1 PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE LA LIMBA ROMÂNĂ E.D.P. Unitatea: Şcoala GimnZauan Jud.

Salaj Clasa: a VI - a /An şcolar: 2009-2010 Curriculum aplicat: (T.C. 4 ore) Profesor:Claudia Hintea
RECAPITULARE INIŢIALĂ

Nr. ore alocate: 4 Conţinuturi Competenţe specifice
- să utilizeze într-un mesaj oral categorii lexicale diferite; - să sesizeze momentul oportun de intrare sau de retragere din dialog (ezitări, tăcerea partenerului etc.); - să utilizeze corect relaţiile sintactice în textele orale proprii; - să utilizeze corect relaţiile sintactice în textele orale proprii; - să utilizeze în redactarea unui text propriu cunoştinţele de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie; - să identifice efectele expresive ale construcţiei lingvistice utilizate în diferite texte;1

Activităţi de învăţare
Exerciţii de identificare de sinonime, antonime Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe Exerciţii de identificare a diftongilor, a triftongilor, a vocalelor în hiat Exerciţii de recunoaştere şi analiză a unor părţi de propoziţie Exerciţii de recunoaştere şi analiză a unor părţi de vorbire Exerciţii de recunoaştere a elementelor de teorie literară.

Resurse materiale procedurale
Seturi de exerciţii Gramatica practică a limbii române, de Ştefania Popescu Seturi de exerciţii Gramatica practică a limbii române, de Ştefania Popescu Fragmente din opere lirice şi epice Planşa cu figuri de stil Conversaţia Explicaţia Exerciţiul fonetic Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Analiza morfosintactică

Evaluare
Găsiţi sinonimul şi antonimul cuvintelor: legal,normal,… Observaţi cum se formează antonimul cuvintelor date. Definiţi diftongul, triftongul, hiatul. Identificaţi diftongii, triftongii, vocalele în hiat din diferite texte. Evaluare orală şi scrisă Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate din textele.. Specificaţi felul propoziţiilor din următoarele exemple…. Aprecierea verbală şi întărirea răspunsurilor, evaluarea orală Definiţi:personificarea,epitetul,compar aţia Identificaţi figurile de stil din următoarele exemple… Evaluare scrisă

Vocabular Fonetică

Morfologie Sintaxă

Noţiuni de teorie literară

Conversaţia Explicaţia Analiza stilistică Lectura expresivă Conversaţia Explicaţia

Testarea

- să utilizeze în redactarea unui text propriu cunoştinţele de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele orto-

Exerciţii de recunoaştere a unor Test scris părţi de propoziţie, de vorbire, de construire a unor propoziţii,

1

2
iniţială a elevilor
grafice şi de punctuaţie - să utilizeze corect relaţiile sintactice în textele orale proprii; de găsire a unor sinonime şi antonime. Exerciţii de recunoaştere a elementelor de teorie literară.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: CARTEA – OBIECT CULTURAL Nr. de ore: 17 Resurse Conţinuturi C.S.
1.1 2.1 2.4, 2.5, 3.1, 4.3 1.1 1.2, 2.2, 3.3

Activităţi
- exerciţii de căutare şi de selectare a informaţiei dorite cu ajutorul tablei de materii; - exercitii de identificare a elementelor componente ale paginii de carte;

materiale
Biblioteca şcolii Diverse volume Manualul

procedurale
Explicaţia Demonstraţia Conversaţia euristică Descoperirea dirijată Brainstormingul Conversaţia Explicaţia

Evaluare
- Care sunt elementele componente ale unei cărţi? - Formaţi patru grupe a câte patru elevi. Fiecare grupă va alcătui o copertă de carte, cu toate elementele componente şi informaţiile pe care le oferă cititorului. - Compunere: Importanţa cărţii în viaţa omului

Cartea – obiect cultural

La Medeleni, de Ionel Teodoreanu Colţul cuvintelor

-exerciţii de lectură corectă, fluentă, respectând intonaţia specifică ideilor enunţate - exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi în textul literar şi integrarea lor in serii antonimice şi sinonimice; - exercitii de utilizare în contexte diferite a achizitiilor lexicale noi; - exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text ascultat; - exerciţii de realizare a unui plan simplu si dezvoltat de idei; - exerciţii de redare a conţinutului prin

La Medeleni, de Ionel Teodoreanu Dicţionarul

Consultând dicţionarul, alcătuiţi enunţuri cu următoarele cuvinte: a contempla, intacte, indiferenţă, paradă. - Cu ce cuvinte puteţi înlocui nimicise, corect, tăgădui, isprăvi, astfel încât sensul textului să nu se schimbe? - Ce sens au, în text, termenii audienţă ţi parada literelor?

Să discutăm despre text

2.1 3.1

La Medeleni, de Ionel Teodoreanu

Conversaţia Explicaţia

- Consideraţi că fragmentul din La Medeleni este un text literar? Motivaţi răspunsul, referindu-vă la autor, la personaje şi la modul de expunere.

2

3
3.2 4.4 rezumat si povestire; - exerciţii de sesizare a rolului dialogului in caracterizarea personajelor; - exerciţii de selectare a unor pasaje referitoare la cuvintele şi comportamentul personajelor - exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii, comunicate de persoane cu feluri diferite de comunicare; - exerciţii de recunoaştere a dialogului în operele literare - exerciţii de transformare a textului dialogat în text narativ; - exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de încheiere a unui dialog ; - exerciţii de identificare a semnelor de punctuaţie şi de ortografie folosite într-un text dialogat - exercitii de receptare corectă a structurii fonetice a unui cuvânt; - exerciţii de ortografiere a diftongilor, a triftongilor şi a vocalelor in hiat; - exerciţii de identificare a silabei accentuate; - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; - exerciţii de motivare a despărţirii cuvintelor în silabe, prin referire la reguli. Manualul - Care este modul folosit de autor pentru a prezenta cele două personaje? Faceţi o scurtă caracterizare a acestora.

Dialogul Comunicarea prin dialog

1.4, 2.4, 2.5

Manualul Fişe de lucru

Conversaţia Explicaţia Jocul de rol

- Daţi exemple de opere literare citite de voi în care aţi întâlnit dialogul. - Ce titlu i-aţi pune dialogului dintre Olguţa şi Monica? - Jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes, urmărind modalităţi de adaptare la interlocutor: La bibliotecă, La medic, Cumpărături pentru bunica, La librărie, La florărie. - Notaţi câte litere şi câte sunete au următoarele cuvinte: orice, pricepea, degeaba, dungi, ghiocel, ghindă, George. - Daţi exemple de cuvinte care să conţină următorii diftongii: ea, ie, ai, ou şi triftongii: eau, iai, iau. - Indicaţi vocalele în hiat din următoarele cuvinte: real, a lăuda, zoologie, aviaţie, cais, geografie, hieroglifă, cuviincios, înfiinţa. Despărţiţi corect în silabe cuvintele şi motivaţi soluţiile prin referire la regulile învăţate şi la excepţii: scoică, răbdare, declaraţie, încadrare, arctic, punctual, dezmoştenit, cooperare, funcţionar. Grupaţi cuvintele de mai jos în funcţie de apartenenţa lor la masa vocabularului sau la vocabularul fundamental: masă, a percepe, lapte,

Sunet Literă Silabă

1.2 4.3

Manualul Fişe de lucru Gramatica Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru DOOM

Conversaţia Explicaţia Exerciţiul fonetic Conversaţia euristică Exerciţiul fonetic

Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe Vocabularul limbii române

4.3

Manualul 1.2 3.2 - exerciţii de identificare a unor cuvinte din vocabularul fundamental; Conversaţia Fişe de lucru

3

c.exerciţii de identificare a elementelor de Dicţionarul Texte literare Manualul Gramatica Fişe de lucru.Găsiţi pentru fiecare dintre regionalismele de mai jos echivalentul din limba literară: cucuruz. barabulă. . adjective……………. arbitrar. Trei boieri dintre cei mari. curechi. perje. Ed. a lega. ca şi părintele său. floare. pasăre. ai.Scrieţi diminutivele cuvintelor date. pronume de politeţe……. numerale…………….3 . cratiţă. cântec. care însoţeau pe stăpân.Se dau cuvintele: sunet. contemplaţie. b.3 4. răsunător.. . lingvistică.4 ..exerciţii de identificare a procedeului de compunere prin care s-a format un cuvânt dat. . prefixelor şi a rădăcinii unui cuvânt. legător. vector. bine. oloi.2 Conversaţia Creta colorată Explicaţia Exerciţiul lexical 3. .Paralela 45 Creta colorată Tabla Planşe Gramatica Fişe de lucru. ţinterim. d. legătură. . 3.Găsiţi arhaismele din următorul text. cântăreţ.Paralela 45 Creta colorată Tabla Conversaţia Explicaţia Exerciţiul lexical Derivarea Sufixele diminutivale şi sufixele Augmentative Prefixarea Compunerea Compunerea prin alăturare.exerciţii de derivare cu afixe date. covor. . cal. metaforă.exerciţii de identificare a cuvintelor compuse. Explicaţi rolul lor în text.Daţi exemple de părţi de vorbire formate prin compunere: a substantive: zgârie-brânză….. nelegat. . cocon.exerciţii de clasificare a regionalismelor şi a arhaismelor. .exerciţii de identificare a sufixelor. carte. inerţie.exerciţii de identificare a sufixelor diminutivale şi augmentative. trandafir. Bodea.2. Ed.exerciţii de identificare a cuvintelor din aceeaşi familie lexicală. sunător. adverbe………………… .exerciţii de identificare a arhaismelor şi regionalismelor. .exerciţii de identificare a unor cuvinte din masa vocabularului Explicaţia Gramatica Fişe de lucru.exerciţii de identificare elementelor componente ale unui cuvânt derivat. dezlegare. îşi lăsară caii în mâna slujitorilor . a epuiza. lubeniţă. Subliniaţi sufixele diminutivale.3 4 . a răsuna. răsunet.exerciţii de alcătuire de enunţuri cu omofone (cuvinte compuse). ideogramă. departe.exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor cu ajutorul dicţionarului. în caracterizarea personajelor etc. a cânta. târziu. c)Subliniaţi prefixele şi sufixele. Se cere: a) Grupaţi cuvintele în funcţie de familiile lexicale pe care le alcătuiesc. pădure. coordonate. Purta. pâine. giugiuman de samur şi marochinuri. . . Ed. .Găsiţi câte patru cuvinte compuse care Arhaisme Regionalisme 1.2 3. Căutaţi în dicţionar înţelesul lor. . dezlega. . lingură. adică portarul Sucevii. b) Pentru fiecare familie lexicală găsiţi cuvântul de bază şi rădăcina. Toma logofătul şi iuga postelnicul. subordonare şi abreviere 2. translaţie. hârtie.. . Paralela 45 Manualul Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Exerciţiul lexical dulap.exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor derivate . a suna. creion. bălan. . brocart de Veneţia. copac.identificarea arhaismelor şi a regionalismelor în textele studiate şi sesizarea rolului lor în construirea atmosferei locale sau de epocă. e. crepuscul.

