ஆனதா

மாலதிதா

ெத வ

ேகாஷா அ

தாேன எ
வய

அைனவ

அதிகமாக அ த

தவ

.

ைடய

அவ

பா னா

ேக

சி

.

ைடய ச

மாரன ட

ெகா

றா

வதாக மாலதி தக பனா ட

, உபா தியாய மக
ைடய அ

ெப ற தா

ப , ேதவகானமாகேவ

வ கீ த தி

அ ேபா

இைசவாண க

லா

பவ

த பய

ேபா

, வ ஜய

கீ தமாக இ

,எ

ப ைத அ

கீ த

ெகா

உய

மாலதி

ெத

நிைன

தய ைதேய ப சாக

அ த

ய ந

கான ைத

கான தி

ெகா

பா

. அ த

பரவசமானா க

. அவ

பய

மா

இவ க

மார

சி ராஜசைபய

வேலாக

வா கேளா எ

தேபா

சா

கீ த

தலிய ெத
ெபாழி தா

. ராஜ

ேகவல

அவ

ெபய

ெச

நட த

னேவா அ

பா

த அப

. அவ

கீ த தி

. த

தான ச

ப வ த

.

க நாடக ச

ேபா

ப னா

மகாரா

லி

தி

ேக டா

கிள

தா

றா க

ஆ வ

ச கால

. பற

கி

ேம

வ பய

ெகா

கீ த

ைள இ

ழ ைதகளா

ேக க

வத காக

ப ரசி தியாகி

ேதச யா திைர ெச

நகர தி

அவ

மா

அவ
ஆைச இ

.

மாரன ட
வ தா

அவ

. பர

இ த

பர

காத

மாரைன

ேபாவதாக
ெச

தான ச

அவ க

ெசா

. ஆனா

இ ப ய

. ெச

காலமாக

ைகய

கள

ெச

. அவ கள ட

அ ேபா

ஆ கா

பலாவ

தா
நவா

ஷா க

வ ஷய

சில

ராஜ

ப த தி

ட ப

ெச

சிய

வதா

ேம

ெச

ேகாப

,ப

தம

அவ
வத

ேம

ெத

ெசா
ெச

ெகா

பைடெய

ெகா

ைல. ராஜ

க ம

தா

வ ர கைள ைவ
அட

ேகா

கிைடயா

. அவ கைள

ள சிேநக பா த
ெச

ெகா

ப னா . ப
டா

,ப

ெம

லி

ேபா

திவ சி

ெம

ப னா .

ய ைத வ வாக

திவ சி

னா

க டாய தி

எ ச

ைக ெச

தினா

.

அளவ லாத

தா . ம திராேலாசைன சைப
யா

மா ைய நவா
த தி
ெகா

கிய ைசன ய ேதா

தா .

ெப ய ைசன ய

ெத ய ப

.

ன ைககைள மண தி

பத

தா .

யாவ

ேயாசைன ேக டா . சைபய
ண யவ

ைடய

தவ மாலதிய

லி அ

யதாய

தி ேக ட

ெவ

ன ைகைய மண க ேவ

திவ சி

பதாக
ெச

தி

.

மதி க

ெப ய ஆப

ைல.

. வட ேகய

உதவ ைய

ேக

நிர தரமாக

ய ேவ

தயாராய
இ த

நவா க

வா

திர க

திர க

த மான

ப றி

ராஜ

அவ

க ப

.

