You are on page 1of 29

PARTEA I

Anul 173 (XVII) — Nr. 428 bis LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Vineri, 20 mai 2005

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor


∫i turismului nr. 194/2005 pentru aprobarea
Reglement„rii tehnice îGhid de execu˛ie privind
protec˛ia Ómpotriva coroziunii a construc˛iilor din
o˛el“, indicativ GE 053-04......................................... 2–28

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îGhid de execu˛ie
privind protec˛ia Ómpotriva coroziunii a construc˛iilor din o˛el“, indicativ GE 053-04*)
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 14 din 12 august 2004 al Comitetului tehnic de specialitate —
CTS 12 ∫i Procesul-verbal de avizare nr. 48 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare general„,

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:


Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îGhid de Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
execu˛ie privind protec˛ia Ómpotriva coroziunii a construc˛iilor al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
din o˛el“, indicativ GE 053-04, elaborat„ de Institutul 30 de zile de la data public„rii.
Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón Construc˛ii ∫i Economia
Construc˛iilor — INCERC Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa**) Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
care face parte integrant„ din prezentul ordin. orice dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 15 februarie 2005.
Nr. 194.
*) Ordinul nr. 194/2005 a fost publicat Ón Monitorul Oficial alRom‚niei, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005 ∫i este reprodus ∫i Ón acestnum„r bis.
**) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
ANEX√

GHID DE EXECUfiIE
privind protec˛ia Ómpotriva coroziunii a construc˛iilor din o˛el
(Revizuire GP 035-1998)
indicativ GE 053-04
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005 3
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005 5
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005 7
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005 9
10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005 11
12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005 13
14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005 15
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005 17
18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005 19
20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
ANEXA Nr. 1
la ghid
(informativ„)
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005 21
ANEXA Nr. 2
la ghid
22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
ANEXA Nr. 3
la ghid
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005 23
24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
ANEXA Nr. 4
la ghid
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005 25
26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005 27
ANEXA Nr. 5
la ghid
28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti

&JUYDGY|030190]
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1 ,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.3 6 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 428 bis/20.V.2005 con˛ine 28 de pagini. Pre˛ul: 67.100 lei vechi/6,71 lei noi ISSN 1453—4495
Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.