You are on page 1of 44

colofon inhoud

Redactieleden: Van de voorzitter 03

Jan Greevink Van het bestuur 04

Andre van de Linde Pupil van de week 06

Peter van de Linde Adverteerders nader belicht: Aanstoot Rijwielers 10

Marcel Pijffers De magische krachten van Delano P. 12

Kars ter Avest Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2019 14

Henk Pennings Volhardingman in hart en nieren: Jan Niks 21

Sponsorzaken uitgelicht 24

Medisch centrum volharding: Arjan de Groot 26

Distributie SVVN magazine: Vamos mi Sevilla 32

Jan Greevink Reunie SVVN 90 jaar jong 38

Jan Niewold Hielpijn bij kinderen 42

Advertenties:
Jan Greevink 10 12
Jan Niewold

Fotografie:
J.P. Bonnet
Jan Greevink
Annemarie Aufdehaar
Cynthia Beldman 24 26
@moonworkx

Opmaak:
Tessa Buis

Kopij inleveren:
32 38
gjgreevink@gmail.com

Jaargang 57 2019
Nummer 1
Van de
voorzitter
Zowaar! Op het moment van schrij-

ven wordt het maar liefst 16 graden

aankomend weekend. Het kan

verkeren. Zo ben je de autoruiten

aan het krabben en zo kun je bijna in


T-shirt naar de voetbal gaan kijken.

Niets is zo veranderlijk als het weer!

Ook op voetbalgebied kan het ver-

keren. In december worden trainers oliebollen-toernooi was geslaagd ding-mensen en ondergetekende


uit de Eredivisie nog bewierookt om vol. Mooie sfeer, volle bak wederom prijst zich ieder jaar gelukkig hier
het goede spel en nog geen twee en het voelt persoonlijk goed om deel van uit te mogen maken.
maanden later kunnen ze er niets nog steeds tegen de jongere garde Lekkere temperatuur van meer dan
meer van…. op de been te blijven. 20 graden en iedereen weet dat je

hier een ander mens van wordt. En


Met het huidige bestuur proberen Wat eveneens stabiel gaat worden weet u wat het allermooiste is? De
we in ieder geval stabiliteit na te is de controle en bewaking van ons gesprekken die werkelijk nergens
streven en niet teveel af te wijken terrein. Helaas hebben wij moeten over gaan! Hoe je het ook went of
van de ingeslagen weg. Natuurlijk besluiten tot het installeren van keert: dit is een verbindende schakel
kunnen er veel zaken verbeterd camera´s om uw en onze eigendom- en blijkbaar houdt dit deze groep
worden, maar het geeft best een men beter in de gaten te kunnen al tientallen jaren bijeen. Het zet je
stabiel (en vrolijk) gevoel om een houden. Helaas leidt het open (weer) met de beide benen op de
bomvolle kantine te mogen be- karakter van ons sportpark ook tot grond en op dit soort momenten is
groeten bij de nieuwjaarsreceptie. bezoek van ongewenst publiek en dit voetbal ook de belangrijkste bijzaak
Misschien alweer een eindje achter leggen wij voortaan liever vast. van alles. Maar het verbindt wel! Ik
ons liggend, maar nog scherp op hoop op vele mooie temperaturen!
het netvlies! Het is de afgelopen Terug naar de mooie temperatuur.
jaren wat dat betreft stabiel vol In dit Magazine kunt u een verslag Veel leesplezier!
zullen we maar zeggen en dit doet lezen van een trip naar Sevilla.
ons deugd. Ook het daaropvolgende Een trip gehouden door 16 Volhar- Peter van der Linde

03
Van het bestuur
Binnen het bestuur zijn de afgelopen tijd weer verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Hierbij een overzicht

van een aantal zaken die momenteel spelen binnen het bestuur van S.V.V.N.

Rookvrij sportpark andere datum voor de trainers, menteel de mogelijkheid om onze

Nog even een korte reminder van leiders en overige belangstellen- fietsenstalling op het sportpark nog

het ingezette beleid met betrekking den worden gecommuniceerd. beter af te schermen. Nu komt het

tot het rookvrij maken van ons regelmatig voor dat de fietsen de

sportpark: Met ingang van 1 januari Update vernielingen doorgang van auto’s belemmeren

jl. is de volgende fase ingegaan! Einde van 2018 is er een omdat fietsen veelal op de door-

Vanaf dat moment mag er de kleedruimte van ENC vernield. Een gaande route geparkeerd worden.

gehele zaterdag niet meer gerookt kleedruimte waar ook SVVN dank- Om dit tegen te gaan wordt gekeken
worden langs de velden! Vanaf 1 juli baar gebruik van mocht maken. op welke wijze dit door middel van

2019 geldt vervolgens een algeheel De zaak is inmiddels in handen een afscheiding nog beter voorko-

verbod voor het gehele sportpark. van de politie en wij wachten de men kan worden.

Zoals bekend trekken wij nog steeds onderzoeksresultaten af. In deze

met ENC op aangezien het een ge- kwestie werken wij nauw samen Camera toezicht

meenschappelijk sportpark betreft! met ENC en wij wijken niet af van Al een aantal malen hebben wij aan-

ons gemeenschappelijke stand- gegeven over te zullen gaan naar

EHBO/Reanimatie punt dat de schade volledig op de camera-toezicht om onze eigen-

In onze vorige bestuursmededelin- daders verhaald zal worden! dommen beter te kunnen bewaken.

gen wezen wij al op het belang van

aanwezige kennis ingeval van EHBO Aanschaf abonnement Spotify Na het opvragen van een aantal

danwel reanimatie. Op 11 maart as Samen met de TOV is besloten offertes is de keuze voor een leve-

zal de eerste bijeenkomst worden over te gaan tot het afsluiten van rancier gemaakt. Deze leverancier

gehouden onder leiding van Anne- een abonnement van Spotify. Op zal starten met het installeren van

lies van Heun en Freek Karkdijk. deze wijze zijn wij bij zowel de camera-toezicht en deze zullen ver-

thuiswedstrijden als festiviteiten volgens uiteraard gelijk in werking

Er wordt dan uitleg gegeven wat voorzien van de meest recente en worden gesteld. Bij ingebruikname

iemand kan doen als er zich een meest uitgebreide muzieksoorten. zullen wij tevens een protocol met

dergelijke medische situatie voor- betrekking tot camara-toezicht

doet. De uitleg zal in eerste instantie Fietsenstalling plaatsen op onze website.

zijn voor kaderleden binnen de De afdeling Beheerszaken binnen

vereniging en vervolgens zal er een het bestuur onderzoekt mo-

04
STERSPONSOREN SVVN

VRIENDEN VAN SVVN

05
pupil van de week
Pupil van de week

Naam: Jesse Schutten


In welk elftal speel jij: J09-4
Op welke plaats speel jij: Verdediger
Wie is jouw leider: Jasper Schutten
Wie traint je elke week: Rob Eeftink en
Johan Staman
Wie vind je de beste
voetballer van SVVN: Ahmet Alan
Waarom vind je dat: omdat hij heel goed kan
schieten en overspelen
Wie van Nederland: Tom Boere
Wie van de wereld: Ronaldo
Wat zijn je hobby’s: Voetbal, knutselen,
buiten spelen en gamen
Wat wil je later worden: Brandweerman

Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest:


Ik kwam bij SVVN en heb samen met papa patat en frikandel
gegeten en kreeg er Fristi bij. Toen werd ik opgehaald door
iemand van het 1e elftal die mij mee meenam naar het veld.
Op het veld ging ik overspelen met de spelers en daarna
naar de kleedkamer van de scheidsrechter. Ik mocht voorop
in de rij met de bal in de hand het veld oplopen samen met
de spelers. Daarna mocht ik de aftrap nemen en heb ik
een doelpunt gemaakt. Ik mocht in de dug-out de wedstrijd
kijken maar jammer genoeg hebben ze verloren. Na de
wedstrijd kreeg ik van de trainer een kaart met de namen
van de spelers en een bal van SVVN. Ik vond het een hele
leuke middag!

Het leukst heb ik gevonden:


De aftrap nemen en een doelpunt maken.

Ik sta alleen op de foto met:


Ahmet Alan

07
06 14 55 61 47
info@greevinkbouw.nl
www.greevinkbouw.nl

Marquette 14
7608 JP, Almelo
Adverteerders clubblad nader belicht

aanstoot rijwielers
In 1951 kwam Teunis Aanstoot vanuit Holten in Nijverdal wonen, waar gevoetbald, want toen de broers Jan
hij de rijwielzaak van Bats Konijnenbelt, broer van één van de oprichters en Willem ter Avest hem een paar
van SVVN, heeft overgenomen. Ervaring had hij opgedaan in de fietszaak prachtige voetbalschoenen aan-
van zijn oom in Holten. Er werden toen niet alleen fietsen verkocht en boden, is hij overgestapt. De 1e bij
gerepareerd, maar ook schoenen, carbid en andere artikelen werden ver- SVVN die betaald voetbal speelde?
kocht. Teunis was een technisch en vindingrijke man die het assortiment Hij speelde vanaf de pupillen t/m
uitbreidde met schaatsen en deze ook kon slijpen. het 1e elftal en was zelfs topscorer
in 1968. Zijn vader heeft hem echter
Het plakken van een band koste in in Zwitserland, zelfs nog op hoge nooit zien voetballen omdat hij elke
die jaren fl. 0.95, hetzelfde geld was leeftijd reed hij met de auto naar zaterdag de zaak open had. Bert
je toen kwijt aan de kapper om het hun favoriete vakantieland. Gerrit heeft ook gevolleybald bij Nijverdal,
haar te laten knippen. Zes jaar later Piksen was zijn medewerker en daar in het 1e team, samen met o.a. Gerrit
koste het plakken fl. 2,95 en was kwam later zijn zoon Bert bij, die de van Heun, Pimmetje van der Strate
je voor een knipbeurt fl. 8,95 kwijt. zaak heeft overgenomen. en Harry Broekhuis. Bert heeft 4 zo-
Deden de kappers het zo goed of nen: Maik, Rob, Teun en Egbert. Maik
was Aanstoot te goedkoop? Bert Aanstoot (60 jaar lid) heeft heeft de zaak in 2007 overgenomen
een technische opleiding genoten en de zaak grondig gerenoveerd.
Boven de winkel woonde destijds en heeft daarna 2 jaar bij zijn vader
de familie ter Avest met hun zonen in de zaak gewerkt. Hierna heeft hij Evenals zijn vader heeft Maik een
Willem en Jan, S.V.V.N.ers in hart bij Zandstra in Sneek gewerkt als technische opleiding, hij studeerde
en nieren. Zo gek was het dus niet verkoper van schaatsen. Bert is als elektronica, wat nu door de high-
dat Aanstoot een advertentie in het pupil begonnen bij Des, omdat de tech van de elektrische fietsen wel
clubblad plaatste. Teunis en zijn meeste jongens uit zijn klas daar heel goed uitkomt. Hij werkte eerst
vrouw genoten van hun vakanties lid waren. Hij heeft daar één jaar bij een bedrijf in halfgeleiders, de
fabricage van chips, Lam Research had daar o.a. Herman Imhof, Gerrit stads- en trendy fietsen. Er zijn veel
in Californië / Nijmegen. Omdat hij Wijnen en Rosien als trainer. Daarna mogelijkheden.Of er nog opvolging
voor zijn werk veel in het buitenland heeft hij op hoog niveau gevolley- komt betwijfelt Maik, zijn zoon,
verbleef, was de keus om de zaak bald bij Flash, werd kampioen in de die op Eredivisie niveau waterpolo
van zijn vader over te nemen niet 3e divisie en speelde daarna dus in speelt, en aan de Waterpolo Acade-
meer zo moeilijk. Hij is als het ware de 2e divisie. mie traint en studeert in Eindhoven,
met deze zaak opgegroeid, het is er heeft meer ambities richting de
met de paplepel ingegoten, eerst bij De fietsenkeuze is inmiddels sterk sport. Maar misschien zijn dochter?
zijn opa, later bij zijn vader en heeft veranderd, nu zijn het in hoofdzaak
gedaan wat hij leuk vond. Hij had er allerlei soorten elektrische fietsen
feeling mee. Tot en met de D-jeugd (o.a. Flyer,Kalkhoff, Gazelle en Cor-
heeft hij gevoetbald bij SVVN en tina), maar is er ook volop keus in

Aanstoot Rijwielspecialist was één


van de eerste ondernemers die een
advertentie plaatste in het clubblad,
in 1954, en dit nu nog heeft. Destijds
werd zo’n advertentie nog wel sim-
pel gehouden, wat ook te maken had
met de technieken.