adjectiv). cât ai zice peşte. a favoriza.3 4. verb). Ed.exerciţii de evidenţiere a rolului antonimiei într-un text dat.Formaţi antonime cu ajutorul prefixelor pentru cuvintele: noroc.2 2. Paralela 45 Manualul Mic dicţionar de sinonime.3 Sinonime 1.5 compunere savantă .exerciţii de alcătuire a unui calambur . flux. . absolut (substantiv.2 2. a-şi da seama. . .2 3.Subliniaţi cuvintele care nu fac parte din familia Conversiunea 3.exerciţii de identificare a cuvintelor care îşi pot schimba valoarea gramaticală.exerciţii de integrare a cuvintelor în serii sinonimice Gramatica – Fişe de lucru.2 3.Găsiţi câte un sinonim pentru fiecare expresie: a spăla putina. . funcţii. . muncitor (substantiv. miros. harababură. a-şi aduce aminte. . a lua foc.2 2. . .exerciţii de utilizare a sinonimelor în contexte date. a face cu ou şi cu oţet.Alcătuiţi propoziţii cu perechile de omonime. plante. greşeală. succes. tînăr. duce (substantiv.exerciţii de valorificare a posibilităţilor de exprimare nuanţată oferite de utilizarea sinonimelor şi a antonimelor adecvate în diferite contexte . a tăia frunză la câini. .exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei într-un text dat.2 3.exerciţii de evidenţiere a rolului omonimelor într-un text dat. antonime Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru. . statornic. Ed.exerciţii de sesizare a sensului unor omonime. a avantaja. pricepere.exerciţii de utilizare a antonimelor în contexte date.Paralela 45 Tabla Caietul elevilor Manualul Mic dicţionar de sinonime. verb).2 Familia 2. Ed. . car (substantiv. a da din gură.3 5 . . Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical denumesc: localităţi.2 3.Găsiţi câte un antonim pentru expresiile: copt la minte. Ed. adjectiv). Conversaţia Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Lucrul cu Omonime 1. antonime Gramatica – Fişe de lucru.Alcătuiţi propoziţii cu sensurile diferite la plural ale substantivelor următoare pentru a dovedi omonimia parţială: bandă.Paralela 45 Conversaţia Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia. a fi cu ochii în patru. a-şi lua picioarele la spinare.exerciţii de utilizare a omonimelor în contexte date. pur. . element. a mânca.exerciţii de alcătuire de familii lexicale. moral.2 . . pădure. .Inlocuiţi cuvintele/sintagmele cu un sinonim: a reţine.2 Antonime 1. . neciteţ. mână de fier. verb). cetate de scaun. dată. Ed. a fi numai ochi şi urechi. tare ca fierul. care să pună în evidenţă valoarea morfologică a acestora: cer (substantiv. mobil. stat (substantiv.Paralela 45 Gramatica – Fişe de lucru. .exerciţii de valorificare a posibilităţilor de exprimare nuanţată oferite de utilizarea omonimelor. . inimă. a turna gaz pe foc.3 4.3 4. instituţii.exerciţii de identificare a elementelor componente ale unui cuvânt derivat.Paralela 45 Manualul Mic dicţionar de omonime Gramatica – Fişe de lucru. colţ.Alcătuiţi familia lexicală a cuvintelor: român. verb).exerciţii de alcătuire de enunţuri cu valori diferite ale cuvintelor date.Alcătuiţi propoziţii prin care să ilustraţi următoarele conversiuni: adjectiv-substantiv adverb-adjectiv substantiv-adverb participiu-adjectiv . râs. .

naştere. natal.Explicaţi cum s-au format cuvintele: învăţătură. mântuire. 1.3 3.exerciţii de identificare a regionalismelor. fluentă.exerciţii de redactare a textelor unor telegrame şi cărţi poştale. .3 4.exerciţii de folosire a dicţionarelor pentru înţelegerea sensului cuvintelor din text. .exerciţii de grupare într-un câmp lexical a sinonimelor unui cuvânt .6 lexicală Câmpuri lexicale 4. de Ion Creangă Dicţionarul Planşe Fişe de lectură procedurale Lectura model Lectura explicativă Conversaţia Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Evaluare . de ore: 14 Resurse Conţinuturi C. mânios. respectând intonaţia specifică ideilor enunţate.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor dicţionarele Manualul Explicaţia Tabla Fişe de lucru Manualul Formular poştal Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia lexicală a cuvântului a naşte: înnăscut.2 Activităţi de învăţare . nativ. lacrămi. dă. natalitate. .Fişă portofoliu Ion Creangă . . .Alcătuiţi o compunere de o pagină în care să folosiţi termeni care aparţin câmpului lexical al toamnei.transmiteţi o informaţie urgentă.Ce sens au următoarele expresii. înapoi.Care este forma literară a cuvintelor: băiat. furiş. binişor. . a se sfădi.exerciţii de identificare a formulelor de adresare şi a formulelor de încheiere potrivite unor destinatari diferiţi . .Găsiţi antonimele cuvintelor: mânios.S.2 4.exerciţii de identificare a formei literare a unor cuvinte. ţarină. naţiune.3 2.2 3. răpede.3 4. şcoalei? . PERSONAJ Nr.transmiteţi felicitări cu ocazia câştigării unui concurs. . .2 . .: până la genunchiul broaştei. răutăcios. prenatal. .transmiteţi urări cu prilejul unei sărbători. a renaşte.exerciţii de identificare a termenilor ce aparţin diferitelor câmpuri lexicale. Test sumativ Telegrama Cartea poştală Evaluare 4.Selectaţi din text patru regionalisme. nounăscut. neastâmpăr. nu-mi da Amintiri din copilărie. .exerciţii de identificare de antonime.2 1.1 1.exerciţii de identificare a sensului unei expresii materiale Manualul Volumul Amintiri din copilărie.exerciţii de citire corectă. nu întru. Alcătuiţi câte un text de telegramă pentru următoarele situaţii: . . Cu ce cuvinte din limba literară le-aţi putea înlocui? . NARATOR.3 Test Conversaţia Explicaţia UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: AUTOR. de Ion Creangă Colţul cuvintelor 6 .exerciţii de identificare a elementelor componente ale unui cuvânt derivat. .exerciţii de grupare a cuvintelor derivate pe familii lexicale.1 4.

. Îl rugaţi pe fratele mai mic să meargă la poştă să trimită o scrisoare recomandată.Cine este naratorul? Dar autorul? Activitate . . narator.1 3.4 2. numărului şi timpului.3 2.5 Verbul Actualizarea cunoştinţelor 1. a persoanei. .exerciţii de povestire.exerciţii de identificare a caracteristicilor unei naraţiuni.Planul simplu de idei Povestirea la persoana I Adaptarea la situaţia de comunicare 1. operă epică .exerciţii de diferenţiere a verbelor care exprimă o acţiune de cele care exprimă o stare şi de cele care exprimă existenţa. . a o lua la sănătoasa. de Ion Creangă Conversaţia Explicaţia Problematiza rea 3.Prin ce mijoace se realizează umorul? . personaj.exerciţii de completare a unor replici dintrun dialog dat .Alcătuiţi planul de idei al naraţiunii frontală studiate. . Activitate . autorului şi a personajului principal .7 pace. . Ştefania Popescu Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Conversaţia euristică Activitate frontală Activitate în grup 7 .3 . naraţiune.exerciţii de sesizare a formulelor de iniţiere.La ce persoană este scris textul? . Discutaţi cu prietenii despre filmul pe care l-aţi văzut împreună. pe grupe . b.exerciţii de redactare a planului simplu de idei.4 Manualul Volumul Amintiri din copilărie.Alcătuiţi propoziţii cu valoarea predicativă şi auxiliară a verbelor a avea.4 2.exerciţii de identificare a naratorului. de Ion Creangă Conversaţia Explicaţia 1.la ce timp sunt povestite întâmplările? .exerciţii de identificare a interlocutorilor dintr-un dialog.Daţi exemple de opere epice studiate în clasa a V-a. individuală . Activitate individuală . de menţinere şi de încheiere a unui dialog. a elementului care o modifică şi a situaţiei finale. copulativă şi auxiliară. . de participare la realizarea lor şi de imprimare a unui comportament adecvat. .Identificaţi cuvintele şi expresiile care marchează situaţia inişială.1 4. Gramatica practică a limbii române.1 3.1 4. .exerciţii de completare de enunţuri. Manualul Conversaţia Explicaţia Jocul de rol Activitate frontală Activitate pe grupe .3 4. a i se face negru în faţa ochilor. .1 .4 2. a-i scăpăra picioarele.Povestiţi pe scurt întâmplarea.Să discutăm despre text Autor. elementul Activitate care o modifică şi situaţia finală.exerciţii de identificare a timpului verbal la care este realizată naraţiunea.Construiţi dialoguri pentru următoarele situaţii : a.exerciţii de rezumare şi de povestire a unui text narativ Manualul Volumul Amintiri din copilărie. .exerciţii de urmărire a unor dialoguri.Fragmentul din Amintiri din frontală copilărie este o naraţiune? Argumentaţi răspunsul.exerciţii de identificare a verbelor. .exerciţii de identificare a situaţiei iniţiale.Alcătuiţi propoziţii în care verbul a fi să aibă valoare predicativă. . Activitate . a vrea.2 4.

exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbele auxiliare potrivite . ..Daţi exemple de verbe care nu au înţeles de sine stătător.Construiţi cinci enunţuri în care verbele la modul conjunctiv să exprime o poruncă.exerciţii de construire de propoziţii în care verbul să fie la modul imperativ.Paralela 45 Planşe cu modurile personale .exerciţii de conjugare a verbelor la modul conjunctiv. . .Subliniază forma corectă a verbelor: agreez/ agreiez.Subliniaţi şi analizaţi morfosintactic verbele la modul conjunctiv din fragmentele: „Acuş avem să dăm peste o fântână cu apă dulce şi rece ca gheaţa. ar pare/ ar părea. .3 . zi-ne!.3 Modul conjunctiv 1. deşartă/ deşeartă.3 2. .exerciţii de identificare a verbelor la modul imperativ. Ştefania Popescu Planse Gramatica – Fişe de lucru. să fi fost cu alţii.3 4.3 2.exerciţii de completare a unor enunţuri cu numele predicative potrivite. . . aşază/ aşează.” . luaţi-l! . hei! Mâncai papară până acum.exerciţii de identificare a propoziţiilor imperative construite cu verbe la conjunctiv Planse Gramatica – Fişe de lucru. Ed. .” .exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la condiţional-optativ. Ed. . Paralela 45 Planşă cu modurile personale Conversaţia Explicaţia Analiza morfologică Exerciţii de completare Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Descoperirea dirijată Activitate individuală . . . . Cum se numesc aceste verbe? . tăceţi/ taceţi..Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica practică a limbii române. dar.exerciţii de observare a elementelor componente ale modului conjunctiv.” „ba încă ai dat peste oameni ai lui Dumnezeu. . Activitate frontală Activitate 8 .3 Conversaţia Explicaţia Analiza morfologică Exerciţii de completare Învăţarea dirijată Conversaţia Explicaţia Analiza Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Modul condiţional optativ 1. Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. creează/ creiază.exerciţii de construire de propoziţii imperative.exerciţii de identificare a formelor corecte ale verbelor la modul imperativ.3 2.nu ştiu cum să fac. dă-mi!. .Alcătuiţi o compunere cu titlul Incendiul în care să folosiţi zece verbe la modul imperativ.3 4.exerciţii de transformare a propoziţiilor enunţiative propriu-zise în propoziţii imperative.manualul fişe de lucru Gramatica practică a limbii române. hei.Subliniaţi forma corectă a verbului a fi din următoarele enunţuri: Fi/ fii mai atent! Fi-ţi/Fiţi cuminţi! Nu fi /Fii obraznic! Nu fi-ţi/ fiţi trişti! . . Ed.exerciţii de completare a unor replici dintrun dialog dat cu propoziţii imperative .3 4.exerciţii de transformare a propoziţiilor afirmative în propoziţii negative. .exerciţii de identificare a formelor corecte de conjunctiv.8 .Conjugaţi un verb de conjugarea a IIa la toate modurile şi timpurile studiate..Alegeţi formele corecte ale verbelor la modul condiţional-optativ: Ai tace/ ai tăcea.exerciţii de diferenţiere a verbelor predicative de verbele copulative şi de cele auxiliare.exerciţii de identificare a funcţiei sintactice a verbului. am Modul imperativ Propoziţia imperativă 1. zise craiul. forma negativă: odihneştete!.Scrie formele verbului la modul imperativ. prezent şi perfect. şede/ şade.

. complement direct.”(P.Alcătuiţi o compunere cu titlul Rugăminte către Moş Crăciun în care să folosiţi verbe la condiţional prezent şi perfect.exerciţii de construire a unor forme inverse de condiţional-optativ. vedeai . . .9 Propoziţia optativă .exerciţii de trecere a verbelor la infinitiv de la forma afirmativă la cea negativă .exerciţii de identificare a verbelor la modul infinitiv. .3 . . . Modul infinitiv Planşa cu moduri nepersonale Gramatica limbii române. Paralela 45 morfologică Exerciţii de completare pe grupe Activitate individuală vede/ am vedea.3 4.exerciţii de identificare a formelor de infinitiv scurt şi infinitiv lung. Gramatica – Fişe de lucru.3 4. Haina-i măturând pământul Şi-o tărăşte-abia. . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Modul gerunziu 1. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşa cu moduri nepersonale. .exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la gerunziu. Ed. . Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. ..3 2.Alcătuiţi enunţuri în care verbul cântând să indeplinească următoarele funcţii sintactice: complement circumstanţial de mod şi de timp. Ştefania Popescu.prefăcându-se foarte supărată. priveam.Auzi dumneata! Pălărie nouă şi biletu! Zice mamiţa . IspirescuLegendele sau basmele românilor) .Subliniaţi şi analizaţi morfosintactic verbele la modul gerunziu din textele următoare: .te-.Precizează conjugarea verbelor din textul următor: „Stăpâne..exerciţii de alcătuire de propoziţii optative cu verbul la condiţional-optativ timpul prezent şi perfect 1.3 2.Scrieţi infinitivul verbelor: învăţ. persoana a III-a cu auxiliarul precedat de pronumele neaccentuate: m-.trecui. te văd trist……………. . atribut. timp perfect.abia. mi-ar place/ mi-ar plăcea.exerciţii de identificare a formelor corecte de condiţional-optativ. complement circumstanţial de mod şi de timp. şi-. .exerciţii de identificare a conjugărilor verbului. s-.exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice ale verbelor la gerunziu. . . .exerciţii de identificare a formelor verbale de gerunziu.exerciţii de identificare a formelor corecte de gerunziu Manualul Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru. .exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la infinitiv.Scrieţi verbul a vedea la modul condiţional-optativ.3 Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală 9 . . Ed. .exerciţii de conjugare a verbelor la modul condiţional-optativ.Alcătuiţi enunţuri în care verbul a cânta să indeplinească următoarele funcţii sintactice: subiect. avusesem. Ed. hotărâ..lasămă pe mine să o fac. nume predicativ.exerciţii de identificare a formelor corecte de infinitiv.exerciţii de identificare şi analizare a verbelor la modul condiţional-optativ. Gramatica limbii române.

.10 atribut. .Subliniaţi şi analizaţi morfosintactic verbele la modul supin din textele de mai jos: „-Iaca.exerciţii de alcătuire de enunţuri folosind verbe la modul participiu.” . Paralela 45 Test Testul grilă de la pag.3 2.exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la modul supin.3 3.Alcătuiţi enunţuri în care verbe la supin să indeplinească următoarele funcţii sintactice: subiect. Paralela 45. adverb. Gramatica – Fişe de lucru. Ed.3 2. . . atribut.exerciţii de identificare a formelor corecte de participiu Planşa cu moduri nepersonale. . poate să aveţi nevoie de tăiet vreun lemn pentru foc ori pentru altceva. Ştefania Popescu.” „-Tu. Gramatica limbii române. complement indirect complement circumstanţial deloc.3 4.3 2.4 4. Ştefania Popescu.exerciţii de identificare a formelor corecte de supin Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Exerciţii de consolidare 1. Ed.1 ..Alcătuiţi o descriere de şase rânduri în care să folositi cel puţin cinci verbe la participiu cu valoare stilistică de epitet sau prin care să se realizeze personificarea unui obiect.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la verb Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru. Gramatica – Fişe de lucru. Fişe de lucru Planşa cu moduri nepersonale Gramatica limbii române.exerciţii de conjugare a verbelor la modul supin.3 . complement direct. .3 4. nume predicativ.exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la modul participiu. Manualul. Ed. .3 4. . Observare sistematică (4-5 elevi Modul participiu Modul supin 1. 1. substantiv. rămâi aici într-însa toată ziua şi iaca ce ai de făcut.exerciţii de identificare şi analizare a verbelor la modul participiu.Alcătuiţi enunţuri în care verbul la modul participiu să aibă valori morfologice de: adjectiv. 70 Evaluare Exerciţii de completare Analiza morfologică Ciorchinele Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate individuală Activitate individuală Test sumativ 10 . Harap-Alb. Daţi un titlu textului creat.3 . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală .exerciţii de identificare şi analizare a verbelor la modul supin.

