You are on page 1of 4

Capitolul III.

Istoric ANAF și DGAF

III.1. Prezentarea ANAF și rolul instituției

Agenția Națională de Administrare Fiscală ( ANAF) este un organ de specialitate al


administrației publice centrale din România. A fost înființată la data de 1 octombrie 2003 în
subordinea Ministerului Finanțelor, prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, ca organ de
specialitate al administrației publice centrală. În anul 2004 a devenit operațională, dobândind
calitate de instituție cu personalitate juridică proprie, prin desprinderea direcțiilor cu atribuții în
administrarea veniturilor statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

În cadrul ANAF se organizează și funcționează:

1.GARDA FINANCIARĂ 2.AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

3. DIRECȚIILE GENERALE ALE 4.DIRECȚIA GENERALĂ A

FINANȚELOR PUBLICE JUDEȚENE FINAȚELOR PUBLICE A

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu atribuții în aplicarea politicii de


adminstrare fiscală, ANAF își desfășoară activitatea în domeniul administrării veniturilor
bugetare, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal și dezvoltarea unor
relații de parteneriat cu contribuabilii.1

11
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/prezentare/prezentare.htm accesat la 12 martie 2018
III.2. Misiunea ANAF

Misiunea ANAF este de a asigura resursele prin colectarea cheltuielilor publice ale societății
și de administrarea eficace și eficientă a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume
datorateb bugetului general consolidate, precum și de a îmbunătăți starea relațională instituție –
contribuabil, contribuabil –instituție prin care se răspunde noilor cerințe ale cetățeanului în dubla
sa ipostază de utilizator și beneficiar. Cu alte cuvinte ANAF asigură resursele pentru cheltuielile
publice ale statului prin colectarea eficace și eficientă a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a
altor sume datorate bugetului general consolidat.

ANAF se bazează pe respectarea a două principii:

Figura nr. 20. Principiile ANAF

Egalitatea contribuabililor în fața impozitului

Eficența colectării veniturilor bugetare


Sursă: Prelucrare proprie după static.anaf.ro

A.N.A.F își îndeplinește misiunea acționând în baza a trei orientări prioritare:

Figura nr. 21. Orientări prioritare ale ANAF

1. Încurajarea conformării voluntare pentru prevenirea fraudei fiscale, prin diversificarea și


creșterea calității serviciilor și asigurarea unor proceduri simplificate

2.Combatrea fraudei prin promovarea unui control fiscal de calitate și orientat mai mult spre
sectoarele cu risc ridicat de fraudă

3. Eficacitatea și eficiența crescută în activitatea de colectare a impozitelor, taxelor și


contribuțiilor sociale, pentru a garantan veniturile bugetare necesare.

Sursă: Prelucrare proprie după static.anaf.ro

III.3. Viziunea ANAF

Societatea în care trebuie să opereze administrațiile fiscale sunt într-o continuă dinamică iar
activitatea administrației fiscale române se află într-un process continuu de modernizare și
adaptare la realitățile economice fiind în așteptarea unor servicii de înaltă calitate și operativitate.

De asemenea ANAF și-a propus să devină o administrație fiscală eficientă, informatizată,


adaptabilă la schimbările economice și sociale.
Astfel orientată spre exterior ANAF va acționa în principal, prin furnizarea de servicii de
asistență a contribuabiliilor, având ca scop creșterea conformării voluntare la declarare și plată a
contribuabiililor astfel încât să crească eficacitatea și eficiența administrării și colectării
veniturilor.

Orientată spre interior, ANAF urmărește intruirea permanentă a angajaților săi pentru a
dobândi capacitatea de a pune în practică programe și acțiuni mai “tehnice” în toate unitățile
instituție. De asemenea este preocupată de modernizarea condițiilor în care angajații îți
desfășoară activitatea profesională. Mobilizarea, administrarea, încurajarea, motivarea și
coordonarea fac parte din activitățile de zi cu zi a persoanalului din ANAF.

III.4. Obiectivele ANAF

Planificarea strategică este instrumentul pe care ANAF îl utilizează pentru îmbunătățirea


eficienței și eficacității tuturor structurilor sale prin stabilirea de obiective ca sistem de
monitorizare a performanței:

Figura nr. 22. Obiectivele ANAF

Realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite, taxe, contribuții sociale și
din orice alte sume datorate bugetului de stat, prin îmbunătățirea continuă a nivelului
conformării voluntare a contribuabiliilor

Aplicarea unitară a prevederilor legislației fiscale

Prestarea unor servicii de informare și asistență către contribuabilii, în scopul înțelegerii și


aplicării corecte a legislației fiscale

Creșterea constantă a eficienței colectării veniturilor bugetare

Formarea de resurse umane competente și motivate

Garantarea încrederii contribuabilului în integritatea și imparțialitatea administrației fiscale

Prevenirea și combaterea evaziunii și fraudei fiscale

Apărarea intereselor fiscale și financiare ale Uniunii Europene

Sursă: Prelucrare proprie după static.anaf.ro


Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a reorganizat ca urmare a fuziunii prin absorbție
și preluarea activității Autorități Naționale a Vămilor și prin preluarea activității Gărzii
Financiare, instituție publică care s-a desființat la 30 octombrie 2013. 2 În cadrul ANAF s-a
înființat Direcția Generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de
prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală.
Direcția Generala Antifraudă Fiscală este cea mai temută structură din cadrul ANAF, a fost
înființată în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în data de 26 iunie 2013 prin
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată prin Legea nr. 144/2014.

Obiectivul prioritar al DGAF este combaterea fermă a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și
vamale. Activitatea de investigare a fraudelor și destructurare a lanțurilor tranzacționale
constituite pentru prejudicierea bugetului statului este important atât din punct de vedere
financiar , cât și social, consolidând încrederea în siguranța și integritatea sistemului fiscal.3

2
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OUG_74_2013.pdf, accesat la 21 mai 2018
3
www.capital.ro, accesat la 10 iunie 2018