11
De magische krachten

van Delano P.
Eind 2018 speelde SVVN de ge- werd benut , er wachtte ons nog speler om zijn medespelers zo te
meentelijke derby tegen Hellen- een tweede helft met 11 tegen 10. inspireren? Toont hij in het veld al
doorn. Het was koud weer en de Maar na de rust begon de magische zijn kwaliteiten, nu blijkt dat dit ook
onzen gingen fris van start. Dit kracht van Delano P. weer te werken, al buiten het veld zo is.
resulteerde halverwege de 1e helft het werd uiteindelijk 1-3.
in een 0-1 voorsprong, maar tijdens Nu even verder terug in de tijd. Een
één van de tegenaanvallen moest We gaan even terug in de tijd: vorig 30 jaar geleden speelden de vetera-
Delano P. ingrijpen door de aanvaller seizoen in de uitwedstrijd bij Des nen, destijds SVVN 10, een soortge-
enigszins onreglementair af te stop- werd Delano P. ook al uit het veld lijke wedstrijd. SVVN kwam met 10
pen. Dit werd door de scheidsrechter gestuurd. En wat werd toen de eind- man te staan maar won uiteindelijk
erg zwaar bestraft door naast een uitslag? Jawel een 2-1 overwinning toch. Één van de spelers , een zekere
strafschop ook nog een rode kaart werd er uitgesleept. Dit zet je dan Jan N. , verkondigde na de wedstrijd
te geven. Het ergste werd gevreesd toch wel aan het denken. Over welke dat dit wel logisch te verklaren was,
nadat de penalty door Hellendoorn krachten beschikt deze talentvolle want dan had je meer ruimte en was
het daarom gemakkelijker voetbal-
len. Minder afspeelmogelijkheden en
daarom moest je meer nadenken,
met de kop voetballen dus. Dom
gezeur natuurlijk.

De week daarop maakte leider Rob-


bie W. in de kleedkamer de opstel-
ling bekend. In het elftal was geen
plaats meer voor Jan, want zo ver-
telde Robbie W. we beginnen met 10
man, dan hebben we meer ruimte
om te voetballen. Jan mocht na een
kwartier invallen en heeft nadien
nooit meer zulke onzin uitgekraamd,
althans niet in het veld.

12
Dagje Rotterdam
Het was op een koude zondag dat Jan N. en zijn zonen Jeroen en Arjen naar een wed-

strijd van Feyenoord gingen. Ruim op tijd was men al in deze dynamische stad en werden

bezoeken gebracht aan de markthal, de Laurens kerk en andere culturele gebouwen in de

binnenstad. Ook werd de oude haven bezocht waar een sleepboot lag met de naam Vol-

harding 1. Omdat zowel Jan als Arjen in het 1e van SVVN (De Vladding) hebben gevoetbald

werd bijgaande passende foto gemaakt.

13
Neuwjaarsreceptie 5 januari 2019
Het was zoeken naar een plekje deze zaterdagmiddag. Traditioneel werd Rik van der Velde
het nieuwe jaar spreekwoordelijk afgetrapt met de nieuwjaarsreceptie Speelt op alle posities aan de rech-
en deze voltrok zich in een bomvolle kantine. Stonden we vorig jaar nog terkant. Speelt tegenwoordig als
‘droog’, dit jaar hadden we een aantal kampioenschappen te vieren. Zo centrale middenvelder in her 1e van
waren daar de jeugdteams JO-7, JO 9-4 en MO 15-1 en het mooie was dat HPSV (4e klasse) in Den Haag. Rik
dit damesteam zich voor het eerst in de geschiedenis van SVVN kampioen is in 2005 gestopt bij SVVN omdat
mocht noemen. hij toen is verhuisd naar Groningen.
Rik woont nu in Rijswijk en is daar
Na de opening werd er door de eniging was Gerrie Reurink. Wie kent senior rechercheur digitale expertise
voorzitter stilgestaan bij onze leden haar niet van het kleding wassen. bij team Zeden en zit in het kinder-
die hier graag aanwezig hadden Jaar in, jaar uit. Een mooi moment pornoteam van de politie-eenheid in
willen zijn, maar dit door ziekte of van stilte volgde Den Haag. Bij zijn voetbalclub HPSV
andere reden niet kunnen. Daar- is hij bestuurslid en damestrainer
naast werd er een moment van Vervolgens was er applaus voor geweest.
stilte gevraagd voor familie-leden Tonnie Bloemendal. Maar liefst 40
van onze leden die te maken heb- jaren heeft hij de vlag ter hand ge- Egbert Aanstoot
ben met ziekte en of ander verdriet. nomen en dit mag gevierd worden Hij is een echte linkspoot en een
En tot slot een moment van stilte met de leden. De voorzitter vervolg- zeer technische voetballer met veel
vanwege het overlijden van ons de met een korte toespraak waarin overzicht. In de jeugd gescout en
actieve lid Guus Mulder. Guus werd hij de levendige club in vele facetten uitgenodigd door Heracles. Echter
in 1990 voorzitter van de jeugdaf- beschreef. hoefde dat voor hem niet zo nodig
deling en trad in die functie toe tot en daardoor kon SVVN van zijn
het hoofdbestuur van SVVN. Na zijn Vervolgens werd de nieuwjaarsre- talent blijven genieten. Hij voet-
bestuursperiode bleef Guus een ceptie voortgezet met de huldiging balt al een tijd niet meer. Hij werkt
graag geziene gast op Sportpark van de jubilarissen. Ditmaal waren inmiddels in Losser in een berei-
Groot Lochter waarbij zijn speciale er maar liefst 27 jubilarissen! dingsapotheek. We hopen hem in
aandacht altijd naar de jeugd van de toekomst nog eens bij SVVN te
SVVN ging. Niet actief als lid, maar 25-jaar mogen zien.
wel zeer actief betrokken bij de ver-

14
Anand Jurriën begonnen en al snel weer van grote klasse en de thuisoverwinning tegen
Hij speelt op dit moment in SVVN waarde in het 2e. Zijn hoogtepunt is DES (winnende goal in blessuretijd
5. Hij weet van verdedigen en loopt het kampioenschap met 1e in 2005. en giga ontlading) paar seizoenen
menig gaatje dicht. Is niet te beroerd Verder vond hij de trainingsweeken- terug. Minder leuk waren 2 degra-
om een duel eens stevig in te gaan. den (Appelhof Terschelling) gewel- daties.
Hij was jeugdleider met Gerrit Berg- dig en natuurlijk de gezelligheid van
boer van F-5 waarin hij de beginse- de 3e helft in de kantine. Heden doet Erik Vliek
len van het voetbal bij bracht aan hij even niets meer, maar we hopen Erik is eigenlijk al meer dan 40 jaar
o.a. Melvin Morsink, Melvin Hulsman. dat hij t.z.t. zijn schoenen nog eens lid, echter is hij in zijn studietijd er
Kijk waar deze nu spelen dan heeft weer opzoekt. eventjes tussenuit geweest. Hij is
het werk van toen veel vruchten linksback/voorstopper maar hij
afgeworpen. Natuurlijk dik kampioen Michiel Middelesch maakte al 56 doelpunten. Staat
geworden. Is zelf 2x kampioen ge- Wat een feest! Jarig zijn tijdens de altijd zijn mannetje en vreest niet te
worden in de senioren. Hij is jeugd- huldiging! Heeft zijn eerste wedstrij- moeten optreden. En optreden voor
scheidsrechter geweest. Helaas kan den als voetballer pas in dit seizoen SVVN doet hij ook. Zo is hij ca. 10 jaar
hij dat niet veel meer doen omdat hij gespeeld. Altijd van kleins af aan voorzitter van de Supportersvereni-
als buschauffeur regelmatig onder- keeper geweest met een zeer goede ging SVVN geweest en daarna nog 3
weg is om zijn gasten naar diverse mentaliteit. Volop in de strijd. Begin- jaar afdeling commercie binnen dit
vakantieoorden te brengen. periode senioren in 3e, daarna 2e bestuur ingevuld. Is jeugdtrainer ge-
en daarmee ook kampioen gewor- weest, draaide bardiensten. Erik zit
Jeroen van Keulen den. Besloot toen een tijdje naar de nu nog in de sponsorcommissie en
Een echte middenvelder. Is sterk lagere senioren te gaan, maar kwam organiseert al jaren de kerstbingo’s.
aan de bal, maar ook een echte op karakter terug en haalde daar- Hij staat genoteerd als alarmop-
balveroveraar. Zijn dieptepunt was mee het 1e en was hij aanwezig bij volger (wordt gebeld als alarm af
het opheffen van A1 en moest toen kampioenschap 2016. Heeft tot vorig gaat). Daarmee bereikte hij ook z’n
al vervroegd over naar de senioren, seizoen onder de lat gestaan. Nu in dieptepunt bij SVVN, want hij moest
echter daar maakte hij 2 hele mooie 4e team. Als 15-jarige al trainer van een aantal dagen bijna iedere nacht
trainingskampen mee. Speelde de f-jes en daarna jeugdleider. Afge- naar ons clubgebouw om alarm uit
jarenlang in 2e en werd daarmee in lopen jaren scheidsrechter geweest te schakelen. Bleek dat er telkens
2009 kampioen. Na een periode van en is sinds dit seizoen jeugdkeeper- een muis langs de sensor liep. Zijn
fysiek ongemak, is hij toch weer be- trainer. hoogtepunt was het vieren van een
gonnen als voetballer en speelt nu kampioenschap in B1.
in SVVN 4 en een hele enthousiaste Frank Bolink
teamgenoot. In het verleden was hij Voorhoede speler van 1e met 40-jaar
trainer van de E-jeugd. onnavolgbare versnellingen en
individuele acties van linkerflank. Bert-Jan Ruumpol
Matthijs Kamp Hij is zeer behendig en laat menig Robuuste verdediger (liet niet met
Robuuste verdediger. Niet gemeen, tegenstander staan alsof ze lood in zich sollen of dollen). Eén keer en
maar wel vaak op randje spelend de schoenen hebben. Frank raakte daarna was het of de bal of de man.
(soms er overheen). Maakte op 2.5 jaar geleden ernstig geblesseerd Hij stond niet alleen op het veld z’n
18-jarig leeftijd debuut in 1e en door afgescheurde kniebanden, mannetje maar ook buiten het veld.
speelde daar een aantal jaren maar gelukkig gaat het weer goed. Als toenmalig directeur van het
totdat hij steeds vaker blessures Hij is een rustige jongen (ze maken huidige “For Farmers” is hij mede
aan zijn enkel kreeg. Is toen een hem de pis niet lauw). Hoogtepunt en voor een groot deel verantwoor-
tijdje gestopt, maar na 2-3 jaar weer was het meemaken promotie 2e delijk geweest voor de groei van