3. de ore: 3 C. 3.3.S. Conţinuturi 1.4. de ore: 12 RECAPITULARE PENTRU TEZĂ Nr.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Lucrare scrisă .1 3.3 .2 4.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Resurse materiale Planşa cu genurile şi speciile literare Fişe de lucru Texte literare suport Resurse procedurale Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Analiza morfosintactică Analiza literară Demonstraţia Analiza morfosintactică Evaluare Observare sistematică (4-5 elevi) Genuri şi specii literare Probă scrisă semestrială Analiza lucrării scrise 3.1 Activităţi de învăţare .1 3. 4.discuţii pe marginea tezelor Conversaţia Explicaţia 11 .2.11 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: STRUCTURA OPEREI LITERARE Nr.

exerciţii de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul dat. . . Descoperirea .12 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: OPERA LIRICĂ Nr.Daţi exemple de opere lirice studiate în clasa a Va.3 . .Ce sugerează punctele de suspensie di titlu? Explicaţia .exerciţii de identificare a elementelor de versificaţie Volume de versuri şi proză Manualul Volume de versuri Manualul Planşa cu elementele de versificaţie Planşe Gramatica limbii 3. rămâi… de M.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. . .2 3.2 3.3 4. . de M.Identificaţi figurile de stil. S.exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul-suport.4 3. .exerciţii de declinare a pronumelui 12 . .Cum explicaţi perceperea diferită a timpului? Lucrul cu .Ce trăsături ale liricului se regăsesc în opera literară O.2 .2 2.3 4. iau/i-au.Prin ce îl farmecă pădurea pe cel care ştie să o Lectura înţeleagă? explicativă . Conţinu turi O.exerciţii de identificare de sinonime şi antonime.1 .Ce sentimente se desprind din ultimele strofe ale dicţionarele poeziei? .exerciţii de identificare a figurilor de stil Opera lirică 2.În ce versuri se sugerează că vârsta copilăriei este Conversaţia o lume a basmelor? . la/l-a.exerciţii de argumentare a apartenenţei unei opere la genul liric .Identificaţi tipul de rimă din diferite strofe.3 2.Analizaţi –i din următoarele propoziţii : 1.2 3. Eminescu.Alcătuiţi eninţuri cu următoarele omofone : va/va.2 Demonstraţia Conversaţia Explicaţia Descoperirea Conversaţia Explicaţia Lucrul cu Versul Strofa Măsura Rima Pronumele Actualizarea 1. .3 4. .Ce sens are în text cuvântul farmec? Exerciţiul . vii/vi-i. .rămâi…de Mihai Eminescu ? Explicaţia .Stabiliţi măsura şi ritmul poeziei O. Alegeţi un titlu potrivit.Alcătuiţi o poezie în care să folosiţi elementele de versificaţie studiate. rămâi…. . Eminescu Să discutăm despre text Colţul cuvintelor Resurse Activităţi de învăţare materiale Volume versuri proză Planşe didactice Fişe de lectură Date despre autor şi operă de şi Evaluare procedurale Lectura model . . de ore:10 C.exerciţii de identificare şi analizare a pronumelui personal.exerciţii de recunoaştere a elementelor caracteristice ale unei opere lirice.exerciţii de realizare a unei recitări expresive.Daţi exemple de expresii în care apar substantivele lexical ochi şi picior. Conversaţia .Demonstraţi că poezia este o operă lirică.

complement direct. Nu-i aici.exerciţii de identificare şi analizare a pronumelui posesiv.3 4.exerciţii de completare de enunţuri cu forme ale pronumelui personal.3 2.exerciţii de completare de enunţuri cu omofonele potrivite. Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv 1.3 .exerciţii de identificare şi analizare a manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică I-am rugat să plece. . a plecat. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. 13 .Alcătuiţi propoziţii cu funcţiile sintactice ale pronumelui posesiv. nume predicativ.Alcătuiţi enunţuri în care pronumele personal de politeţe. persoana a III-a singular şi plural. .Alcătuiţi enunţuri cu toate formele pronumelui personal de politeţe.exerciţii de construire de enunţuri cu forme ale pronumelui de politeţe Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică .Găsiţi adjectivele posesive din text şi analizaţi-le: Fătul meu…Mâna mea s-a înmuiat… nu mai poate rădica buzduganul acesta. vechiul meu tovarăş.3 2.exerciţii de completare de enunţuri cu forme ale pronumelui de politeţe. complement direct.exerciţii de identificare şi analizare a adjectivului pronominal posesiv. complement indirect.exerciţii de completare de enunţuri cu forme ale pronumelui posesiv.exerciţii de construire de enunţuri cu forme ale pronumelui personal.atribut. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. Pronumele de politeţe 1. . complement indirect. .Alcătuiţi propoziţii cu toate funcţiile sintactice ale pronumelui personal. Ed.exerciţii de ortografiere a unor omofone române.3 . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Ed. .exerciţii de declinare a pronumelui de politeţe.13 cunoştinţelor personal.3 Conversaţia Explicaţia . feminin şi masculin.3 4. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe . Pronumele şi 1. Nu-i deranjaţi! . . .Construiţi câte o propoziţie în care pronumele ai mei şi ai săi să îndeplinească pe rând următoarele funcţii sintactice: subiect. să aibă următoarele funcţii sintactice: subiect.exerciţii de identificare şi analizare a pronumelui de politeţe. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Ia-l tu în mâinile tale. Ed. . . atribut pronominal. . .3 2. .exerciţii de ortografie a pronumelui şi adjectivului pronominal posesiv Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică .

.2 4. .exerciţii de redactare a unui text dialogat. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române. adjectiv pronominal demonstrativ .exerciţii de construire de enunţuri cu pronume demonstrative.exerciţii de transcriere a unui text adăugând semnele de punctuaţie corespunzătoare . Abia deschise cartea când. Paralela 45 Fişe de lucru Planse Manualul Texte literare Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . c) Se gândea la aceeaşi/aceiaşi persoană. hotărât să citească. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. .exerciţii de completare de enunţuri cu pronumele demonstrative potrivite.14 adjectivul pronominal demonstrativ 4. b) Am privit spre cea/ce-a care aştepta. cea să fie pe rând: pronume demonstrativ. Exerciţii de consolidare 1. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la pronume Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Analiza morfologică Observare sistematică (4-5 elevi Moduri de expunere 1.4 3.exerciţii de ordonare cronologică a unor fragmente dintr-un text narativ.2 3.1 4..exerciţii de redactare a unui text narativ.4 Test Conversaţia Explicaţia Test sumativ 14 .exerciţii de identificare şi analizare a adjectivului pronominal demonstrativ Gramatica limbii române.3 pronumelui demonstrativ. c) unei naraţiuni.Construiţi enunţuri în care cel. Ed. b) unui dialog. se auzi un zgomot… Evaluare 3.Alegeţi forma corectă: a) Poezia aceea/aceia îmi place. Dănuţ se aşeză lângă fereastră. . .3 .3 4.exerciţii de redactare a unui text descriptiv. Ed. .3 .exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Continuaţi textul sub forma: a) unei descrieri.3 2. .

imens. de Calistrat Hogaş Să discutăm despre tex Colţul cuvintelor 1. 16. greu.3 . limpede. 17. neclintită.exerciţii de identificare a unor cuvinte derivate.1. 101. miazăzi. Alcătuiţi propoziţii.3 2. fulgerătoare. Numeralul 1. 60.exerciţii de identificare a figurilor de stil.exerciţii de identificare a numeralului cardinal şi ordinal. de Calistrat Hogaş Dicţionarul Planşe Fişe de lectură Date despre autor şi operă Manualul Manualul Planşa cu figurile de stil Conversaţia Explicaţia Problematizarea Exerciţiul stilistic Evaluare procedurale Lectura model Lectura explicativă . .1 3. .Prin ce impresionează drumul prin pădure? . fluentă. S.exerciţii de identificare a imaginilor artistice. rotund.exerciţii de construire de enunţuri. mare. 1245.3 Planşe Gramatica Conversaţia Explicaţia .4. respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. gras.exerciţii de identificare de sinonime. albastre. . colosal. 2.Identificaţi imaginile vizuale şi auditive din text. . . orizont. .Transcrieţi cu litere numerele date: 7. Activităţi de învăţare Resurse materiale Amintiri dintr-o călătorie. 15 .15 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DESCRIEREA Nr. Volumul Amintiri dintro călătorie. 50. Descrierea Epitetul 14 I 2. . Selectaţi-le pe cele care pot deveni epitete. . sublim. . .exerciţii de citire corectă.Identificaţi epitetele din textul studiat.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate.2 1.1 3.Selectaţi din text zece cuvinte derivate şi explicaţi modul de formare. de ore: 12 Conţinuturi C.exerciţii de identificare a valorii morfologice a unor cuvinte . 14.Se dau următoarele adjective: zglobiu.2 3.exerciţii de identificare a formei literare a cuvintelor.exerciţii de exprimare a opiniei . . ameţitor. 3. .2 .Alcătuiţi un tabel cu diferite figuri de stil din text. nepieritoare.Alcătuiţi enunţuri cu următoarele cuvinte: boltă. vestit.

Alcătuiţi enunţuri în care numeralul cardinal trei şi numeralul ordinal al treilea să aibă pe rând valoare substantivală şi valoare adjectivală.Alcătuiţi enunţuri în care numeralele doi şi al doilea să îndeplinească funcţiile sintactice : subiect. 16 .exerciţii de identificare a numeralelor fracţionare.Alcătuiţi două enunţuri în care numeralul colectiv tustrei să aibă valoare substantivală şi adjectivală.Alcătuiţi propoziţii in care numeralele fracţionare jumătate şi optime să îndeplinească funcţiile sintactice de subiect.3 2.3 2.3 3.3 3. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.exerciţii de analizare a unor numerale . . de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Alcătuiţi propoziţii cu toate formele. Planşe Gramatica limbii române. a cuvintelor „un” şi „o”. complement direct. .3 3. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru.Formaţi numerale colective de la următoarele numerale cardinale : patru.Alcătuiţi câte două propoziţii în care o şi un să fie pe rând numerale şi articole nehotărâte. .3 .exerciţii de formare a unor numerale colective de la nişte numerale cardinale date. cinci.exerciţii de identificare a valorii substantivale şi adjectivale a numeralelor Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . . patruzeci. limbii române. nouă. fiecare având valoarea de pătrime.exerciţii de identificare a valorii numeralelor .exerciţii de analizare a numeralelor fracţionare. Numeralul colectiv 20 I . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru 1. Paralela 45 Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . Ed. Ed.Declinaţi numeralul colectiv amândoi. 1.4 4. .exerciţii de declinare a numeralului fracţionar. complement direct şi nume predicativ. douăzeci şi şase.3 Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . . Numeralul fracţionar 21 I 1.exerciţii de analizare a numeralelor colective . Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.3 2. .4 4.4 4. . prin enunţuri. complement indirect.4 4. .exerciţii de declinare a numeralului colectiv.exerciţii de evidenţiere a omonimiei. Precizaţi funcţiile sintactice ale numeralelor.Analizaţi morfosintactic numeralele fracţionare: Măsura de trei pătrimi este formată din trei timpi.16 Actualizarea cunoştinţelor Valoarea substantivală şi valoarea adjectivală a numeralului 15 I Valoarea substantivală şi valoarea adjectivală a numeralului 19 I 3.exerciţii de identificare a numeralelor colective. .Alcătuiţi propoziţii in care numeralele şapte şi al şaptelea să aibă valoare adjectivală.exerciţii de scriere corectă a numeralelor fracţionare. . de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. .3 . Ed.3 .

