You are on page 1of 1

ABSTARKS

CARA MENULIS ABSTRAK • Kandungan abstrak mestilah terdiri daripada : Content of abstract must
consist of : i. Latar belakang Kajian (Background of Research) ii. Kenyataan Masalah (Statement of
Problem) iii. Objektif Kajian (Objective of Research) iv. Metodologi Kajian (Methodology of Research)
v. Dapatan Kajian (Finding of Research) vi. Cadangan Penambahbaikan (Recommendation) • Abstrak
perlu disediakan dalam dua versi iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Written in Malay and
English language • 200-300 patah perkataan 200-300 words TAJUK (TITLE) NAMA (NO. MATRIK)
NAME (MATRIC NO) ABSTRAK (ABSTRACK)
_________________________________________________ Latar belakang Kajian
_________________________________________________ (Background of Research)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ Kenyataan Masalah
_________________________________________________ (Statement of Problem)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ Objektif Kajian
_________________________________________________ (Objective of Research)
_________________________________________________
_________________________________________________ Metodologi Kajian
_________________________________________________ (Methodology of Research)
_________________________________________________
_________________________________________________ FUU/SISWAZAH/9/2017
______________