15
deze onderneming. Ook heeft hij zijn Arjan Oost werd kampioen met het toenmalig
kennis voor SVVN laten zien getuige Een echte verdediger, niet te bang 3e team. Jan voetbalde meer voor
zijn onderhandelingen met onze om er goed in te knallen. Hij won plezier als voor prestatie en bij de
drankenleverancier. Hij is een korte dan ook vaak de duels, echter was 3e helft dan ook nadrukkelijk aan-
periode voorzitter geweest (gestopt hij ook wel eens van het korte lontje wezig. Jan heeft ook jarenlang in de
wegens privé omstandigheden) en en dan waren de rapen echt heel zaal gevoetbald. Hij stond ca. 11 jaar
tot op de dag van vandaag kunnen snel gaar en voor de tegenstander achter de bar en in die jaren werd
wij altijd bij hem terecht voor advies de druiven wel heel zuur. Arjan weet het nog wel eens 1uur/2uur voordat
daar waar nodig. dan ook hoe een rode kaart eruit de sleutel in het slot ging.
ziet. Hij is een keer of drie kampioen
Johan Scharphof geworden met 4e/5e. Brengt ons Arjan Jansen
Is er een tijdje tussenuit geweest, magazine bij de leden en heeft in Spelend meestal vanaf het midden-
want reeds in 1964 nam hij stap van het verleden bardiensten gedraaid. veld. De enige keer dat hij kampioen
vv Nijverdal naar SVVN. Hij debu- Hij komt elke week vanuit Wierden is geworden met een team speelde
teerde in het 1e als rechtsback en om een biertje te drinken met vaste hij niet door blessure, dat vindt hij
dat jaar werden ze ook kampioen. Hij stek aan de achterkant van de bar. nog steeds een beetje jammer. Arjan
is jarenlang jeugdleider geweest. He- speelde ook lange tijd in de zaal,
laas zien we hem al een aantal jaren Richard Hegeman echter niet bij SVVN, maar bij een
niet meer op ons sportpark. Echter Voorstopper en linksback in 2e en team van de Zweef. Nu is hij voor
nog steeds een groen/wit hart ge- 3e. Brak zijn enkel twee keer en SVVN actief bij de 35 plus. Hij was
zien zijn 40 jarig lidmaatschap. kwam terug totdat zijn knie ook jeugdleider en ook assistent trainer
parten begon te spelen. Toen vond van B1 samen met zijn zwager Wim
hij wel goed. Helaas was hij nog te Hessing en ook met Edwin Wijnen.
Gerard Freriksen jong toen hij moest stoppen. Richard Op dit moment zet hij zich in bij
Gerard is Lid van Verdienste. Op is daarna vlagger geweest van 2e. commissie “jeugdwedstrijdzaken”.
en top Volhardingman. Van alles Draaide bardiensten. Ook organi- Ook een echte SVVN’er.
gedaan. Op dit moment heeft hij seerde hij voetbal EK en WK poules
beheer en controle over de financiën waarop ieder kon inschrijven. Nu is Gerdinant Pijffers
van onze club (penningmeester). Hij hij voortrekker van jeugdmixtoer- Gerdinant kennen we als een man
voetbalde tot zijn 40e, maar werd nooi en huidige oliebollentoernooi. die het hart op de tong heeft en niet
nooit kampioen. Na zijn actieve Zit hij ook in de organisatie van snel met de mond vol tanden staat.
periode leider samen met Hans Freie schoolvoetbal en minischoolvoetbal Hij is een man van het woord, echter
van 5e team. Als wedstrijdsecretaris en is ca. 5 jaar voorzitter van TOV wat betreft tijd kan hij nog wel wat
senioren op zoek naar scheidsrech- activiteitencommissie. Al ca. 30 jaar leren, want als we de naam Jan
ters en op een gegeven moment dit vrijwilliger en een echte organisator. Achterkamp en de woensdagavond-
ook zelf ingevuld en jarenlang club- training noemen dan weet je waar
scheidsrechter bij jeugd en senioren Jan Schippers het over gaat. Gerdinant heeft aantal
geweest. Samen met Rinie Schuur- De man die zomer en winter in een technische vaardigheden, echter
man organiseerde hij precies 25 jaar t-shirt door het leven gaat. Een wil het aan snelheid nog weleens
lang oliebollentoernooi in combinatie begaafde linkspoot met een gewel- ontbreken. Wel altijd volledige inzet
met de legendarische playback- dige pass (hij legde ze op je strop- en een goede linkerpoot. Hij vond
shows. Elk jaar kantine bomvol (veel das). Een man met talent, echter het prachtig kampioen met C3 te zijn
omzet binnengehaald). Er zijn gewel- in vele ogen niet helemaal benut. geworden. Als vrijwilliger o.a. leider
dig mooie optredens vastgelegd en Hij vond het nog wel een keer goed van B3 / trainer van A2, B2 en mini’s.
daar mogen we trots op zijn. en daarom 2e en 3e gespeeld. Hij Kortom een echte Volhardingman.

16
Arjan de Groot Alwin van Munster teld 1 wedstrijd bij een team van
Jarenlang spits van het 1e team (571 Ooit keeper in de jeugd en later een SVVN meegedaan en door blessure
goals waarvan 122 in 1e). Het ergste zeer waardevolle speler in de voor- niet eens wedstrijd uitgespeeld
maakte hij mee in seizoen 93/94 hoede die ook jarenlang in het 1e (zijn actieve carrière lag im Artzen-
waarin het 1e 3 wedstrijden voor eind speelde. Hij scoorde 152 doelpunten wald) Hij is door zoon Erik bij SVVN
seizoen 5 punten voor stond op de voor SVVN maar vertelde onlangs gekomen en jarenlang jeugdleider
rest (toen nog 2 punten per winnende dat hij veel meer scoringskansen geweest. Later ook materiaalman
wedstrijd), maar de laatste wedstrij- heeft gekregen, echter z’n voetbal- van SVVN en leider van 1e. Geer-
den verloor zodat het kampioenschap maat Arjan de Groot er vaak nog iets hard z’n dieptepunt lag ook in t
naar DES ging. Er was nog wel een beter voor zag staan en je mag dus seizoen 93-94 toen hij als leider bij
beslissingswedstrijd in de nacompeti- stellen dat hij ook “King of the Assist“ 1e aanwezig was. Gelukkig jaar later
tie dat seizoen tegen Swift ’64 op het mag worden genoemd. Dat scheelde wel feest kon vieren bij promotie
veld van Nieuwleusen. Arjan miste 5 zowel voor Arjan als voor hemzelf naar hogere klasse. Tegenwoordig
minuten voor tijd een penalty en de een aantal doelpunten. Alwin is een doet hij han- en spandiensten voor
verlenging ging het mis voor SVVN. intelligente speler en zowel met het het woondecoratiewinkel van zijn
Hele seizoen bovenaan gestaan en hoofd als voeten speelt. Van tevoren dochter in Vriezenveen . Geerhard
toch helemaal niets. Zijn hoogtepunt zien waar z’n medespelers staan. is al jaren vaste supporter van ons
daarentegen was ca. 1.5uur later toen Kan ik de bal het best aannemen 1e team en mag graag in het vast
de gehele selectie bij binnenkomst of direct doorspelen? Altijd beden- hoekje aan de bar daarover napra-
in een bomvolle kantine een staande ken wat het oplevert en het meest ten met z’n voetbalvrienden.
ovatie kreeg als steun van alle aan- rendement heeft. Hij maakte ook
wezige SVVN’ers voor ieders teleur- het drama seizoen 93-94 mee. Een Bernie van Driessen
stelling. Dat heeft toen diepe indruk hoogtepunt noemde hij z’n gelijkma- Bernie komt uit een echte SVVN-fa-
op hem gemaakt en Arjan noemt ker bij de beslissingswedstrijd tegen milie. Vader Henk was jarenlang
dat typerend voor deze vereniging. Tonego ’65 een jaar later op het veld vlagger van SVVN 1 en moeder
Natuurlijk was promotie een seizoen van Berkum Zwolle waar promotie Anneke is al jaren de gastvrouw
later ook een hoogtepunt en is een naar 3e klasse werd afgedwongen. bij ontvangst van scheidsrechter
aantal keren kampioen geworden Hij is jeugdleider geweest en niet te en tegenstander van ons 1e. Ook
met huidig team. Hij is in het verle- beroerd om een bardienst te draaien. de kinderen van Bernie (Bram en
den jeugdleider geweest met Herrald Lieke) spelen bij SVVN. Bernie is
Hofmeier en zit op dit moment nog in Geerhard Mensink best wel vaak de “hoer” van ons
TC senioren. Gerard heeft als voetballer welge- team. Dat bedoelen we dan als

17
compliment, want hij speelt daar edele delen. Gezien de twee kinde- blessures en het feit dat hij door
waar nodig in het veld en op de ren Bas en Rob is dat ogenschijnlijk z’n werk in het ziekenhuis ook vaak
meeste posities kan hij prima uit de ook goed gekomen. Peter speelde weekenddiensten draaide besloten
voeten. In het verleden waren de in 1e en 2e en nu al weer een hele om te stoppen. Ook Erik is actief als
wedstrijden tegen DES wel de potjes tijd bij de lagere senioren. Gaat altijd vrijwilliger geweest. Jeugdleider met
waar hij nog wel eens het randje op volop in de strijd en werd een aantal Dinand Imhof en scheidsrechter. Hij
zocht (of eroverheen ging). Hij was keer kampioen met huidig team. brengt al een kleine 30 jaar clubblad
jeugdleider/trainer, TC jeugd, draaide Hij zit al ca. 20 jaar in clubbladre- rond (en hielp vroeger ook mee met
bardiensten en nu vlagt hij wekelijks dactie. Ons huidig “Magazine”. Is in clubblad vergaren; aan grote tafel
JO13-1 en zit hij in de TOV activitei- het verleden al 8 jaar bestuurslid clubblad in elkaar zetten).
tencommissie. secretaris geweest. Vlagt ook nog
wel eens bij zijn zoon Rob en sinds Erik Companje
Peter van der Linde begin 2014 wederom bestuurslid en Hij was tot midden jaren tachtig
We schrijven 30 april 1988. Het is vanaf 2016 zelfs onze voorzitter. In keeper van 2e. Echter door een
een warme zomerse dag en we die tijd hebben we samen heel wat chronische knieblessure genood-
lezen het volgende bericht: De gesprekken gevoerd om vrijwilli- zaakt om vroegtijdig actief te
spelersbus van SVVN werd afge- gersbestand aan te vullen. Peter is stoppen. Erik heeft nooit stilgezeten
lopen zaterdag na de wedstrijd Go niet alleen een goede spreker, hij bij SVVN, zo heeft hij o.a het secre-
Ahead Kampen 1 – SVVN 1 zowel let op details, anticipeert op zaken tariaat in het jeugdbestuur gedaan,
aan de voor- als achterkant geblok- en nog belangrijker; hij weet lering leider van SVVN 2 en is hij grens-
keerd door politieauto’s. De koningin om te zetten in oplossing. Dit doet rechter van 1e geweest en ook draait
vierde haar verjaardag die middag hij in zijn eigen “mensen mens” stijl hij al eeuwen bardiensten om een ie-
in Kampen en een groep jeugdige en dat maakt hem niet alleen een der te voorzien van een drankje. Als
SVVN’ers togen tijdens de voetbal- goed bestuurder, mede door deze leider van 2e kampioen geworden
wedstrijd naar het centrum om deze kwaliteiten zijn er velen enthousiast in 1994 (fietsanekdote). Hij is al vele
happening mee te maken. Echter geworden om mee te helpen binnen jaren vaste supporter van het 1e om
sloeg vermoedelijk de verveling als deze vereniging. Ik weet dat de afge- na de wedstrijd (onder het genot
snel toe want één van de jongeren lopen jaren alle dagen (24/7) SVVN van een biertje) met z’n voetbal-
probeerde of zijn aansteker het wel hem bezighoudt. Hij gaat ermee vrienden de details van de wedstrijd
deed. Dit had goed kunnen gaan, naar bed en staat ermee op. Een nog eens uitvoerig te bespreken. Hij
echter deed hij dit onder een grote diepe buiging ook voor zijn vrouw heeft een eigen rijschool
wagen vol met strobalen. Het ge- Ellen. We kunnen allen trots zijn op
volg daarvan zal een ieder duidelijk onze voorzitter. Jan Scharphof
zijn en de dader(s) zijn middels de Speelde als back veelal in de lagere
politieactie staande gehouden. Onze 50-jaar senioren. Ook in het toenmalig be-
huidige voorzitter was de centrale ruchte 5e waar de 3e helft altijd na-
man! Hij was bijna geroyeerd, maar Erik Snellink drukkelijk aanwezig is geweest. Veel
er is dus nog hoop voor heel veel Altijd als rechtsback gespeeld en plezier gehad, maar door 5- ploegen
mensen. Nog geen jaar later haalt best wel een harde verdediger. tijdperk gestopt als voetballer. Na
hij het landelijk nieuws. Niet in het Ging niet snel aan de kant en erger deze periode is hij seniorenleider en
programma “Man bijt Hond”, maar nog, het heeft hem de benoeming grensrechter geweest. Daarna nog
wel als slachtoffer van hond bijt “karatekid” opgeleverd. Dit door een hele poos clubscheidsrechter.
man. Hij gebeurde op veld 2. Tijdens een iets te enthousiaste actie op Jan komt nu af en toe bij SVVN naar
een sliding raakte Peter buiten het de tegenstander. Hij heeft tot aan zoon Erik kijken, die in het 3e speelt.
veld en daar liep net een politiehond z’n 40e jaar actief geweest, echter
die zo schrok dat hij hap nam in zijn door steeds vaker voorkomende