.Construiţi propoziţii în care adjectivele inteligent şi impecabil să îndeplinească funcţiile de atribut adjectival şi nume predicativ.exerciţii de completare de enunţuri cu articolele demonstrative potrivite. înalte.aramă. . tenace. Paralela 45 .Se dau următoarele adjective: bun.exerciţii de identificare a adjectivului.4 4. trandafir. scorbură. Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Observare sistematică (4-5 elevi) Exerciţii de consolidare 22 I Adjectivul Actualizarea cunoştinţelor Articolul demonstrativ 9 II 1. .3 2. vioi. rea. . Ed.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la numeral Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române. Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . . Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele formate.exerciţii de identificare a valorii numeralelor 1.Precizaţi care sunt formele flexionare ale adjectivelor: albastru. . înţelept. serios. .exerciţii de identificare a adjectivului.exerciţii de analizare a adjectivului.Formaţi adjective de la cuvintele următoare cu ajutorul prefixelor şi sufixelor: Olt.3 3.3 3. ramură. Puneţi lângă fiecare articolul demonstrativ corespunzător şi construiţi enunţuri în care aceste adjective să aibă valoare de substantiv. gri. vinovat.exerciţii de ortografiere a unor adjective.3 Declinarea adjectivului Funcţii sintactice 10 II 1.exerciţii de realizare de adjective cu ajutorul derivării. Ed.exerciţii de analizare a adjectivului. cea/cea.exerciţii de ortografiere a unor articole demonstrative . .Declinaţi în propoziţii construcţiile munte înalt şi vechea jucărie. rotofei.Alcătuiţi propoziţii cu omofonele: ce-i/cei. .exerciţii de identificare a articolului demonstrativ. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române. 17 . cuminte.3 .3 2.3 2. mici. văzut. .exerciţii de declinare a adjectivului.4 4. . mândru. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.17 . de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. formidabil. -exerciţii de realizare a acordului Planşe Gramatica limbii române.3 3. -exerciţii de declinare a adjectivului. . ce le/cele.de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.3 . argintiu. ce-l/cel. -exerciţii de identificare a numărului de forme ale adjectivului.4 4.

-exerciţii de identificare a adjectivelor fără grad de comparaţie.3 Planşe Gramatica limbii române.3 3. ca vai de el. Gradele de comparaţie ale adjectivului 1. -exerciţii de analizare a adjectivului -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la adjectiv. colosal.Identificaţi adjectivele fără grad de comparaţie: curios. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.3 3.Găsiţi adjective sinonime cu expresiile date şi indicaţi gradul lor de comparaţie: ca scos din cutie. . -exerciţii de identificare de sinonime.2 3. alb.4 4.3 2. complet. fundamental.4 .4 4.3 2. Ed.Treceţi următoarele adjective la toate gradele de comparaţie: frumos. înalt. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică . . Ed.18 între adjectiv şi cuvântul determinat -exerciţii de identificare a adjectivului. dulce. de Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. gustos.3 Fişe de lucru Gramatica limbii române.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Test sumativ 18 . c-o falcă-n cer şi una-n pământ.3 3. Paralela 45 Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Observare sistematică (4-5 elevi) Evaluare 2. Exerciţii de consolidare 1. mort. -exerciţii de formare cu ajutorul prefixelor a gradului superlativ absolut a unor adjective. -exerciţii de identificare a gradului de comparaţie a adjectivului.

discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale. .19 RECAPITULARE SEMESTRIALĂ Nr.4 .Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Caietele elevilor Lista cu lecturi suplimentare Observare sistematică (4-5 elevi) Observare sistematică (4-5 elevi) 19 . Observare sistematică (4-5 elevi) 1.2 3.2 4.3 2.1 3. de ore: 4 Conţinuturi C.2 4.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Verificarea lecturii particulare 29 I .3 Activităţi de învăţare .2 1.1 3.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.2 2.4 4.3 1.3.S.3 4. 1.informarea elevilor cu privire la lista de lecturi suplimentare pentru vacanţă Planşe Gramatica limbii române. 3.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Texte literare suport Culegeri Evaluare procedurale Observare sistematică (4-5 elevi) Fonetică Vocabular Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul fonetic Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Analiza literară Noţiuni de teorie literară Morfologie .exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Resurse materiale Planşe Gramatica limbii române.

înţelept. tenace. -exerciţii de realizare de adjective cu ajutorul derivării.4 4. gri. cuminte. Ed. Gradele de 1.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele formate. Articolul demonstrativ 9 II Obiective de referinţă 1.Formaţi adjective de la cuvintele următoare cu ajutorul prefixelor şi sufixelor: Olt.lea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DESCRIEREA Nr. . vinovat. Ed.Precizaţi care sunt formele flexionare ale adjectivelor: albastru. Declinarea adjectivului. -exerciţii de ortografiere a unor articole demonstrative. de ore: 12 Conţinuturi Data Adjectivul Actualizarea cunoştinţelor. mici. -exerciţii de declinare a adjectivului.3 2. ce-l/cel.Alcătuiţi propoziţii cu omofonele: cei/cei. văzut.aramă. Funcţii sintactice 10 II 1. -exerciţii de identificare a adjectivului. . -exerciţii de analizare a adjectivului. serios. ce-a/cea.Declinaţi în propoziţii construcţiile munte înalt şi vechea jucărie.3 3. vioi.3 2. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. -exerciţii de identificare a articolului demonstrativ. înalte.20 SEMESTRUL al II. -exerciţii de identificare a numărului de forme ale adjectivului.Construiţi propoziţii în care adjectivele inteligent şi impecabil să îndeplinească funcţiile de atribut adjectival şi nume predicativ. -exerciţii de analizare a adjectivului.3 Planşe Conversaţia Activitate . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Resurse procedurale Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Evaluare . -exerciţii de completare de enunţuri cu articolele demonstrative potrivite. rea. ce le/cele. . rotofei.3 Activităţi de învăţare -exerciţii de identificare a adjectivului. ramură. -exerciţii de realizare a acordului între adjectiv şi cuvântul determinat -exerciţii de identificare a Resurse materiale Planşe Gramatica limbii române. mândru.3 3. Puneţi lângă fiecare articolul demonstrativ corespunzător şi construiţi enunţuri în care aceste adjective să aibă valoare de substantiv. formidabil. trandafir.Treceţi următoarele adjective la toate 20 . -exerciţii de declinare a adjectivului. argintiu.3 Planşe Gramatica limbii române. -exerciţii de ortografiere a unor adjective.Se dau următoarele adjective: bun.4 4. scorbură. .

. -exerciţii de citire corectă.Identificaţi adjectivele fără grad de comparaţie: curios.2.3 adjectivului. 1.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. platoşe.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.2. Ed. .2 3.4 -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor .4 4. alb. Paralela 45 Fişe de lucru Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Evaluare 16 II 2. cocon. c-o falcă-n cer şi una-n pământ.21 comparaţie ale adjectivului 11 II 2. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică frontală Activitate pe grupe Activitate individuală gradele de comparaţie: frumos. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la adjectiv. Resurse materiale Manualul Dicţionarul Resurse procedurale Lectura model Lectura explicativă Forme de organizare Activitate frontală Activitate Evaluare . respectând intonaţia specifică ideilor enunţate.3 2. fundamental. 2. dulce. colosal.Alcătuiţi propoziţii cu arhaismele: făclie. -exerciţii de identificare a adjectivelor fără grad de comparaţie. -exerciţii de formare cu ajutorul prefixelor a gradului superlativ absolut a unor adjective.Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului 21 . complet. coifuri.3 3. Gramatica limbii române. Ed. ca vai de el. înalt. -exerciţii de identificare a gradului de comparaţie a adjectivului. .4 4.Găsiţi adjective sinonime cu expresiile date şi indicaţi gradul lor de comparaţie: ca scos din cutie. Exerciţii de consolidare 12 II 1. gustos.1.3 3.3 Gramatica limbii române. -exerciţii de identificare de sinonime. mort. -exerciţii de analizare a adjectivului. fluentă. Activitate individuală Test sumativ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PORTRETUL Nr de ore:11 Conţinuturi Data Portretul lui Ştefan cel Mare Obiective Activităţi de învăţare de referinţă 1.3 3. pecete.

