You are on page 1of 11

Love is all Around L’Amor és per tot arreu.

written by Reg Presley (The Troggs)


http://www.my-generation.org.uk/ivor.htm (Below, a pretty translation, line by line)

I feel it in my fingers El noto als dits (de les mans),


I feel it in my toes el noto als dits (dels peus)
The love that's all around me l’amor que m’envolta,
And so the feeling grows i la sensació encara creix.
It's written on the wind Està escrit en el vent,
It's everywhere I go És arreu on vaig.
So if you really love me Així que, si de debò m’estimes,
Come on and let it show. au, que es vegi! (“deixa’l que es vegi”)

You know I love you, I always will Saps que t’estimo, sempre t’estimaré.
My mind's made up by the way that I feel Ho dic tal i com ho sento.
There's no beginning, there'll be no end No hi ha començament ni hi haurà fi,
'Cause on my love you can depend Perquè del meu amor te’n pots refiar.

I see your face before me Veig la teva cara davant meu,


As I lay on my bed estirat al llit.
I kinda get to thinking No paro de pensar
Of all the things you said en tot el que m’has dit.
You gave your promise to me Tu em vas fer una promesa,
and I gave mine to you i jo te’n vaig fer una a tu.
I need someone beside me Yo necessito algú a la vora
in everything I do en tot el que faig.

You know I love you… Saps que t’estimo, …

It's written in the wind Està escrit en el vent.


Oh everywhere I go Oh, arreu on vaig.
So if you really love me Així que, si de debò m’estimes,
Come on and let it show au, que es vegi!
Come on and let it... Au, deixa’l…
Hello, goodbye – The Beatles http://www.lyricsfreak.com/p/paul-mccartney/105552.html

You say yes, I say no You say yes, I say no, you say stop, and I say go, go, go
You say stop and I say go, go, go Oh no - you say goodbye, and I say hello
Oh, no Hello, hello - I don’t know why you say goodbye I say hello
You say goodbye and I say hello Hello, hello - I don’t know why you say goodbye I say hello
[ Hello, hello
I don't know why you say goodbye I say high, you say low, you say why, and I say I don’t know - oh
I say hello ] (x 2) Oh no - you say goodbye, and I say hello
Hello, hello - I don’t know why you say goodbye I say hello
I say high, you say low Hello, hello - I don’t know why you say goodbye I say hello
You say why, and I say I don't know
Oh, no Why, why, why, why, why do you say goodbye, goodbye - wow
You say goodbye and I say hello Oh no - you say goodbye, and I say hello
[ Hello, hello Hello, hello - I don’t know why you say goodbye I say hello
I don't know why you say goodbye Hello, hello - I don’t know why you say goodbye I say hello
I say hello ] (x 2)
You say yes, I say no, you say stop, and I say go, go, go
Why, why, why, why, why, why Oh no - you say goodbye, and I say hello
Do you say good bye Hello, hello - I don’t know why you say goodbye I say hello
Goodbye, bye, bye, bye, bye Hello, hello - I don’t know why you say goodbye I say hello
Hello, hello - I don’t know why you say goodbye I say hello - hello
Oh, no
You say goodbye and I say hello Hey-la, he-be hello
[ Hello, hello Hey-la, he-be hello
I don't know why you say goodbye Hey-la, he-be hello
I say hello ] (x 2) Hey-la, he-be hello
Hey-la, he-be hello – ah
(Repeat the first part, please)
[ Hello, hello
I don't know why you say goodbye
I say hello ] (x 3) Hello!

[ Hela, heba helloa ] (x n)


Stay Stay
Music and lyrics by Maurice Williams. That’s just a translation. Don’t try to sing it!
As performed by Jackson Browne in Running on Empty
http://lyrics.duble.com/

People, stay just a little bit longer Gent, esteu-vos-hi una miqueta més.
We want to play--just a little bit longer Volem tocar una miqueta més.

Now the promoter don't mind Ara al promotor no li fa res,


And the union don't mind i a la Unió no li fa res,
If we take a little time si ens agafem una mica més de temps.
And we leave it all behind I si ens ho fotem tot a l’esquena
and sing one more song. i cantem una cançó més.

Oh won't you stay just a little bit longer Oh, no us hi estaríeu una miqueta més?
Please, please, please say you will Si us plau, si’s plau, si’s plau digueu sí,
Say you will digueu que us hi estaríeu.

Oh won't you stay just a little bit longer Oh, no us hi estaríeu una miqueta més?
Oh please, please stay just a little bit more Oh, si us plau, si’s plau esteu-vos hi una miqueta més.