18
60-jaar een bezit, maar waarvan Rijk veel gen. Bij de oprichting van het futsal
gebruik maakte en met succes. Rijk geweest in de tijd dat Epi Drost ook
Gerrit Bergboer is vooral trainer geweest bij andere nog zaalvoetbal speelde. Kortom
Lid van Verdienste! Dit zegt al veel verenigingen, maar ook bij SVVN van een druk baasje. Tegenwoordig runt
over deze man. Heel veel klaar ge- B-selectie senioren en de afgelopen hij samen met zoon Thijs een bedrijf
staan voor SVVN en met name voor 3 jaar weer terug als trainer van de met in- en verkoop van campers
de jeugd. Jaren inzet getoond bij jeugd. In 2016 kampioen geworden “Scharphof Campers”. We zien hem
jeugdsecretariaat en veel jeugdbe- met B2. Hij mag graag dollen en dan helaas ook niet veel meer bij
stuurswerk verricht. Ook altijd actief houdt van gezelligheid. Vergeet niet SVVN, hoewel hij op zijn leeftijd juist
bij diverse jeugdtoernooien. Een onze kaart zaterdagen (vooral rond tijd vrij zou kunnen maken om eens
man die niet snel op de voorgrond oud en nieuw)! We gingen hele mid- vaker langs te komen om met voet-
staat, maar wel de gaten dicht heeft dag “zwikken”. Hij nam dan oliebollen balvrienden oude tijden nog eens op
gelopen. Als actieve speler is Gerrit mee en we genoten ervan onder te rakelen.
altijd keeper geweest en speelde een potje bier.
met name in het 2e elftal. We zien
hem nog steeds als toeschouwer/ Gerrit Scharphof
supporter bij ons 1e. Gerrit heeft tot aan z’n 53e actief
gespeeld. Een echte linksbuiten.
Rijk Wijnen Vanaf de jeugd grotendeels in 2e
Op z’n 16e al in 1e gespeeld. In de en daarna 3e om af te zakken naar
loop van z’n carrière al bezig met veteranenteam waarmee ze enkele
trainerschap. Bezig met cursussen jaren kampioen zijn geworden. Ech-
en ondertussen voetballen bij ons ter bij de 3e helft leek het of ze elke
3e of 4e. Ook zo’n 10 jaar in de zaal week kampioen waren geworden. Er
gespeeld. “PunterRijkie” werd zijn moest volgens Gerrit nog een gou-
bijnaam. Een wapen dat niet ieder- den schoen van hem bij SVVN lig-

19
Laat jouw
clubhart zien!
Klant van Rabobank Noord en West Twente?
Stem mee van 19 maart t/m 7 april.

Ga naar rabobank.nl/nwt

Jouw stem is geld waard!


Volhardingman
in hart en nieren

Jan Niks
Jarenlang stond hij als supporter bij

het 1e langs de kant en dit jaar be-

sloot Jan Niks om het vlaggenstokje

in de hand te nemen en grensrech-

ter bij het tweede te worden. Een

nadere kennismaking met deze

groen-witte man.

Naam: Televisie (wat kijk je zoal):


Jan Niks Voetbal, Netflix Waar erger je aan:
Waar niet aan ;)
Opleiding/Werk: Muziek (wat luister je zoal):
Ik werk bij Stone Age Top 40 Naast wie zou je weleens wakker
willen worden:
Geboren: Meest onderschatte voetballer bij Chantal Janzen
12 mei 1981 SVVN:
Melvin Hulsman Wat is typisch SVVN:
Wat doe je zoal meer bij SVVN: 3e helft
Fan van mijn kinderen en daarnaast Jouw mening over het eerste elftal:
ben ik vlagger bij het 2e Mooi jong team Wat zie je graag veranderen bij
SVVN:
Hoogtepunt (van je voetballende Beste trainer: Betere begeleiding bij de jeugd
carriere): Geen Bart Ester
Wat is je favoriete elftal met SVV-
Dieptepunt (van je voetballende Teamgenoot die je niet kan uitstaan: N'ers:
carriere): Geen Heb ik niet 2e

Favoriete club: AJAX Wat deed je vanmorgen als eerste Wie moet de volgende Volhar-
toen je wakker werd: dingman in hart en nieren worden:
Beste speler (gehele wereld): Kleren aan en roken Melvin Morsink
Lionel Messi
Wat neem je in ieder geval mee als
Mooiste doelpunt ooit: je van huis gaat:
De omhaal van Dennis Bergkamp Shag, telefoon en portemonnee

Mooiste wedstrijd ooit: In wiens schoenen zou je een dag


Zoveel willen staan:
Sinterklaas

21
svvn mo-15 kampioen!

22
svvn Jo9-4 kampioen!

svvn Jo7-1 kampioen!

23
sponsorzaken uitgelicht
Na de Algemene Vergadering in november zwaait Maarten Imhof met zijn beren hoofd- en subsponsoren aan
team de scepter over Sponsorzaken. We zochten Maarten op voor een de club te binden. Jeroen Santema
update! en Henk Tijhuis bemensen op de
achtergrond de papierwinkel; óók
Je bent nu een aantal maanden Nadat ik ben aangesteld, is eerst de een erg belangrijke taak.
bezig met Sponsorzaken. Hoe gaat sponsorcommissie weer op sterkte
het? gebracht. Met de komst van Harry Waar zie je nog verbeterpunten
Toen ik eind vorig jaar startte, bleek Imhof en André Vliek hebben we en op welke wijze gaan jullie deze
dat er al veel in orde was. Er lag een extra commerciële bevlogenheid in invullen?
beknopt, goed sponsorplan en de huis. Harry is jarenlang als vertegen- Binnen de beperkte tijd die we
administratie was perfect bij. Waar woordiger werkzaam geweest. Hij hebben, hebben we vanaf novem-
het aan schortte was het gericht zet zich als lid van de sponsorcom- ber al veel werk verzet. Er is een
invulling geven aan het plan. Mede missie graag in voor het binnenha- SVVN-LinkedIn-pagina aangemaakt,
door een gebrek aan mankracht en len van de nodige sponsoren. André er worden vaker zaken via social
tijd, is een aantal belangrijke taken heeft een groot (gemeentelijk) net- media gedeeld en er zijn al de nodi-
ondergesneeuwd. werk. Hij heeft deze voor meerdere ge bedrijfsbezoeken gebracht.
verenigingen al aangesproken. Nu
Nu is het het belangrijkst een flinke gaat hij ook vol voor onze club! Er kan nog veel worden verbeterd.
zwengel aan het vliegwiel te geven, We moeten meer op pad, actiever
om zo op korte termijn het sponsor- Na de komst van beide heren zijn de en meer zichtbaar zijn. Daarnaast
huis weer volledig op orde te heb- taken verdeeld. Aan de verschillende is er sprake van een aantal opstart-
ben. Wanneer dat het geval is, kan sponsorpakketten zijn namen ge- problemen die ad hoc aandacht
met minder energie en meer focus koppeld. Ieder neemt dat deel voor behoeven en snel moeten worden
gerichter invulling aan sponsorza- zijn rekening waarmee hij affectie opgelost.
ken worden gegeven. heeft. Harry is daarom de man voor Bovenstaande zaken hebben tijd
de bordsponsoring, Erik Vliek regelt nodig. De energie die we er nu in
De eerste stevige aanzet is gegeven. de club van 100 en André en ik pro- stoppen, is pas later zichtbaar. We

24
blijven samen op de ingeslagen ten voor bordsponsoring zijn relatief leden te werven. Het huidige sport-
weg doorgaan en gaan er voor op gering (€ 185,00 per jaar). Wanneer park zal in de toekomst mogelijk een
termijn het hoofdveld weer volledig het verhaal goed is (en dat is het), is meer dynamisch, multifunctioneel
in de courante borden te hebben. men veelal bereid te sponsoren. karakter krijgen, waarbij niet alleen
Ook zijn we gericht op zoek naar Uitgebreidere pakketten ('Vrien- sprake is van het aanbieden van
een hoofdsponsor of meerdere den-van'- en 'Ster'-spronsor, kos- voetbal, maar wellicht ook andere
subsponsoren. ten respectievelijk € 365,00 en € sporten en activiteiten. Maatschap-
695,00) bieden een grotere uitda- pelijke betrokkenheid is en blijft
Wanneer we exacter weten waar de ging. Het vinden van grotere sub- daarbij ook een belangrijke rol
sponsoren behoefte aan hebben, en hoofdsponsoren (> € 1.500) is spelen.
kunnen we daar gericht met sponso- daarna een volgende stap.
revents op inspelen. Op die manier Bovenstaande is (nabije) toekomst-
kunnen we iets voor hen terug doen. De aanhouder wint en we blijven muziek. Over de eventueel globale
Door dit geven en nemen proberen volharden. Tijdens de zeswekelijkse invulling daarvan moeten we nu al
we maatwerk te bieden en ons van commissievergaderingen nemen we nadenken. Ik verwacht dat wan-
'de concurrentie' te onderscheiden. de stand van zaken door en zetten neer we verder verbreden, dit voor
Dergelijke evenementen pakken we we nieuwe acties uit. Daarnaast hou- sponsoren een meer aantrekkende
indien nodig samen met de activitei- den we de lijnen door de introductie werking zal hebben.
tencommissie (TOV) op. Zo zijn we van een app-groep kort.
ook intern meer zichtbaar en staan Wat hebben jullie nodig van de le-
we samen sterk(er)! Welke plannen kun en wil je met de den en de vereniging om succesvol
leden delen? te kunnen zijn?
Er wordt wel eens gezegd dat vele We zijn een intern open boek Meedenken wordt erg gewaardeerd!
clubs in dezelfde vijver vissen? Hoe en kunnen en willen alles delen. Mijn ervaring is dat dit nu ook al ge-
kijken jullie hier tegenaan? Bovenstaand is al behoorlijk inzicht beurt. Ik word door leden benaderd
Voor een gedeelte is dat juist. gegeven in wat we doen en waar we voor shirtsponsoring en ik ontvang
Wanneer je de binnen de gemeente naar toe willen. Wanneer daarover tips en trucs voor het bezoeken van
aanwezige verenigingen bezoekt, zie vragen en/of opmerkingen zijn, potentiële sponsoren. Fijn te verne-
je dat dezelfde bedrijven meerdere kunnen mensen me altijd (figuurlijk) men dat dit binnen de club erg leeft!
sportclubs sponsoren. aanschieten. Je kunt me ook bellen, Blijf daar vooral mee doorgaan.
appen of mailen (06 82 65 74 07 /
SVVN zetelt op sportpark Het m.imhof@live.nl). Als je over een paar jaar terugkijkt
Lochter. Industrieterrein Het Lochter naar het hier en nu. Wanneer zijn
ligt op een steenworp afstand. Wij Wat de verdere toekomst betreft. jullie tevreden?
focussen ons daarom met name op Behalve 'voetbal' hebben mensen Wanneer we hebben gedaan wat
het daar aanwezige bedrijvenpark. In tegenwoordig meer keuze; men kan we konden doen zijn we tevreden.
een aantal gevallen kan sprake zijn uit legio andere sporten en hobby's Hierbij zou het gaaf zijn wanneer
van een win-winsituatie, doordat een kiezen. Dit heeft tot gevolg dat de het hoofdveld in de dubbele borden
gedeelte van de klantenkring op ons invulling van sportparken verandert; staat, we een meerjarig contract
sportpark rondloopt. er zullen meer activiteiten worden met een hoofdsponsor hebben afge-
aangeboden. Dit is een trend die nu sloten en we de sponsoren actiever
Hoe is het in algemene zin gesteld al zichtbaar is en die hoogstwaar- aan ons hebben gebonden. Doel
met de bereidheid van bedrijven om schijnlijk verder door zal zetten. We blijft uiteindelijk het met veel plezier
te sponsoren? moeten mensen blijvend aan ons leveren van een bijdrage aan een
Bedrijven sponsoren graag. De kos- binden en ons best doen nieuwe financieel gezonde toekomst voor
onze mooie vereniging!
25
Medisch Centrum Volharding

