You are on page 1of 16

118.

alea · 2019ko otsaila · Doako alea · Hamargarren urtea · Harpidetzak: 944213031 telefonoan · Lege Gordailua: BI - 0371 - 08

Jarraitu ezazu
ELKARRIZKETA
Euskadi erakargarria izaten es.scribd.com-en

jarraitzen du atzerriko
inbertsioarentzat
Desazelerazioa
nabari da Euskal
Herrian
UNICEF Euskal Herriko
Batzordea Euskal ekonomia hazkunde
Izaskun Alonso irmotik hazkunde txikira iga-
Jauregui ro da abenduan, eta atzera-
penetik urrun badago ere,
“Epe luzeko erne ibili beharra dago.
lankidetzaren Egun adituek esku artean
aldeko apustua dituzten datuen arabera (oro-
tara, 15 aldagai), ez dirudi hu-
egiten dugu” rrengo urteetan Euskal Herrian
10-11. orrialdeak atzerapenik egongo denik, bai-
Financial Times egunkari bri- egunkari britainiar ospetsuak katu zuen, eta iaz, hamarga- na gauzak okertzen doaz Eu-
tainiar ospetsuaren urteroko Euskadiren alde egiten duen rrenean. Zerrenda hori egi- ropa mailan. Euskal Herriko
GRAFIKOAK txostenak dioenez, Euskadi lehen aldia; duela bi urte teko, Financial Times egun- industria-ekoizpena %0,2 jaitsi
erakargarria da atzerriko in- egindako txostenean ere Eus- kariak 112 eskualde aztertu zen azaroan, eta %0,6 aben-
bertsioa erakartzeko. Ez da kadi seigarren postuan ko- ditu. 8. orrialdea duan. 4. orrialdea

Araban egongo da EAEko


eguzki-parkerik handiena
EAEko BPGd %2,6ko
urte arteko tasaz Euskal Autonomia Erkidegoko eguzki-parkerik handiena
gehitu da 2018ko Arasur Arabako industrialdean izango da abian urte bukaeran.
hirugarren Azpiegiturak, orotara, 67.000 eguzki-panel izango ditu. Orduko
hiruhilekoan 40.000 megawatt ekoitziko ditu urtean, 15.000 bat familiaren
6. orrialdea kontsumoa adina. 3. orrialdea
2 2019ko otsaila

LAGUNTZAILEAK: ELKARLANEAN:

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILAK (HIZKUNTZA Ekintza honek Bizkaiko Foru
Aldundiaren Kultura Sailaren
POLITIKARAKO SAILBURUORDETZAK) DIRUZ LAGUNDUA laguntza jaso du.

ADITUAREN KOMIKIA STAFF:


IRITZIA
HARREMANETARAKO TELEFONOA: 94 421 30 31
Banaketa:
POSTA ELEKTRONIKOA: ekonomiarenkz@leizaola.eus
POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila, 48080 Bilbo
EUSKARA ARDURADUNA: Labayru Ikastegia
EGILEA: Leizaola Fundazioa - Mediagune
HARPIDETZAK: 94 421 30 31 telefonoan.
Aldizkari hau USOA LANTEGIAK eta EGUNON
POSTING ZERBITZU PROFESIONALAK banatu dute

Egin zaitez harpide!


Ekonomiaren KZ etxean hilero doan jaso nahi baduzu, bidal ezazu ondorengo
kupoia honako helbidera:
612 Posta Kutxatila. 48080 Bilbo,

Nekane Lauzirika
edo idatz ezazu ekonomiarenkz@leizaola.eus posta helbidera, zure izen-
deiturak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa adieraziz.
ABIZENAK: ____________________________ IZENA:_______________
HELBIDEA: __________________________________________________
Kazetaria TELEFONOA: _______________ E-MAILA: _______________________
HERRIA: _______________________________________ P.K: _________
blazquezcobo.blogspot.com

GORA BEHERA
Amazonek ez du zure
erretiroa ordainduko
Paradisu fiskaletan ezarritako
inperioek ezer gutxi kotiza-
tzen dute. Alabaina, biltegi 2018a «urte zaila» izan da
birtual handi hauetan kon-
tsumitzen jarraitzen dugu,
landare eta baso sektoreetan
aberastasuna eta enplegua Landare eta baso sektoreetan, 2018a «urte zaila» izan
sortzen duten ustearekin; ai- dela ohartarazi du Euskal Nekazarien Batasunak (ENBA).
tzitik, kotizatzen ez duten hei- Haren esanetan, klimatologiak «txikizioak» eragin ditu
nean, sortzen duten enplegua ekoizpenean. Zehazki, baratze-produkzioak % 13,7 egin
oso kalitate kaskarrekoa da, du behera; mahastietan % 8,2ko jaitsiera izan da, eta fru-
Gorenaren ebazpenaren arabera, lege-dekretu horrek soilik
eta, denak batera, enplegu hipoteka berrietan izango du eragina. tagintzan % 33,2koa. Basogintza ez da hobeto joan: pinu-
gordina suntsitzen ari dira. dietako gaitza dela-eta, % 15 murriztu da produkzioa.
Klimatologia
Dena dela, klik baten bitartez
mota horretako online muns- Erdibana ordainduko dituzte
troetan hurrengo erosketa
egiten dugun bitartean, 1.080
hipotekei lotutako gastuak Udako eta udaberriko ezohiko klimatologiak eragin du
txikizio nagusia: «izan ere, hezetasunak eta tenperatura
euroko erretiro-pentsioaren Hipotekei lotutako gastuak erdibana ordainduko dituzte altuek txikizioak eragin dituzte ekoizpenean», adierazi
alde mobilizatzen gara. bankuak eta bezeroak. Hala zehaztu berri du Auzitegi du Iñaki Goenaga ENBAko presidenteak, Urnietan egindako
Futbol profesionala nire Gorenak. Zehazki, hipoteka erregistratzeko gastuen XXVII. asanbladan.
interesetik at dago; soilik ber- kasuan, izen-ematea bankuak ordainduko du, eta balio- Abeltzaintzan, ostera, ekoizpenaren eta salneurrien
tan egiten den iruzur fiskala gabetzea, berriz, mailegu-hartzaileak. egonkortasuna izan du hizpide Goenagak.
heltzen zait. Asko dira delitua Hipoteken gaineko zergari dagokionez, hasiera batean
eta larderia sozialen artean bankuek ordaindu behar zutela ebatzi arren, azkenik,
diharduten zuzendariak/pro- atzera egin, eta bezeroak ordaindu beharko du.