Now the promoter don't mind Ara al promotor no li fa res,


And the roadies don't mind i a l’equip de muntatge no li fa res,
If we take a little time si ens agafem una mica més de temps.
And we leave it all behind I ens ho fotem tot a l’esquena
and sing one more song i cantem una cançó més.
Blowin’ in the wind Bufant en el vent
Bob Dylan, 1963
http://www.bobdylan.com/songs/blowin.html (Another pretty Say-Hello-Corner’s translation)

How many roads must a man walk down Quantes carreteres ha de recórrer un home
Before you call him a man? abans que el tinguis per un home?
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail Sí, i quants mars ha de navegar un colom blanc
Before she sleeps in the sand? abans de (poder) dormir a la sorra.
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly Sí, i quants cops han de volar les bombes
Before they're forever banned? abans que siguin prohibides per sempre?
The answer, my friend, is blowin' in the wind, La resposta, amic meu, bufa en el vent,
The answer is blowin' in the wind. la resposta bufa en el vent.

How many years can a mountain exist Quants anys pot existir una muntanya
Before it's washed to the sea? abans de ser arrossegada cap el mar?
Yes, 'n' how many years can some people exist Sí, i quants anys pot viure la gent
Before they're allowed to be free? abans que se li permeti ser lliure?
Yes, 'n' how many times can a man turn his head, Sí, i quants cops pot un home girar el cap,
Pretending that he just doesn't see? fent veure que no hi veu?
The answer, my friend, is blowin' in the wind, La resposta, amic meu, bufa en el vent,
The answer is blowin' in the wind. la resposta bufa en el vent.

How many times must a man look up Quants cops un home ha de mirar enlaire
Before he can see the sky? abans de poder veure el cel?
Yes, 'n' how many ears must one man have Sí, i quantes orelles ha de tenir un home
Before he can hear people cry? abans que pugui sentir plorar la gent.
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows Sí, i quantes morts hi haurà d’haver abans no sàpiga
That too many people have died? que ha mort massa gent?
The answer, my friend, is blowin' in the wind, La resposta, amic meu, bufa en el vent,
The answer is blowin' in the wind. la resposta bufa en el vent.
PUFF, THE MAGIC DRAGON PAF, EL DRAC MÀGIC
Leonard Lipton/ Peter Yarrow
http://www.peterpaulandmary.com/ (Our unsingable translation, as usual).
Read http://www.tsimon.com/puff.htm, please.

Puff, the magic dragon lived by the sea Paf, el drac màgic, vivia pel mar,
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee, i s’enjogassava en la boira tardorenca d’un país anomenat Honah
Little Jackie Paper loved that rascal Puff, Lee (Honalí, amb “h” aspirada).
and brought him strings and sealing wax and other fancy A en Jaumet Paperet li agradava aquest Paf patoller,
stuff. Oh! i li duia cordills i cera (de precintar) i altres coses fantàstiques.
Paf, el drac màgic, vivia pel mar,
Puff, the magic dragon lived by the sea i s’enjogassava en la boira tardorenca d’un país anomenat Honah
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee, Lee.
Puff, the magic dragon lived by the sea (bis)
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee.
Tots junts viatjarien en un bot amb la vela inflada;
Together they would travel on a boat with billowed sail En Jaumet guaitava, ajocat a la cua gegantina d’en Paf.
Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail, Nobles, reis i prínceps feien reverències sempre que venien,
Noble kings and princes would bow whene'er they came, els vaixells pirates abatrien bandera quan Paf els bramava el seu
Pirate ships would lower their flag when Puff roared out his nom.
name. Oh!

Puff, the magic dragon... Un dragó viu per sempre, però no pas els nens i les nenes;
les ales pintades i els anells gegants van deixar lloc a altres
A dragon lives forever but not so little girls and little boys joguines.
Painted wings and giant rings make way for other toys. Una nit grisa va succeir: en Jaumet Paperet no va venir més.
One grey night it happened, Jackie Paper came no more I Paf, aquest imponent drac, va aturar el seu aterridor bramar.
And Puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar.
El seu cap s’acotà de tristesa, caigueren escates verdes com pluja,
His head was bent in sorrow, green scales fell like rain, Paf no va anar més a jugar al llarg del carreró dels cirerers.
Puff no longer went to play along the cherry lane. Sens el seu amic de tota la vida, Paf no podia ser valent.
Without his life-long friend, Puff could not be brave, I així, aquell imponent drac, es deixà lliscà tristament dins la seva
So Puff that mighty dragon sadly slipped into his cave. Oh! cova.