Arjan de Groot –
De Man Die Altijd Scoort!
Deze keer staat Arjan de Groot centraal in de enige rubriek in deze club-
krant waar niemand in wil staan. De man die altijd het net weet te vinden,
ongeacht in welk elftal of bij welke vereniging hij ook speelt. Het afgelopen
jaar stokte de doelpuntenteller echter, onder andere vanwege blessures.
Maar inmiddels is hij op de weg terug. Tijd voor een interview.

wezig bent geweest op zaterdag?


Arjan, je bent voor velen een we in totaal 16 jaar gewoond, vlak
Ha, ha, inderdaad. De eerste vijf
bekende binnen onze vereniging. achter het RKSV voetbalveld.
maanden na de zomer was ik
Maar misschien kun je ons toch nog Maar om de een of andere reden
geblesseerd en daarna moest ik
iets over je achtergrond vertellen? bleef Enter ons toch trekken. We
me natuurlijk bezig houden met de
Dat wil ik wel, hoor. Arjan de Groot is hebben er de meeste sociale con-
nieuwbouw. Dit betekent al met al
de naam, 47 jaar jong en getrouwd tacten. Daarom ontstond drie jaar
wel dat ik dit seizoen helaas niet
met Renate. Bij haar komt Sara geleden het plan om naar Enter
meer bij SVVN in actie kom.
binnenkort langs, ha, ha. We hebben terug te keren. Inmiddels wonen we
twee kinderen. Onze dochter Demi daar weer. Voorlopig nog even in
Je bent SVVN’er, maar zoals je al
is 19, zij studeert aan de universiteit een huurwoning, in afwachting van
zei heb je ook bij Enter Vooruit
in Nijmegen. En onze zoon Sem is de oplevering van onze nieuwbouw-
gespeeld. Hoe is je carrière precies
15 jaar en hij zit in 3 HAVO op woning.
verlopen?
Reggesteyn.
Als kind werd ik lid van SVVN. Dat
Zoals zoveel dingen in het leven
kwam mede via mijn neven Stefan
Beroepshalve ben ik inkoopmanager ontstonden deze verhuisplannen bij
Jansen en Peter Hallink, die mij al
bij de Zwanenberg Food Group. Dat toeval. Op de camping in Italië kwam
vroeg in contact brachten met de
is een food bedrijf met het hoofd- ik Wim ten Brinke tegen, met wie
Volharding. Mijn vader was ook
kantoor in Almelo en meerdere ik nog vijf jaar heb gevoetbald bij
helemaal gek van voetbal. Hij had
productielocaties in Nederland, Enter Vooruit. Hij attendeerde mij op
een achtergrond bij SVZW. Hoe dan
Groot-Brittannië en de VS. een nieuwbouwplan dat in Enter in
ook, het voetbal werd er bij ons
ontwikkeling zou worden genomen.
thuis met de paplepel ingegoten.
Je bent Nijverdaller van geboorte Dat leek ons wel wat. Nog even en
Nadat we zaterdag zelf de hele dag
maar je woont al jaren in Rijssen, we betrekken ons nieuwe huis, daar
gevoetbald hadden, keken we zater-
nietwaar? kijken we naar uit… lekker in het
dagavond vanaf 18.00 uur steevast
Bijna goed. In onze jonge jaren dorp op fietsje overal naartoe, zoals
naar de Bundesliga op de legenda-
hebben Renate en ik ons in Enter naar het café…
rische Sportschau. Daar had mijn
gevestigd, dat is Renates geboorte-
moeder dan wel eens genoeg van:
dorp. Na enkele jaren verhuisden we Is dat ook een van de redenen dat je
‘Nu stoppen met al dat voetbal!’
echter naar Rijssen. Daar hebben het afgelopen seizoen weinig aan-

26
Bij welke jeugdelftallen heb je De Volharding werd toen nog vaak van der Velden, Maarten ter Avest
gespeeld? spottend FC Zwolle genoemd, en Arnoud Vossebeld. Daarna
Allemaal eigenlijk wel he, van F3 vanwege de vele ‘betaalde’ Zwolse hebben we met een aantal oud
tot A1. In de F-jes hadden we een spelers. SVVN ging een andere koers selectiespelers SVVN 4 opgericht,
geweldig team met onder andere varen door met eigen jeugdspelers onder aanvoering van Arjan ter
Bernie van Driessen, Alwin van verder te gaan. Voor mij was dit een Avest. Het gros van deze heren is
Munster, Erik Mensink en Appie K geweldige ervaring. Op trainingen nog steeds elke zaterdagmiddag op
te N. We werden meerdere keren kon ik me in een rap tempo metaal een bijveld te bewonderen.
kampioen, mede dankzij onze leiders en fysiek ontwikkelen.
Henk van Driessen en Gerard Men- Je intermezzo van vijf jaar bij Enter
sink. De B1 was ook een prachtige Vanaf dat moment heb ik negen Vooruit zal zijn redenen hebben
ervaring. Met Erik Kuijer als trainer seizoenen in het eerste van de gehad?
speelden we in de hoofdklasse met Volharding gespeeld. Daarna kwam Zoals de meesten van jullie wel
een team dat een paar jaar later ik vijf seizoenen uit voor Enter weten speelt een groot deel van
grotendeels de basis zou gaan vor- Vooruit 1, en om de cirkel rond te mijn sociale leven zich in Enter af.
men van het 1e elftal. maken speelde ik daarna nogmaals Mijn schoonfamilie bestaat uit echte
één jaar in het eerste van SVVN. voetbalfans, uiteraard van Enter
Vanuit A1 werd ik samen met Vooruit. Die club speelden toen in
Edwin Wijnen overgeheveld naar de Toen begon mijn tweede jeugd. de 1e klasse, dat speelde natuurlijk
selectie van het 1e elftal, dat destijds Eerst speelde ik nog een kleine twee ook een rol. Na lang wikken en wegen
nog in de 2e klasse speelde onder seizoenen in SVVN 2 met onder an- heb ik toen op gevoel besloten om de
leiding van Bas Paauwe. dere Julian op den Dries, Ferdinand overstap naar Enter Vooruit te maken.
Destijds werd er door SVVN echt dat ik slechts één keer per week In de basis zijn er niet zo veel ver-
een prachtige actie op touw gezet: trainde. Sindsdien speel ik met mijn schillen. Het zijn beide verenigingen
‘Trek Arjan de Groot over de streep.’ voetbalvrienden in SVVN 4. waar de gezelligheid, de warmte
Ik heb echt geweldige reacties gehad en de verbondenheid van families
van heel veel SVVN’ers, dat heeft mij Bij beide verenigingen heb ik alleen voorop staat. Beide verenigingen
heel goed gedaan. Voor mij is dat maar goede ervaringen gehad. Als hebben heel veel vrijwilligers die het
typerend voor het warme nest dat ons huis straks klaar is ga ik op mogelijk maken dat we een gezelli-
SVVN is en was! donderdagavonden trainen bij Enter ge tijd hebben voor onszelf en onze
Vooruit. Dan geniet ik van hetzelfde kinderen.
Je keerde uiteindelijk wel terugkeer gedram en geouwehoer als zater-
bij SVVN… dags bij ons 4e aan tafel. Verder Wat ik wel opmerk is dat er in Enter
Nadat ik vijf jaar ‘Enter’ merkte ik dat voetbalt mijn zoon Sem bij Enter maar twee verenigingen zijn. Het is
het door mijn privé- en werksituatie Vooruit en zelf speel ik er op vrijdag een dorp waar men de accommo-
steeds lastiger werd om wekelijks af en toe in de 35+ competitie. daties heel goed voor elkaar heeft.
twee keer te trainen. Aangezien de Bij beide clubs ben ik dus nog regel- In de gemeente Hellendoorn zijn
jeugd van EV zich begon te manifes- matig aanwezig op het veld en in de meerdere verenigingen. Dan is het
teren, vond ik het tijd om plaats te kantine… lastiger om zaken voor elkaar te
maken. krijgen. Denk daarbij aan kunstgras-
Ik ben eigenlijk wel benieuwd velden: Bij Enter Vooruit liggen er
Na mijn terugkeer bij SVVN heb ik naar de overeenkomsten en de inmiddels drie, waarbij één veld al
eerst nog een jaartje in het eerste verschillen tussen Enter Vooruit weer voor de tweede keer opnieuw
heb gespeeld. Dit ondanks het feit en SVVN is aangelegd. Bij SVVN ligt er nog
geen één.

Ik merk dat er bij SVVN de laatste


jaren een enorme inhaalslag wordt
gemaakt op allerlei terreinen. Dat is
ook nodig om als vereniging leden
te kunnen binden en boeien.

Los daarvan heeft het dorpse


karakter van Enter iets unieks.
Hun 75e jubileumfeest was een
geweldige belevenis. Werkelijk
iedereen zette zijn schouders er
onder en kosten nog moeite
werden gespaard. Prachtig.

