You are on page 1of 2

СЕМЕЈСТВО, ДОМАЌИНСТВО, ОПШТЕСТВО 04.11.

2016

1. Што е семејство?
____________________________________________________________________________ 2/

2. Како се вика сродството кое се формира со раѓање?


_____________________________________________________________________________ 2/

3. Во какво сродство си ти со твојот кум?


_____________________________________________________________________________ 2/

4. Во какво семејство живееш?

а) потесно б) пошироко семејство в) еднородителско г) дом семејство 2/

5. По што се препознаваат демократските семејства?


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 2/

6. Напиши две должности на родителите кои ги сметаш за најважни!


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 2/

7. Напиши две важни обврски на децата во семејството!


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 2/

8. За кои трошоци треба прво да се издвојат пари при планирање на буџетот на


семејството ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 2/

9. Како треба да се однесуваме кон сопственоста?


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 2/

10. Што е приватност?


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 2/

можни бодови: 20 0 – 6 б. Недоволен


7 – 10 б. Доволен
освоени бодови: _____
11 – 14 б. Добар
15 – 18 б. Многу добар
Име и презиме _____________________________________ 19 – 20 б. Одличен