Puff, the magic dragon...


IMAGINE IMAGINA’T
John Lennon (Below, our roughly useful translation)

Imagine there's no heaven Imagina’t que no hi ha Cel,


It's easy if you try és fàcil si ho intentes,
No hell below us cap Infern sota nostre,
Above us only sky damunt nostre només el cel.
Imagine all the people Imagina’t tothom
Living for today... Vivint per a avui…

Imagine there's no countries Imagina’t que no hi ha països,


It isn't hard to do no és difícil de fer;
Nothing to kill or die for cap cosa per la qual matar o morir
And no religion too i tampoc cap religió.
Imagine all the people Imagina’t tothom
Living life in peace... vivint la vida en pau…

You may say I'm a dreamer Pots dir que sóc un sommiador,
But I'm not the only one però no sóc pas l’únic.
I hope someday you'll join us Espero que algun dia t’afegiràs a nosaltres
And the world will be as one i el món serà com un sol home(/dona ;-p)

Imagine no possessions Imagina’t que no hi ha possessions (=propietat privada),


I wonder if you can jo al·lucino, si pots;
No need for greed or hunger ni cobdícia ni gana,
A brotherhood of man una fraternitat (de l’home)
Imagine all the people Imagina’t tothom
Sharing all the world... Compartint tot el món…

You may say… Pots dir…


THE MARVELOUS TOY L’ESTRANYA JOGUINA
Tom Paxton (another just-for-Hello-Corner translation)

When I was just a wee little lad, Quan jo era un tendre nen petit,
Full of health and joy, ple de salut i alegria,
My father homeward came one night mon pare tornà a casa de la feina un vespre
And gave to me a toy. i em va donar una joguina.
A wonder to behold it was Era una meravella per a ser vista,
With many colors bright amb brillantor de tants colors;
And the moment I laid eyes on it, i des del moment en què vaig posar-hi els ulls a sobre
It became my heart's delight. es va convertir en l… del meu cor.

Refrain: Tornada:
It went "Zip" when it moved and "Pop" when it stopped, Feia “zip” quan es movia i “Pop” quan s’aturava,
"Whirrr" when it stood still “Whirrr” quan s’estava quiet;
I never knew just what it was and I guess I never will. Mai he sabut què era i segur que mai ho sabré.
The first time that I picked it up El primer cop que el vaig agafar
I had a big surprise vaig tenir una gran sorpresa,
Cause right on the bottom were two big buttons perquè a sota hi tenia dos grans botons
That looked like big green eyes que semblaven uns grans ulls verds.
I first pushed one and then the other, Primer en vaig prémer un i aleshores l’altre,
Then I twisted its lid després li vaig cargolar la tapa
And when I set it down again, here is what it did: i quan el vaig tornar a deixar, vet aquí què va fer:
(Refrain) (Tornada)
It first marched left, and then marched right Primer va anar cap a l’esquerra, i aleshores a la dreta,
And then marched under a chair I aleshores va anar sota una cadira,
And when I looked where it had gone i quan vaig mirar allí on havia anat…
It wasn't even there No hi era!
I started to cry, but my daddy laughed Vaig començar a plorar, però el meu papi reia,
'Cause he knew that I would find, perquè ell sabia que jo el trobaria;
When I turned around my marvelous toy quan vaig donar el tomb, la meva meravellosa joguina
Would be chugging from behind. (sortiria) fent txuc-u-txuc del darrera (de la cadira).

(Refrain) (Tornada)

The years have gone by too quickly it seems, Els anys sembla que passen massa de pressa,
I have my own little boy Jo tinc el meu propi nen petit,
And yesterday I gave to him i ahir li vaig donar
My marvelous little toy: la meva meravellosa joguina.
His eyes nearly popped right out of his head Els seus ulls quasi li sortien del cap
And he gave a squeal of glee! i va fer un crit d’alegria!
Neither one of us knows just what it is ni ell ni jo sabem què és
But he loves it just like me! però ell se l’estima igual que jo!

It still goes... (refrain) I encara fa… (tornada)


HOTEL CALIFORNIA - The Eagles (Don Felder-Don Henley- HOTEL CALIFÒRNIA
Glenn Frey)
© 1977 Long Run Music, Fingers Music, W/B Music Corp.,/Asylum
Records:: on their "Hotel California". Here, our usual “don’t-tell-anyone (please)” translation.