Met jouw ervaring heb je de nodige


trainers meegemaakt. Zitten er
een paar tussen die indruk op jou
hebben gemaakt?
Als ik één trainer moet opnoemen
die indruk op mij heeft gemaakt, dan
is dat Bas Paauwe. Dan hebben we

28
het over voetbaltechnische zaken, rechtvaardig. Ook al schoot je vijf belen we gezamenlijk voorin. Alwin
bij deze man kon je echt zien dat hij keer naast, als je bleef volharden heeft altijd oog voor de situatie in
op een hoger niveau had getraind. dan bleef hij positief in zijn eindoor- het veld, een prachtige voetballer.
deel. Nu nog, als ik op een woens- Na de wedstrijd is hij niet meer te
Daarnaast denk ik aan de jeugdtrai- dagavond bij hem in de partij zit, dan verstaan in de kantine, maar hij
ner Erik Kuijer, wat een bevlogenheid is het altijd weer genieten. verdient een dikke pluim vanwege
en passie, hoe hij met gasten van 16 het simpele feit dat ik menig doel-
jaar omging vind ik grote klasse. Om Edwin Wijnen kan ik niet heen, punt kon scoren op aangeven van
hij loopt als een rode draad door Alwin, dat was andersom wel eens
Een heel andere trainer met heel mijn voetballeven. Mister Vladding, anders…
andere eigenschappen en compe- wat een mentaliteit en wat een
tenties is Henk Mennegat. Hij was de geweldige speler, een voorrecht Ik wil eindigen met Maarten ter
juiste man op het juiste moment bij om met hem te hebben gespeeld. Avest. Eén ding zal ik nooit verge-
SVVN. Hij wist de groep te binden Wat hebben wij veel uren samen ten, we speelden uit tegen Sparta
maar hij wist vooral ieder individu op Sportpark Gagelman gevoetbald Enschede 2. In de pauze haalde onze
persoonlijk te prikkelen en motive- samen met zijn broer Herrald. vriend doodleuk een Danoontje uit
ren. Met hem heb ik mooie jaren zijn sporttas om deze vervolgens
meegemaakt, zowel privé als bij Ook Jantje Tijhof wil ik noemen. heerlijk te gaan verorberden. Veel
sportief. Wat jammer dat die gast niet meer resultaat leverde dit in de tweede
speelt, wat een praatjesmaker. Vele helft trouwens niet op.
Dezelfde vraag kan ik nog een keer jaren hebben we samen in de Blok-
stellen, maar dan met betrekking ken gevoetbald tegen garageboxen. Wat zie je als je sportieve hoogte-
tot je medespelers. Menigeen in de buurt kon ons niet punten?
Tsja, dan zou ik er heel veel kunnen luchten of zien vanwege het kabaal. Voor mij is dat vooral het feit dat ik
noemen. Als eerste denk ik dan toch ongeveer 16 jaar in eerste elftallen
aan Jan Achterkamp. Dat was altijd Dan heb ik nog Alwin van Munster, heb gespeeld bij twee prachtige
een soort nestor voor jeugdspelers. mijn maatje voorin. Vanuit de jeugd verenigingen. Onvergetelijk zijn de
Snoeihard, maar altijd eerlijk en tot in de senioren van SVVN 4 hob- derby’s geweest, hier in Nijverdal,

29
maar vooral met Enter tegen Excel- Het sportieve gedeelte is lastiger was ik aan de beurt. De teen bleek
sior’31 in de eerste klasse. voor mij te beoordelen. Daarvoor gebroken. Ik kreeg een antibioti-
heb ik te weinig wedstrijden kun- cakuur en moest de rest van de
Daarnaast de promotie met SVVN nen zien. Gelukkig kunnen we nu vakantie op krukken lopen. Dat was
via de nacompetitie natuurlijk, wat weer uit een bredere groep spelers nog daar aan toe, maar dat ik die
een ontlading dat het ons eindelijk putten. De kwaliteit van de jeugd is vakantie mocht ik ook geen druppel
gelukt was. Dik verdiend uiteraard, de afgelopen jaren immers duidelijk bier meer drinken, dat was erger….
maar ja, je moet het wel eerst doen omhoog gegaan. Ik hoop dat we
natuurlijk. deze lijn kunnen doortrekken en dat Over het algemeen ben ik niet
SVVN in de komende jaren in de blessuregevoelig. Nu ik dit uitspreek
Persoonlijk was het leuk dat ik tweede klasse kan terugkeren. hoor ik mijn voetbal vrienden al
een keer in de top 3 eindigde van denken: “Dat snap ik wa, ‘ie hebt de
topscoorder in de regio. Nog mooier Essentieel voor de borging van het bokse ook nooit smerig….“
vond ik het dat we met het hele elf- niveau is de jeugdopleiding. Zeker
tal naar de bijbehorende prijsuitrei- gezien het feit dat de jeugd nu veel Alle gekheid op een stokje, ik mag
king zijn geweest. Dat gebeurde door meer keuzes heeft buiten het voet- niet klagen inzake blessures. Een
Kick van der Vall in het sportcafé in bal om. enkele keer een hamstringblessure,
Borne. Het hele gebeuren gaf aan een gekneusde rib, een vinger uit de
hoe wij deze gebeurtenis als groep We zijn één van de vele clubs binnen kom, dat soort dingen.
omarmden, het was een gezamenlij- onze gemeente, de faciliteiten
ke prestatie. moeten dus in orde zijn. Daar is Nu bij de senioren komen de pijntjes
SVVN gelukkig goed mee bezig. Als natuurlijk wel wat vaker, maar dat
In zijn algemeenheid ben ik er trots we daar in verslappen zullen leden heeft ook met de leeftijd te maken.
op dat ik 571 goals voor SVVN heb weer gaan lopen, gezien de keuzes Onze keeper Herman heeft voor dat
gemaakt. Dat zou me nooit gelukt die ze hebben. Als we aan de weg probleem wel een strategie bedacht:
zijn zonder al die geweldige team- aan blijven timmeren zal dat de “Het is better om elke wekke van
spelers waarmee ik heb gespeeld. komende jaren tot resultaten gaan zoaterdag tot zoaterdag rust te
leiden. hoaln…..!”
Tenslotte denk ik aan de drie
kampioenschappen die we behaald Arjan, we praten prachtig over Je bent inmiddels 47, hoe kijk je
hebben met ons 4e elftal. Prachtige voetbal maar om dit interview te tegen de toekomst aan?
herinneringen, zoals de tocht met kunnen rechtvaardigen, moeten Ik hoop nog heel lang actief te kun-
alle spelers en onze kinderen in een we het ook even over je blessure nen blijven in ons enorm gezellige
volle discobus naar BWO voor de hebben… vriendenteam. Onze uitstapjes naar
laatste kampioenswedstrijd. Ha, ha, nou vooruit… Dit seizoen Spanje zijn fenomenaal. Ook hoop
ben ik er vijf maanden uit geweest ik nog lang te kunnen spelen in het
Hoe kijk jij als prominente voetbal- omdat ik van de zomer op de 35+ team van Enter. Ook een topelf-
ler tegen de toekomst van SVVN camping bij een partijtje voetbal tal waar het plezier voorop staat.
aan? met onze Sem mijn grote teennagel Verder heb ik geen grote plannen, ik
Qua sfeer zal SVVN volgens mij heb geblesseerd. De nagel stond er geniet vooral van het moment.
nooit veranderen. Dat is de trots van verticaal op dus het leek me beter
de Volharding die je bij alle evene- om een lokale huisarts te bezoeken. In het verleden ben ik enkele jaren
menten terug ziet komen. Houden Die verwees mij door naar een zie- trainer en leider geweest van onze
zo zou ik zeggen. Daar kunnen we kenhuis. Ne vele, vele uren doorge- Sem, maar op een gegeven moment
met recht trots op zijn. bracht te hebben in de wachtkamer moet je afstand nemen. Een trai-

30
nersrol zie ik mezelf niet meer snel samen met die pyromaan van onze
oppakken. Ik hoop gezond te blijven huidige zeurvitter….
en het spelletje te kunnen blijven
beoefenen. Henk Mennegat als je verloren had:
“D’r bint slimmere dingn in het lev’n,
Traditioneel eindigen we met enkele maer ak ze mut opneumn, kan ze
leuke anekdotes. Die moet jij na nou neet bedeenkn!”
ruim 40 jaar voetbal ook voldoende
hebben… André Smal die in het veld werd
Of het volgende een leuke anekdote beledigd door een speler van
is weet ik niet, maar ik vertel hem Drienerlo, het studententeam van
toch. Ik zal nooit vergeten wat er UT-Enschede: “Jij donderse Kutboer!”
gebeurde na het debacle van de kreeg hij te horen… “Wat Kutboer”
penalty die ik miste in de beslissings- was Andre’’s reactie…. “ik kom uit
wedstrijd in Nieuw Leusen. Haarlem jonguh!!!”

Na terugkeer in Nijverdal durfden


we als jonge broekies nauwelijks
de kantine binnen te gaan. Toen we
dat uiteindelijk toch deden, stonden
alle aanwezigen op om voor ons te
klappen. We hadden een heel andere
reactie verwacht na alle teleurstel-
ling op teleurstelling dat seizoen.
Een kippenvelmoment dat de club
SVVN typeert en die me altijd zal bij
blijven.

En verder heb ik natuurlijk heel veel


voetbalhumor herinneringen. Hans
op den Dries had op een gegeven
moment zeven wedstrijden achter
elkaar dezelfde ongewassen onder-
broek aan. “Lekker hygiënisch Hans,
die onderbokse….” zeiden wij tegen
hem. “Joa” zei Hans toen, “maar nog
geen wedstrijd mee verloren….”

Het geluk dat Edwin Wijnen en ik


hadden toen we als piepjonge vent-
jes vanuit A1 mee moesten met ons
eerste elftal naar een uitwedstrijd
tegen Go Ahead Kampen. Als dat
niet was gebeurd hadden wij tweeën
ook op het politie bureau gezeten,
VAMOS MI
SEVILLA
Vrijdag 25 januari 2019
Dia de salida
De vertrekdag! We zijn van slag.
Compleet van slag. ‘We’ is de vaste
groep reizigers van de Volharding
dat jaarlijks een buitenlandse stad Wonderlijk laveerden we met vier proces verwikkeld van het maken
bezoekt om vooral veel cultuur te auto’s door de drukte die voorname- van persoonlijke afwegingen. Is dit
snuiven. We wisselen wel eens van lijk werd veroorzaakt door sneeuw wel wat voor mij, is dit niet wat voor
nummer. Van SVVN 5 naar SVVN 3 en gladheid. What else is new………… mij……….Enzovoort.
en dit jaar was de 4 ons geluksgetal.
Nou ja….geluk. In de voetbalcom- In de Lichtstad had de Grote Leider Afijn: Ryan Air heette ons van harte
petitie is hier nog weinig van te een parkeerplaats geregeld op nog welkom met een hele snelle in-
merken. Waarom was SVVN 4 van geen 200 meter van de ingang van check-procedure om ons vervolgens
slag? We zijn al drie jaren gewend de luchthaven. Aankomst rond 17.00 een half uur buiten in de regen en
om in het holst van de nacht vol- en een mooi tijdstip voor velen om de kou te laten staan. Wachtend op
ledig gedrild en volgehangen met lekker ontspannen te beginnen aan het instap-moment in het vliegtuig.
tijdschema’s door onze Grote Leider de eerste versnaperingen om van Het kost weinig, maar dan heb je
op pad te worden gestuurd. Maar nu binnen lekker op te warmen. ook niets! Eenmaal in het tjokvolle
was het klaarlichte dag! En nog wel vliegtuig waren we niet rustig te
op een vrijdagmiddag! En dan ook Onze aanwezigheid bleef niet krijgen. Netjes, maar aanwezig. En
nog naar Eindhoven in plaats van onopgemerkt. Hoewel de zuiderlin- vooral op twintig centimeter afstand
Amsterdam! gen zelf een aardig accent hebben, van iemands oor schreeuwen alsof
klonken de twentse keelklanken wel diegene 10 meter bij je vandaan
Compleet in verwarring was het een erg nadrukkelijk door de vertrekhal. zit! ‘De Neuze’ verbrak hiermee een
warm weerzien na ongeveer zo’n Zo nadrukkelijk dat de uitbaters persoonlijk record. Nadat overtollig
anderhalve maand, want trainen herhaaldelijk om rust vroegen. Dit gewicht van een dame een aantal
doen we natuurlijk al lang niet meer kregen ze uiteraard niet waardoor malen verplaatst was om de juiste
en de winterstop hield ons vastge- we rond zessen de eerste waarschu- balans te vinden, kozen we het
kluisterd aan huis. wing kregen van enkele serveer- luchtruim.
sters.
Naast de spelers en begeleiding van Velen zullen blij geweest zijn met de
SVVN 4 waren daar ook weer de Net als onszelf kregen de ‘weekend- korte vluchtduur van 2 uur. Het was
vaste crewmembers: de gebroeders je-weg-gangers’ veel bekijks. Hier overigens ook een geruisloze vlucht,
Joe, William, Jack en Averall Dalton. waren er erg veel van. Waren wij waarbij we heftige discussies voerden
Alias De Daltons! In Twente beter met een grote groep; velen volgden wanneer het eerste elektrische vlieg-
bekend als de gebroeders Wermink, ons voorbeeld! Ook van een andere tuig het luchtruim zou kiezen. Hiermee
maar we hadden elkaar plechtig geslacht en hierbij was ‘The Wold zouden we Sevilla in ieder geval niet
beloofd geen namen te noemen. Bij and the Beautiful’ in een continue halen. Dit werd ons al snel duidelijk.
deze graag vergeten dus.