பல

வ தா

அவ க

நவாபா

கைள

திவ சி

சி ராஜா கள

மார

அத

சிேநகித களாக நட தி வ தா க

வ த

ெகா

ெகா

சி ராஜா கைள ஆ கா

ெப றா க

பா

வள

ெச

, எதி பாராத வ த தி

வ த ெமாகலாய ைசன ய
கால

லி

ெகா

மாலதி ேக கவ

யாண

ெசா


, தக பனாைர எ ப யாவ

ேபாவதாக

வ த

தா

னா

தா

கீ த

ைடய காத

வ ப த தி

தடைவ எ
தா

ேயாசைன ெசா
மண

பதினாய ர
ைட ேபாட

ெச

தயாராக ேவ

,

.
வ ர க

மா? 'நவா

ெப

ைத ய

ைண

வரவ

ெகா

'எ

, உபா தியாய

ேயாசைன

வ ட ேவ
றினா

. 'நவா

ேகா ைட
நவாப

தா

கிேற

'எ

மாரைன மகாரா

ச தி

இ த ந ப
அவ
"எ

ைக ஏ ப ட
ெப

வ டாத க
மார

ச திய

திைய

பா
ெகா

மிக

. இ த

ேபா

. ஆனா
" எ

ேபாதைன ெச
மார

ப இைச தா .
மாலதிைய

பேத நி சயமி
,' எ

ைல; நவா ட
றா க

.

மார

ேபாக

ேபாவைத

தா

. மாலதி

. அ ெபா

அவ

மன

ம தி

அவ

. அவ


தா

மண

கி

மற க மா ேட

.
லா

ெச

தன

மாரைன

ைப திய கார
கிறா

க டாய

ச ேதாஷமைட

. 'சிவாஜியாவ

; ஏேதா ேபாய

வேத நல

தா

ர தி

அைழ

றினா

சில நாைள ெக

ைல தா க

மாத

ப னா

மாலதிைய

ெகா

.

கா ய ைத

"ஏேழ

ெச

நட காத கா ய
ெத யாதவ

ப ைதயள

ம ற ம தி க

தி அ

ைகைய

. இ த

ி பத காக

இர

க இைசயலா

.

மார

வர

சிவாஜி மகாராஜாவ ட

ைன மற
றினா

திவ சி

, மகாராஜா மன மகி

ெகா

ேகா

வா . நாேன ேபா

வ ைட ேக டா

தா

ெச

ெச

ெபௗ ணமிய

, தா

ெத வ

. ப

மார

நி கலா . மகாரா

த ம ைத ர

றா

மாசிமக

யா

ைத யமா

ைற த

கிறா . அவ

ைடய உதவ

அவ

வ தா

ெகா

. நவாப

பைடெய

சிவாஜி மகாராஜா இ

வ தா

பைடகைள எதி

கிள ப ய

ைல.

இ த நிைலைமய

ெசா

திவ சி

ேக வ

"

ைடய மன
; உலக

சமாதான

வதாவ

சிவாஜிைய
ெச

;

மாலதி

யமா

ேபசி

ெகா

யாண

ெச

ெகா

ெகா
ெகா

தவ

ெச

த காதைல

டா

. இதனா
. 'ச

ெசா

க ேவ

திவ சி

மாறிவ

டா

!' எ

ண னா . ெப ய ெப ய ராஜ

இ ப யா எ

சாம

ெப

வா கள

ெனா

ெசா

லா


. 'ஏ

ப ைத அவ

ேபான

பா
நா

ெச

தா
இர

அ மைன
உய

தியான

ற தா
திவ சி

கி

கி


தா

, அர
,இ த

?

ைன மற பதி
ேராக

ைல' எ
ெச

,

வளேவா
ைல.

றா

யா
. அ த

ைனெயா

ேட அ த

ேபா

நிைன கேவ

ேகா ைடய
ெச

கிழவ .

ைடய

மைனய லி

ைனய

.
இ த வ ப தினா

ன த

ெப ய

பலி கவ

மிக ஆழமான
ெகா

ட நாக ைத

அவளா

. ஒ

ஏ ெகனேவ

ேபராைச ப

. தக பனா ட

அதிேதவைதயான காள ேகாய
ேகாய


மார

வைன மண பெத
றா

ேபா

டா .

ம தி

ன க

ெகா

அ த

தேபா

பேத நல

வழி

ஜஹாைன

தி

ஆ திர

ைடய அழ

ெத

யாத கா யமாய

அறியாம

- அவ

ைல. நவா

கைடசியாக, ஒ

திர ம

தவ

ெத வ

லி ம

வ யாஜ தி

ெப

நிைன தா

மன வ

மத ைத

தா

அ ேயா

ெகா

ெகா

ேக

ேவ

மன

ெகா

ைலயா? நா

லவா?