Soilik hipoteka berrietan


fesionalak. Xabi Alonso eta
Cristiano Ronaldo dira me-
diatikoenak: diru mordoko Espainiako Gobernuak legea aldatu zuen joan den azaroan,
iruzurra, delitu fiskala, kar- gastu hori bankuen esku gera dadin. Gorenaren ebazpe-
tzela-zigorrak, eta epaitegie- naren arabera, baina, lege-dekretu horrek soilik hipoteka
tara ibilalditxoa. Iruzurgile berrietan izango du eragina. Gauzak horrela, notarioa-
ohi batek egiten duena, baldin reneko eta gestoriako gastuak bankuak eta bezeroak er- Pinudietako gaitza dela-eta, % 15 murriztu da produkzioa.
ez bada kanpoan jende an- dibana ordaindu behar dituztela ebatzi du.
dana dagoela sinadura eske.
2019ko otsaila 3

ALBISTEAK

Funtzionarioen kontziliazio
baimenak parekatu ditu
Eusko Jaurlaritzak
Bikotea osatzen duten bi la- Legebiltzarrera eramango
gunek 16 asteko baimena dute.
izango dute jaioberria zaint- Josu Erkoreka Eusko Jaur-
zeko, haien sexua eta familia laritzaren bozeramaileak azal-
eredua aintzat hartu gabe. du duenez, legearen helburu
Aipatutako baimenak %100- nagusia gizonen eta emaku-
ean ordainduko dira. Hala meen arteko berdintasuna
onartu du Eusko Jaurlaritzak, lortzeko «urrats eraginko-
Orduko 40.000 megawatt ekoitziko ditu urtean, 15.000 bat familiaren kontsumoa adina.
Enplegu Publikoaren Lege rrak» egitea da, eta, kontzi-

Araban egongo da EAEko


Proiektuaren bidez. Horren- liazio baimenak parekatuta,
bestez, lana eta familia bate- «aurrerapauso handia» eman-
ragarri egiteko gizonen eta go da bide horretan.

Zaintza
eguzki-parkerik handiena,
emakumeen baimenak pare-

110.000 Gainera, 12 hilabetetik behe-

67.000 panelekin
funtzionariorengan rako seme-alabak zaintzeko
baimenak ere aitortzen ditu
izango luke eragina arau berriak. 150 orduko bai-
katzen ditu arau berriak. mena izango da, hain zuzen.
Neurriak Euskal Autono- Bikotekide biek eskatu ahalko
mia Erkidegoan lan egiten dute, eta orduka edo lanaldi Euskal Autonomia Erkidego- du Arasur industrialdean, Gaur egun, Euskadin ta-
duten 110.000 funtzionario- osorako izan daiteke. Baimen ko eguzki-parkerik handiena Erriberabeitian. 355 watteko maina ezberdineko 2.000 ins-
rengan izango luke eragina. hori partekatzeko aukera egon- Arasur Arabako industrial- 67.000 eguzki-panel izango talazio fotovoltaiko daude, ia
Orain, lege proiektua Eusko go da, baina ez aldi berean. dean izango da abian urte ditu parkeak, eta, orotara, 24 26 megawatteko potentzia-
bukaeran. Azpiegiturak, oro- megawatteko potentzia izan-
tara, 67.000 eguzki-panel go du. 55 hektareako lursaila
2.000 instalazio fotovoltaiko hartuko du Arasur
izango ditu. Orduko 40.000
megawatt ekoitziko ditu ur-
tean, 15.000 bat familiaren Martxoan abiaraziko dituzte
industrialdean
kontsumoa adina. lanak Arasurren, eta udaz- rekin. Horietako %20 Ener-
'Ekian' egitasmoa Ener- kenean proba fasea hastea giaren Euskal Erakundeak
giaren Euskal Erakundeak aurreikusi dute, sarera ko- kudeatzen ditu. Eusko Jaur-
(EEE) eta Krean talde priba- nektatu ondoren. Urte bu- laritzaren estrategia energe-
tuak (Mondragon Korpora- kaeran erabateko gaitasuna- tikoaren baitan kokatu du
zioa) bultzatu dute, eta 55 rekin energia ekoizten hastea proiektua Iñigo Urkullu le-
Bikotekide biek 16 asteko baimena izango dute jaioberria zaintzeko. hektareako lursaila hartuko espero dute. hendakariak.
4 2019ko otsaila

ALBISTEAK

Jerusalemgo tranbia ez eraikitzea


eskatu dio CAFeko enpresa
batzordeak zuzendaritzari
Jerusalemgo tranbiaren erai- polemika izugarria sortu du
kuntzan ez dutela parte hartu nazioartean. Egoera horren
behar uste du CAFeko enpre- aurrean, nazioarteko legez-
sa batzordeak. Edozein kotasuna urratzen duten la-
proiektu gauzatzeko orduan, netan parte hartzearen aurka
giza eskubideak eta nazioar- azaldu da CAF Beasaineko
teko legezkotasuna errespe- enpresa batzordea.
«Ezer positiborik ez»
tatu behar dira, langileen us-

Euskal ekonomia hazkunde irmotik hazkunde txikira igaro da abenduan. Tranbia eraikitzeko, Gaur egun, Jerusalemgo tran-
bia eraikitzeko lehiaketa pro-
Palestinako lurrak
Desazelerazioa nabari
zesuan parte hartzen ari da
desjabetu beharko CAF enpresa. Egitasmo hori
dituzte Palestinak erabat gaitzetsi

da Euskal Herrian
duela kontuan izanda, enpre-
tez. Hala, Jerusalemgo tranbia sa batzordeak uste du CAF
ez eraikitzea eskatu dio CA- enpresari ez diola «ezer po-
Feko enpresa batzordeak zu- sitiborik» ekarriko tranbia
zendaritzari. eraikitzeak. Horrenbestez, le-
Euskal ekonomia hazkunde rrian atzerapenik egongo de- diren arren, erne ibili beharko Antza, tranbia eraikitzeko, hiaketa prozesuan atzera egi-
irmotik hazkunde txikira iga- nik, baina gauzak okertzen gara», adierazi du Carolina Palestinako lurrak desjabetu teko eskaria egin dio enpresa
ro da abenduan, eta atzera- doaz Europa mailan. Euskal Pérez CEBEKeko presiden- beharko dituzte, eta horrek batzordeak zuzendaritzari.
penetik urrun badago ere, Herriko industria-ekoizpena teordeak.
erne ibili beharra dago. %0,2 jaitsi zen azaroan, eta Bestalde, askotan bezala,
%0,6 abenduan. aldagai batek beste hainba-
Industria-ekoizpena Interes-tasen igoera
tetan du eragina. Kasu hone-
kolokan
tan, euroguneko ekonomiaren
%0,6 jaitsi zen balaztadak kolokan jarri du
abenduan Bizkaiko Enpresarien Konfe- hipoteken interes-tasen igoe-
derazioak (CEBEK) euskal ra. Europako Banku Zentralak
Egun adituek esku artean ekonomiaren desazelerazioa ekonomiaren egoeraz sakon
dituzten datuen arabera (oro- onartu du, eta 2019rako aztertzeko denbora-tarte bat
tara, 15 aldagai), ez dirudi %2,3ko hazkundea iragarri hartuko du, zer egin eraba-
hurrengo urteetan Euskal He- du. «Datuak kezkatzekoak ez kitzeko. Nazioarteko legezkotasuna urratzen duten lanetan parte hartzearen aurka azaldu da.