32
Eenmaal aangekomen in Sevilla weer tip-top uit! En dat voor omge- ontbijtje te scoren. We hadden het
werden we ver van de aankomsthal rekend zo’n 50 euro! Hartje stad en net over de wijzers, maar het viel
geparkeerd. Ook hier gold: veel voor het hele uitgaansgebied aan onze ons op dat werkelijk op elke hoek
weinig! Maar wat een warm bad voeten! een kerk staat. Gewekt door de kerk-
vergeleken met ons koude kikker- klokken begon matchday. Doen we
landje! In een aangename tempera- Inmiddels was het 00.00 uur ge- de meeste activiteiten samen, hier
tuur mochten we nog zo’n kilometer worden en na de koffers gedropt te is in de loop der jaren een mooie
lopen naar de aankomsthal. Wat hebben in het appartement werd er regelmaat ontstaan om in groepjes
een heerlijk gevoel: eindelijk weer koers gezet naar de vele barretjes in de ochtend de maag te vullen. Het
eens met de groep een warming-up en kroegen. We waren laat en in dit vroege aanvangstijdstip van de wed-
verrichten. Super! De Grote Leider opzicht hadden de Sevillanen wat strijd leidde ertoe dat we om 11.00
loodste vervolgens 16 opgewarm- minder rekening gehouden met de benenwagen zouden nemen naar
de, bleke hollanders keurig naar dorstige hollanders. Daar waar het het stadion. Ongeveer twee kilome-
een gereedstaande bus en er werd ons in het veld ontbreekt aan elke ter wandelen door nauwe steegjes
koers gezet naar het centrum. Onze vorm van creativiteit, wisten wij nu en straatjes. Zwaar? Integendeel!
verblijfsplaats voor de komende drie onze creativiteit volledig te benut-
nachten. Geweldig, wat een vooruit- ten om de nodige vloeistoffen naar Het prachtige weer zorgde voor een
zicht! S binnen te werken. Natuurlijk hadden opperbeste stemming waarbij er
we inmiddels een lange dag achter een prachtige kuierpas ontstond.
evilla is een oude stad met veel be- de rug, dus ook de maag moest nog Net als op een zaterdagmiddag
tekenisvolle geschiedenis. Dit blijkt even worden gevuld. Een schaap op het veld. Iedereen voelde zich
onder meer uit de vele steegjes, werd het slachtoffer. Niet door een vertrouwd. Jammer dat we steeds
pleintjes, kerk- en overige histori- wolf, maar door een clubje uit het de keeper op sleeptouw moesten
sche gebouwen. Liepen we als kind oosten van het land. De wijzers van nemen. Hij is nog steeds herstellen-
vroeger nog met het ouderwetse de klok waren inmiddels voorzichtig de van onze tocht naar Barcelona
Shell stratenboek de weg te zoeken, naar 03.30 uur gekropen en voor drie jaar geleden waar hij met een
tegenwoordig is Google Maps een menigeen was de taks inmiddels gebroken enkel vele kilometers door
uitkomst! Aan de hand van deze bereikt. Op naar bed! de binnenstad heeft afgelegd. Maar
elektronica werden de twee apparte- goed: ‘that’s what friends are for’
menten met enig kunst-, scheld- en Zaterdag 26 januari 2019 zullen we maar zeggen.
vliegwerk gevonden. En wat voor Día de partido
appartementen….Hoe die regelaar De wedstrijddag! Hier keken we al Elke steeg was verrassend. Ligt hier
het voor elkaar krijgt, begrijpt wer- maanden naar uit! Na een paar uur- achter nu het stadion? Uiteindelijk
kelijk niemand maar ook dit zag er tjes slaap vroeg uit de veren om een werd het drukker en drukker en we
wisten dat onze koers de juiste was.
We hadden het goed getroffen met
een marinier in onze geledingen die
voor dit soort gelegenheden een
kompas op zijn lijf heeft getatoe-
ëerd.

Aangekomen bij het stadion werd


de eerste de beste sjaalverkoper be-
sprongen om voor weinig 16 sjaals

33
te verkopen. We hebben hier onze in een verpletterende zon. Wat een welk-plein bleven we hangen en de
eigen standaard-prijs voor bepaald genot! Menig speler wilde ter plekke plaatselijke uitbater van kratjes Cru-
en deze is inmiddels gangbaar in zijn vriendin inruilen voor dit genot! zcampo werd heel erg blij van ons.
heel Spanje. Waar we ook komen! Heeft u overigens ooit een mooi We mochten hier zelfs op straat
Het kon niet ontbreken aan een begin van een wedstrijd meege- drinken en werden gezien als een
rondje stadion. Slenterend in een maakt? Wij nodigen u uit om een plaatselijke attractie.
zonnetje met een temperatuur You Tube filmpje te bekijken met
van meer dan 20 graden was het het gezang voorafgaand aan een Aan alles komt een eind en dus ook
heerlijk vertoeven. Uiteraard werd wedstrijd van Sevilla. Indrukwekkend aan de vele kratjes Cruzcampo. Op
er in het plaatselijke supporters- en kippenvel! Wij maakten het live zoek naar een eetgelegenheid kwa-
cafe nog een biertje gedronken. De mee! De wedstrijd tegen Levante men we uit bij de plaatselijke Bacco.
Grote Leider had ook hier weer de begon stroef, maar in de tweede Het was vroeg, maar we wilden dan
organisatie strak op orde. Zelfs een helft kreeg Sevilla het op de heupen. ook op een hollands tijdstip eten en
hoge drempel op het stadion-terrein Maar liefst 5 doelpunten mochten zo gebeurde het dat het gehele res-
kon niet voorkomen dat de tickets wij zien! Het allermooiste moment taurant voor ons alleen was. Maar
hem uit de hand vielen. Met ware was voor de twentse nederlander goed ook, want deze uitbater liet
doodsverachting werd de grond ge- Quincy Promes. Hij was de man-of- zien dat wij er waren en dit zorgde
kust, maar de tickets bleven schoon the-match en na ons aanzwellend weer voor een stampvol restaurant.
in de hand gekleefd zitten. Hij doet gezang mocht hij ook de penalty Zelfs in het buitenland werden wij
ook alles om de aandacht van het nemen wat leidde tot het laatste gevolgd! Heerlijk gegeten, maar
publiek te trekken, zullen we maar doelpunt van deze middag: 5-0! ook het voetbalvlees is zwak…Onze
zeggen. Gelukkig was het geen salto Stiekum hadden we gehoopt op een keeper werd vlak voor sluitingstijd
mortale. Uiteraard was onze ingang meet-and-greet met hem na de in de Burger King gesignaleerd. Het
precies aan de andere kant van het wedstrijd, maar om dit te organise- was immers zaterdag en dit is voor
stadion zodat we alsnog konden ren ging zelfs de Grote Leider de pet hem DE dag van de elftalletjes. Nu
werken aan onze conditie. te boven. dus maar een elftal aan hambur-
Nog nagenietend van de mooie wed- gers naar binnen gewerkt. Het is
Eenmaal binnen konden we op zoek strijd togen wij weer richting binnen- hem aan te zien.
naar onze plek. Ook hier was Google stad. De temperatuur was inmiddels
Maps bijna noodzakelijk, maar na weer een paar graadjes gestegen en Zondag 27 februari 2019
menige trap beklommen te hebben vele mensen begeleidden ons naar Dia de descanso
zaten we eindelijk hoog en droog het centrum. Bij ik-weet-niet-meer- Letterlijk en figuurlijk onze rustdag.

34
Of de dag dat Feyenoord tegen de sfeer aanvoelend dromden wij hollandse uitbater kwamen we bij
Ajax geschiedenis schreef? Wie samen rond een kleine TV achter de ober Gabi terecht in de binnenstad.
weet mag het zeggen. Feit is dat we counter en keken samen met het Daar waar de uitbater de sfeer
ditmaal rustig gingen uitslapen en Hollandse stel naar de wedstrijd. bepaalt, gebeurde dit hier ook. Maar
ontbijten. Het weer was wederom dan omgekeerd. Wat een stuk cha-
prachtig in Sevilla. Wat waren de Overigens waren Maarten en Mo- grijn! Om de zin ‘sssssssssssssss-
weergoden ons toch gunstig gezind! nique bekend van ‘Ik vertrek’, maar sttttttttttt’ en ‘resssspppeeecct’’
dit waren niet de woorden die ze roepend, werd hij niet onze grootste
De kerkdienst sloegen we ditmaal tegen ons vertelden. “Blijf nog maar vriend. Sterker nog: hij daagde ons
over hoewel een duizendtal klokken even”, waren de woorden die ze uit om ook zijn avond niet tot de
ons toch naar binnen probeerde te menigmaal uit de mond kregen die meest leuke te maken. Hier slaag-
lokken. We wilden tot iedereen tot middag. De omzet was voor hen een den wij glansrijk.
zijn of haar recht kwam en voor welkome aanvulling op een rustige
velen werd het dan ook een beken- zondagmiddag. Moe maar voldaan togen wij nog
de hangdag. Danwel niet in pyjama even naar de uitgaansstraat, maar
thuis op de bank, maar op het De tap stond meer open dan dicht zoals wij inmiddels al jarenlang
dakterras van een van onze appar- en Monique rende zich de benen uit hebben ervaren is de zondagavond
tementen. Genieten van de zon: wat het lijf om de snacks te verzorgen. een saaie avond. De dansvloer was
kan dat lekker zijn! Ook de overige aanwezige gasten voor ons alleen. Maar dan ook echt
werden door ons verzorgd. We alleen.
Ondertussen werd er ‘iets Neder- willen natuurlijk niet als lawaaima-
lands’ gevonden op de website en kers en omzetverlagers voor de Maandag 28 februari 2019
dan wel midden in Sevilla! Althans: plaatselijke horeca bekend staan. Dia de salida
het leek erg veel op bami-schijven De historische uitslag werd positief Vertrekdag. Aan alles komt een eind.
en frikandellen en dit moesten we begroet door een derde van de aan- We konden geen verlenging krijgen
dan toch maar echt eens gaan uit- wezigen. Het andere derde deel was en de koffers moesten al vroeg in
zoeken. Na diverse steegjes verkend verdrietig en het restant ging alleen de ochtend mee in de hand de stad
te hebben, kwamen onze verkenners voor drank en hollandse frituur. in. Lange dagen met veel gepraat
uit bij Los Tulipanes, hartje Sevilla. Onze eigen ondernemer was voor hadden bij een enkeling zijn tol ge-
Een snackbar uitgebaat door Maar- alle drie in! ëist en de stembanden hadden het
ten en Monique uit Nederland. Bij het begeven. Heerlijk rustig als sommi-
bestellen van de nodige snacks kwa- Na de wedstrijd gingen we opnieuw gen in de groep niet meer kunnen
men we erachter dat er een televisie erop uit de binnenstad in. Nog praten…….
aanwezig was waarop de wedstrijd steeds een mooie zon op de snuit en
Feyenoord-Ajax te zien was. in een opperbeste stemming togen In verscheidene taxi’s werd er koers
wij naar de rivier. Het was daar gezet naar de grote rivaal van Sevil-
Na de nodige telefoontjes werd er enorm druk, maar op natuurlijke la, Betis Sevilla. We werden gedropt
met spoed koers gezet naar De wijze werd er al snel plaats voor ons in een wijk langs de snelweg bij een
Tulpen. Wat een gave tent! Mooi, gemaakt. We droomden van een betonnen kolos luisterend naar de
overzichtelijk en met 16 tukkers oude dag in dit zonnige oord en de mooie naam Estadio Benito Villa-
ook nog wel gezellig! Maar eerlijk stemming werd er alsmaar beter marin. Maar de eerlijkheid gebied te
is eerlijk: de uitbater bepaalt de op. zeggen: als je door het beton heen
sfeer! Wat heet: Maarten kwam uit keek, zag je ook wel een hele mooie
Helmond en Monique stond achter Ondertussen begon de maag weer vrouw. Was toch wel indrukwekkend.
de frituur. Wat een welkom! Precies te knorren en op advies van onze

35
Onze ‘twee zonder stem’ probeerden veld en aldaar wachtend op de kist maar daar liggen wij niet (meer)
tickets voor de rondleiding te krijgen naar huus. Uiteraard liet Ryan Air wakker van. In onze klasse staan wij
en dit mislukt jammerlijk. Ai, wat ons weer een heel eind lopen naar wel voor hetere vuren.
een slechte ingeving was dit ook. We het vliegtuig en aldaar konden we
moesten het hele end weer terug- weer vele bekende gezichten be- Het was letterlijk en figuurlijk een
lopen naar de stad, maar gelukkig groeten. We hoefden niet te zeggen hoogtepunt tussen alle andere
waren daar halverwege nog enkele dat we rustig zouden blijven. Dit was hoogtepunten. Hier kun je niet over
vriendelijke taxi-chauffeurs die ons een gegeven. schrijven. Dit moet je gewoon met
voor weinig wel weer naar de oever eigen ogen zien! Een hoogtepunt van
van de rivier wilden verplaatsen. Als dank voor wederom een onver- een elftal dat voetbalt bij de mooiste
getelijk weekend mocht onze Grote vereniging van Nijverdal. Mocht je
Vanaf daar was het lummeldag in Leider drie uur slapen. Tot de wielen dit anders zien? Zie het dan als een
een heerlijk zonnetje. Een aantal de grond raakten……….. prachtige etalage van de mooiste
van ons ging cultuur snuiven in een winkel van Nijverdal!
plaatselijke El Torro (we kregen het Naschrift:
woord Arena niet uit onze mond…). Het mag niet onvermeld blijven dat
Vervelend. Heb je net je neus gebro- we op deze reis veel volgers kregen.
ken op een kunststier in de kantine Volgers via ons eigen Facebook
en wordt je nu weer geconfronteerd kanaal en via de website ‘Kelderklas-
met dit dier, zij het dan in levenden se.nl’. We konden er moeiteloos een
lijve. heel groot stadion mee vullen. Wat
je al niet teweeg kunt brengen als
Afijn, tijd om te vertrekken naar het je je directe spaanse collega bouw-
koude Holland. Wederom met taxi’s vakkers een biertje komt brengen.
op groot transport naar het vlieg- Weliswaar via een grote bouwkraan,

36
37
Reunie SVVN 90 jaar jong en Nijverdal. De Volharding was de
eerste die dat besluit nam in onze
gemeente, de andere club die dat
besluit ook nam deed dat 8 dagen

Hoewel we al een tijdje in het jaar 2019 leven, nog even een terug blik op later.

deze reünie op 14 december 2018. Wat een geweldig opkomst rond de 150
Daarna was het tijd om te genieten
mannen en vrouwen waren aanwezig. Die hadden, zoals velen ons lieten
van dia’s op ee groot scherm, foto’s(-
weten, een top avond gehad. Prachtig zoals door een lid verwoord: “ik heb
boeken), oude krantenartikelen, e.d.,
in heel lang niet zo een mooie avond gehad”.
een hapje en een drankje en natuur-
lijk de gesprekken tussen de vele
SVVN die Volharding , op 4 oktober kelijk een coryfee uit het verleden oud ploeggenoten, trainers en leden.
1928, als geboortenaam kreeg . vergeten. Nee, ik ga niet iedereen Rond kwart over negen stroomde
Deze naam, staat voor de tweede V noemen die kampioen is geworden de zaal weer helemaal vol voor het
in onze huidige naam, en zo hadden met SVVN 1 maar wel een paar van optreden van Jan Niewold, die een
we nog steeds geheten als de KNVB diegene die aanwezig zijn, Gerrit prachtig lied had gemaakt over 90
niet had besloten dat de naam Tijhuis (81 goals voor het 1e). Drie jaar SVVN. Na het refrein met alle
Volharding niet meer mocht. Er was maal is Gerrit kampioen geworden aanwezigen te hebben geoefend
ook een Volharding in Nunspeet, dat met SVVN 1 52-53, 54-55 en 63-64. werd er al vlot goed meegezongen.
trouwens nu door het leven gaat als Uit dat team van ’64 zijn ook Gerrit Jan bracht, met verve, het nummer
vv Nunspeet. De namen Volharding/ Malkus (39 goals voor het 1e) en voor het voetlicht. Ik denk dat dit een
SVVN, die onze club met trots door Henk Alberts (2e op de topscorerlijst van de hoogtepunten van de avond
de eeuwen heen heeft gedragen, zo van het 1e met 127 goals) aanwezig. was en wij het nummer nog wel
bleek uit de vele verhalen, anekdo- Tot slot dit nog: Toen wij de aanmel- vaker zullen horen. Met de tekst van
tes, foto’s en meer op de reünie. ding kregen van Gert Schuurman zijn lied heeft Jan Niewold precies
1952 tot 1958 (toen naar Hellen- omschreven waar SVVN/Volharding
Vanaf half acht kwamen de “reünis- doorn verhuist), jeugdlid van SVVN voor staat, vroeger, nu en in de
ten” binnen en konden genieten van en zoon van Henk J. Schuurman oud toekomst.
een kopje koffie en een plakje cake. voorzitter van de Volharding, moest
Rond kwart over acht was de “zaal” ik aan het volgende denken…..Op Het bleef die avond nog lang heel
al goed vol. Het was iets voor half 22 april 1942 nam het bestuur en gezellig in ons clubgebouw. Rest
negen toen voorzitter Peter van der de leden o.l.v. van Voorzitter Henk mijn nog het barpersoneel Her-
Linde de “aftrap deed”, alle aanwezi- J. Schuurman het moedige besluit man, Gerrit, Daniella en Cynthia te
gen welkom heette en in het bijzon- om te stoppen met voetballen. Er bedanken. Ook het bestuur voor de
der de oud hoofd- en jeugdtrainers. moest van de Duitse bezetter een traktaties, het was perfect. Marcel
bord: “Verboden voor Joden” worden Manenschijn, voor de achtergrond
Namens de reüniecommissie deed geplaatst aan het veld aan de Erica- muziek e.d. en Jan Niewold voor zijn
Albert Schuurman het woord. Met weg. Diep respect voor het bestuur prachtige lied en optreden. Last,
een aantal foto’s van alle velden, en leden die deze beslissing durfden but not least, alle aanwezigen die
kleedkamers en clubgebouwen te nemen en de eventuele conse- voor een geweldige avond hebben
nam hij de aanwezigen mee door de quenties voor lief namen”. gezorgd.
historie van Volharding. Zijn verhaal
ging verder met deze woorden: “De Hierbij werd een dia op het scherm De reünie commissie
voorzitter heeft al een aantal trai- vertoon uit de Tubantia van 1 mei
ners genoemd. Nu wil ik mij wagen 1942 waarin het bericht stond dat Willem Bouwhuis, Frans Boernama,
aan een aantal spelers, dat kan de Volharding was opgeheven. Zo Jan Achterkamp en Albert
gevaarlijk zijn je kunt natuurlijk mak- was dat feit bekend in heel Twente Schuurman

38
39
Hielpijn bij kinderen
Hielpijn is een veelvoorkomende klacht onder jonge voetballers. De in combinatie met algemene fac-
pijnklachten ontstaan vaak na aanvang van het nieuwe seizoen of na de toren zoals sportbelasting, onder-
winterstop. Dit kan duiden op een irritatie van de groeischijf in de hiel, grond en schoeisel.
ook wel bekend als Morbus Sever. De blessure wordt gezien bij jongens en  
meisjes tussen de zeven en vijftien jaar die in de groeispurt zitten. Veelal Voetballers
wordt deze blessure gemist en onterecht aangemerkt als een achillespees- Op het sportpodotherapeutisch
blessure. spreekuur zie ik wekelijks voetbal-
lers met de werkdiagnose Morbus
Wat is Morbus Sever? (actieve) kinderen tussen zeven en Sever. Als we kijken naar de tech-
Bij de ziekte van Sever is er sprake vijftien jaar en meer bij jongens dan nische en fysieke aspecten van het
van een irritatie of ontsteking van de bij meisjes. In deze leeftijdscategorie dagelijks voetbal bestaat dit uit
groeischijf(apofyse) van het hiel- is de groeischijf in de hiel actief. Tij- wenden, keren, uithoudingsvermo-
been. Rond deze groeischijf bevindt dens de groeispurt komt deze bles- gen, kracht, passen en trappen. Een
zich de aanhechting van de achil- sure dan ook vaak naar voren. Het speler loopt hierbij per wedstrijd
lespees. Het is een overbelasting stoten van de voet en veel springen tussen de 5-10km afhankelijk van
blessure die ontstaat door o.a. grote veroorzaakt dan pijn en zelfs enige speelniveau, speelpositie en spelstijl.
trekkrachten van de achillespees en zwelling van de achterzijde van het Dit geeft een behoorlijke belasting
hoge schokbelasting. hielbeen. Persoonlijke factoren zoals op de groeischijf.
overgewicht, verkorte kuitspieren,
Oorzaak en ontstaanswijze verkorte hamstrings, platvoeten en In vergelijking met andere sporten
Morbus Sever komt vaak voor bij holvoeten spelen een belangrijke rol zoals hockey, hardlopen of volleybal,

42
wordt er minder aandacht besteed diagnose vaak al te stellen. Röntgen- blijven bewegen voor je algemene
aan goede schoenen die de voet en foto's en echografisch onderzoek gezondheid en natuurlijk omdat het
enkel ondersteunen op de juiste wij- kunnen mogelijk de diagnose extra een gezellige, sociale bezigheid is.
ze. Het draait immers toch vaak om ondersteunen.
het merk of de juiste kleur. Natuur- Heb je het vermoede op een Morbus
lijk wordt er wel enigszins rekening Wat kun je eraan doen? Sever en wil je deze laten onderzoek
gehouden met de ondergrond Een sportpodotherapeut kan je of behandelen bij mij in de praktijk?
waar je op speelt en het balgevoel. vermoeden bevestigen. Morbus Neem dan telefonisch contact op
Opvallend is dat er grotendeels nog Sever is een blessure die zeer met 0548-615889 of bezoek de
op natuurgrasschoenen wordt ge- goed te behandelen is. De meeste website www.sportpodotherapie-
speeld bij de amateurs en de (semi) voetballers kunnen dan ook blijven zorgsaam.nl
profs, terwijl de meeste voetbal- sporten. De behandeling bestaat
clubs voorzien zijn van kunstgras. veelal uit een sportzool in combina- Coen Smit
Dit vergroot de kans op blessures! tie met een goed schoenadvies om
de groeischijf tijdelijk te ontlasten. Sportpodotherapeut
Hoe stel je de diagnose? Aanvullend kan er fysiotherapie ge- ZorgSaam Sportpodotherapie
Op basis van de pijnklachten, leeftijd geven worden om de belastbaarheid
en een lichamelijk onderzoek door te vergroten. Absolute rust is een
een sportpodotherapeut, is de optie. Echter zou ik adviseren om te

Fysiotherapie
Dry (Sport)
needling diëtetiek

(Sport)
Shockwave podotherapie

Hét adres om Echografie


Manueel
therapie

ZorgSaam in Beweging (Sport) Sport

te blijven. revalidatie fysiotherapie

Oedeem Geriatrie
fysiotherapie fysiotherapie

In onze vestiging in Hellendoorn:

De specialist in het aanmeten van hardloop- en wandelschoenen


Godfried Bomansstraat 32, 7442 TH Nijverdal | Koemaste 2C, 7447 AV Hellendoorn | t. (0548) 615889 | www.zorgsaamnijverdal.nl | www.zorgsaamloperscompany.nl
43
44

Related Interests