On a dark desert highway, cool wind in my hair, En una fosca i deserta autopista, vent fred al meu cabell,
Warm smell of colitas rising up through the air. càlida fortor de colitas aixecant-se a través de l’aire.
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light, Cap allà dalt en la distància, vaig veure una claror tremolosa,
My head grew heavy and my sight grew dim; I had to stop El meu cap es va anar fent pesat i la meva visió, fosca. Havia de
for the night. parar a fer nit.

There she stood in the doorway, I heard the mission bell Allí a la porta s’estava ella, vaig sentir la campaneta
And I was thinking to myself, ‘This could be heaven or this I jo rumiava: “Això podria ser el cel, però també l’infern”.
could be hell’.
Then she lit up a candle and she showed me the way; Aleshores, ella va encendre una espelma i em va mostrar el camí.
There were voices in the corridor, I thought I heard them Hi havia veus al corredor, Em semblava sentir que deien...
say...

Welcome to the Hotel California, Benvingut a l’Hotel California,


Such a lovely place (such a lovely face) un lloc tan amable,
Plenty of room at the Hotel California Molt de lloc a l’Hotel California
Any time of year you can find it here. en qualsevol època de l’any podrà trobar.

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes-Benz Té mentalitat Tiffany, té un Mercedes-Benz,
She got a lot pretty, pretty boys, that she calls friends Té un munt de nois guapos, guapos, al que anomena amics.
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat, Com dancen al pati, dolça suor d’istiu,
Some dance to remember, some dance to forget uns dancen per recordar, altres per oblidar.

So I called up the Captain, ‘Please bring me my wine’ Així que vaig cridar el cambrer, “Si’s plau, portim el vi”
He said, ‘We haven't had that spirit here since nineteen Ell va dir “No n’hem tingut des de mil nou-cents noranta-nou”.
sixty-nine’ I encara aquelles veus criden des de lluny,
And still those voices are calling from far away, Et desperten al mig de la nit per sentir que diuen...
Wake you up in the middle of the night just to hear them
say...
Welcome to the Hotel California, Benvingut a l’Hotel California,
Such a lovely place (such a lovely face). un lloc tan amable,
Living it up at the Hotel California, Vivint-lo a l’Hotel California
What a nice surprise, bring your alibis. quina bonica sorpresa, porta’t les teves coartades.

Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice Miralls al sostre, el champagne rosat amb gel,
And she said, ‘We are all just prisoners here, of our own i ella va dir “Som tots presoners aquí, del nostre propis plans”;
device’; I a les master’s chambers s’ajuntaven pel festí.
And in the master’s chambers, they gathered for the feast. El burxaven amb els seus acerats ganivets, però no podien matar
They stab it with their steely knifes, but they just can’t kill la bèstia.
the beast

Last thing I remember, I was running for the door, L’últim que recordo, corria cap a la porta,
I had to find the passage back to the place I was before. havia de trobar el camí de tornada cap al lloc on era abans.
‘Relax’ said the night man, ‘We are programmed to receive. “Relaxa’t” va dir el vigilant nocturn, “estem programats per a
You can check out anytime you like, but you can never rebre. Pots pagar el compte quan vulguis, però no pots marxar”.
leave.’
What's in a kiss Què hi ha en un petó?
Gilbert O’Sullivan
Yes... This is our translation. Don’t worry about it...

What's in a kiss Què hi ha en un petò?


Have you ever wondered just what it is T’has preguntat mai què és (el que hi ha)?
More perhaps than just a moment of bliss Més, potser, que un simple moment d’èxtasi.
Tell me what's in a kiss. Explica’m què hi ha en un petò.

What's in a dream Què hi ha en un somni?


Is it all the things you'd like to have been, És totes les coses que t’agradaria haver estat,
All the places that you haven't yet seen? tots els llocs que t’agradaria haver vist.
Tell me what's in a dream. Explica’m què hi ha en un somni.

I know it's really rather stupid of me Sé que, realment, és més aviat estúpid, per part meva,
But I honestly don't know però, honestament, no ho sé (què hi ha en un somni).
Every time I try to find a solution Cada cop que intento trobar una solució
I'm surprised at how quickly I become so slow. em sorprenc del poc que trigo a tornar-me tant lent.

What's in a kiss... Què hi ha en un petó...

And any time you need a light refreshment I cada cop que necessitis un lleuger aperitiu
Baby you can count on me Baby, pots comptar amb mi.
I am your very own delicatessen Jo sóc la teva pròpia delicatessen
Well equipped to supply you with your every need. Ben assortida per a abastir-te en totes les teves necessitats.

What's in a kiss... Què hi ha en un petó...

Related Interests