Langabezia-tasa %9,44koa da Euskal Herrian


2018ko laugarren hiruhile- Herrialdeei dagokienez, bes- (-0,19). Eustaten arabera, be-
koko datuen arabera, Euskal talde, langabezia-tasaren joe- rriz, Arabak (+1,0) eta Gipuz-
Herriko langabezia-tasa ra ez da bera izan: Bizkaian koak (+0,90) bizi izan dute
%9,44koa da (INE), aurreko (+0,59; INE) eta Nafarroan langabezia-tasaren igoera.
hiruhilekoan baino 0,16 pun- (+0,34; INE) gora egin du; Europar Batasunean ere
tu altuagoa. Horixe eman du gainerako lurraldeetan, aldiz, langabezia-tasak gora egin
aditzera Gaindegiak, Euskal langabezia-tasa jaitsi egin da. du (+0,20), Euskal Herriko
EBrekiko, berdin
Herriko Ekonomia eta Gizarte igoeraren maila berean. Hala,
Garapenerako Behategiak. bi lurraldeen arteko aldeak
Eustaten datuen arabera, or- Gauzak horrela, INEk jakinarazi ez dira gutxitu, eta Euskal
dea, Euskal Herrian langabe- duenez, azken hiruhilekoan Herrikoa EBko batez bestekoa
zia-tasa 0,51 puntu handitu langabezia-tasa jaitsi egin da baino 2,7 puntu handiagoa
Langabezia-tasa lurraldeka. Gaindegiak egindako infografia. da, eta %9,87an dago. Araban (-0,60) eta Gipuzkoan da oraindik ere(INE).
2019ko otsaila 5

EKINTZAILETASUNA

Bi ekintzaile euskaldun
Forbes-en ‘30 under 30’ zerrendan
Bi ekintzaile euskaldun For-
bes aldizkariaren ‘30 under
30’ zerrendan agertu dira.
Eider Etxebarria eta June
Arrieta gipuzkoarrak hautatu
dituzte 2018ko ‘30 under 30’
zerrendarako. Hori gauzat-
zeko, estatu osoko ekintzai-
leak aintzat hartzen ditu For-
bes aldizkariak. Berrikun-
tza-potentzial eta sektorea
eraldatzeko gaitasun handia
duen proiektua abiarazi du-
ten 30 urtetik beherakoak
jasotzen ditu urtero zerrenda
horrek.
Proiektuak

Eider Etxebarriak, Beatriz


Santamaríarekin batera, Bi-
ziPoz sortu zuen, zahartze Eider Etxebarriak, Beatriz Santamaríarekin batera, BiziPoz sortu zuen, zahartze aktibo, osasuntsu eta parte-hartzailearen inguruan lan egiten duen enpresa soziala.
aktibo, osasuntsu eta parte- pertsona nagusiek ekimen sortu zuten, Marokoko ema- rokoko lantegietako emaku- enplegu duina eta presta-
hartzailearen inguruan lan propioak izan ditzaten sus- kumeei laguntzeko helburua- meei ematen die lana Zocco kuntza izateko aukera ematen
egiten duen enpresa soziala. tatzea, haien jakintzaren ba- Handmade enpresak, poltsak, die. Era berean, Zocco Hand-
Bereziki zaharrentzat disei- lioa azpimarratzeko eta era- 30 urtetik beherakoak motxilak eta gerrikoak egin made ekimenak lotura sortu
natutako prestakuntza-jar- gin positiboa sortzeko ingu- jasotzen ditu urtero ditzaten. Emakume horiek nahi du ekoizleen eta erosleen
duerak eta lantegiak gara- runean. oihalak eta larruzko objek- artean, gogoeta egiteko mo-
tzeko helburua du proiektuak, June Arrieta Zocco Hand- zerrenda horrek tuak egiteko darabilten arti- daren industriaren eta eros-
haien beharrei erantzuteko. made proiektua dela-eta au- rekin: moda-osagarri etikoak sau-jakintzaren balioa nabar- keta arduratsuak ematen di-
Dinamika horien xedea da keratu dute. Ekimena 2017an ekoitzi eta saltzen dira. Ma- mentzen du proiektuak, eta tuen aukeren inguruan.
6 2019ko otsaila

HILEKO GRAFIKOAK

EAEko BPGd %2,6ko urte arteko tasaz gehitu da 2018ko hirugarren hiruhilekoan
2018ko hirugarren hiruhilekoan, EAEko BPGd %2,6 gehitu da aurreko urteko hiruhi-
leko beraren aldean, Eustaten datuen arabera. 2018ko bigarren hiruhilekoaren aldean,
zenbatetsitako hazkundea %0,5ekoa izan da. Hazkunde hori berresten du Hiruhilekoko
Kontu Ekonomikoen Aurrerapeneko zenbatespenak, 2018ko iragan urriaren 30ean
eskainiak, eta EAEko hazkunde ekonomikoa inguruko ekonomia gehienen gainetik
jartzen du. Eskaintzaren aldetik, sektore produktiboen bilakaerari erreparatuz, ikusten
da jokaera hedakorra nagusi dela sektore guztietan, Lehenean izan ezik (Nekazaritza,
Abeltzaintza, Arrantza), zeina %4,6 txikitu baita 2017ko hirugarren hiruhilekoaren al-
dean, eta %5,4 2018ko bigarrenarekiko.

Iturria: EUSTAT

EAEko finantzaz bestelako enpresen zorpetzea zortzi puntu jaitsi da azken bost urteotan
Besteren funtsen eta baliabide guztien arteko erlazioa agerian uzten duen ratioa da
guztizko zorpetzea. 2014an %50,3koa izan zen EAEko finantzaz bestelako enpresen
multzoan, betiere, Eustatek prestatutako datuen arabera. 2009koari dagokionez, 8
puntu jaitsi zen. Ratio horrek azaltzen duenez, aktiboen erdia baino zertxobait gehiago
besteren baliabideekin finantzatuta dago. Nabarmena da enpresa handien estratuan
(249 pertsona enplegatu baino gehiago) 2014an izandako beherakada –2,9 puntu ehu-
nekoan–; %45,9ko zorpetze-ratioa lortu zen. Mikroenpresek (10 pertsona enplegatu
baino gutxiago) eta enpresa txikiek (10 eta 49 pertsona enplegatu bitartean) 0,5 eta
0,8 puntuko beherakada dute ehunekoan, hurrenez hurren, eta horien zorpetze-ratioa
%48,9koa eta %52,5ekoa da.
Iturria: EUSTAT

Merkataritza-gune handietako eta elikadura-kate handietako salmentak %1,5 gehitu dira


Eustaten arabera, lan-egutegiko baldintza homogeneoetan, 2018ko abenduan %1,5eko
urte arteko gehikuntza izan dute EAEko merkataritza-gune handietako eta elikadura-
kate handietako salmentek, prezio finkoetan. Azaroaren aldean, salmentek ez dute al-
dakuntzarik izan (%0,0), urtaro eraginik gabe. Elikagaien salmentak %2,4 gehitu dira;
gainerako salgaienak %0,2 jaitsi dira. Lurraldeetan zeinu ezberdineko aldakuntzak
gertatu dira: Araban %0,3ko jaitsiera izan da, baina Bizkaian %1,1 igo dira eta Gipuz-
koan %2,9. 2018ko metatuan, EAEko merkataritza-gune handietako eta elikadura-kate
handietako salmentak %1,7 gehitu dira 2017aren aldean, lan-egutegiko termino ho-
mogeneoetan, prezio finkoetan. Aldi horretan, elikagaien salmentetan %2,1eko alda-
kuntza positiboa izan da; gainerakoenetan, %0,9koa.
Iturria: EUSTAT

Txikizkako sektorearen salmentak % 3,3 gehitu ziren iazko laugarren hiruhilekoan


Eustaten datuen arabera, 2018ko laugarren hiruhilekoan, EAEko txikizkako merkata-
ritzaren salmentak %3,3 gehitu ziren prezio finkoetan, aurreko urteko hiruhileko be-
raren aldean. Gasolindegiak sartu gabe, salmentak %3,5 gehitu ziren urte artekoan.
Aurreko hiruhilekoaren aldean, salmenta-indizea %1,4 erreala gehitu da, behin ur-
taro-eraginak kenduta. Sektoreka, elikagaien salmentak %3,0 gehitu ziren 2018ko lau-
garren hiruhilekoan, gainerako produktuenak %3,9 igo ziren eta automobilgintzarako
erregaiarenak %1,0, betiere, 2017ko aldi beraren aldean eta prezioen eraginik gabe.
Elikagaien txikizkako merkataritzan espezializatua %0,5 gehitu zen; elikagaiak nagusi
diren ez-espezializatuan, %4,1.
Iturria: EUSTAT
2019ko otsaila 7

I+G+b ALBISTEAK

2019ko aurrekontuetan 205


milioiko laguntzak aurreikusi
dituzte I+G+b arlorako
2019ko aurrekontuetan 205 Orotara, 205 milioi euro bi- nologia-zentroetako, kluste-
milioi euroko laguntzak au- deratuko dituzte laguntza ho- rretako eta unibertsitateetako
Lantek metalaren industriari zuzendutako soluzio digitaletan espezializatuta dago.
rreikusi dituzte I+G+b arlo- rietara. Halaber, Tapiak go- ordezkariak…
rako eta digitalizaziorako. gora ekarri duenez, aurrei- SPRI Taldeak antolatutako

3Dko simulazio interaktiboa, Hori iragarri du Arantxa Tapia


Eusko Jaurlaritzako Ekono-
kuspen hori betetzeko, kontu
publikoek behar besteko ba-
Basque Industry 4.0 topaketa
Bilboko Euskalduna Jauregian

ebaketa-prozesuak iraultzeko miaren Garapen eta Azpiegi-


turetako sailburuak, SPRI Tal-
besa lortu behar dute Eusko
Legebiltzarrean; izan ere, au- Aurrekontuetan %6ko
dearen bidez, enpresa, kluster, rrekontuetan luzapenen bat
Lantek konpainiak eta Vicom- kitzeko sistema termikoei teknologia-zentro eta uni- gertatzen bada, zenbateko hazkundea aurreikusten
tech zentro teknologikoak bien aplikatutako 3Dko simulazio bertsitateekin elkarlanean hori 192 milioi eurora mu- da I+G+b arlorako
arteko lankidetza indartu dute, sistema interaktiboetan sa- antolatutako ‘Basque In- gatuta geratuko da.
2.000 eragile baino gehiago
txapa ebakitzeko sistema ter- kondu ahal izateko. dustry 4.0’ ekitaldian. izan da aurten. Osotara, 96
3D simulazio sistema
mikoei aplikatutako 3Dko si- Hala, Euskal Autonomia hizlarik hartu dute parte hit-
mulazio interaktiboan aurrera Erkidegoko 2019ko aurre- Aurten, 2.000 eragile baino zaldi, tailer eta mahai-ingu-
egiteko asmoz. Fitxategi digital batetik abia- kontuetan %6ko hazkundea gehiago bildu dira Euskadiko ruetan, eta 131 enpresak eta
Gaur egun, fabrikazio in- tuta, objektu tridimentsional aurreikusten da I+G+b arloko 4.0 Industriarekin loturiko startup-ek erakutsi dituzte
dustriala, era askotako erron- solidoak ebakitzeko erabil- laguntzetarako, eta enpresen topaketan: enpresa eta in- beren berrikuntzak eta pro-
kak tarteko dituela, interko- tzen da. digitalizazio-programetarako. dustria munduko kideak, tek- duktuak erakusketa-gunean.
nexioa, automatizazioa eta Hori kontuan hartuta, Lan-
ekoizpen adimenduna ardatz tekek laser bidezko ebaketa-
dituzten paradigma berrie- makinak agintzeko softwarea
tara jotzen ari da abiadura garatu du. Aplikaziorik ge-
bizian, etorkizuneko lantegiak hienetan, mozketa aldea oso
eraikitzeko asmoz. estua da, eta prezisio itzela
Testuinguru honetan, me- lortzen da formetan; beraz,
talaren industriari zuzendu- piezak geroko fabrikazioeta-
tako soluzio digitaletan es- rako prestatzeko prozedura
pezializatuta dagoen Lantek barik, akaberako prozedura
enpresak lankidetzan dihardu da. Laserra da kontzentrazio
Vicomtech euskal zentro tek- ahalmenik handiena duen
nologikoarekin, txapa eba- bero indarra. Enpresen digitalizazio-programetarako bideratuko dute aurrekontuen zati bat.
8 2019ko otsaila

ERREPORTAJEA

Euskadi erakargarria izaten jarraitzen


du atzerriko inbertsioarentzat
Financial Times egunkari britainiar ospetsuaren urteroko txostenak dioenez, Euskadi erakargarria da atzerriko inbertsioa erakartzeko. Ez da
egunkari britainiar ospetsuak Euskadiren alde egiten duen lehen aldia; duela bi urte egindako txostenean ere Euskadi seigarren postuan kokatu
zuen, eta iaz, hamargarrenean. Zerrenda hori egiteko, Financial Times egunkariak 112 eskualde aztertu ditu, eta hainbat arlo hartu ditu kontuan. Zer
esanik ez dago talde editorial britainiarrak egindako txostena erreferente ukaezina dela mundu osoko prentsa ekonomikoarentzat.

Financial Times egunkari bri- gida nazioarteko merkatuent-


tainiarrak 112 eskualde az- zat eta inbertsio mugimen-
tertu ditu bere Fdi Intelligence duentzat.
aldizkariaren baitan, eta hain- Egunkari britainarrak arre-
bat arlo hartu ditu kontuan, ta berezia jarri dio SPRIk eta
inbertsioak egiteko zeintzuk Eusko Jaurlaritzak garatutako
diren aproposenak identifi- Invest in the Basque Country
katzeko. Beste urte batez, Eus- estrategiari. Programa horrek
kadi erakargarria da atzerriko atzerriko zuzeneko inber-
inbertsioa erakartzeko. Ez da
egunkari britainiarrak Eus- Ugaritu egin dira
kadiren alde egiten duen lehen
aldia; duela bi urte egindako
landutako proiektuen
txostenean ere Euskadi sei- kopurua eta atzemandako Europako 112 hiri eta eskualdek inbertsioak erakartzeko darabiltzaten estrategiak aztertu ditu adituz osatutako epaimahai batek.
garren postuan kokatu zuen,
eta iaz, hamargarrenean. Ze-
enpresak ralgen enpresa estatubatua- tan. Ondorioz, hori SPRIren Financial Timesek txostena
rrenda hori egiteko, Financial tsioak atzeman eta atxikitzea rrarena, hain zuzen. zereginetako bat izan da beti. egiteko kontuan hartutako al-
Times egunkariak 112 eskual- du helburu. Zehazki, estrate- Txostenak azken urteotan Hala ere, 2013an eginiko dagaiak hurrengoak dira: po-
de aztertu ditu, eta hainbat giaren lau alderdi saritu ditu: eginiko lana berresten du. metodologiari buruzko go- tentzial ekonomikoa, azpiegi-
arlo hartu ditu kontuan. Zer ezarrita dauden enpresen- Atzerriko inbertsioak Euska- goetatik abiatuta, indartu egin tura, lan-merkatua, kostu/ira-
esanik ez dago talde editorial tzako laguntza, Bind 4.0 star- dira erakartzea da Eusko Jaur- bazi eraginkortasuna, konek-
britainiarrak egindako txos- tupen azelerazio programa laritzak historikoki landu ‘Invest in the Basque tagarritasuna (logistika) eta
tena erreferente ukaezina dela publiko-pribatua, pizgarri-sis- duen ildo estrategikoetako Country’ estrategia negozio-giro lagunkoia. Horrez
mundu osoko prentsa ekono- temak eta atzerriko inbertsioa bat, bereziki, industriaren eta gain, Europako 112 hiri eta es-
mikoarentzat, eta ezinbesteko erakartzeko proiektu bat, Vi- ekonomiaren garapen arloe-
saritu du kualdek inbertsioak erakar-
da lan-ildo hori. Horri esker, tzeko darabiltzaten estrategiak
ugaritu egin dira landutako aztertu ditu adituz osatutako
proiektuen kopurua eta atze- epaimahai batek.
mandako enpresak. Gaur egun atzerriko kapitala

Aldagaiak
duten 10 langile baino gehiagoko
1.000tik gora enpresa daude
Txostenak inbertsioak gara- Euskadin, zientzuek enpresa
tzeko pizgarri-sistema ere na- guztien % 10 ordezkatzen baitute
barmendu du, eta, batik bat, eta 52.000 langileri ematen bai-
Euskadin gauzatu diren I+G tiete lana. Atzerriko inbertsiodun
arloko proiektuak azpimarratu enpresen ia % 46 industria sek-
ditu. Pizgarri-sistema hori (piz- torekoak dira, eta batez bestekoa
garri fiskalak barne) euskal baino tamaina handiagoa izaten
enpresei eskaintzen zaien ber- dute, oro har. Enpresa horiek
bera da, eta oso erakargarria BPGd-ren %13tik gorako ekar-
da Euskadin kokatu nahi duten pena egin zuten 2015ean, eta
eta atzerriko kapitala duten enpleguaren % 9,9 sortu zuten
Gaur egun atzerriko kapitala duten 10 langile baino gehiagoko 1.000tik gora enpresa daude Euskadin. enpresentzat ere. 2008-2015 bitartean.
2019ko otsaila 9
10 2019ko otsaila

ELKARRIZKETA

Izaskun Alonso Jauregui


UNICEF Euskal Herriko Batzordeko Elkarkidetza Korporatiboen arduraduna

“Epe luzeko lankidetzaren aldeko


apustua egiten dugu”
Haurren Laguntzarako Nazio Batuen Funtsa (ingelesez, United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF) Nazio Batuen Erakundeko
Batzar Nagusiak sortu zuen 1950ean, Bigarren Mundu Gerraren ondoren Europako haurrei laguntzeko. 1953an erakunde iraunkor bilakatu zen
Nazio Batuen barnean. Gaur egun, UNICEFek muturreko pobrezia dagoen hainbat tokitan egiten du lan. Horren inguruan gehiago jakiteko, eta, batez
ere, Euskal Herrian daukan Batzordearen eginkizunetan gehiago sakondu nahian, Izaskun Alonso Jauregui UNICEF Euskal Herriko Batzordeko
Elkarkidetza Korporatiboen arduradunarekin mintzatu gara. Aditzera eman duenez, enpresekin josita duten sarea ezinbestekoa da, UNICEFek ezarri
dituen xedeak lortzeko. Laguntzea errentagarria da, Alonsoren esanetan.

Zeintzuk dira UNICEF Eus- eta gazteen eskubideak de- osasun, hezkuntza edota Erronka hauek guztiak lor- tziekin, tokiko eta atzerriko
kal Herriko Batzordea egi- fendatzen dituen erakunde babesaren inguruko arazoei tzeko, sektore pribatura GKE-ekin, eta erakunde pu-
ten ari den proiektu na- humanitario nagusia gara. aurre egiten. Euskal He- jotzen duzue? bliko zein pribatuekin. Zentzu
gusiak? Horregatik, 150 herrialde- rrian, gure ikusmira orain horretan, enpresek betetzen
tan baino gehiagotan lan 2030 Agendan eta Garapen Zalantzarik gabe, UNICEFen duten zeregina funtsezkoa
Umeentzako Nazio Batuen egiten ari gara, besteak bes- Jasangarrirako 17 helbu- misioa eraldatzailea, anbizio da, eta, horregatik, elkarki-
funtsa gara; munduko haur te, ur, saneamendu, elikagai, ruetan dugu. handikoa eta konplexua da detza aliantzak ezartzen di-
erabat. Une honetan, azken tugu.
30 urteetan baino herrialde
gehiago dago barne-gatazka Zer-nolako lankidetza da
zein atzerriko gatazka batean enpresena?
murgilduta, eta errealitate
hori oso gordina da umeen- UNICEFek 60 urte baino ge-
tzat. Testuinguru horretan, hiago daramatza alor priba-
umeek ez dute oinarrizko tuarekin lan egiten. Zentzu
zerbitzurik, eta, horrenbestez, horretan, enpresak ezinbes-
beraien segurtasuna, ongiza- teko agenteak dira gure misioa
tea eta etorkizuna kolokan
dago. UNICEFetik 3.400 milioi “UNICEFek 60 urte
euro bideratzeko deia zabal-
tzen ari gara, babes-progra- baino gehiago
mak aurrera eraman ahal iza- daramatza alor
teko, besteak beste, edateko
ura eskura izan, elikadura, pribatuarekin lan
hezkuntza eta osasuna krisi
humanitarioetan dauden 51
egiten”
herrialdetako 41 milioi haurri lortzeko. Haur eta gazteen bi-
bermatzeko. Umeen aurkako zitzak hobetu nahi dituzten
erasoak bertan behera utzi enpresekin aliantzak jostea
behar dituzte. Horrela ez den bilatzen dugu beti. Hori ho-
bitartean, nazioarteko komu- rrela, epe luzeko elkarkidet-
nitateak zein gure erakun- zaren aldeko apustua egiten
deak babesa eskaini behar dugu, eta, horretarako, enpre-
die. Hori dela eta, herrialde sa-profil (tamaina, alorra, ko-
bakoitzean parte hartzen du- kapena, elkarreragiteko gai-
ten agenteekin egiten dugu tasuna...) ezberdinei egokitzen
lan: tokiko komunitateekin, zaizkien programak ditugu,
Enpresekin duten harremana azaldu digu UNICEF Euskal Herriko Batzordeko Elkarkidetza Korporatiboen arduradunak. gobernuarekin, NBEko agen- enpresa barneko talde ezber-
2019ko otsaila 11

ELKARRIZKETA

dinei zuzenduta (langileak,


bezeroak, hornitzaileak...).

Enpresek zer-nolako ete-


kinak lortzen dituzte?

Enpresa, langile eta bezeroen


artean kezka handiena pizten
duen arazoa umeena da, za-
lantzarik gabe. UNICEFek es-
perientzia handia eskaintzen
du esparru horretan, eta lan-
kidetza arrakastatsuak lor-

“Hezkuntza da
pobreziatik ateratzeko
erremintarik
eraginkorrena”
tzen ditu. Gure ibilbideak eta
lorpenek sinesgarritasun eta
ospe paregabea eman digute.
Enpresek badakite UNICEFEk
lorpen garrantzitsuak bete-
Munduko haur txiroenek dituzten arazoen berri eman du Alonso Jaureguik.
tzen dituela, eta, horregatik,
hain zuzen ere, gurekin di- ere baitira. Argi dago hori Haurrek pobreziaren kolek- hezkuntza da pobreziatik ate- kontua izateaz gain, errenta-
hardute lankidetzan. oso baloratuta dagoela en- tiborik ahulena osatzen dute. ratzeko erremintarik eragin- garria ere bada, eta kontuan
Hori dela eta, enpresa ba- presen artean, eta bueltan Pobrezian bizi direnen erdia korrena, eta 263 milioi haur izan beharrekoa dugu.
tek UNICEFekin bat egiten dator ospe, fidelizazio eta ta- 18 urte azpikoa da. Era be- ez dira eskolara joaten. Arra-
duenean eta aliantza hori lentu erakarketa moduan. rean, urtean 3 milioi ume zoi horiek nahikoa dira haur- Gizarteak baloratzen al du
bere interes-taldeekin par- hiltzen dira desnutrizioaren tzaroaren eta bere garape- hirugarren alorrak egiten
tekatzen duenean, badaki ho- Zer esango zenioke enpresa eraginez. Oraindik ere 7.000 naren aldeko apustua egiteko; duen lana?
rien aldetik aitorpen ona ja- bati, mota horretako era- ume hiltzen dira egunero izan ere, era berean, enpre-
soko duela, UNICEFen lorpe- kunde batekin elkarrekin txerto batek saihestu ditza- sa-sarearen aldeko apustua Bai, jakina. UNICEFen, lagun-
nak enpresarenak berarenak lan egiteko? keen gaitzengatik. Gainera, egitea da. Hau da, eskubideen tzen gaituen gizarte osoaren
berotasuna sentitzen dugu,
eta benetan esker onekoak
gara horregatik. Gizarteari

“Gizartearen berotasuna
sentitzen dugu”
esker egin dezakegu gure
lana. Bost urtetik beherako
umeen heriotzak murriztea
edota 45 milioi haurri eda-
teko ura lortzeko aukera ema-
tea bezalako erronkak bete-
tzea posible egiten du gizar-
teak.
2030 Agenda eta Garapen
Jasangarrirako Helburuak gi-
zarte osoa inplikatzen duen
erronka handiak ditugu, en-
presak barne. Mundu mailako
gida da, bakerako ekintza-
2030 Agendaren eta Garapen Jasangarrirako Helburuen garrantziaz mintzatu da arduraduna. plana.
12 2019ko otsaila

Online denda abian jarri


AHOLKUAK

Izan liteke online denda bat martxan ipintzea


bururatzea noizbait. Zure kontura lan egiteko jarduera
izan daiteke, edo zure negozio fisikoa zabaltzeko
modua, edo aparteko diru-sarrera, besterik gabe. Atal
honetan, horrelako gune bat irekitzeko dauden
aukerez arituko gara.

Zure produktuak saltzeko webgunea irekitzea da aukera bat. Amazon, Aliexpress, eBay, Privalia, Wallapop... bezalako plataformak erabili ditzakezu.

Zure online salmentarako gunea prestatzeko, edukien kudeatzaileren bat erabiliko duzu.

Hasieran, domeinua (zure webgunearen helbidea) eta ostatatzeko zerbitzua (hosting) erosi beharko dituzu.

Litekeena da noiz edo noiz pentsatu hasteko modu interesgarria izan dai- nua (zure webgunearen helbidea) negozioa kudeatzeko, produktuak
izana online denda bat abian ipintzea, teke, erabiltzaile ugari baitituzte. eta ostatatzeko zerbitzua (hosting) igotzeko eta abarrerako. Zure beha-
baina ez jakitea zehatz-mehatz zer Horrek ere badu beste abantaila erosi beharko dituzu, eta diseinuaz rren arabera (produktuen kopurua,
egin behar den horretarako. Zure bat, alegia, azpiegitura marketplaceak eta programatzeaz arduratuko den ordaintzeko moduak, hizkuntzak eta
produktuak saldu nahi badituzu, bi berak jartzen du, eta, horrenbestez, profesionalari ordaindu beharko dio- abar kontuan hartuta) aukeratu be-
aukera dituzu: marketplace baten bi- ordainketen kudeaketaz, logistikaz zu. Ausartzen bazara, zuk zeuk sor harko duzu erabiliko duzun plata-
dez eskaini ditzakezu edo, bestela, eta marketinaz ahaztu beharko zara, dezakezu zeure webgunea, baina go- forma, asko baitaude. Erreminta oso
zure online dendan saldu. plataformak arduratzen baitira al- mendagarriena da alderdi hori pro- baliotsuak dira hauek.
Produktuak marketplacera igo
derdi horietaz. fesionalen esku uztea eta zu beste Hainbat ditugu eskuragarri, baina
Webgunea ireki
alderdiez arduratzea. ondoko hauek dira hedatuenak: Pres-

Edukien kudeatzaileak
Amazon, Aliexpress, eBay, Privalia, tashop, Magento eta Drupal. Aukera
Wallapop... Ziurrenik horrelako gu- Horrelako plataformarik erabili nahi guztiak aztertu, eta zure beharretara
neak ezagutzen dituzu jada. Plata- ez baduzu, zure produktuak saltzeko Zure online salmentarako gunea pres- gehien egokitzen dena aukeratu.
forma horiek hainbaten produktuak webgunea irekitzea da hurrengo au- tatzeko, edukien kudeatzaileren bat Wordpressek WooCommerce plugui-
saltzen dituzte. Ezagunenak izanik, kera. Horretarako, hasieran, domei- erabiliko duzu. Hori software bat da, na eskaintzen du horien ordez.
2019ko otsaila 13

IKUSPEGIAK

«Sortzeko, aspertu
beharra dago»

batean behar dugu, dena zorte-


kolpez lortzen dela iruditzen zaigu,
artista ikasita edo jakinda jaiotzen
dela uste dugu, eta, badirudi, ar-
Ricardo Molero Simarro
tistak gidatu asmo dituzten argi- Ekonomialaria
kolpeak detektatzeko abilezia bai-

«Txinaren aukeren
zik ez dugula garatu…», adierazi

inguruan»
du Urkizak. zioa nagusitu zen, batez ere, nekazal
Idazlea bat dator Ubierorekin: eremuetako migratzaileengan, eta,
«Sortzeko, aspertu beharra dago». ondorioz, Txina barneko despare-
Esan nahi baita, Urkizaren ustez, kotasuna handitu zen». Baina, eko-
sortu nahi den gai horren inguruan, nomialariak aditzera ematen due-
orduak eta orduak pentsatzen, az- nez, prozesu horrek AEBetan ere
Ana Urkiza tertzen eta ikertzen eman behar Amerikako Estatu Batuetako (AEB) sekulako hondamendia ekarri zuen,
direla. «Edo beste era batera esan- presidente Donald Trumpek Txinari lantegien lekualdaketen ondorioz
Idazlea da, orduak eta orduak lanean, ins- guda komertziala azaldu zionetik, langile ugarik lana galdu zuelako.
Aldaketak
pirazioari deika, aspertu arte». ziurgabetasuna nagusitu da lehen-

Gero eta gehiago erabiltzen


Ana Urkizak zutabe interesgarria dik zaurituta zetorren mundu mai-

ditugun bi hitz
kaleratu berri du Deia egunkarian: lako ekonomian. Azken hamarka- Orain, baina, egoera zeharo aldatu
‘Aspertu arte’. Bertan, aspertzearen detan, bi potentzien arteko harre- da. Molerok adierazi duenez, Txi-
garrantziaz mintzatzen da, batez ‘Inspirazioa’ eta ‘zortea’ gero eta mana sinbiotikoa izan da. Baina, nako langileak euren eskubideen
ere, dena berehala eta momentuan maizago erabiltzen dugu bi hitz aberastasuna biltzeko prozesuetan alde borrokatzen hasiak dira, eta
nahi dugun aro honetan. ditugu, idazlearen ustez, behintzat: bi ekonomia handi horiek dituzten herri pareko baten aldeko oihuak
Jose Ramon Ubiero psikoana- «Bi hitz gero eta gehiagotan era- kontraesanek mundu mailako he- gero eta nabariagoak dira. Eko-
listak aurreko astean Tabakaleran biltzen ditugunak, norbaiti zerbait gemonia lortzeko gerra sutsua era- nomialariaren ustez, Txinak hiru
antolatutako jardunaldian jakitera ondo ateratzen zaiola aitortu nahi gin dute. Horrela mintzo da Ricardo aukeratatik bat aukeratu beharko
eman zuen, ordea, umeek aspertu dugunean. Ez dugu lanaz hitz egi- Molero Simarro ekonomialaria. du aurrerantzean: herritarren es-
egin behar dutela, pentsatzeko eta ten, baizik eta inspirazioaz edo Gogoan izan behar dugu, Txinak kaera ase lan-eskubide gehiago
sortzeko espazioetan sartzeko. zorteaz. Ukitu jainkotiarra balitz bere ekonomiari atzerriko ateak aitortuz eta herriari babes soziala
«Ez dakigu zain egoten, ez da- bezala: tokatu edo ez tokatu». ireki zizkionean, AEBetako konpai- emanez; Txinako ekonomiaren
kigu aspertuta egoten, ez dakigu Garrantzitsua da oso, beraz, as- nia ugarik bertan ezarri zituztela merkantilizazioan aurrera egin;
lorpen baten atzean zer-nolako pertzen jakitea: hortik, auskalo euren lantegiak, eta Txina ‘munduko edo, orain arte bezala, hazkunde
lana dagoen neurtzen… dena bat- zer sor daitekeen. fabrika’ bihurtu zen: «Lan esplota- baketsuan mantendu.
14 2019ko otsaila

TEKNOLOGIA

Ultimate Ears BOOM 3,


edonora eramateko
Edonora eramateko bozgo- karguna Ultimate Ears
railua da Ultimate Ears BOOM 3 da.
BOOM 3. Logitech ekoiztet-
xeak kalitate handiko boz- 118€ balio du, eta hainbat
gorailuak egiten ditu; horren koloreren artean aukeratu
lekuko Wonderboom boz- daiteke. Etxe bereko gaine-
gorailurik txikiena eta indar rako bozgorailuak bezala,
handikoa dugu. uretan sar daiteke, eta flo-
tatu egiten du. Bolumen
Baina, horrez gain, gama oso arruntean 15 orduko auto-
bat du Logitechek. Orain- nomia du; bolumen handie-
goan orrialde hauetara da- netan, 12 ordu.

Bizkaiko txakolina
ARDOA

Txakolina birdefinitutako pro- ITSASMENDI 7


duktua da, batez ere, bizkai- Upeltegi: Itsasmendi
tarra. Tradizioa eta garapena Aldakia: Zuria
uztartzea lortu dute, eta gizarte Prezioa: 7€
eta ekonomia mailan presen-
tzia nabarmena erdietsi dute. MENDRAKA
Gure artean asko zabaldu da. Upeltegi: Elizalde
Tonuak hori argitik las- Aldakia: Zuria
toaren antzeko kolore horix- Prezioa: 6,50€
kara doaz, eta tonu horiek
berdexkak ere izan daitezke. URIARTE
Distiratsua eta gardena da. ROSADO
Intentsitate ertaineko oina- Upeltegi: Uriarte
rrizko usainak ditu, bai eta Aldakia: Gorriz
ñabardura ugari ere. Prezioa: 7€

Leagi
JATETXEA

jatetxea
landa giroak bat egiten dute.
Aparteko hondartzez ingu-
ratuta eta euskal kostaldeko
puntu interesgarrienetatik
oso gertu dago, hala nola Ger-
Leagi eremu turistiko ba- nika-Lumo, Gaztelugatxeko
tean dago, Lea ibaiaren gai- Doniene eta Zumaiako Flys-
lurrean, Lekeitio atze-oihal chak.
duelarik.
Leagi jatetxeak egokitutako
Lea-Artibai eskualdean dago. menuak eskaintzen ditu, ka-
Esan dezakegu Euskal Herri- litate onenarekin prestaturiko
ko erdigunea dela, izan ere, platerekin, eta, beti, sasoiko
hiru hiriburuak distantzia be- produktuekin.

www.leagijatetxea.eus
rera ditu: Bilbo, Donosti eta
Gasteiz. Bertan, itsasoak eta
2019ko otsaila 15

Joseba Lozanoren Larrutik ordaindua


AISIALDIA LAN
ESKAINTZAK
BIDAI GIDARIA
Bisitariari harrera eta bisita gida-
tuak hizkuntza desberdinetan egi-
teko. Ezin besteko baldintzak eus-
kera, gaztelera, frantsesa eta in-
batzeko asmotan, eta borroka latza sortu
da iraultzaileen eta soldaduen artean. glesa jakitaea. Turismo edo His-
Giro nahasi horretan, gorpu batzuk toria arloko ikasketak Eskeintzen
da: lan aldi baterako kontratoa,
Hilabetean 30 ordu: bi asteburutik
agertu dira Parisko kaleetan: larrua

bat. Soldata hileko 288,92€. Ha-


kendu, eta odol guztia atera diete. Ko-
siera Martxoak 2 an.
munaren Gobernuak emakume bat au-
keratu du, hilketa izugarri horiek iker-
tzeko eta hiltzailea harrapatzeko: Sophie ESTETIZISTA
Bi estetizista behar dira, bat
Azpeitian eta bestea Eibarren lan
Blanchet; izan ere, psikiatriko batean

egiteko. Ezinbestko baldintzak:


Orain arte aisialdirako proposatu ez Komuna abian da. Gobernuko Armadak lan egiteaz gain, hiltzaileen portaerak
euskera maila altua. Formakuntza
dugun aukera bat dakargu oraingoan: setioa jarri dio hiriburuari, Komuna aka- ikertzen ditu.
eleberria. Zehazki, Joseba Lozanoren enpresaren esku izango da.
Larrutik ordaindua. Frantziako iraultzan Baloratuko da: gaitasun ko-
mertzialak, harreman sozialetan
trebetasuna, bezero-arretan es-
oinarritutako eleberria da, zeinean bi

perientzia. IPL edo laser


genero uztartzen dituen: nobela histo-
depilazioan esperientzia, este-
rikoa eta thrillerra.
tizista titulazioa. Lanean berehala
Muina
hasteko.

ERREMENTISTA
Frantzia, 1871. Parisko iraultzaileak Fran-

Estanpazio hotzeko prozesuan,


tziako Gobernuaren aurka altxatu dira,
erreminta gelan utilajea prestatu
eta Parisko kaleak hartu dituzte: Parisko
makinistei eta herramintaren
kontrolaren kudeaketa. Soldata
EKONOMIA HIZTEGIA SUDOKU gordina: alrededor de 1.300€.

LOREZAINA
Negutegiko lanak egiteko lorazaina
Euskera - Castellano - English behar da: landare zainketa eta
salmenta, lore moztuarekin lore
Erakargarri - Atractivo, -a - Attractive sortak, zentroak, ezkontzak.... etab
Kudeatzaile - Gestor, -a - Manager egitea.. Ezinbestekoa lorezaintzan
formazioa eta esperientzia, eus-
Lankidetza - Colaboración - Collaboration kera eta eskualdekoa izatea. Sei
Erretiro - Jubilación - Retirement hilabetetarako lan kontratoa es-
Hildako - Muerto, -a - Dead keintzen da. Lanordua: arratsal-
dez,astelehenetik larunbate-
Zerbitzu - Servicio - Service ra:15:30-tik 19:30-ra. Berehala
Landare - Planta - Plant hasteko. Hileko soldata gordina:
Ekoizpen - Producción - Production 1.100€.

Langabezi - Paro - Unemployment ARKITEKTUA


Aurrekontu - Presupuesto - Budget EDO ARKITEKTU
Behargin - trabajador, -a - Worker TEKNIKOA
Lanak: Hiri mantenuko lanen
Zerrenda - Lista - List koordinazioa eramatea. Ezinbes-
Laguntza - Ayuda - Help tekoa: Langabezian egotea eta
ERANTZUNAK

Atzerri - Extranjero - Abroad lanbiden alta moduan inskribatuta


Zenbat denbora eman duzu

egotea. Lanbide-Euskal Enplegu


sudokua ebazteko?
Gizarte - Sociedad - Society Zerbi-tzuko zuzendari nagusiena
Hona hemen erantzunak.

2018ko ekainaren 13ko ebazpe-


nean agertzen diren baldintzak
betetzea. Prestakuntza: Arkitektua
Enpresa albisteak eta ekonomiaren bilakaera interesatzen al zaizkizu? edo arkitektu teknikoa titulua iza-
tea. Ega edo baliokidea izatea.
Har ezazu parte ekonomiaren eremuko euskarazko lehen elkargo digitalean. Oarsoaldeko eskualdean errol-
datuta egotea. Baloragarria:
Bultza dezagun euskara!! Egoera soziolaborala eta lan fro-
gak. Gida-baimena eta ibilgailua
izatea. 6 hilabeteko amaierako
Bisita ezazu geure webgunea!! lan obra kontra.

www.ekonomiarenkz.eu Lan eskaintza gehiago Lanbide.net


Euskal enplegu zerbitzuko webgunean
HARREMANETARAKO TELEFONOA:
94 421 30 31
E-MAILA: ekonomiarenkz@leizaola.eus
POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila,
48080 Bilbo
EUSKARA ARDURADUNA:
Labayru Ikastegia Ekintza honek Bizkaiko Foru
EGILEA: Leizaola Fundazioa - Mediagune Aldundiaren Kultura Sailaren
HARPIDETZAK: 94 421 30 31 telefonoan. laguntza jaso du. 2019ko otsaila