3 3.Găsiţi câte trei adverbe de loc.22 Să discutăm despre text Colţul cuvintelor 17II Antiteza 18II 1. apoi realizaţi un tabel cu calităţi şi defecte.Cu ajutorul sufixului –eşte formaţi adverbe de la următoarele substantive: tânăr. -folosirea corectă în diferite contexte a categoriilor gramaticale specifice adverbului Manualul Planşa cu figurile de stil Conversaţia. .Alegeţi două personaje dintr-o operă literară citită.3.3.4 Planşe Gramatica limbii române.Care este rolul antitezei? Activitate frontală Activitate în grup Activitate individuală Activitate frontală Activitate în grup Activitate individuală Descrierea de tip portret 19II 1. Mama te întreabă cum este noul profesor. -exerciţii de clasificare a adverbelor. . iepure. Ed. lin. -exerciţii de formare a unor adverbe cu ajutorul derivării -exerciţii de completare de enunţuri cu ortograme date. .2.3 3.2.Identificaţi pasajele în care se observă iubirea de patrie a domnitorului. -exerciţii de exprimare a opiniei. vară.Realizaţi portrete la alegere pornind de la diferite situaţii: a) Ai un profesor nou de geografie. Alcătuiţi propooziţii cu adverbele formate. -exerciţii de realizare a unor texte în care sa folosească figurile de stil învăţate -exerciţii de sesizare a rolului descrierii în realizarea portretului -exerciţii de redactare a unor descrieri de tip portret. . b) Vorbeşte-i colegului de bancă despre prietenul cunoscut în tabără. seară să aibă pe rând valoare de substantiv şi adverb. . . de timp şi de mod şi construiţi câte o propoziţie în care acestea să aibă funcţia sintactică de Adverbul – actualizarea cunoştinţelor 23II 1.4. român. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Exerciţiul stilistic individuală verde.Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele joi. 3. bărbat. om.Ştefania Conversaţia Explicaţia Lucrul cu Activitate frontală Activitate pe 22 .Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele domol.3.. mânz.1. 2. -exerciţii de identificare a arhaismelor şi a regionalismelor în textele studiate şi sesizarea rolului lor în construirea atmosferei locale sau de epocă -exerciţii de identificare a antitezei într-un text dat.3 2. 3. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Adverbul – funcţii sintactice 24II 1. egal să aibă pe rând valoare de adjectiv şi adverb. 1.aflate în antiteză. 4.4 3. 2. voinic. c) Ai un nou coleg de clasă.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.Ce trăsături fizice ale domnitorului se remarcă în ambele portrete? . grec. -identificarea şi comentarea rolului figurilor de stil învăţate în diferite texte -exerciţii de completare de enunţuri.1 Manualul Conversaţia Explicaţia . tare.4 4. . prieten.1. -exerciţii de identificare a adverbului.2 4. Planşe Gramatica limbii române.

pe rând. . fără să ştie ce se petrece la dreapta şi la stânga. Ed. Popescu Gramatica – Fişe de lucru. devreme la toate gradele de comparaţie.3.l. -exerciţii de identificare şi clasificare a prepoziţiei. iar/i-ar. de timp şi de mod. Precizaţi funcţia sintactică a acestora.3 -exerciţii de identificare a adverbului. -xerciţii de diferenţiere între prepoziţie şi conjuncţie. sus de tot. Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . -exerciţii de discriminare a prepoziţiilor simple de cele compuse.Alcătuiţi enunţuri în care prepoziţiilor înaintea şi conform să le urmeze substantive.3. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică grupe Activitate individuală complement circumstanţial de loc. atribut adverbial) -exerciţii de identificare a adverbului. 2. iute. Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.3 2. atribute şi complemente.Alcătuiţi propoziţii cu omofonele: sau/sau.Arătaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: Noi vom pleca iar voi îi veţi aştepta. -exerciţii de identificare a cazului cerut de prepoziţii. 4.c.3 3.3.3. Conjuncţia (actualizare) 2III 1. 23 . tare demult.Alcătuiţi propoziţii în care să folosiţi următoarele construcţii adverbiale cu valoare de superlativ absolut: încet-încet. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. -exerciţii de identificare a conjuncţiei. -exerciţii de precizare a gradelor de comparaţie ale adverbelor. -exerciţii de completare de enunţuri.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Prepoziţia (actualizarea cunoştinţelor) Regimul cazual al prepoziţiei.m.Analizaţi morfosintactic adverbele: Merge mereu înainte. Deşi a fost atent iar a greşit. 26II 1. Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .c.Construiţi enunţuri în care prepoziţiile de pe şi de pe la să preceadă. pronume şi numerale. -exerciţii de completare de enunţuri cu prepoziţii. 3.4 4.gradele de comparaţie 25II 1. .t.23 4. .3 -exerciţii de completare de enunţuri.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. . mult de tot.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.c.3.Treceţi adverbele repede.3. . Ed.4 4. Ed. C. -exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice ale adverbului ( C. C. 2. Adverbul .

3 3. respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. dintr-un. -exerciţii de construire de enunţuri în care cuvintele date să aibă valori morfologice diferite. poc.3 Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .1 Test Conversaţia Explicaţia Activitate individuală Test sumativ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: SCHIŢA Nr.24 Exerciţii de folosire corectă a adverbului. fluentă. 2.3 3. printr-un.Construiţi enunţuri în care şi. să râză.3. bulivar? 24 .L Caragiale . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. . bâldâbâc!.Colţul Data 9 III Obiectiv e de referinţă 1. nici. -exerciţii de completare de enunţuri. Evaluare 5III 3.4 4. n-am plătitără.exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această unitate de învăţare Planşe Gramatica limbii române.Alcătuiţi propoziţii în care interjecţiile zdrang. -exerciţii de identificare a interjecţiei.1 1. iar să aibă valoare morfologică de adverb şi conjuncţie.4 4.Integraţi în enunîuri următoarele onomatopee: buf!. dintre. pleosc!. -exerciţii de integrare a interjecţiilor în enunţuri. Interjecţia ( actualizare) Interjecţii predicative 4III 1. 2. -exerciţii de identificare a interjecţiilor cu funcţie de predicat. Resurse materiale Portretul autorului Volumul Momente şi Resurse procedurale Lectura individuală Lectura Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe Evaluare . zdrang. hapciu! . şopa-şopa!. Ed. -exerciţii de completarea unor enunţuri cu semnele de punctuaţie necesare. Ed. -exerciţii de identificare a rolului interjecţiilor. printre.Care este forma literară a cuvintelor: să rămâie. na să aibă funcţia sintactică de predicat. panglică. de ore 9 Conţinuturi D-l Goe” de I.Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele: într-un.3.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. 3III 1. între. prepoziţiei şi conjuncţiei.4 4. .3 Activităţi de învăţare -exerciţii de citire corectă.3 -exerciţii de identificare a valorii morfologice a unor cuvinte date.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. iacătă.2 1. -exerciţii de folosire a unor omofone.

subiectul operei literare. Dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor 11 III 3. . replici comice din această operă literară. L.Ce sens are .Cum se comportă Goe cu doamnele şi cu celelalte personaje? .de I. verbul s-a prăpădit? . 10 III 1. Caragiale aparţine genului epic. ciudat. Volumul Momente schiţe.3 -exerciţii de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul dat.Găsiţi sinonime pentru cuvintele: politicos.Alcătuiţi caracterizarea personajului principal. narator.1 2. Fişe de lectură Date despre autor şi operă Manualul Volumul Momente şi schiţe.1 3. în text.1.Cum este Goe de fapt? . Fişa caracterizare personajului Manualul Texte literare şi L. Caragiale. Caragiale Manualul explicativă Conversaţia. -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. Vorbirea 4. Conversaţia Explicaţia Activitate frontală 25 .. personaj. .Explicaţi titlul operei. Caragiale. .2 4.Argumentaţi că opera D-l Goe…de I.2 4.Care este semnificaţia comportamentului lui Goe? .Împărţiţi textul pe momente ale subiectului. timpul şi spaţiul în naraţiune.de I.25 cuvintelor. captiv. de a Lectura independentă Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate individuală --Cum îl văd cucoanele pe Goe? .Daţi exemple de cuvinte. expresii. 2. observarea rolului dialogului în caracterizarea personajelor. -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul-suport. a examina.1 3. . . pretinde. îngrozit. -exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică.4.Ce atitudine are autorul faţă de personaje? . momentele subiectului. -exerciţii de trecere a unui text din vorbire directă în vorbire schiţe. -exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. -exerciţii de identificare a modurilor de expunere.1 Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Jocul de rol Conversaţia Explicaţia Metoda pălăriilor gânditoare Demonstraţia grupe Activitate individuală . Exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri): naraţiunea la persoana a III-a . L. prin referire la textele studiate/citite. L.Ce moduri de expunere sunt folosite? . autor.Să discutăm despre text. -exerciţii de identificare a locului şi timpului în care se petrece acţiunea. -exerciţii de identificare şi caracterizare a personajelor literare. -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate.de I.2 3. -exerciţii de identificare de sinonime.Care sunt regulile de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă ? Vorbirea directă.

3 Planşe Gramatica limbii române. 16 III 1.4 4.3 3.exerciţii de identificare în enunţuri a predicatelor nominale. -exerciţii de transformare a unor propoziţii simple în propoziţii dezv. auxiliară şi predicativă. . . . între doi prieteni. imperativă. . 26 . .3 3.3 3. 12 III Sintaxa propoziţiei (actualizarea cunoştinţelor). dezvoltată c)enunţiativă propriu-zisă. afirmativă.4 4. .exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care să utilizeze verbele copulative. dezvoltată.Conjugaţi verbul a corecta la toate modurile şi timpurile studiate. -exerciţii de identificare a scopului comunicării.4 4. Predicatul verbal 17 III 1.3. Ed. dezvoltată b) interogativă.exerciţii de identificare a predicatelor în enunturi date. . optativă. . Analizaţi predicatele nominale. pe tema unui concurs sportiv.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care numele predicativ să fie exprimat prin diferite parţi de vorbire.Alcătuiţi propoziţii respectând următoarele criterii: a) enunţiativă propriu-zisă. Ed. .Alegeţi un fragment dialogat din D-l Goe şi transformaţi-l în vorbire indirectă.3 2. 18III 1. . .3 indirectă. afirmativă.Scrieţi un dialog de şase rânduri. -exerciţii de completare de enunţuri. negativă.Alcătuiţi un text de şase rânduri în care să aveţi cel puţin patru predicate nominale.Construiţi propoziţii în care verbul a fi să aibă valoare predicativă.3 Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .3 2.exerciţii de diferenţiere a predicatelor verbale de predicatele nominale.exerciţii de diferenţiere a situaţiilor în care un verb poate fi copulativ sau predicativ. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţiul gramatical Activitate frontală Activitate individuală . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Predicatul nominal (verbele copulative a fi şi a deveni). Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. Ed. neexclamativă.exerciţii de analiză sintactică şi morfologică a predicatelor. -exerciţii de identificare a părţilor de propoziţie.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.exerciţii de identificare a părţilor de vorbire prin care poate fi exprimat numele predicativ. pornind de la versul Limba noastră-i o comoara. . 2. Activitate individuală Gramatica – Fişe de lucru.exerciţii de recunoaştere a modului şi timpului verbelor predicative. . -exerciţii de trecere a unui text din vorbire indirectă în vorbire directă. Subliniaţi predicatele verbale şi analizaţi-le sintactic ţi morfologic.26 indirectă.

4 4. NARAŢIUNEA Nr.3 3.1 3.Alcătuiţi propoziţii în care numele predicativ să fie exprimat prin toate părţile de vorbire studiate.2 specifică ideilor enunţate.3. . -exerciţii de identificare de sinonime şi antonime.3 -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.Găsiţi trei contexte în care să apară sensuri diferite ale cuvântului straşnic. Ed.1 .Ce moduri de expunere apar în text? . . 2. Gramatica limbii române.4 2.Alcătuiţi portretul lui Budulea.3.4 4.4 4.1 3. Ioan Slavici 1. -exerciţii de construire de enunţuri. . 24 III 3.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru.27 Exerciţii de consolidare 19 III 1. 2. cimpoieşul din Cocorăşti. -exerciţii de identificare a sufixelor. de ore : 8 Conţinuturi Obiectiv Activităţi de învăţare Data e de referinţă Budulea Taichii” de 1.Argumentaţi că fragmentul studiat aparţine genului epic. -exerciţii de identificare a elementelor de portret.2 4. Manualul Fişa de caracterizare a personajelor Activitate frontală Activitate individuală . Evaluare 23 III 3.1 -exerciţii de identificare a personajelor literare. 27 .Identificaţi în text zece cuvinte derivate şi explicaţi modul lor de formare. -exerciţii de identificare a modurilor de expunere care apar Resurse materiale Volumul Nuvele de Ioan Slavici Fişe de lectură Date despre autor şi operă Manualul Resurse procedurale Lectura individuală Lectura explicativă Conversaţia.exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această unitate de învăţare Activitate individuală Test sumativ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: OPERA EPICĂ.2 fluentă. -exerciţii de caracterizare de personaj.Să discutăm despre text 25 III 1.1 -exerciţii de citire corectă. Paralela 45 Fişe de lucru Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . respectând intonaţia -Colţul cuvintelor. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Evaluare .

acela.exerciţii de identificare a modului în care se realizează acordul predicatului verbal cu subiectul.Identificaţi subiectele şi arătaţi felul lor: a) Pe lângă plopii fără soţ Adesea am trecut. -exerciţii de identificare a etapelor unei povestiri.1 3.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Ed.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. b) Publicul au aplaudat îndelung. . 28 .exerciţii de realizare a acordului Cum povestim? 26 III 2.Alcătuiţi propoziţii în care cuvintele de mai jos să devină subiecte : ninsoare.exercitii de identificare a subiectelor în enunturi date.3 Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române. apoi îi potriveşte pălăria.3 Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate Corectaţi dezacordurile: a) Fiecare dintre ele doreau să obţină premiul.3 Planşe Gramatica limbii române. c) Fmilia lor au plecat în vacanţă. Acordul predicatului cu subiectul.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. a măsura. -exerciţii de precizare a tipului de subiect recunoscut în enunturi. Petre.Aţi primit de ziua voastră o bicicletă. -exerciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat. Subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus). ei.4 4.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care subiectul să fie neexprimat.exerciţii de identificare în texte a verbelor impersonale.Alcătuiţi trei propoziţii cu subiect inclus si trei propoziţii cu subiect subînţeles.4 4.3 3.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care să utilizeze verbe impersonale.exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire prin care poate fi exprimat subiectul. Subiectul exprimat 30 III 1.3 4. în vederea rezumării acestuia.Analizaţi subiectele de la exerciţiul anrterior. de prins. 31 III 1.3 3. . -exerciţii de realizare a unei povestiri. . .exerciţii de alcătuire a unor enunturi în care subiectul să fie exprimat prin diferite parţi de vorbire.4 4. 1 IV 1.exerciţii de diferenţiere a tipurilor de subiect neexprimat.4 2.3 2.3 4.1 4. Ed. . . .4 Manualul Texte literare Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate individuală .3 2. . Povestiţi-i celui mai bun prieten aceasta întâmplare fericită. -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul-suport.28 în text. Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală .3 3. . . . b) Si sărută pe nepoţel. doi.

3 2. Exerciţii de consolidare 2 IV 1. rost.2 fluentă. respectând intonaţia .3 3. veşnic. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Evaluare (părţi principale de propoziţie) 6 IV 3. text.2 specifică ideilor enunţate. pretutindeni.3 4.Prin ce elemente este descris acest anotimp? .4 4.1 -exerciţii de citire corectă.3 necunoscut prin apel la context.4 4. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru completare Analiza morfologică individuală d) Lumea din sală au fost impresionaţi.natură? Lectura Activitate model frontală Lectura Activitate explicativă individuală Conversaţia.sintactică a subiectelor Ed.29 corect între verb copulativ şi subiect . 2. Resurse materiale Volume de versuri Planşe didactice Fişe de lectură Date despre autor Resurse procedurale Forme de organizare Evaluare .Să discutăm despre 2. trainic.Găsiţi sinonime cuvintelor: a intra.4 .Există o corespondenţă om . 29 . -exerciţii de identificare şi analiză morfo. de ore: 6 Conţinuturi Obiectiv Activităţi de învăţare Data e de referinţă “MĂRŢIŞOR “ de 1.Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru. Ed. .1 4.4 -stabilirea sensului unui cuvânt 7 IV 3.exerciţii de recunoaştere a greşelilor privind acordul dintre subiect şi predicat în diferite texte.exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această unitate de învăţare Activitate individuală Test sumativ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PASTELUL Nr. Colţul cuvintelor.3 Gramatica limbii române. . Ion Pillat 1.

face cuminte. 3.30 -exerciţii de utilizare. Pastelul.Alcătuiţi propoziţii în care următoarele cuvinte să fie.Analizaţi atributele substantivale din propoziţiile următoare : a) Cântecul păsărilor a fermecat lumea. . Planşe Gramatica – Fişe de lucru. în contexte diverse. Ed. 2.Ce este pastelul? .3. -exerciţii de identificare a figurilor de stil.2.3. pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la textele lirice studiate -exerciţii de identificare a atributului. Volume de versuri şi proză Manualul . 2. atribute 30 . -exerciţii de realizare a acordului dintre un atribut exprimat printr-un adjectiv propriu-zis şi substantivul determinat -exerciţii de identificare şi analiză morfosintactică a atributelor.3.4. 4.Care sunt figurile de stil? . -exerciţii de realizare a acordului.2. c) Caietul Mariei a fost corectat. -exerciţii de completare de şi operă Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Descoperirea Demonstraţi a Activitate frontală Activitate individuală Argumentaţi. -exerciţii de identificare a poziţiei atributului faţă de cuvântul determinat.Care este scopul folosirii acestora? .Argumentaţi că poezia studiată este un pastel. -sesizarea unor trăsături ce particularizează pastelul.3. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Subliniaţi atributele adjectivale şi indicaţi partea de vorbire prin care se exprimă: a) Îi vorbea cu vocea tremurândă.Selectaţi versurile în care sunt exprimate sentimentele poetului generate de schimbările din natură. Atributul substantival 9 IV 1. 2. . -exerciţii de completare de enunţuri.2. -exerciţii de identificare a elementelor de versificaţie. a achiziţiilor lexicale noi. c) Peretele vopsit în alb strălucea. Atributul adjectival. -exerciţii de analizare a atributului. 8 IV 1. . d) Am simţit dorinţa puternică de a pleca. b) Frica de bătaie îl. 2. 3. -exerciţii de argumentare a apartenenţei la o specie literară -exerciţii de identificare a imaginilor artistice. Atributul pronominal. pe rând. Planşe Gramatica limbii Conversaţia Explicaţia Activitate frontală . 21 IV 1. -exerciţii de motivare a opiniei.Identificaţi imaginile artistice. b) M-a cucerit cu privirea sa.3.4.

3. text.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Observare sistematică (4-5 elevi) UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: FABULA Nr.Ce tipuri umane întruchipează animalele din această operă? . 3.3 Gramatica limbii române. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. întâmplarea. -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte.4.sintactică a atributelor. Atributul. Exerciţii de identificare de Resurse materiale Volume de versuri Planşe didactice Fişe de lectură Date despre autor şi operă Resurse procedurale Forme de organizare Evaluare . mersul. aievea. 4.3 informaţiei solicitate.Ce sugerează formula de adresare frate? Dar termenii javră şi potaie proastă? Lectura Activitate model frontală Lectura Activitate explicativă individuală Conversaţia. ziua. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia 31 .2 specifică ideilor enunţate. 4. Atributul adverbial. 2. 4.3 Combinaţi substantivele cu adverbele potrivite şi alcătuiţi propoziţii. ai tăi.1 -exerciţii de citire corectă. -exerciţii de identificare şi analiză morfo. ce mare dobitoc! . Colţul cuvintelor 2.Comentaţi versul Ah. acelaşi.2 fluentă.3. române.4. Ed. Analizaţi atributele adverbiale: grupa.3 enunţuri. de acolo.3.4 -exerciţii de selectare a 27 IV 3. 3.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru.3. 2. 22 IV 1.exerciţii de consolidare 23 IV 1. -exerciţii de completare de enunţuri. obiectele.sintactică a atributelor.4. respectând intonaţia . lucrul. de ore: 6 Conţinuturi Obiectiv Activităţi de învăţare Data e de referinţă „Bivolul şi coţofana“ 1. ale voastre. de George Topîrceanu 1.Să discutăm despre 2.31 3. agale. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală pronominale şi atribute adjectivale: celălalt. din stânga. -exerciţii de identificare şi analiză morfo. -exerciţii de realizare a acordului. de mâime.

de mod şi de timp.32 sinonime Fabula .3.3 2. -exerciţii de completare de enunţuri.4 4. celui deal doilea.1 1.4 4.4 3. lângă izvoară.Prin ce cuvinte şi expresii este realizată nota umoristică a textului? .4 4.2 2.specie a genului epic 28 IV 1. Complemente circumstanţiale de loc.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.3 Exerciţii de consolidare 4V 1.2 2. iarba pare de omăt. -exerciţii de identificare a complementelor circumstanţiale.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Complementele necircumstanţi-ale 30 IV 1. prin referire la textele studiate/citite.2 3. alor săi. -exerciţii de construire de enunţuri.Demonstraţi că textul studiat este o fabulă. celor trei. pe ploaie era osândită la spălat în casă.Ce moduri de expunere conţine textul? .3 Evaluare 5V 3. sesizarea unor trăsături ce particularizează fabula. -exerciţii de analiză a complementelor circumstanţiale.Ce figuri de stil predomină în text? .exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Test sumativ 32 . primului.3 Planşe Gramatica limbii române.Ce satirizează autorul în această poezie? . c) Atunci calul zboară lin ca vântul.4 . vara. lui.Construiţi propotiţii în care cuvintele date să fie pe rând atribute şi complemente: colegului. Identificaţi complementele circumstanţiale şi analizaţi-le: a) Acolo. Volume de versuri şi proză Manualul Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Descoperirea Demonstraţi a Activitate frontală Activitate individuală . -exerciţii de argumentare a apartenenţei la specia literară.3 2.3 2. -exerciţii de completare de enunţuri.3. bunicii. b) Iarna. vecinuluio.sintactică a complementelor necircumstanţiale -exerciţii de construire de enunţuri.3 -exerciţii de identificare a modurilor de expunere. 3. 29 IV 1.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române. -exerciţii de identificare şi analiză morfo. 3.3.Care este morala fabulei? . 3. . -exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică. acestuia.

2 2.1 unitate de învăţare RECAPITULARE PENRTU TEZĂ Nr.Ştefania Popescu Fişe de lucru Morfologie Sintaxă 11 V -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. 2.3.1 1.3. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.4 3.3. 1. de ore: 6 Conţinuturi Obiective Activităţi de învăţare Data de referinţă Fonetică.2 2.4 4.Ştefania Popescu Fişe de lucru Noţiuni de teorie literară 7V 1. Planşe Fişe de lucru Tabel cu figurile de stil Texte literare suport Planşe Gramatica limbii române.3 2. 3. Resurs Forme de e organizare proced urale Conversaţia Activitate Explicaţia frontală Lucrul cu Activitate pe manualul grupe Exerciţii de Activitate completare individuală Exerciţiul fonetic Exerciţiul lexical Conver Activitate frontală saţia Activitate pe grupe Explica Activitate ţia individuală Exerciţi ul stilistic Conver Activitate frontală saţia Activitate pe grupe Explica Activitate ţia individuală Exerciţi i de comple tare Analiza morfosi ntactică Ciorchi Evaluare Observare sistematică (4-5 elevi) Observare sistematică (4-5 elevi) Observare sistematică (4-5 elevi) 33 .1 3. 3.3.33 4. 4.3.4.3 -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. Resurse materiale Planşe Gramatica limbii române. Vocabular 6V 1.

2. Conver saţia Explica ţia Activitate frontală Activitate individuală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: POEZIA POPULARĂ . Subliniaţi sufixele. Lucrul cu dicţionarel e Explicaţia Exerciţiul lexical . loc. .1 3.2 4. Activitate individuală -discuţii pe marginea tezelor. 4. în text. voinic. fluentă.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.De ce se repetă. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1. DOINA Nr. 34 . foc.4 3. galben. Planşa cu genurile şi speciile literare Fişe de lucru Texte literare suport nele Conver saţia Explica ţia Analiza literară Demon straţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Probă scrisă semestrială 13 V Analiza lucrării scrise. 3.1 3. codru.1 .Alcătuiţi familia lexicală a cuvintelor: frunză.1 . de ore: 6 Conţinuturi Data Obiective de referinţă Activităţi de învăţare DOINA .Care este sensul verbului a mângâia? .Să discutăm 18 V despre text. Colţul 1.3 -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. 3.2 2.3 -exerciţii de citire corectă.Găsiţi cinci expresii care să conţină verbul a bate.4. 14 V 3.3.Selectaţi epitetele şi repetiţiile. pronumele personal eu? .Formaţi diminutivele cuvintelor: dor.2 2. .34 Genuri şi specii literare 12 V 1.distingerea între informaţiile esenţiale cuvintelor şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral. . respectând intonaţia specifică ideilor Resurse materiale Manualul Resurse procedura le Forme de organizare Evaluare Lectura Activitate frontală model Activitate Lectura individuală explicativă Conversaţi a.

l.3. nici. -exerciţii de identificare a figurilor de stil. prin 2.4. când. -exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate -exerciţii de despărţire a frazelor în propoziţii.2. sesizarea unor trăsături ce particularizează doina. -exerciţii de identificare a 4. Caragiale.identificarea ideilor esenţiale dintr-un anunţ sau dintr-o ştire şi Manualul Reviste Ziare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Pornind de la cuvintele date formulaţi două ştiri. -exerciţii de formare de diminutive. a) spectacol. unde. Doina . Ştirea Anunţul 21 V 3. 35 . dacă. operă epică şi una lirică.1 -exerciţii de comunicare orală cu scop declarat de informare. .Despărţiţi frazele în propoziţii di arătaţi felul lor. -exerciţii de motivare a opiniei. pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la textele epice şi lirice studiate 1. O noapte furtunoasă.35 enunţate. . . care să conţină două aliniate fiecare. deoarece. cum. -exerciţii de identificare a valorii morfologice a cuvintelor.3 -exerciţii de transformare a unei 2. referire la textele studiate/citite.Explicaţi simetria din ultimele versuri. distribuţie.2 3.exerciţii de diferenţiere între o 3. teatru naţional.3 elementului regent.4 4. că. de opinie.Care sunt caracteristicile doinei populare? Sintaxa frazei Felul propoziţiilor 20 V Planşe Gramatica limbii române. serii de propoziţii în frază. . 3. Regizor. -exerciţii de completare de enunţuri. -exerciţii de identificare a elementelor de versificaţie. -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate.4.specie a genului liric 19 V Manualul Conversaţi a Descoperir ea Problemati zarea Analiza stilistică Conversaţi a Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfosinta ctică Conversaţi a Explicaţia Activitate frontală Activitate individuală .Construiţi fraze în care legătura dintre propoziţii să se realizeze prin: şi. turneu.Ştefan ia Popescu Manualul Fişe de lucru Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală . 3. -exerciţii de construire a unor familii lexicale.De ce doina este numită cântic dulce? .4. de I. dar.Ce tipuri de doine cunoaşteţi? . de luare de atitudine.

Ce este parabola? RECAPITULARE FINALĂ Nr.1 Activităţ i de învăţare . 3.36 sesizarea intenţiei comunicative din spatele acestora).distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.4. 3.exerciţii de exprimare a opiniei Manualul Conversaţi a Descoperir ea Problemati zarea Activitate frontală Activitate individuală b) meci amical. echipă. arbitru. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 3. .Să discutăm despre text 25 V Evaluare finală 26 V 3.2.3.Care este semnificaţia cuvintelor pământ şi sămânţă? Cu ce putem compara spicul copt? . .2. respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. . organizator. antrenor.exerciţii de citire corectă. bilete. .1. fluentă.1 .3 . sala Sporturilor.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate.2 4. 3. ştire Parabola grăuntelui care creşte fără ştirea omului .exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Test scris Conversaţi a Explicaţia Activitate individuală Test sumativ 2. 4.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Resurse materiale Texte literare suport Culegeri Resurse procedurale Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Evaluare Observare sistematică (4-5 elevi) 36 . .exerciţii de observare a modului de reflectare a realităţii în anunţ.4. 3.1 3.1 3. de ore: 10 Conţinuturi Obiective de Data referinţă Genul epic 27 V 1. suporteri.

Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul fonetic Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul lexical Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Vocabular 1 VI 1. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1.exerciţii de Gramatica Conversaţia Activitate Observare sistematică (4-5 elevi) 37 . stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Observare sistematică (4-5 elevi) Genul liric 2 VI .exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Texte literare suport Culegeri Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Analiza stilistică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Morfologie .3 .2 1.3 4.2 4.1 4.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Planşe Gramatica limbii române.1 .37 Fonetică 28 V 4.2 4.4 3.Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române.distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.2 2.4 1.1 .2 1.2 3.3 .distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.

Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Analiză de text la prima vedere 8 VI 1. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse .3.10 VI .informarea elevilor cu privire la lista de lecturi suplimentare pentru vacanţă Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Analiza morfosintactic ă Conversaţia Explicaţia Analiza literară Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Observare sistematică (4-5 elevi) 38 .distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.1 3. 3.38 3.4 3. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1.discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale.4 4.3 2.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Planşe Gramatica limbii române. Ed.1 .3 . Ştefania Popescu Fişe de lucru Caietele elevilor Lista cu lecturi suplimentare Verificarea lecturii particulare 11 VI 1.exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor Texte literare suport Culegeri Explicaţia Exerciţii de completare Ciorchinele Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Analiza stilistică frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Observare sistematică (4-5 elevi) Sintaxă 9.3 sistematizare şi fixare a cunoştinţelor – Fişe de lucru.distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.1 .2 4. . 3.4 4.4 VI 2.3.1 1.

39 3.2 4.4 39 .1 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful