You are on page 1of 13

1.

1 Angka Bererti

A. Nyatakan bilangan angka bererti bagi setiap yang berikut :

1. 35482 = …………………. 3. 0.00423 = ………………….


2. 42.94 = …………………. 4. 93000 = ………………….

B. Bundar setiap yang berikut kepada bilangan angka bererti seperti dinyatakan dalam [ ].
Jalan kerja perlu ditunjukkan untuk bahagian ini.

1. 734.32  34.5  100 [3 a.b] 2. 463.926  0.5  53.17 [2 a.b]

3. 67.725  283.17  0.025 [2 a.b] 763500


4.  18.725 [5 a.b]
250

C. Selesaikan setiap yang berikut dan nyatakan jawapan betul kepada angka bererti yang
dinyatakan di dalam [ ].

1. Sejumlah RM725 631.54 diperuntukkan oleh Syarikat PQR untuk membayar imbuhan
prestasi dan keuntungan syarikat kepada 250 orang pekerjanya. 10% daripada jumlah
peruntukkan akan disimpan sebagai deposit kebajikan syarikat dan bakinya diberikan
sama rata kepada setiap pekerja itu. Hitung jumlah imbuhan, dalam RM, yang akan
diterima oleh setiap pekerja, dibundarkan betul kepada 3 angka bererti.

1|HEART – Haru s Efe ktif Akan Re mb a t Terb aik /@arz man rzkie y
2. Noraziawati mampu menaip 156 patah perkataan dalam masa 1 minit. Manakala Laswin
mampu menaip 13 patah kurang daripada Norazwani dalam tempoh masa yang sama.
Hitung beza patah perkataan antara mereka bagi tempoh 1.75 jam dan bundar jawapan
betul kepada angka 3 angka bererti.

3. Rajah menunjukkan keratan akhbar yang menunjukkan kadar agihan pendapatan (bonus)
bagi dua jenis simpanan amanah.

Razak mempunyai simpanan berjumlah 117 650 unit di dalam Amanah Saham Malaysia
1
dan kurang bagi simpanan ASB2 berbanding Amanah Saham Malaysia. Hitung jumlah
5
unit bonus yang diperoleh Razak bagi kedua-dua simpanan tersebut, dibundarkan kepada 4
angka bererti bagi tahun tersebut.

2|HEART – Haru s Efe ktif Akan Re mb a t Terb aik /@arz man rzkie y
1.2 Bentuk Piawai

D. Ungkap setiap yang berikut ke bentuk piawai.

1. 3500 = ………………….. 6. 5600 104 = …………………..


2. 26300 = …………………..
7. 83000 105 = …………………..
3. 6790000 = …………………..
8. 0.00735 107 = …………………..
4. 0.000356 = …………………..
9. 0.00091 102 = …………………..
5. 0.0000015 = …………………..

E. Ungkap setiap yang berikut sebagai satu nombor tunggal.

1. 7.83  103 = …………………. 5. 350 105 = ………………….

2. 8.25  107 = …………………. 6. 5400 104 = ………………….

3. 4.52  105 = …………………. 7. 0.00374 105 = ………………….

4. 5.12  104 = …………………. 8. 0.0424 104 = ………………….

F. Selesaikan setiap operasi tambah dan tolak yang berikut dan tulis jawapan akhir anda
dalam bentuk piawai.

1. 4.83  103  2.83  103 2. 4.1  106  6.12  106

3. 5.15  103  3.81 103 4. 9.52  108  1.07  108

5. 9.32  109  2.77  109 6. 7.12  1011  4.03  1011

3|HEART – Haru s Efe ktif Akan Re mb a t Terb aik /@arz man rzkie y
7. 9.32  109  2.7  108 8. 2.92  10 11  7.1 10 12

9. 7.31 1015  9.6  1014 10. 2.98  10 5  9.8  10 6

11. 8.23  10 7  5.8  10 6 12. 4.79  10 9  9.6  10 10

13. 6.67  1013  6.7  1012 14. 1.12  10 5  8.9  10 6

4|HEART – Haru s Efe ktif Akan Re mb a t Terb aik /@arz man rzkie y
G. Selesaikan setiap operasi darab dan bahagi yang berikut dan tulis jawapan akhir anda
dalam bentuk piawai.

1. 8.25109  8 106 2. 2.8 108  0.0012

3. 7.8 1015 1.43103 4. 2.9 105  5.5 109

5. 8.25107  5 104 6. 4.7  109  2.5  10 2

7.
956000 8.44  10 7
8.
5  10 2 40000

5|HEART – Haru s Efe ktif Akan Re mb a t Terb aik /@arz man rzkie y
H. Selesaikan setiap soapan yang berikut :
1 Hitung hasil tambah 6.72 109 dan 7.9  108 .

2 Apakah nilai bagi m dalam bentuk piawai apabila m di tolak dengan 5.9  103
bersamaan 5.15104 .

3 Jadual berikut menunjukkan harga bagi tiga jenis kenderaan :

Jenama X Y Z
Harga Seunit 8.7510 4
1.23106

(a) Jika harga bagi kenderaan jenama Y adalah 20% lebih rendah daripada harga
kenderaan jenama Z, hitung harga bagi seunit kenderaan jenama Y betul
diungkap jawapan dalam bentuk piawai, betul kepada 2 angka bererti.

(b) Sebuah syarikat jualan kenderaan membuat tempatan kenderaan jenama X, Y


dan Z masing-masing sebanyak 8, 10 dan 5 unit, hitung jumlah yang perlu
dibayar oleh syarikat untuk bagi keseluruhan urusniaga tersebut. Ungkap
jawapan betul kepada 3 angka bererti.

6|HEART – Haru s Efe ktif Akan Re mb a t Terb aik /@arz man rzkie y
4 Sebuah mesin mampu menghasilkan 2.65106 biji guli. Sejumlah 9.3 102 biji guli
didapati rosak dan dikeluarkan. Kemudian yang berkeadaan baik dimasukkan ke
dalam mesin yang seterusnya untuk diisi ke dalam bekas yang mana setiap bekas
mampu diisi sebanyak 500 biji. Hitung

(a) bilangan guli yang elok, diungkap dalam bentuk piawai betul kepada 4 angka
bererti.

(b) bilangan maksima bekas guli yang perlu disediakan untuk mengisi kesemua
guli yang dihasilkan oleh mesin itu diungkap betul kepada 3 angka bererti.

5 Sebuah pesawat mampu terbang sejauh 1.35104 dalam masa15 jam tanpa henti.
Jarak
(a) Diberi bahawa Laju  , hitung laju pesawat itu.
Masa

(b) Jika pesawat itu telah melakukan penerbangan selama 40 jam dengan kelajuan
yang sama, hitung jumlah jarak yang dilalui bagi keseluruhan penerbangan itu.
Ungkap jawapan dalam bentuk piawai.

7|HEART – Haru s Efe ktif Akan Re mb a t Terb aik /@arz man rzkie y
LATIHAN PENGUKUHAN #1

Arahan : Jawab semua soalan.

1. Bundar 178 292 betul kepada kepada 3 angka bererti.


A. 178 C. 178 000
B. 179 D. 179 000

2. Bundar 89 992 betul kepada kepada 2 angka bererti.


A. 89 C. 89 000
B. 90 D. 90 000

3. Bundar 78.850 betul kepada kepada 3 angka bererti.


A. 78.8 C. 78.800
B. 78.9 D. 78.900

4. Bundar 700.938 betul kepada kepada 4 angka bererti.


A. 700.9 C. 700.93
B. 701.0 D. 701.10

5. Bundar 0.0935 betul kepada kepada 2 angka bererti.


A. 0.093 C. 0.1
B. 0.094 D. 0.10

6. Bundar 0.0093674 betul kepada kepada 3 angka bererti


A. 0.01 C. 0.00936
B. 0.0100000 D. 0.00937

7. Ungkap 780 000 ke bentuk piawai.


A. 7.8 105 C. 7.8 105
B. 7.8 106 D. 7.8 106

8|HEART – Haru s Efe ktif Akan Re mb a t Terb aik /@arz man rzkie y
8. Ungkap 0.000923 ke bentuk piawai.
A. 9.23105 C. 9.23105
B. 9.23104 D. 9.23104

9. Ungkap 3.72 108 sebagai suatu nombor tunggal.


A. 0.000000372 C. 37200000
B. 0.0000000372 D. 372000000

10. Ungkap 8.17 106 sebagai suatu nombor tunggal.


A. 0.00000817 C. 8 170 000
B. 0.0000817 D. 817 000

11. 7.62 105  9.16 104 


A. 8.536105 C. 1.678109
B. 8.536104 D. 1.678105

12. 6.25103  4.6 104 


A. 1.56 103 C. 5.79 104
B. 1.56 104 D. 5.79 103

13. 6.4 105  2..5 102 

A. 1.6  10 7 C. 1.6  10 4

B. 1.6  10 6 D. 1.6  103

500 4.5  103


14. 
1.5  10 4

A. 1.5 10 2 C. 1.5 102


B. 1.5 103 D. 1.5 103

9|HEART – Haru s Efe ktif Akan Re mb a t Terb aik /@arz man rzkie y
15. Sebuah syarikat memperoleh keuntungan selepas cukai sebanyak RM 8.251011 bagi
tahun kewangan berakhir Disember 2017. Untuk tahun kewangan berakhir Disember
2018, syarikat mensasarkan kadar keuntungan selepas cukai meningkat 25% daripada
tahun 2017. Hitung nilai, dalam RM, jangkaan pendapatan bagi tahun 2018.
A. 1.031012 C. 2.06 1011
B. 1.86 1012 D. 2.311011

Hitam jawapan yang betul.

1 =A= =B= =C= =D= 9 =A= =B= =C= =D=

2 =A= =B= =C= =D= 10 =A= =B= =C= =D=

3 =A= =B= =C= =D= 11 =A= =B= =C= =D=

4 =A= =B= =C= =D= 12 =A= =B= =C= =D=

5 =A= =B= =C= =D= 13 =A= =B= =C= =D=

6 =A= =B= =C= =D= 14 =A= =B= =C= =D=

7 =A= =B= =C= =D= 15 =A= =B= =C= =D=

8 =A= =B= =C= =D=

Arahan : Jawab semua soalan. Jalan kerja perlu ditunjukkan bagi tujuan pemarkahan.

16. Bundarkan setiap yang berikut betul kepada angka bererti yang dinyatakan di dalam [ ].
[4 markah]
(a) 793764 [3 a.b] = ………………………………
(b) 638.733 [2 a.b] = ………………………………
(c) 0.08364 [2 a.b] = ………………………………
(d) 0.0001528 [3 a.b] = ………………………………

10 | H E A R T – H a r u s E f e k t i f A k a n R e m b a t T e r b a i k / @ a r z m a n r z k i e y
17. Ungkapkan setiap yang berikut ke bentuk piawai
[4 markah]
(a) 4 120 = ………………………………
(b) 650 000 = ………………………………
(c) 0.00274 = ………………………………
(d) 0.00000912 = ………………………………

18. Ungkap setiap yang berikut sebagai suatu nombor tunggal.


[4 markah]
(a) 5.17 104 = ………………………………
(b) 7.3 108 = ………………………………
(c) 2.65103 = ………………………………
(d) 8.82 106 = ………………………………

19. (a) Suatu nombor X yang mana apabila ditambah dengan 510 4 dan kemudian dibahagi
dengan 200 bersamaan 3.5 103 . Hitung nilai X, diungkap dalam bentuk piawai.

(b) Seterusnya, hitung nilai bagi Y jika diberi bahawa Y = 2X – 4.5 105 .
[7 markah]

11 | H E A R T – H a r u s E f e k t i f A k a n R e m b a t T e r b a i k / @ a r z m a n r z k i e y
20. Sejumlah RM983 700 telah diperuntukkan bagi menjayakan suatu Program Kebajikan
dan Keceriaan di sebuah daerah. 60% daripada peruntukkan itu adalah bagi tujuan
2
keceriaan. daripada baki peruntukkan adalah untuk tujuan baik pulih rumah penduduk
5
yang telah uzur dan selebihnya bagi tujuan makan untuk kesihatan.

(a) Cari jumlah peruntukkan, dalam RM, untuk tujuan makanan untuk kesihatan, betul
kepada tiga angka bererti.

(b) Terdapat 45 buah rumah yang perlu dibaik pulih. Hitung jumlah peruntukan, dalam
RM, yang akan diterima bagi setiap rumah tersebut, betul kepada 2 angka bererti.
[6 markah]

12 | H E A R T – H a r u s E f e k t i f A k a n R e m b a t T e r b a i k / @ a r z m a n r z k i e y
21. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penduduk bagi 5 buah Bandaraya :

Bandaraya P Q R S T
Bilangan Penduduk 1.7 107 2.1107 X 1.24 108 Y

(a) Jika Bandaraya X mempunyai sejumlah penduduk 345 000 lebih dari Bandaraya P,
cari nilai X diungkap dalam bentuk piawai betul kepada empat angka bererti.

(b) Jumlah penduduk Bandaraya T adalah bersamaan dengan purata jumlah penduduk
Bandaraya Q dan Bandaraya S. Cari nilai Y, diungkap dalam bentuk piawai.

(c) Hitung purata penduduk, diungkap dalam bentuk piawai betul kepada 3 angka
bererti, bagi 5 bandar tersebut.
[10 markah]

13 | H E A R T – H a r u s E f e k t i f A k a n R e m b a t T e r b a i k / @ a r z m a n r z k i e y