மாலதி

ெம

அவ

கா யமாகேவ க

ைன அவ

திய தி

மா ய

தா

ற எ

ைடய ெப

இ ப ெய

மாரன ட

மன ைத அ த பாவ வச ப

கவ

ஆகலாம

லி

கி

லி, த

த ைதய ட

. அைதவ ட, நவா

ெசா

நா

ெப

ெமாகலாய க
கா

. ஒ

த ேபா

ப றி

கீ த

தா

ைப திய


கிற

.

. அவ

ேவ

வ க

ேகா ைடைய இேலசாக ஆ கா
ெகா

ேந

ெக

நிராக

காண

டா

ேநா கி வரேவ
ைசன ய

வசமாய

லா

. அவ

யவ

ெச

அ த
ஏழாவ


டா

ச , ெரா

றா

அ த மகாவ ரைர

ேகாைள சிவாஜிய னா
ெவ

ேகா ைட

டாகி வ

, அவ

ப றி
.

மார
ம தி

காலமாக

தப யா

,ஒ

சிேநகித க

பா

தா

கா

வாமி.

, அவ

ெகா

நா

. ஆ
ேச

டேத! ந
ெகா


ேத

ைகய

ைர கா

ப றி

ேதச ச

காதலி

சார

.

ேபாக ேவ

ெப ய
ைல.

உலக வா

. ைகய

ெத

சிவாஜி

வரவ

உலக அநி ய ைத

ப ேநரமாகி வ
மார

ளாகி கைடசிய

மார

வளேவா

கிள ப வ தா . ேகா ைட ஒேர நாள

ஏ திய வ
ேபா

,எ

ணமி

கதிைய அறி த

ைமைய

ைக ப றி

ற எ

மாலதிய

ேம

மார

ைல. அவ

. ஆனா

ைவரா கிய

ைடய ேவ

ெம

ைல. எனேவ,

நவா

டா .

சிவாஜிைய

ெச

பற

டாமா?

க மா டா களா?"

அ தியாய

ஆமா

; ெரா

ஏழைர, எ
ேக ேட

ட இ

. ேமா டா

மார

வாமி

அைட தி
ேவ

ப ேநர

ெபௗ ணமி ஆய
ைற

ல ப

, நா

லா

ப க

ப க

ேபாக

பைத

ைமயாய

ெகா

ைல.

பரபர

கிறாென

. மண

கா

ேக கவ

வட

ேவைள அ த ஆவ உ

வாேளா? எ

என

ைமைய அறியாம

ேட

மா? இ

.

வ ேமாகின

பயமாய

வட

ெசா


;இ

ெனா

ற தி

ைலேய?

ைனய

ேபாக

மன

ைல.
கியமான வ ஷய
வைரய

ேக ேட

.

ன ஆனா

அவ

"ஓேஹா! அைத நா
என

ேற! ஒ

த மாலதி எ

ச த

தவ தா

வாேளா?

வரவ
"

. வா

ைபவ ட அதிக

பைத

றியெத

. சாைல

ஹார

ெமன அவ

அவ

ஆகிவ

நா

சில சமய

ன ெச

ெசா
மன

?ந

லவ
ழ ப

லவ

ஏழாவ
ெகா


தா

ைலேய? இ ப
ேபாகிற

," எ


?" எ

தா
றா

மார

வாமி. அ

றியெத

லா

அவ

கி அ

ெசா

பதாய

ேன

ந ப தகாததாய

. அேதா

ெகா

நாேன இ

கமாக ெசா

லி வ

கிேற

மாலதி வ

தா

ழ பமாக

ேக

காள ேகாய

. அவ

ைனய

ேபாேத அவ

வ த ேபா

ெகா
ெச

தா

ஜன

பைத

? நரபலி வா

றிய

இ ேபா
தன

மரண

ெகா

டா

அவ

காதி

வா கள
ெசா

, 'எ

ல ேவ

என

ேவ

'எ

ேகா னா
அ ேபா
டைத

ஆைகயா

ஆவ
ெனா

அவ

தினா
ப தி

. அவ

யாக

. தாயா

தா

ண னா

.

. ெகா

தா

, 'அ

மா, நா

ெகா

பதாக

மாரைனேய

என

காைல வ டவ

.இ த ஜ


ம தி

மாரைன அைடய ேவ


நா

ைடய உ

ேவ

'

ைம

ேதக ைத இழ

பைத

மாலதி மாதாவ
யா

. இ த வர தா

ெம

ஞாபக

ைல.

காள

ேக டத

கணவனாக அைடய

என

லவா

. மாலதி தா

ெத யாதா? நா

மாதா அவ

ைனய

.

நிைலைமைய உண

க ேவ

?' எ

பதியாக அைடய ேவ

ெகா

கதறினா

மா? உன

பதாக
ெக

உண

ஏ தி

உணரவ

கைள

ன ேவ

ன கா ய

பைத

ெகா

. ம

கள

தி

லவா?

யலாமா?' எ

ெச

:-

! எ

ேட

கா

.

காைல வ

கர

கா பா றியதாக

உடேன காள மாதாவ

தா

?இ ப

ேநராம

வர

தவறிவ

ழ தா

ெகா

ல ேதக

'தாேய! ஒ

!'

கி

ம ச ர தி

ேபாலேவ

தா

டா

நி தி பா க

காள மாதா

றியைத ஒ

ஞாபக

ைன காள

.அ ப

ெசா

ெத வ
தா
னா

,
மாரைன

.

ைல. 'ம

ன நி சய ? அெத

ம தி
லா

இ த நிைனேவாேடேய
', எ

வாத

தா

.

'அ ப யானா

,ந

அ தைன நா

.ஒ

. இத

மாலதி 'எ

ம தி

ைன

வர

வா

. ஒ

. ஏழாவ

ைடய உ

அவ

காள மாதா வர

மாலதி அ

வ ஷய

கைள

யா

பா

அவ
நா

தாப

மாதி

ெவ

மாரன ட

யவ

அழ

வழிகள
ைல. அ
ெகா

காள மாதாவ
மார
அ ேபாெத

அளேவய
ெகா
ஆனா

வ நா

அதிகமாகி

டா

பா

யவ
தாப ைத

வள

வா கி

லா

மாலதி அ

. அவ

இவ
ட அ

வட

வ ட ைத வ
கைடசிய

,

ேபாவத
மார

. ேதக

யவ

தய

தடைவ

இ த ஏழாவ

கினா

னெத
ைற
.

ைல.

ேளேய

பேத ெத யவ
ெவா

.

லாதப யா

ெகா

க '

த ப ேரைமய

ம தி

ெவா

.

அவைள

ெகா

வ த

ல ப

நட த சகல

த ேவதைன

ேபாலேவ

ெகா

அவ

ேகா ைடய

கமாக இ

ெவா

பவ

ைல. அவைன இவ

றிய

சி

ெத யாத கிேலச ைத அைட

. ஆனா

தண

ப ,ஒ

தடைவ ெச

, அவ

வ தா

.

சி

ேகா ைடய

ைல. ல ப

தாப

. 'ச '

ெகா

ெச

.

அவ

ெச

.

றா

; ஆனா

வ தி

அவ

ெகா

'எ

ம தி

யாண

. அ த

ேக டா

அவ

பா

ைடய க

ைல. காள மாதா

ெவா

நா

தா

அவ

கவ

ஆவ உ

கமாக

;இ த

ம தி

தா

ைடய ஏழாவ

கா

ெகா


ெகா

ப தி

கிேற

காண மா டா

உன
ேப

ெகா

. ந அவைன

ஆவ

கா தி

ெவா

க ேவ

காள அ

மாரைன அவ

ைடய ச நிதிய

அைடவா

கமானா

ந ேக

ைற வ

ேபா

கா தி

வ நா

மதமா?' எ

டேனேய ந

ெவா

வள

அ ப யானா
ஞாபக

இ த மைல ப ரேதச தி

அைலய ேவ

தா

றி

.
ெத

ைல.

வ தேபா
அவ

னா

அவ

ைதயாட

ெசா

தா

ெசா
நா

ஞாபக தி

வள

லி எ

ெத யவ

மார

வஜ

ம ச

அ த

ைக

வரவ

வாமி ஆகாய தி
தா

அவ

லா

ைலயா? இ

ேக ேட

ெகா

ெகா தள
.

லவா?"

ேகேய

.

ெபௗ ணமி எ

மனதி

டத

வாமி.

ேமேல வ

. "இ

ைலயா?"

வாமி சி

சமய தி
ச த

. என

ர தி

தா

அ தஉ

வா

சமய தி

உட

கி

, ைகவைளய

ரண

ெகா

ெசறி த

னதி

சலி
ெப

சாைலய

மைறவ
த வைரய
சி

கா

அ த
லா

கி
. உட

ப க

பா

ெவடெவடெவ

ேமா டா

ஹாரன

றா

.

கா

ச த

ெப
தி

ெப

?" எ

ெவ

மண ெப

க ப

கிற

வ த திைசைய ேநா கி

. ெத

ெசா

ைல ேபாலி
ர தி

,

, ெச கள

ேட பா

என

. "நா

மய

. ச த

காண ப ட
இர

வாமி

பவ

, ேக ேட

ைகேய ஏ படவ

ேக ட

வாமிய

கிறரா?"

மார
ந ப

அவ

மார

ைடய மாலதி இ ேபா

எதி பா

மார

ேநரமாகி வ

தா

, "ந

வ ைய இ ேபா

"உ

வர

.

தி

இ தைன ேநர
ேக

ெப

.

ப ரகார

வ தன.

நி

பா

ள ய வர தி

நிைறேவறி

ேபாகிறரா?" எ

ச திரைன

கைத. உ

மார

சத

தா

டேன அ த

வா
"அ

காள

ைடய மேனாரத

வா

தா

லா

வ ய ைவ

ப ேன

ைண

.
ெச

ேபா

மார


ச த

. ச

றா
கி

வாமி
.
. அேத

அலறிய

.

ெகா

ேவ

ச ேநரமா
. என

ேமா டா

அ ேபா

ஹாரன

வ ைரவாக நட ேத
நிமிஷ
ேநர

ெக

நிமிஷ

லா

ச தமி
தா

ச த

. தி

பய

ஓட

ெகா

தி

காதி


.

வ த திைசைய ேநா கி நா
பா

அதிகமாய

ெதாட

கிேன

பயமாய

.

. ச

www.classicalstories.blogspot.com
bpcwajid@yahoo.co.in

.

அ தியாய

சாைல

ப க

எதி

வா

ேச

தா க

கிள ப ய

என

ைகைய

ேமா டா

கா

வத


ஆர ப
கிள
ஆனா

ெரா


பய

னா க

என
ேக டா க

அவ க
அைழ

தாமத

ேபா

ேப அ
ைன

ெச

வா க

ெத

நா

ேக ேட

ைலெய
டெத

நா

வர

நா

பய
ேபாய

றினா

நா

ெச

.

. அவ க


, அைத

ெசா

னா க

டதாக

காணாதப யா

ேத வத

வ ததாக

, வழி தவறி வ

டதா எ

ெசா

ேன

ந பமா டா க

பய ேத

.

.

ேபா

டாய

தகரா

.

. ஆமா

பவ ைத

கா

ஆகிவ

அ தைன ேநர

ப ேநர
பா

ெகா

ைத ய

' ஆகவ

வ த ேபா

. ஆனா

டா

, அைர மண

அவ க

ேட

.

வள

,'

நா

. அவ கைள

கிள ப ய ேபா

தெத

வத

ஹார
ெசா

ெகா

கிேற

வாக

ர தி

வ தா க

சமாள

ஓ வ தி
ெம

ப லா

. எ

. ப காச

ைடய

.
,

ெச

சி

கிற

. அ த

ெச

றேபா

அைட

வழியாக

தா ேபா

ேக ஒ

ேபா

யாண

ேபா

கிறெத

ேகா ைடய

. எ

ன, எ

ெசா

ெகா

அவ க
அவ க
உட

ெப

நா

லிவ

டா க

கைதைய

ெசா

னதி

ச ேதகி தா க

ெச

. ேவ

றா

சிைய ம

ேற

பர

ெபௗ ணமிய
ைனய

மிக
ேக

கைரய

த ெகாைல ெச

தி உய

எதி பா

மன ைத

ெச

த ப

வாலிப

ெகா
க ேவ

மா

, நா

,

லா

டாகி

தி அைத

ப தி ைககள

ெச

தி என

.

பவ

ப தாபமான ஒ

ேம

ேபாலேவ

ேமா எ

ேகா ைடய

ள அ

ப வ தைத எ

என ேக ச ேதக

ப தாப ச
சி

நாைள ெக

வா

ேக டத

ைல. ஆனா

ைம இ

நிைன

"ப ரசி தி ெப ற ெச
இர

நா

ைட

தி

க ப

சி

சிேநகித க

ந பவ

ெச

" எ

. நா

பவ தி

றிேன

.

ப த

ரா தி

நட

ன எ

கள

ப ேவ

ன வ ேசஷ

மாைல ெவள யான தினச

ைலய

ெச

சி அ

வ திைய

.

. உடேன, எ

கி ெகா

கா ய

நா

யாண

இர

ைடய ெச

மற பத

.

மக

தா

, "இ

ஏதாவ

ைன ேச

ேட

வ வர
லா

ப த


தி

, அத காக

வ த

கிராம

. காைர

. அ

ஜம

ெத

ேப

ேதா

யாண

தவறி

வ தி வழியாக நா

பா

,அ த ஊ

ெப ய ெகா டார

பைத

ேபாக ேவ

வார தி

கிராம தி

ேக டத

மி

ேகாய
,ஓ
டா க
ெம

ேந

இள

பவ
ெப

. அவ க
ைவ திய

நட த
னா

,

.

ப ேசாதைனய
இைளஞ

ெவள யாய

எலிெம

உபா தியாய . சமப தி
உ தர

வ தி

ேசஷாசல ெர
வார தி

றி ப ட

இ த

அவ க

யா
.

ைடய க

ெசா

தி

தப யா

ல ப

றி

இ ப

லா

கிறா க

இ த

ெச

சென

கலகலெவ

ெப

அட

ெசா

. அ த இள

ெபய


வா

ெபாழி த

திேன

பாவ ! எ

ைமைய
லிய
லா

தா

உபேமய

ெசா
தா


, "அச
ணய

நா

ப தாப
கால தி

கள லி

தி ெசா

லி

ேபசி

, "ஆகா! தமி நா

!" எ

லாம

டாதா? அ ப
ைள! காத

, ப ேரைம

ைப திய ! ேதச

ைவ

காதல கள

கைத ெசா

லிய

தெத

அதிசய

லவா இழ

.

னட

ேந

'இ த

ேவ

க ஏ பா

. அ த இள

வ ைள த

,

மதி காம

, சாதாரணமா

கிய எ

தா

தா கெள

காதல கள

டா?' எ

ஜம

தெத

தா

ெகா

ப டா

ெப

ெகா

இ த வ ப த ச பவ

திைய

பெத

ெகா

ைண

மா ற

கிற அ த இைளஞ

ஜம

வ கதாசி யைனய

வ.இ த

காத

யாண

..."

ற ெப

வாமி எ

பர

அகால மரண தினா

ேவ

நட க ஏ பாடாகிய

பர

ப ட காத

ெகா

ெந

கிற

பாடசாைலய

ெச

மார

பண கார இட தி
ெச

. கால
ஏக

யாண

அவ

ததா

த க

ெப

.

," எ

உபமான

கா பா றிய

www.classicaltamilstories.blogspot.com
bpcwajid@yahoo.co.in

காக உய ைர
ேபேன?

Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF
Merger! To remove this page, please
register your program!
Go to Purchase Now>>

AnyBizSoft

PDF Merger
 Merge multiple PDF files into one
 Select page range of PDF to merge

 Select specific page(s) to merge
 Extract page(s) from different PDF
files and merge into one

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful