You are on page 1of 16

INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

26. február 2019 | mesačník | ročník XXI | číslo 3

Volebný servis Trenčín má schválený Mestská polícia má


k prezidentským voľbám rozpočet nového náčelníka
 STR. 6 - 8 STR. 3 STR. 4

„„ Z OBSAHU

Práce vo vnútrobloku J.
Halašu sa môžu začať
 STR. 2

Zmeny režimu parkovísk


v pásmach G a D
 STR. 5

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Teplotné výkyvy počasia vo februári prekvapili aj vodníka Valentína. Chladiace zariadenie Reklamácie roznosu hláste,
mobilnej ľadovej plochy na Štúrovom námestí pracuje na maximálny výkon. Ak to teplo- prosím, do pondelka
ty dovolia, bude klzisko v prevádzke ešte aj počas jarných prázdnin do 10. marca. Ako to 4. marca 2019 najneskôr
na klzisku vyzerá v reálnom čase, môžete vidieť na www.trencin.sk prostredníctvom jed- do 14.00 hodiny na číslo
nej z online kamier. FOTO: P. Ž. 032/6504 287.

Milión pre zimný štadión


Zimný štadión P. Demitru sa v tomto roku dočká významnej investí-
cie. Vláda SR schválila 13. februára dotáciu na jeho rekonštrukciu. Ešte
v ten istý deň mestské zastupiteľstvo súhlasilo s vyhlásením verejného
obstarávania na jeho modernizáciu. Mesto chce urobiť všetky kroky
tak, aby bol štadión obnovený ešte pred budúcou hokejovou sezónou.

Rokovania o štátnej dotácii sa začali podložia miest na sedenie a státie ako aj


ešte v minulom roku. „Musím skonštato- výmeny sedačiek. „Tie vymeníme za nové,
vať, že prvýkrát počas môjho primátorova-
nia ma prijal slovenský premiér. Som veľ-
pohodlné sedačky vo farbách Dukly Tren-
čín,“ priblížil primátor plánované práce
„„ O ŠTADIÓNE
mi rád, že Peter Pellegrini uznal, že Mesto na štadióne. Trenčiansky zimný štadión patrí k najstar-
Trenčín by bolo dobré podporiť z hľadiska Keď všetko pôjde podľa plánu, na ším hokejovým stánkom na Slovensku. Je dejis-
športovej infraštruktúry. Zo stretnutia prelome mája a júna by rekonštrukcia kom zápasov a tréningov hokejistov a krasokor-
som bol úprimne dojatý, pretože prišiel štadióna mohla začať. „Najmä fanúšiko- čuliarov. Vo voľných termínoch je k dispozícii
konečne rad aj na mesto Trenčín. Chcem via sa vo vynovených priestoroch budú cí- i pre verejnosť na voľné korčuľovanie. Otvorený
ale vyzdvihnúť i aktivitu a pomoc mest- tiť oveľa pohodlnejšie a kultúra na štadió- bol 17. januára 1960. Má kapacitu 6 150 miest,
ského poslanca, Michala Moška, ktorý ne sa zásadne zmení. Verím, že potom sa z toho na sedenie je 2 981. Súčasťou štadióna je
ma sprevádzal pri rokovaniach,“ povedal i diváci budú úplne inak správať k tomu 13 skyboxov. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
primátor, Richard Rybníček. prostrediu,“ skonštatoval R. Rybníček rozhodlo 29. septembra 2011 o premenovaní
Rekonštrukcia sa bude týkať kom- s tým, že mesto zo svojho rozpočtu za- zimného štadióna po tragicky zosnulom Pavlovi
plexnej obnovy kabíny hostí ako aj bezpečí v tomto roku ešte kúpu novej Demitrovi.
vstupu do kabín a tiež celkovej výmeny rolby. (E. S.)
2 | INFO aktuality číslo 3 | ročník XXI

„„ EDITORIÁL Práce na revitalizácii vnútrobloku sa môžu začať


Vážení Trenčania, Na ploche takmer 10 tisíc metrov štvorcových vo vnút-
milí čitatelia, robloku na Ulici Jána Halašu pribudne 45 stromov a 648
krov vrátane živých plotov. Hotové územie bude lákať
uplynulým mesiacom otrias- k oddychu a aktivitám nielen pestrosťou vysadených
la správa, že by sa do našich rastlín, ale aj množstvom herných a športových prvkov. 
školských jedální mohlo dostať
choré hovädzie mäso z Poľska. Mesto Trenčín uspelo s pro-
Po okamžitej kontrole hygieni- jektom na revitalizáciu vnút-
kov sa tieto obavy nepotvrdili. robloku J. Halašu vo výzve Mi-
Isté je, že zrejme budeme viac nisterstva pôdohospodárstva
v strehu a budeme ešte lepšie a rozvoja vidieka SR ešte v mi-
sledovať, čo kupujeme. Teraz
ale k marcovému vydaniu mest- obdobie, musí mesto tieto stro-
ských novín. Dozviete sa, čím my a kry stihnúť vyznačiť a od-
žilo naše mesto a čo sa chys- strániť do tohto termínu.
tá. Dôležitou udalosťou bolo Čulý ruch vo vnútrobloku
schválenie rozpočtu. Informuje- teda budú môcť jeho obyvatelia
me aj o ďalších témach, ktorým zaregistrovať už o pár dní. Pro-
sa venovali, a o ktorých rozho- bránky a oplotenie, hrazdu a kla- síme ich o trpezlivosť. Výrub
dovali trenčianski poslanci. dinu, šplhacie tyče, trampolíny každého stromu bol svedomito
Veľmi dobrou správou je, že sa a ďalšie prvky. zvážený projektantkami i pra-
podarilo primátorovi vyroko- O vysadenie stromov, krov, covníkmi mesta zodpovednými
vať finančnú podporu od Vlády živých plotov, trvaliek, okras- za krajinnú tvorbu a architektú-
SR na rekonštrukciu zimného ných tráv, vrátane ochranného ru či existujúcu zeleň. 
štadióna. Ak dobre dopadne nulom roku. V súčasnosti má oplotenia okolo vysadenej ze- Cieľom projektu, ktorý je
súťaž, môže sa s jeho obnovou úspešne za sebou aj adminis- lene, založenie trávnika na fut- spolufinancovaný Európskou
začať v máji. Ešte predtým sa tratívnu finančnú kontrolu pro- balovom ihrisku ako aj na os- úniou vo výške 85 % z Európ-
však rozbehnú aj iné práce, kto- cesu verejného obstarávania, tatných plochách sa postará skeho fondu regionálneho roz-
ré prispejú k rozvoju Trenčína. a tak mohlo vo februári podpísať trenčianska spoločnosť Green voja a 10 % zo štátneho rozpočtu
Samozrejme sa bude pokračo- zmluvy s víťaznými uchádzačmi.  project s. r. o. SR, je zvýšenie podielu zelenej
vať v rekonštrukciách i budova- Projekt spracovala tren- Skôr však, ako sa začnú prá- infraštruktúry. Celkové náklady
ní parkovacích miest. Aj o tom čianska spoločnosť Kvitnú- ce v priestore vnútrobloku, bude na projekt sú takmer 800 tisíc
píšeme v aktuálnom Infe. ce záhrady, s. r. o., ktorá pri- potrebné prečistiť ho a odstrá- eur, príspevok z EU a zo ŠR je
Nájdete tu však i správy z na- pravila projekt aj pre obľúbené niť suché, choré a prerastené necelých 760 tisíc eur, mesto za-
šich škôl, o úspechoch špor- ihrisko na Karpatskej ulici. rastlinstvo a tiež stromy a kry, platí zvyšných 5 %, teda takmer
tovcov a opäť sme nezabudli Vybavenie ako herné prvky, ktoré sú v kolízii s projektom. 40 tisíc eur.
na tému životného prostredia. športové prvky a mobiliár dodá Pôjde o výruby približne 37 stro- Ak všetko pôjde podľa plánu,
V marci nás čaká dôležitá uda- spoločnosť Top Metal z Trenčí- mov a krov, čo je asi 11 percent z hotového diela by sme sa mohli
losť. Preto sme pre vás pripra- na. Pôjde o prístrešky, lavičky, súčasného celkového zeleného tešiť na jeseň.
vili i volebný servis. Áno, čakajú sedenia vo svahu, cyklostoja- porastu vo vnútrobloku. Nakoľ- (E. M.),
nás ďalšie voľby, v ktorých si ny, odpadkové koše, futbalové ko sa 31. marca končí výrubové FOTO: ARCHÍV DODÁVATEĽA
máme možnosť vybrať prezi-
denta našej krajiny. Šťastnú

Výstavba cyklotrasy na Karpatskej je blízko


voľbu, Slovensko!
No a deťom prekrásne prázd-
niny! Nech si ich užijú najviac,
ako sa dá. Nech majú veľa zá- Práce by mali začať v apríli 2019. Trvalo to dlh-
žitkov, možno i o kamaráta či šie, no tento proces sa nedal nijako urýchliť.
kamarátov navyše. Aj keď sa Mesto čakalo pol roka na kontrolu verejného
pritrafí nejaké to rozbité kole- obstarávania. Tá dopadla dobre a tak je isté,
no, neprekáža to, hlavne, aby že v Trenčíne pribudne ďalšia cyklotrasa.
využili čas prázdnin vonku, pri
šantení, športovaní a hrách. Cyklistický pruh na spoloč- štátneho rozpoč-
A keby pršalo, je na nás, dospe- nej cestičke pre chodcov a cyk- tu SR. Zvyšných
lých, aby sme im nenápadne listov bude dlhý 270 metrov, 5 % doplatí mesto
a nenásilne podstrčili dobrú vyznačený bude koridor pre cyk- zo svojho rozpoč-
knihu, komiks, čokoľvek, čo listov v dĺžke takmer 630 met- tu. Trenčín teda zís-
by ich mohlo zaujať a pomôcť rov a v rámci stavby sa počíta aj ka takmer 119 tisíc
objaviť čaro čítania. Nie preto, s bezbariérovými a osvetlenými eur a z vlastných zdrojov doplatí siete cyklistickej infraštruk-
že marec je mesiacom knihy. Čí- priechodmi pre chodcov s vodia- necelých 6 300 eur. Celá stavba túry v Trenčíne: Trasa C – ul.
tanie je dobré, zdravé a podľa cou líniou pre zrakovo postihnu- bude teda stáť takmer 125 tisíc Karpatská. Projekt bol úspeš-
najnovších výskumov vraj aj tých a spomaľovacím prahom eur. ne vyhodnotený, Trenčín získal
sexi. v križovatke s ulicou Rybárskou. Mesto Trenčín sa v rám- europeniaze na jeho realizáciu,
Samozrejme, všetko bude dopl- ci Integrovaného regionálneho uskutočnilo sa verejné obstará-
Želáme vám príjemné čítanie nené kompletným vodorovným operačného programu zapo- vanie a jeho kontrola dopadla
Infa. Jeho aprílové číslo vyjde a zvislým dopravným značením. jilo do výzvy Ministerstva pô- tiež bez výhrad. Začiatok výstav-
26. marca 2019. Tento projekt je spolufi- dohospodárstva a rozvoja vi- by je teda už blízko.
nancovaný Európskou úniou dieka SR s projektom Zvýšenie
Vaša redakcia vo výške 85 percent a 10 % zo mestskej mobility budovaním (E. S.) FOTO: P. S.
26. február 2019 aktuality INFO | 3

Trenčín má schválený rozpočet P


„„ STRUČNE
rváci, ktorých je mest-
ských základných školách
Mestskí poslanci schválili 13. februára 2019 najdôležitejší prispievať na projekt APRO- 528, dostali 31. 1. 2019 svoje
dokument pre Trenčín – rozpočet. Ten je naďalej roz- GEN, prenájom štadióna Gábo- prvé polročné hodnotenie. ZŠ
vojový. Mesto je pripravené v tomto roku investovať 9 ríka pre žiakov hokejových tried, na Bezručovej ulici im ho odo-
miliónov eur. aj tento rok dofinancuje energie vzdala v obradnej sieni MsÚ,
v školách, údržbu športových kde ich kráľ Mudroslav paso-
„Budeme sa venovať investí- opatrovateľskej služby na Pia- areálov a škôl, diétne stravova- val za riadnych žiakov. Sláv-
ciám do vzdelávania, do chodní- ristickej ulici, kúpa starého že- nie v školách. nostný sľub zložili v posledný
kov a ciest, do verejných priesto- lezničného mosta, rekonštruk- deň školského polroka aj prvá-
ci v ZŠ, Na dolinách.
rov. Najviac budeme investovať cia Okružnej ulice, dokončenie „„ GRANTY BUDÚ
do budovania parkovacích miest.
Na jeseň chceme spustiť regulo-
vané parkovanie na Juhu a na Si-
prác na Ružovej ulici, kúpa rol-
by na zimný štadión, výmena
umelého trávnika v športovom
ŠTEDREJŠIE

Na dotácie v oblasti školstva,


O d 4. 2. 2019 zisťuje Štatis-
tický úrad SR v rámci eu-
rópskych štatistických zisťova-
hoti III a IV. Je toho veľa a verím, areáli ZŠ, Novomeského atď. vzdelávania a výchovy dá mesto ní príjmy a životné podmienky
že to zvládneme,“ povedal pri- spolu 10 tisíc eur, na šport 50 domácností. Na Slovensku
mátor, Richard Rybníček. „„ BEŽNÉ VÝDAVKY tisíc, na mládež 10 tisíc, na vý- bolo do zisťovania vybraných
Približne 4,3 milióna eur PORASTÚ nimočné akcie v oblasti špor- viac ako 350 obcí, medzi nimi
pôjde na investície financované tu 20 tisíc, na kultúru 99 tisíc, aj Trenčín. Pracovník poverený
zo zdrojov EÚ a štátneho roz- Dôvodom je zákonná povin- na ochranu životného prostre- funkciou opytovateľa je po-
počtu. Ide o cyklotrasu na Kar- nosť starať sa o všetky chodníky, dia 3 200 eur a na sociálnu ob- vinný preukázať sa osobitným
patskej a Piešťanskej ulici, chod- vrátane ich zimnej údržby. Do- lasť 22 tisíc eur. Podpory sa však poverením. Zisťovanie potrvá
ník a cyklotrasu na Kasárenskej teraz Trenčín spravoval približ- dočkajú napríklad aj dobrovoľ- do 28. 6. 2019.
ulici, vnútrobloky Východná
a J. Halašu, revitalizáciu átria
pod Mestskou vežou, telocvičňu
ne 150 km ciest a 53 km chodní-
kov. Po novom sa musí starať o asi
184 km chodníkov. Táto služba
né hasičské zbory, karantén-
na stanica, kluby dôchodcov
a v rozpočte sú zvlášť – mimo
T renčín navštívil 16. 2.
2019 veľvyslanec Japonska
na Slovensku, J. E. Jun Shim-
v ZŠ, Kubranská a modernizo- prináša vyššie výdavky mesta od- grantových kôl – zapracované mi. Na pôde mesta ho prijal
vať sa budú priestory 8 základ- hadované až do sumy 470 tisíc eur. i dotácie na konkrétne podujatia primátor, Richard Rybníček.

T
ných škôl. V tomto roku bude Ďalší dôvod nárastu bež- či subjekty v oblasti športu, kul- ento rok bude v Trenčí-
mesto pracovať na príprave stra- ných výdavkov sa týka povinné- túry, sociálnych vecí a životného ne na Mierovom námestí
tegických dokumentov Straté- ho nárastu miezd zamestnancov prostredia. 8 jarmokov. Ak máte záujem
gia adaptability na klimatickú nielen úradu, ale aj školských V najbližšom vydaní Infa predávať na niektorom z nich
zmenu a Plán udržateľnej mobi- a sociálnych zariadení, ďalej vám ponúkneme zoznam naj- svoje výrobky, prihláste sa na: 
lity funkčného územia krajského zavedenia rekreačných pouka- väčších investícií, ktoré by mali www.trencin.sk/jarmoky/

V
mesta Trenčín. zov alebo obedov pre školákov byť v Trenčíne zrealizované
 polovici februára za-
Novými investíciami bude a predškolákov zdarma. v tomto roku.
čali pracovníci MHSL,
vybudovanie výťahu v Zariadení Mesto bude i naďalej (E. S.)
m. r. o., s čistením cyklotrás
od zvyškov zimnej údržby. So
strojom vyšli najprv na cyk-
KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA lotrasu na Soblahovskej ulici.
V prípade priaznivého poča-
Prvýkrát v tomto roku sa mestskí poslanci stretli na spo- zastupiteľstve – Cyklokomisie. sia postupne odstránia ka-
ločnej schôdzi 13. februára. Okrem schválenia rozpočtu Bude pôsobiť ako poradný or- mienky z pásov pre cyklistov
sa venovali i iným témam. gán a bude sa zaoberať tak, ako na Gen. Svobodu, Východnej,
i v minulom volebnom období, Braneckého i na Palackého
„„ Primátor Trenčína, Richard náčelníka, ale len jeden. Vytvo- riešením cyklodopravy v meste, ulici.

P
Rybníček, informoval poslancov rili sa nové pozície: referent pre podieľať sa na koordinácii pro-
očas pietneho zhromažde-
o finančnej situácii mesta. „Cel- styk s verejnosťou a materiálno- jektovania cyklistických trás,
nia Za slušné Slovensko
kový dlh mesta k 31. 12. 2018 je -technické zabezpečenie, refe- zaoberať sa edukáciou verejnos-
s názvom „Nezabudneme!
vo výške 17,7 milióna eur, teda rent pre terénnu prácu, sociálne ti vo vzťahu k mobilite – najmä
Pokračujeme! – 1. výročie
322 eur na obyvateľa,“ uviedol. poradenstvo a krízovú interven- k cyklodoprave a pešej doprave vraždy Jána a Martiny“
Celková suma dlhu Mesta Tren- ciu a vedúci oddelenia kontroly a bude spolupracovať s organi- odhalili na Štúrovom námestí
čín definovaná zákonom o roz- parkovania a referent priestup- záciami zaoberajúcimi sa cyklo- 21. 2. 2019 pamätník Jánovi
počtových pravidlách k 31. 12. kového oddelenia. dopravou. Predsedom komisie Kuciakovi a Martine Kušníro-
2018 predstavovala 33,64 per- „„ Zastupiteľstvo schválilo de- bude Richard Medal a členmi vej.
centa bežných príjmov mesta legovanie poslancov do rád škôl Patrik Žák, Šimon Žďárský,
za rok 2017, pričom zákonná a školských zariadení. Mená Martin Trepáč, Dominik
maximálna možná miera zadl- poslancov, ktorí budú pôsobiť Gabriel, Martin Barčák, Martin
ženosti je 60 percent. v jednotlivých školských radách, Smolka, Richard Ščepko. V ko-
„„ Poslanci odsúhlasili zme- si prečítate na strane 9. misii budú pracovať i odborní-
nu Štatútu Mesta Trenčín. „„ Trenčianski mestskí po- ci – Peter Božík, Ján Hanušín
Tá sa týka len mestskej polí- slanci odobrili zriadenie do- a Igor Ševčík.
cie, kde nebudú 3 zástupcovia časnej komisie pri mestskom (E. S.)

VEREJNÉ 13. 3. 2019 o 9.30 hodine


Pozývame občanov na marcové verejné zasadnutie trenčianskeho N ajbližší Deň otvorených
dverí u primátora mes-
ZASADNUTIE Mestského zastupiteľstva. Bude sa konať v zasadacej miestnosti č. 101 ta, Richarda Rybníčka, bude
na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne. Rokovanie budete mať v pondelok 25. marca 2019
ZASTUPITEĽSTVA možnosť sledovať aj online na www.trencin.sk. od 14.00 do 18.00 hodiny.
4 | INFO aktuality číslo 3 | ročník XXI

Novým náčelníkom je Peter Sedláček


Na čele Mestskej polície (MsP) stojí od 14. februára 2019. v komunikácii s občanmi, aby pohovory, lekárske vyšetrenia,
Jeho vymenovanie do funkcie náčelníka MsP Trenčín deň sme neboli v ich vnímaní len tí, psychotesty. Už teda nič nebráni,
pretým odobrilo mestské zastupiteľstvo. čo robia zle, ale aby si ľudia za- aby mohli byť prijatí k 11. marcu
čali uvedomovať, že sme tu pre 2019. Je také nepísané pravidlo,
predmetov. Na Vojenskej le- nich. Je potrebné upokojiť stav že na tisíc obyvateľov by mal
teckej škole v Košiciach získal v mestskej polícii, mali sme tam byť jeden policajt. My by sme sa
kvalifikáciu technik lietadla. v poslednom čase turbulentné chceli v tomto roku dostať aspoň
Pracoval ako letecký mechanik, obdobie. Je dôležité, aby mali ko- na úroveň 47 príslušníkov,“ po-
technik prevádzky na vojen- legovia ideálne podmienky na vy- vedal P. Sedláček s tým, že ďalšie
skom letisku v Líbyi, neskôr konávanie svojej práce v teréne,“ výberové konanie bude začiat-
na colnom úrade v rôznych po- uviedol P. Sedláček. kom leta.
zíciách, kde získal i riadiace skú- Nový náčelník trenčian-
senosti. Od roku 2015 bol zá- „„ POTREBUJEME VIAC skej mestskej polície pova-
stupcom náčelníka MsP. Podľa POLICAJTOV žuje komunikáciu s občanmi
vlastných slov chce pokračovať za veľmi dôležitú a užitočnú,
v práci po jeho predchodcovi, V mestskej polícii je dnes 42 aj preto bude občanov prijímať
Ivanovi Liptaiovi, a niečo i zlep- príslušníkov, z toho 7 žien. Nový i v Dňoch otvorených dverí. Ten
Peter Sedláček je absol- šiť. V Trenčíne žije 50 rokov, po- náčelník priznáva, že potrebu- prvý v jeho funkcii sa uskutoč-
ventom II. stupňa vysokoškol- zná tunajších ľudí i miesta, kde jú tento počet zvýšiť. „V janu- ní vo štvrtok 21. marca 2019
ského štúdia na Univerzite M. sú najväčšie problémy. ári sme mali opäť výberové ko- od 14.00 do 17.00 h v budove
Bela v Banskej Bystrici – uči- „Chcem, aby naše hliad- nanie. Vybrali sme dvoch, majú Mestskej polície na Hviezdovej
teľstvo technických odborných ky boli čo najviac medzi ľuďmi, za sebou už fyzické previerky, ulici. (E. S.)

Budovanie nových parkovísk Investície do nových kúpeľní


Mesto Trenčín plánuje v roku 2019 investovať do nových
parkovísk nemalé financie. V pláne sú nové parkovacie Sociálne služby
miesta a s tým spojené presuny a rekonštrukcie chodní- Mesta Trenčín,
kov, v niektorých prípadoch i na úkor zelene. m. r. o. v Zaria-
dení opatrova-
Nové miesta na parkovanie končí obdobie, v ktorom je mož- teľskej služby
vzniknú na J. Halašu, pri križo- né odstraňovať dreviny v prípra- na Piaristickej
vatke ulíc Východná, M. Bela ve na stavebné práce. Pred bu- ulici v ostatnom
a Lavičková, Pred poľom, rie- dovaním nových parkovísk bude čase prerobili 20
šenie statickej dopravy a prí- do konca výrubového obdobia kúpeľní a hygie-
stupovej komunikácie je v plá- upravený priestor na ulici Pod nických zaria-
ne na Opatovskej, na Žilinskej Skalkou, Sibírskej, vo vnútrob- dení za takmer
a na Turkovej 4 – 20, rozšíre- loku 16 – 26 na Inoveckej, tiež 58 tisíc eur.
nie na Gagarinovej ulici, static- na ulici M. Bela 28 – 29, na Vý-
ká doprava na Bazovského pri chodnej 22 – 23.
MŠ, Šafárikova, Dlhé Hony i pri Mesto potrebuje zabezpe- Z nových obkladov,
Smažienke a tiež na Šmidkeho čiť parkovanie pre svojich oby- dlažby a sanitár-
ulici, parkoviská vo vnútroblo- vateľov a zároveň musí myslieť neho vybavenia sa
koch na Inoveckej a Strojáren- na zachovávanie zelene, odstra- tešia aj v Detských
skej ulici. ňované dreviny budú preto vysá- jasliach na Ulici 28.
Niektoré práce sa začnú už dzané v náhradnej výsadbe mes- októbra. V dvoch
do konca marca, kedy zároveň ta. (E. M.) pavilónoch jaslí boli
zároveň uprave-
né priestory šatní
Matúš Čák Trenčiansky žije a prezliekarní. Všet-
ko spolu za viac
Spojiť a porozprávať sa s ním môžete na webstránke ako 11 tisíc eur.
mesta alebo prostredníctvom messengera na facebooku.

Mesto Tren- doterajších užívateľov si chat- Vynove-


čín v spolu- bot deaktivoval iba jeden. Matúš nú kúpeľňu
práci so spo- Čák Trenčiansky by mal byť v bu- s vymene-
ločnosťou bot. dúcnosti zdrojom informácií, ku nou dlažbou,
media spusti- ktorým sa obyvatelia a návštev- obkladmi
lo na internete níci mesta dostanú veľmi rýchlo a sanitár-
komunikáciu a v ktorúkoľvek dennú i nočnú nym vyba-
s virtuálnym asistentom. Chat- hodinu. V súčasnom rozbeho- vením spolu
bot dostal identitu Matúša Čáka vom štádiu ponúka projekt pre za takmer
Trenčianskeho. V priebehu pr- účastníkov aj zábavný test a zisk 6 tisíc eur
vých týždňov sa s ním spojilo pečate pravého Trenčana. (E. M.) má aj žen-
a komunikovalo viac ako 2 tisíc ská časť
ľudí. Z celkového počtu 2263 fb.me/trencianskymatuscak Nocľahárne.
26. február 2019 aktuality INFO | 5

Parkovaciu kartu si môžete predĺžiť elektronicky


Parkovaciu kartu si predĺžite v klientskom centre. Vý- Bankový prevod trvá približne o časť zaplateného parkovného.
hodnejšie je to však bez návštevy úradu, elektronicky dva až tri pracovné dni a plat- Platnosť novej karty začne ply-
na stránke karty.parkovanietrencin.sk. ba bude platná až po pripísaní núť až po vypršaní predchádza-
úhrady na účet mesta, nie dá- júcej. Teda ak kartu, ktorej kon-
Pred dvomi rokmi, 15. mar- ľudí a teda na vybavenie môžete tumom zadania platby. Ak po- čí platnosť 14. 3. 2019 uhradíte
ca, začalo mesto regulovať par- čakať dlhšie. trebujete mať kartu čo najskôr napríklad 5. 3. 2019, platiť za-
kovanie a k tomuto dátumu aktívnu, odporúčame vy­ užiť čne až od 15. 3. 2019.
končí platnosť približne 2500 „„ AKO POSTUPOVAŤ?  úhradu platobnou kartou cez Samozrejme, stále zostá-
parkovacích kariet. Pre bez- konto. V tomto prípade je karta va možnosť ísť do klientskeho
problémové vybavenie je vhod- Cez užívateľské konto odo- platná hneď po úhrade. centra. Na predĺženie karty, ak
né nenechávať si predĺženie kar- šlete elektronickú žiadosť, pri- nedošlo k žiadnym zmenám vo-
ty na poslednú chvíľu a vybaviť ložíte sken alebo foto platnej „„ V PREDSTIHU zidla či osoby držiteľa karty, sta-
si ho radšej elektronicky, cez zelenej karty a po jej spracova- čí predložiť na overenie iba malý
používateľské konto. Je to jed- ní dostanete na e-mail platob- Elektronickú žiadosť o pre- technický preukaz, resp. zelenú
noduchý spôsob, kedy nemusí- né údaje. Kartu potom môžete dĺženie môžete poslať už v pred- kartu a preukaz totožnosti. Žia-
te chodiť na úrad práve v čase, uhradiť bankovým prevodom stihu a po vybavení aj uhradiť. dosť vytlačí obsluha.
kedy sa tam dá očakávať viac alebo aj platobnou kartou. Nemusíte mať obavu, že prídete 

Založte si používateľské Zmeny režimu parkovísk


konto. Prečo je to výhodné? v pásmach G a D
Elektronické používateľské konto na správu parkova-
cích kariet je šikovným pomocníkom všetkých držiteľov V oboch pásmach sa rušia dlhodobé parkoviská, vytvo-
kariet. Šetrí ich čas i peniaze.  rené budú na iných uliciach. Dôvodom zmien boli najmä
požiadavky občanov, na Tatranskej ulici aj petícia. Pomer
Výho- konto ešte dlhodobých a bežných parkovacích miest zostáva približ-
dou je mož- CEZ KONTO JE MOŽNÉ nezriadi- ne zhodný.
nosť spra-  Vykonať dočasnú zmenu EČV li, skon-
vovať si  Vykonať trvalú zmenu EČV trolujte si dlhodobé parko-
kartu a vy-  Zrušiť kartu schránku vanie na pravej
baviť zmeny  Vybaviť novú kartu elektronic- strane a bežný
pohodlne  Predlžiť platnosť karty kej pošty. režim parkova-
z domu či  Vybaviť kartu Návšteva pásma V priebehu nia na ľavej stra-
kancelárie,  Uhradiť platbu platobnou kartou 2. a 3. mar- ne ulice. Po zme-
bez návšte- ca 2018 ne bude na celej
vy úradu. Už vlani bolo takmer boli z adresy parkovanie@tren- Ulici gen. Golia-
45 percent kariet predĺžených cin.sk zasielané aktivačné lin- na platiť bežný
elektronicky. ky, ďalšie priebežne po vybavení režim parkova-
Predpokladom registrácie karty v klientskom centre. Klik- nia s prevádzko-
používateľského elektronického nite a postupujte podľa pokynov vou dobou
Pásmo D
konta na spravovanie parkova- v e-maile alebo na stránke karty. od 0.00 do 24.00
cích kariet je vaša e-mailová ad- parkovanietrencin.sk. hod. Ako náhra-
resa, ktorú uvediete do žiados- Ak potrebujete poradiť, Dlhodobé parkovanie da za tieto dlhodobé parkovacie
ti o kartu. Ak ste ju neuviedli, kontaktujte, prosím, tel. linku na Tatranskej ulici sa ruší, ulica miesta bude vyznačené dlho-
môžete tak urobiť v klientskom 0902 911 220 alebo pošlite e-ma- bude regulovaná nonstop. Vy- dobé parkovisko na ulici Komen-
centre. Ak ste e-mail uviedli, ale il na parkovanie@trencin.sk. chádza sa tým v ústrety miest- ského od Švermovej až po Ulicu
nym občanom, ktorí sa sťažo- generála Goliana na ľavej strane

PARKOVACIU KARTU UHRADÍTE


vali na veľký počet parkujúcich a na Ulici Smetanova od Ulice
vozidiel najmä po 16.00 h, od- Martina Rázusa až po Švermo-

AJ PLATOBNOU KARTOU ONLINE


kedy je na parkoviskách označe- vu po oboch stranách.
ných ako dlhodobé, parkovanie Zmeny budú vyznačené do-
zdarma. Vodiči môžu namiesto pravným značením k začiatku
Platná bude hneď po úhrade, čo je výhodné, ak ju po- Tatranskej zaparkovať na par- marca 2019.
trebujete mať čo najskôr aktívnu. kovacom páse
na Partizán-
Po elektronickom odosla- aktívnu skôr, vyberte si mož- skej ulici, kto-
ní žiadosti, napríklad o predĺ- nosť uhradiť ju platobnou kar- rá nebýva
ženie či vybavenie novej karty, tou. V takomto prípade si vo obsadená.
dostáva žiadateľ informáciu svojom užívateľskom konte V pásme
o vybavení karty aj s platobný- otvoríte novovytvorenú kar- G na Sihoti
mi údajmi. Ak platí bankovým tu ešte so statusom nezapla- sa ruší dlho-
prevodom, môže celý proces tená a v Detaile karty kliknete dobé parko-
trvať dva až tri pracovné dni. na tlačidlo Zaplatiť a uhradíte. vanie na Ulici
Ak však potrebujete mať kartu gen. Goliana.
Doteraz bolo Pásmo G
STRANU PRIPRAVILA Ľ. S. na tejto ulici
6 | INFO voľby 2019 číslo 3 | ročník XXI

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019


Volebné miestnosti sa pre 50 volebných okrskov v našom platných hlasov oprávnených o preukaz požiadať, si prečítate
meste otvoria 16. marca 2019 o 7.00 hodine. Možné druhé voličov, uskutoční sa v sobotu na strane 8.
kolo prezidentských volieb sa uskutoční o dva týždne 30. marca 2019 druhé kolo vo- Na riadne organizačno-
neskôr. lieb prezidenta SR. Aj v tento -technické zabezpečenie volieb
deň sa voľby prezidenta usku- prezidenta Slovenskej republi-
Na základe rozhodnutia miestnosti sa v Trenčíne otvoria točnia od 7.00 do 22. hodiny. ky primátor mesta Trenčín ur-
predsedu Národnej rady Slo- o 7.00 hodine a zostanú otvore- Ak nebudete môcť voliť vo čil volebné okrsky a volebné
venskej republiky sa voľby pre- né do 22.00 hodiny. svojom volebnom okrsku, mô- miestnosti v každom volebnom
zidenta SR uskutočnia v so- Ak ani jeden z kandidátov žete požiadať o vydanie hlaso- okrsku.
botu 16. marca 2019. Volebné nezíska nadpolovičnú väčšinu vacieho preukazu. Ako a dokedy

Okrsok Volebná miestnosť Vymedzenie územia volebného okrsku


Veliteľstvo síl výcviku Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého, Marka
a podpory OS SR (ODA), Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, Rozmarínova,
1. Hviezdoslavova 205/16 Sládkovičova, Jaselská, Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske námestie, Hviezdová,
Vojtecha Zamarovského
Základná škola, 1. mája 168/7 Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, Jesenského,
2. Jilemnického, I. Olbrachta, Kúty, Moyzesova, Pod Brezinou, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, J. B.
Magina, MUDr. A. Churu, Daniela Krmana, Jána Lipského, Rybárska, Piaristická, Šťastná
Kultúrne stredisko DLHÉ Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská, Záhradnícka,
3. HONY, 28. októbra 1169/7 Legionárska nepárne č. 1-37, párne č. 2 – 30
Kultúrne stredisko DLHÉ Soblahovská nepárne č. 1 – 39
4. HONY, 28. októbra 1169/7
Základná škola, Bezručova Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné nám.,
5. 1228/66 Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 7 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam
Základná škola, Bezručova Soblahovská nepárne č. 41 – 61, párne č. 2 – 26 a č. 34 – 38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod
6. 1228/66 Komárky, Na Zongorke
Základná škola, Dlhé Hony Inovecká nepárne č. 1 – 3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 2 – 16
7. 1155/1
Základná škola, Dlhé Hony 28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38, Dlhé Hony
8. 1155/1
Základná škola, Dlhé Hony Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92
9. 1155/1
Materská škola, Stromová Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova, Sasinkova,
10. 2538/3 Jána Zemana
Materská škola, Stromová Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska nepárne č. 65
11. 2538/3 – 127, párne č. 100 – 162
Základná škola, L. Západná, Saratovská 2 a 4
12. Novomeského 2692/11
Základná škola, L. Jána Halašu
13. Novomeského 2692/11
Základná škola, L. L. Novomeského, Saratovská nepárne 1 – 9, párne č. 8 a 10
14. Novomeského 2692/11
Základná škola, L. K. Šmidkeho
15. Novomeského 2692/11
Kultúrne stredisko JUH Šafárikova
16. Kyjevská 3183
Kultúrne stredisko JUH Bazovského, Liptovská, Južná
17. Kyjevská 3183
Kultúrne stredisko JUH Gen. Svobodu, Vansovej, Nám. Svätej Rodiny
18. Kyjevská 3183
Kultúrne stredisko JUH Kyjevská, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55
19. Kyjevská 3183
Základná škola, Východná Mateja Bela nepárne čísla
20. 2435/9 1 – 35
Základná škola, Východná Mateja Bela všetky párne čísla
21. 2435/9
Základná škola, Východná Halalovka č. 1 – 20
22. 2435/9
26. február 2019 voľby 2019 INFO | 7

Základná škola, Východná Halalovka č. 21 – 40


23. 2435/9
Základná škola, Východná Halalovka č. 41 – 71
24. 2435/9
Zariadenie pre seniorov Lavičková, Východná
25. Lavičková 2383/10
Trenčianska univerzita A. Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova
26. Dubčeka, Študentská 1638/3
Trenčianska univerzita A. Hurbanova, Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14, Jiráskova, Gen. Viesta párne č. 32
27. Dubčeka, Študentská 1638/3 – 46
Materská škola, Švermova Gen. Viesta nepárne č. 1 – 7, párne č. 2 – 30, Kpt. Nálepku 37 a 39, Martina Rázusa, Gen. Goliana
28. 1631/24 nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8
Základná škola, Hodžova Hodžova nepárne č. 1 – 39, párne č. 2 – 44, Holubyho nám., Vodárenská, Kpt. Nálepku nepárne č.
29. 1487/37 1 – 35, párne č. 2 – 8, 17. novembra
Základná škola, Hodžova Hodžova nepárne č. 41 – 69, párne č. 46 – 94, Gagarinova, Šoltésovej
30. 1487/37
Centrum seniorov, Považská nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90, Osvienčimská
31. Osvienčimská 1720/3
Centrum seniorov, Brigádnická, Hodžova nepárne 71 – 81, Považská nepárne č. 1 – 33, párne č. 2 – 34, M. Turkovej,
32. Osvienčimská 1720/3 Pod Skalkou, Opatovská nepárne č. 1 – 13, párne č. 2 – 18, Pri Tepličke, Jasná, Pod čerešňami,
Tichá
Materská škola, Opatovská Žilinská, Clementisova,
33. 654/39
Materská škola, Opatovská I. Krasku, Odbojárov, Armádna, Opatovská nepárne č. 15 – 53, párne č. 20 – 96
34. 654/39
Materská škola, Opatovská Pádivého, Sibírska
35. 654/39
Kultúrne stredisko OPATOVÁ, 10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod driením, Potočná, Opatovská nepárne č. 55 – 267,
36. Opatovská 96/220 párne č. 98 – 240, Mníšna
Kultúrne stredisko KUBRÁ, Jána Derku, Na kameni, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnica,
37. Kubranská 63/94 Za humnami, Dubová, M. Hricku, Kubranská, Rovná, Volavé
Kultúrne stredisko KUBRÁ, Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika párne č. 118 – 130, nepárne č. 83 a 85, Súvoz, K zábraniu
38. Kubranská 63/94
Kultúrne stredisko KUBRICA, Kubrická
39. Kubrická 56/60
Stredná odborná škola, Pod Pod Sokolice, Gen. M.R. Štefánika nepárne č. 21 – 69, párne č. 86 – 116, K výstavisku
40. Sokolice 519/14
Stredná odborná škola, Pod Kukučínova, Kragujevackých hrdinov, Železničná, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 5 – 17, párne č.
41. Sokolice 519/14 10 – 84, Sadová
Základná škola, Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíkova, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská nepárne
42. Veľkomoravská 2160/12 č. 1 – 119, párne č. 2 – 48
Základná škola, Hollého , Ľ. Stárka, Piešťanská
43. Veľkomoravská 2160/12
Základná škola, Duklianskych hrdinov
44. Veľkomoravská 2160/12
Materská škola, Medňanského Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská, Slivková, Šafránová, Hroznová, Majerská,
45. 360/34 Medňanského, Matice slovenskej, Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska
KD ISTEBNÍK, Medňanského Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, Na záhumní,
46. 360/34 Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská
Trenčianske vodárne Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná, Kožušnícka,
47. a kanalizácie, a. s. (TVK) Brnianska, Bratislavská nepárne č. 121 – 141, Vážska
Kožušnícka 72/4
Trenčianske vodárne Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská
48. a kanalizácie, a. s. (TVK)
Kožušnícka 72/4
Kultúrne stredisko ZLATOVCE, Malozáblatská, Hanzlíkovská, Hlavná, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Na Kamenci, Na vinohrady,
49. Hlavná 495/10 Na záhrade, Poľovnícka, Severná, Detská, Okružná, Jána Prháčka, Vladimíra Predmerského,
K mlyniskám
Kultúrne stredisko ZÁBLATIE, Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská párne č. 52 –
50. Záblatská 2/27 116, Záblatská, Cez ohrady, Kňažské
8 | INFO voľby 2019 číslo 3 | ročník XXI

Voliť možno kdekoľvek, ale s voličským preukazom


V prezidentských voľbách môžu ľudia opäť využiť mož- do volebnej miestnosti preuka- požiadať sám alebo prostredníc-
nosť hlasovať aj mimo svojho trvalého bydliska. O volič- zuje svoju totožnosť občianskym tvom inej osoby mesto a v deň
ský preukaz treba požiadať osobne do 15. marca 2019. preukazom. Len volič, ktorý konania volieb okrskovú voleb-
nemá trvalý pobyt na území SR, nú komisiu o hlasovanie mimo
„„ KTO MÁ PRÁVO VOLIŤ o vykonaní opravy alebo o do- je občanom SR a najneskôr v deň volebnej miestnosti, a to len
plnení stáleho zoznamu voličov konania volieb dovŕšil 18 rokov v územnom obvode volebného
Právo voliť prezidenta SR má (okrsková volebná komisia ho veku preukazuje svoju totožnosť okrsku, pre ktorý bola okrsková
občan Slovenskej republiky, kto- dopisuje do zoznamu po predlo- slovenským cestovným dokla- volebná komisia zriadená. V ta-
rý najneskôr v deň konania vo- žení občianskeho preukazu) dom. Ak volič nepreukáže svoju kom prípade okrsková volebná
lieb dovŕši 18 rokov. Podmien- „„ volič, ktorý je občanom SR totožnosť do skončenia hlasova- komisia vyšle k voličovi dvoch
kou je občianstvo Slovenskej a najneskôr v deň konania vo- nia, hlasovanie sa mu neumožní. svojich členov (nie zapisovateľa)
republiky. Prekážkou práva voliť lieb dovŕšil 18 rokov, nemá trva- Okrsková volebná komisia s prenosnou volebnou schrán-
je zákonom ustanovené obme- lý pobyt na území SR a dostaví zakrúžkuje poradové číslo voli- kou. Vyslaní členovia okrskovej
dzenie osobnej slobody z dôvo- sa v deň konania volieb do vo- ča v zozname voličov a vydá mu volebnej komisie zabezpečia,
dov ochrany verejného zdravia. lebnej miestnosti. Takéhoto vo- hlasovací lístok a prázdnu obál- aby bola zachovaná tajnosť hla-
Hlasovania sa môže zúčastniť: liča dopisuje okrsková voleb- ku. Prevzatie hlasovacieho líst- sovania a aby ten, kto hlasoval,
„„ volič, ktorý sa v deň konania ná komisia do zoznamu voličov ka a obálky potvrdí volič v zo- podpísal prevzatie hlasovacieho
volieb dostaví do volebnej miest- po predložení slovenského ces- zname voličov podpisom, ak tak lístka a obálky.
nosti podľa miesta trvalého poby- tovného dokladu a čestného vy- urobiť nemôže alebo ak prevza- Voliči môžu svoju požia-
tu, je zapísaný v zozname voličov hlásenia o trvalom pobyte v cu- tie odmietne podpísať, predseda davku o voľbu do prenosnej vo-
a predloží občiansky preukaz, dzine. Vzor čestného vyhlásenia okrskovej volebnej komisie po- lebnej schránky nahlásiť do 15.
„„ volič, ktorý sa dostaví do vo- je zverejnený na webovom sídle znamená túto skutočnosť v zo- marca 2019, ak sa uskutoční 2.
lebnej miestnosti s hlasovacím ministerstva vnútra. Zápis do zo- zname voličov. kolo volieb do 29.marca 2019
preukazom (okrsková volebná znamu voličov okrsková voleb- na Mestskom úrade v Trenčíne
komisia ho dopíše po predložení ná komisia zaznamená v jeho „„ SVOJHO KANDIDÁTA v úradných hodinách, č. t.6504
občianskeho preukazu do zozna- slovenskom cestovnom doklade ZNAČÍME KRÚŽKOM 244 a počas volieb (16. mar-
mu voličov) a čestné vyhlásenie o trvalom po- ca 2019, resp. 30. marca 2019)
„„ volič, ktorý sa dostaví do vo- byte v cudzine pripojí k zoznamu Každý volič sa musí pred hla- na Mestskom úrade v Trenčíne,
lebnej miestnosti podľa miesta voličov. sovaním odobrať do osobitné- č.t.6504 309 alebo príslušnej
trvalého pobytu a nie je zapísa- ho priestoru určeného na úpra- okrskovej volebnej komisii.
ný v zozname voličov (takéhoto „„ NEZABUDNITE vu hlasovacích lístkov, inak mu
voliča dopisuje okrsková voleb- NA PREUKAZ okrsková volebná komisia hlaso- „„ HLASOVACÍ PREUKAZ
ná komisia do zoznamu voličov TOTOŽNOSTI vanie neumožní. Na hlasovacom VYDÁ MESTO
na základe predloženého občian- lístku zakrúžkuje poradové číslo
skeho preukazu) Volič hlasuje v poradí, len jedného kandidáta. V osobit- Voličovi, ktorý nebude môcť
„„ volič, ktorý sa v deň kona- v akom sa dostavil do voleb- nom priestore určenom na úpra- voliť vo volebnom okrsku, v kto-
nia volieb dostaví do volebnej nej miestnosti. Každý hlasuje vu hlasovacích lístkov vloží volič rého zozname voličov je zapísa-
miestnosti podľa miesta trvalé- osobne, zastúpenie inou osobou do obálky hlasovací lístok pre ný, vydá mesto na jeho žiadosť
ho pobytu s rozhodnutím súdu nie je prípustné. Po príchode voľbu prezidenta. Volič hlasuje hlasovací preukaz a zo zozna-
tak, že po opustení osobitného mu voličov ho vyčiarkne s po-
priestoru určeného na úpravu známkou o vydaní hlasovacie-
Kandidáti na prezidenta SR (16. marca 2019)
hlasovacích lístkov vloží obálku ho preukazu. Hlasovací preukaz
do volebnej schránky. oprávňuje na zápis do zozna-
1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky, Šamorín mu voličov v ktoromkoľvek vo-
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok „„ ZA PLENTU NEMÔŽE lebnom okrsku. Volič môže po-
3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava ÍSŤ S VOLIČOM žiadať o vydanie hlasovacieho
4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu ČLEN KOMISIE preukazu osobne alebo pros-
Slovenskej republiky, Bratislava tredníctvom osoby splnomoc-
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský Volič, ktorý nemôže sám nenej žiadateľom najneskôr 15.
pedagóg, Galanta upraviť hlasovací lístok pre 3. 2019 do 14.00 h a pre druhé
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady zdravotné postihnutie alebo pre- kolo volieb najneskôr 29. 3.
Slovenskej republiky, Banská Bystrica to, že nemôže čítať alebo písať 2019 do 14.00 h. Všetky žiados-
7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady a oznámi pred hlasovaním túto ti o vydanie hlasovacieho preu-
Slovenskej republiky, Bratislava skutočnosť okrskovej volebnej kazu musia obsahovať zákonom
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej komisii, má právo vziať so sebou predpísané náležitosti. Volič,
strany, Vrakúň do priestoru určeného na úpra- ktorému bol vydaný hlasovací
9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava vu hlasovacích lístkov inú spô- preukaz, môže voliť aj vo voleb-
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava sobilú osobu, aby podľa jeho nej miestnosti príslušnej pod-
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej pokynov a zákona upravila hla- ľa miesta jeho trvalého pobytu,
komisie pre energetickú úniu, Bratislava sovací lístok a vložila do obálky. avšak len s hlasovacím preuka-
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra Takouto osobou nemôže byť člen zom. Hlasovací preukaz je plat-
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, okrskovej volebnej komisie. ný len pre ten deň konania vo-
Bratislava lieb, ktorého dátum je na ňom
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, „„ HLASOVANIE MIMO uvedený a len spolu s občian-
Bratislava VOLEBNEJ MIESTNOSTI skym preukazom.
 PRIPRAVILA IVETA PLEŠOVÁ,
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg,
Bratislava Zo závažných, najmä zdra- ŠPECIALISTA PRE LEGISLATIVU,
votných dôvodov, môže volič ÚTVAR PRÁVNY
26. február 2019 spektrum INFO | 9

Sú lepší ako slovenský priemer Poslanci v školských radách


V celoslovenskom testovaní z matematiky dosiahli Mesto Trenčín ako zriaďovateľ základných a mater-
trenčianski piataci 67,68 a zo slovenčiny 65,41-percent- ských škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného
nú úspešnosť. času, deleguje svojich zástupcov do rád škôl a školských
zariadení.
Do testovania žiakov 5. roč- je slovenský priemer. V počte
níka základných škôl sa v no- bodov presiahli priemer Slo- „„ V školských radách ZŠ budú Struhárová a P. Bobošík, MŠ,
vembri 2018 na Slovensku za- venska o 2,1 jeho hodnoty. počas funkčného obdobia 2019 28. októbra – R. Ščepko a E.
pojilo celkovo 46360 žiakov V rámci základných škôl – 2022 pôsobiť: ZŠ, Dlhé Hony Struhárová, MŠ, Soblahov-
v 1487 školách. V ôsmich tren- patriacich pod zriaďovateľskú – Pavol Bobošík, Šimon Žďár- ská 22 – M. Moško, R. Medal,
čianskych ZŠ v zriaďovateľ- pôsobnosť Mesta Trenčín naj- ský, Richard Ščepko, Richard MŠ, J. Halašu – M. Machová
skej pôsobnosti Mesta Trenčín lepšie v matematike obstáli pia- Medal, ZŠ, Bezručova – Eva a L. Ronec, MŠ, Šafárikova –
sa testovania zúčastnilo 467 taci zo ZŠ na Kubranskej ulici, Struhárová, Š. Žďárský, Michal S. Harcek a P. Hošták, MŠ, K.
piatakov. v slovenskom jazyku a literatúre Moško, R. Medal, ZŠ, L. No- Šmidkeho – P. Žák a S. Har-
V matematike naši žiaci sa najviac darilo žiakom zo ZŠ vomeského – Patrik Žák, Ján cek, MŠ, Švermova – M. Mi-
dosiahli úspešnosť 67,68 per- na Bezručovej. Blahoželáme! Forgáč, Dominik Gabriel, Má- čega a K. Bystrický, MŠ, M.
centa, čo je v porovnaní s celo- Testovanie žiakov 5. roční- ria Machová, ZŠ, Východná Turkovej – M. Petrík a L. Ma-
slovenským výsledkom o 8,38 ka ZŠ organizačne, metodicky – Peter Hošták, M. Machová, tejka, MŠ, Považská – M. Pet-
percenta lepšie. Získali v prie- a odborne zabezpečuje Národ- Lukáš Ronec, Svorad Harcek, rík a M. Trepáč, MŠ, Opatov-
mere 20,3 bodu, čo je o 2,5 viac ný ústav certifikovaných mera- ZŠ, Hodžova – Martin Smolka, ská – L. Matejka a M. Mičega,
ako priemer v rámci SR. ní vzdelávania (NÚCEM). Cie- Kamil Bystrický, Martin Petrík, MŠ, Kubranská – M. Baco
V teste zo slovenského jazy- ľom je monitorovanie úrovne Miloš Mičega, ZŠ, Kubranská a M. Smolka, MŠ, Niva – M.
ka a literatúry dosiahli Trenča- ich vedomostí a zručností pri – Miloslav Baco, M. Petrík, La- Baco a M. Petrík, MŠ, Pri par-
nia 65,41-percentnú úspešnosť, vstupe na 2. stupeň ZŠ. dislav Matejka, Martin Trepáč, ku – T. Vaňo a J. Štilicha, MŠ,
čo je o 7,01 percenta lepšie ako (RED) ZŠ, Potočná – M. Baco, M. Na dolinách – T. Vaňo a M. Me-
Smolka, ZŠ, Veľkomoravská ravý, MŠ, Medňanského – M.
– Tomáš Vaňo, Marcel Meravý, Barčák a J. Štilicha.
Trenčianski učitelia oslávili polrok Martin Barčák, Juraj Štilicha,
ZŠ, Na dolinách – T. Vaňo, M.
„„ V školskej rade ZUŠ K. Pá-
divého – E. Struhárová, D.
Už 11-tykrát sa stretli Meravý, M. Barčák, J. Štilicha. Gabriel, K. Bystrický a Mar-
učitelia a zamestnanci škôl, „„ V školských radách MŠ: MŠ, tin Barčák. V rade CVČ –
aby si pri príležitosti školské- Legionárska – Š. Žďárský a R. P. Hošták, J. Štilicha, M. Trepáč
ho polroku 30. 1. 2019 zme- Ščepko, MŠ, Stromová – E. a R. Medal.
rali svoje sily v tradičnom
bowlingovom turnaji. Medzi
mužmi si prvenstvo vybojo- „„ POĎAKOVANIE
val dlhoročný pedagóg a or-
ganizátor turnaja Jaromír Útvar školstva Mestského
Felgr zo ZŠ, Kubranská. Zo úradu Trenčín vyslovuje poďa-
žien sa na stupeň víťazov po- kovanie Rotary klubu Trenčín
stavila nová šampiónka, uči- blahoželáme a všetkým účastní- za darovanie 20 elektronických
teľka Naďa Oravcová zo ZŠ, kom turnaja ďakujeme za účasť, mikroskopov základným ško-
Dlhé Hony a v kategórii mix si tešíme sa opäť o rok. lám v zriaďovateľskej pôsob-
prvenstvo vybojovali N. Orav- nosti Mesta Trenčín. S týmito
cová s Michalom Galkom, oba- TEXT A FOTO: EVA MAREKOVÁ, pomôckami budú deti praco-
ja zo ZŠ, Dlhé Hony. Víťazom ZŠ, KUBRANSKÁ vať v školských kluboch detí.
Určite prispejú nielen k zmys-
luplnému využívaniu voľného
NOVINKY ZO ŠKÔL času, ale aj k upevňovaniu ve-
domostí a rozvoju technických
„„ Žiaci 6. C a 7.C triedy ZŠ, L. ZŠ, Dlhé Hony vyhrala kraj- zručností žiakov.
Novomeského sa stali 25. – 26. ské kolo olympiády v anglic-
1. 2019 víťazmi Halovej sezóny kom jazyku a 27. 3. 2019 bude
mládeže SFZ. Blahoželáme! reprezentovať náš kraj na celo-
slovenskom kole v Bratislave. TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ
Blahoželáme! 3. 4. - 4. 4. 2019
„„ V celoslovenskej súťaži mla- výstavisko Expo Center, a.s.
dých chemikov „Objavuje- 14. ročník
me čaro chémie“ obsadila 1. 2. Medzinárodnej
Organizátor:
súťažnej prehliadky
2019 tretie miesto v kategórii Stredná odborná škola
Pod Sokolicami 14 robotov
9. ročník ZŠ a kvarta gymnázií Trenčín

s osemročným štúdiom, Tereza


Šicková z IX. C triedy ZŠ, Dlhé
www.sostn.sk
„„ V krajskom kole olympiády Hony. Blahoželáme! sostn@sostn.sk
032 7432730
v anglickom jazyku vyhral 1. „„ ZUŠ K. Pádivého vyhlásila
miesto a postup do celosloven- pre žiakov základných umelec- Téma: EKOROBOTIKA + INDUSTRY 4.0
ského kola žiak 7. A triedy ZŠ, kých škôl XVI. ročník speváckej
Bezručova, Kristián Filimpo- súťaže Pieseň Lýdie Fajtovej.
cher. Blahoželáme!  Uzávierka prihlášok do súťaže
„„ Júlia Bystrická z 9. C triedy je 23. apríla 2019.
10 | INFO čisté mesto číslo 3 | ročník XXI

V marci sa začne Jarné upratovanie 2019


Harmonogram jarného upratovania 2019
Potrvá počas ôsmich sobôt. Začne sa 23. marca na sídlis- kontajnera. Pri porušení hrozí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
ku Juh. pokuta do 1 500 €. Na discipli- Pneumatiky podľa zákona
novanosť pri ukladaní odpadu o odpadoch nie sú súčasťou ko-
Dva veľkoobjemové kontaj- slúžiť na iný odpad, okrem drob- budú dohliadať pracovníci Ma- munálnych odpadov, a preto ich
Mesto
nery Trenčín
(VOK) prostredníctvom
budú spoločnosti
na stanoviš- ného Marius
stavebného Peder-
odpadu. Prosí-
kontajnerov (VOK). Jeden z nich
rius Pedersen, a. s., a Mestskej
kontajner určený, je prísne za-
počas upratovania nie je mož-
sen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykoná bude slúžiť výhradne na odklada- kázané! Prosíme o disciplinova-
tiach pristavené podľa harmo- me o disciplinované dodržiava- polície.
nie biologicky rozložiteľného od- né dodržiavanie
né zbierať. Bezplatne ich mô-
účelu kontajne-
na území mesta
Každý počas 8 sobôt v nie
mesiacoch marec, apríl a máj Do VOK
nogramu.
2019 jarné
z kontajnerov
upratovanie.
účelu kontajnerov. padu (konáre,neukladajte elek-
odpad zo záhrad, žete PRÍSNE
rov. odovzdať SAu distribútorov
ZAKAZUJE
bude mať svoj vyhradený účel. Hádzať akýkoľvek iný od- troodpad, vyradené batérie
trávnikov a pod.), druhý na od- a v pneuservisoch.
vykladať odpad po odvezení
Do jedného
Obraciamemôžete sa naodkladať
obča- pad ako ten,
ukladania na ktorý
biologicky je kon-
rozložiteľ- a akumulátory,
kladanie iného žiarivky,
odpadu, železný
okrem Celý harmonogram
kontajnera. Pri porušenínájde-
hrozí
biologicky
nov, aby túto rozložiteľný odpad tajner
možnosť využili určený,
ného odpadu je
na skládku, prísne
zber šrot ani iné
drobného nebezpečné
stavebného odpa-
odpadu. te od 15.
pokuta domarca 2019 na www.
1 500 €.
(konáre,
a prispeli odpad zo záhrad,
tak k čistote mesta.tráv-
Na- zakázané.
odpadu saTiež sa uskutočňovať
bude prísne zaka- dy. Môžete
Hádzať ich
do vyložiť ku kontaj-
VOK akýkoľvek trencin.sk
VOK budú v časti umiestňované
Pre občanov
nikov), druhý
koľko podľa kontajner
zákona bude zuje
platí zákaz do 2vykladať
rôznychodpad po odvezení
veľkoobjemových nerom,
iný odpadodkiaľ
ako odvoz
ten, nazabezpečí
ktorý je – Odpady.
podľa harmonogramu:
Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.
– Východná (pri vchode 9C – blízko školy) – Lavičková (pri domove dôchodcov)
SOBOTA – M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795) – Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
– Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc) – Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
23. 3. – Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku) – Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
2019 – Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ) – J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)
– Halalovka (pri bytovke 24)
– Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1) – Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)
SOBOTA – 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony) – Bezručova (pri dele)
– Beckovská (na rázcestí s Ul. 28. októbra) – Pod Juhom (oproti č. 12)
30. 3. – Družstevná (koniec ulice, pred domom č. 1) – Soblahovská (bytovka pri Leoni)
2019 – S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice) – Partizánska (pri cintoríne)
– Soblahovská (pri bytových domoch 1104 – 1105) – Partizánska (okolo domu č. 73)
– Pod Komárky (námestie) – Stromová (pred MŠ)
SOBOTA – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934) – Karpatská – Puškinova (v križovatke)
– J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo) – Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)
6. 4. – Záhumenská (autobusová zastávka – OTOČ) – Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
2019 – Električná (za autobus. zast. pri smetných nádobách) – Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)
– Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom 13 a 15)
– Žabinská (oproti domu č. 34) – Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)
SOBOTA – Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
– Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
ZBER STARÝCH
Trenčín sa pripojí


Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
Kožušnícka (oproti RD č. 40)
13. 4. – Školská (oproti RD č. 50) Hlavná (pri kaplnke)
k Hodine Zeme 2019

ELEKTROSPOTREBIČOV
2019 – Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182) – Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)
– Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)
V sobotu 23. marca 2019 organizuje Mesto
– Okružná Tento–rok bude(oproti
Majerská Hodina Zeme v sobotu 30. marca 2019.
Trenčín v spolupráci so(RD č. 37/V.672)
Združením výrobcov elekt- RD č. 9)
SOBOTA – Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána) V čase– Kasárenská (križovatka smer v Trenčíne
od 20.30 do 21.30 bude do Stavív) vypnuté osvet-
rospotrebičov pre recykláciu a organizáciou
–E-cycling,
27. 4. s.–r.Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD 100/A) lenie –Mestskej
Orechové veže, Mestského úradu, synagógy, farské-
kaplnka (zákruta – zrkadlo)
o. bezplatný odvoz starých
– Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4) ho a piaristického kostola.
– Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
2019
spotrebičov z domácností.
– Pri parku (pošta – KD) – Súhrady – Široká
Ako nač.to? Mesto Trenčín sa tak symbo- ton uhlíka menej ako výroba
SOBOTA – M. Turkovej (bytovka 36 – oproti škôlke) – Pod čerešňami (pri RD č. 1)
– Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)
lickým–zhasnutím svetiel pripojí auta. Na mieste jedného auta za-
Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
Zatelefonujte na MsÚ na 032/650 44 18 alebo napíšte na
– Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
viera.gugova@trencin.sk:
k najväčšej
– Považská (bytovkakampa-
celosvetovej parkuje
1708, oproti až 10
garážam 99 –bicyklov.
101)
4.Typ
1. 5. a počet spotrebičov, ktoré
– Kpt. Nálepku (pri dome 1675) potrebujete odviezť. ni zameranej na zvýšenie pove- „ „ Neobjednám
– Hodžova (bezbarierová bytovka –vedľa tel. búdky) si jedlo v jed-
2019
2. Vaše meno, priezvisko,
– Holubyho presnú
nám. adresu
(oproti RDbydliska
1692) a tel. kontakt. domia–verejnosti
Hurbanova v oblasti
(oproti klima-
byt. domunorazovom obale. Jednorazo-
č. 54 – pri garážach)
tických zmien. vé plastové obaly sa hromadia
V sobotu 23.–marca
SOBOTA Potočná2019 (v blízkosti
bude z vašej adresydomunahlásený
č. 50 – 58) elektroodpad odveze- – Mlynská (začiatok ul.)
Kampaň zhasnutím svetla na skládkach, alebo priamo v prí-
ný. Vyložte ho– Horeblatie (oproti domu
vo vchode bytového domu alebo č. 617)za bránou rodinného domu – Opatovská (okolo č. 90 – 95)
už o 9.00 h ráno v deň zberu, nie(detsképrosím na ulicu. Zároveň je potrebné,
na 60 minút vytvára symboliku rode. Existuje však široká ponu-
– Clementisova ihrisko – nádoba na sklo č.aby ste
18907) – Sibírska (bytovka 12/696)
11. 5.
v priebehu dňa až po odvoz
– Žilinská umožnili
(stojisko nádob vstupoproti
do týchtozber.priestorov.
surovinám) Z  časových spoločnej zodpovednosti za bu- ka kompostovateľných riadov.
– Niva (pri plote MŠ)
2019
dôvodov nevynášame
– Odbojárov elektroodpad
(oproti RD z bytov,21 – 23)pivníc a povál. Odvezieme
dúcnosť našej planéty a vyzýva Podporím predajcu, ktorý ich po-
– Potočná (v blízkosti domu č. 139)
veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj malé spotrebiče (vy- ľudí, aby si uvedomili, že k zlep- užíva vo svojej prevádzke alebo
– Kukučínova
sávače, žehličky, kávovary, fény),– horná
ktoré tiežčasťnepatria
pod Brezinou
do bežného (nádoba
kontajnera. na sklo – Kubranská
šeniu môže prispieť–každý
Pred poľom
z nás. (prisi prinesiem
byt. dome č. vlastný
374 – 375)
obal.
SOBOTA
POZOR! Vaše údaje č.18246
môžete– zákruta)
nahlasovať do 20. marca 2019. Telefonicky počas – Kubrica – námestie (otoč autobusu)
Vo svojom každodennom ži- „„ Odmietnem reklamné pred-
úradných hodín – PredMsÚ,poľom
e-mailom (oproti garážam
kedykoľvek na rázcestí
do tohto termínu. za domom č. 11) – Kubranská
vote môžeme (pritaké
urobiť Kyselke)
zme- mety, ktoré nepotrebujem. Koľ-
18.Trenčín
Mesto – K výstavisku
5. informuje, (pri SOŠ)
že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVI- – Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
DOM – Združenie –výrobcov elektrospotrebičov preč.recykláciu a organizácie E-cycling, s. r. o., a to len za účelom ny, ktoré pomôžu našej planéte. ko reklamných pier, hrnčekov
2019 mobilnéhoPod
vykonania
Sokolice (pri
zberu elektroodpadu.
17/514) – Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)
Hodina Zeme 2019 na svojej a iných reklamných predmetov
– Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri tel. búdke)
stránke hodinazeme.svetelne- máš doma ty? Povedz „nie“ ve-
Upozornenie: Z dôvodu investičných akcií sa jednotlivé stanovištia môžu meniť v závislosti od stavebných prác.
znecistenie.sk Aktuálne
ponúka informácieciam,
niekoľko budú uverejňované na www.trencin.sk
ktoré nepotrebuješ. Upred-
KONCERTUJÚ PO CELOM SVETE
Do VOK nie je možné ukladať počas upratovania nie je mož- záväzného nariadenia č. 7/2016 novanosť pri ukladaní odpa-
sľubov, ale môžeme si vymyslieť nostni elektronickú reklamu.
aj vlastný. Niekoľko príkladov: „„ Nebudem plytvať jedlom. Ne-
elektroodpad, vyradené batérie né odovzdávať. Občania ich o nakladaní s komunálnymi od- du budú dohliadať pracovníci
Prvý jarný deň budú môcť Trenčania osláviť spoločne so skupinou hu- „„ Budem chodiť do práce na bi- vyhadzuj peniaze spolu s nezje-
a akumulátory, žiarivky, železný môžu odovzdať bezplatne v rám- padmi a drobnými stavebnými Marius Pe-
dobníčok Agnikana’s group z neďalekého Zlína. Po koncertoch v USA, cykli. Ušetrím na cestovnom, deným jedlom! Každý Európan
šrot ani iné nebezpečné odpady. ci siete distribútorov a pneu- odpadmi na území mesta Tren- dersen, a.
Brazílii, Nemecku a Nórsku sa predstavia v galérii Vážka 21. 3. o 18.15 budem krajší, šťastnejší, rých- za rok vyhodí 95 – 115 kg jed-
Môžete ich vyložiť ku kontaj- servisov. Aj počas upratovania čín, ktoré je uverejnené na www. s., a Mest-
hodine. Po ich koncerte pripravili organizátori pre záujemcov 6-týždňo- lejší a väčší kamarát so Zemou. la. Šetri planétu aj svoju peňa-
nerom, odkiaľ odvoz zabezpe- sú otvorené tri zberné dvory trencin.sk . Prosíme ob- skej polí-
vý kurz meditácie, ktorý je rovnako ako koncert bezplatný. (V. K.) Výroba bicykla si vyžaduje o 6,2 ženku. (E. M.)
čí spoločnosť Marius Pedersen, – na Zlatovskej, na Soblahov- čanov, aby do kontajnerov cie.
a. s. Pneumatiky podľa zákona skej a na ulici K zábraniu. Tu ukladali len určené odpady
o odpadoch nie sú súčasťou ko- je možné odovzdať druhy odpa- a nevykladali odpad po odve-
harm
26. február 2019 spektrum INFO | 11

TRENČIANSKI SENIORI Seniori plesali v Trenčíne


MEDZI OCENENÝMI
Združenia kresťanských seniorov
Slovenska. Oceňovanie seniorov,
ktorí sú zdrojom múdrosti a skú-
seností a tiež príkladom pre spo-
ločnosť, organizuje Fórum pre
pomoc starším. To ocenilo i 90
– ročného rodáka z Kubrej, Jána
Zacharu. Blahoželáme!
„„ Za vynikajúce výsledky a obe-
tavú prácu pre slovenských se-
niorov odovzdal minister prá-
Mária Majerechová ce, sociálnych vecí a rodiny, Ján
Richter ďakovný list dvanástim
seniorom. Medzi nimi aj jednej
„„ Titul Senior roka 2018 odo- zo zakladateliek Klubu kresťan-
vzdali 4. februára 2019 na Boj- ských seniorov Slovenska v Tren-
nickom zámku 18 aktívnym se- číne a terajšej predsedníčke Dari-
niorom na základe nominácie ne Tinkovej. Klub s 295 členmi sa
z regiónov Slovenska. Seniorkou radí medzi najväčšie a najaktív- Seniori z celého Trenčian- Adriánom Ohrádkom. Štvrtý
roka 2018 sa stala aj Mária Maje- nejšie v rámci celého Slovenska. skeho kraja sa zabávali 2. feb- ples seniorov, ktorý s podporou
rechová, zapisovateľka, kronikár- Blahoželáme! ruára 2019 v Posádkovom klube Mesta Trenčín, TSK a ďalších
ka a členka výboru Klubu Trenčín FOTO: MYHORNANITRA.SME.SK spolu s Gizkou Oňovou, Miro- sponzorov zorganizovalo Ob-
slavom Švábom, skupinou Tri- čianske združenie Trenčania pre
ton, folklórnym súborom Senior Trenčín a Krajská organizácia
Všetko najlepšie Vršatec, tanečnou skupinou
Campanillas a veselým klaunom
JDS, si nedalo ujsť 320 účastní-
kov. (RED) FOTO: ARCHÍV OZ

CENTRUM SENIOROV NA OSVIENČIMSKEJ ULICI


(PO – ŠTV 9.00. – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV,
noviny a časopisy (SME, Život, Slovenka), spoločenské hry, PC, internet, hudobné
kurzy: flauta, gitara, mandolína.
4. – 29. 3. 2019 Elena Volníková – výstava vyšívaných obrazov
Pravidelná činnosť
Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT a PIA
10.00 – 11.00, Stolný tenis UT a ŠT 12.00 – 16.00, STR 13.00 – 15.00,
Igor Mosný Juraj Krajčo PIA 11.00 – 14.00, Brušné tance STR 10.00 – 11.00, Keramika klub
ŠT 10.00 – 12.00 a 14.30 – 16.30, Diabetes konzultácie STR 15.00 –
Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov prijal 14. februára 17.00, Kartové hry UT a ŠT 14.00 – 17.00, Spevácka skupina Siho-
2019 primátor mesta, Richard Rybníček, vo svojej kancelárii aka- tiar PO 10.00 – 12.00, Výbor JDS 27 párny týždeň UT od 10.00, JDS
demického sochára, Igora Mosného, a reštaurátora, Juraja Krajča. 05 nepárny týždeň UT 14.00 – 16.00, Skleróza multiplex – klub TN
Obom umelcom želáme veľa zdravia a tvorivej inšpirácie. posledný ŠT v mesiaci 15.00 – 17.00.
Prevádzkovateľom Centra seniorov je Útvar sociálnych vecí MsÚ Trenčín.
Kontakt: centrum.seniorov@trencin.sk, v pracovných dňoch počas
otváracích hodín centra 0901 714 266.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA


KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
4. 3. Fašiangové posedenie s kultúrnym programom
a tombolou.
11. 3. Doc. PhD. Ivan Mrva – Vznik Slovenskej republiky.
18. 3. MUDr. Jozef Jakuš – Počujete dobre? Poruchy sluchu
u seniorov.
25. 3. Mgr. Mária Kubelová – Ypsilon je náš!
Iné akcie:
Manželov Evu a Dušana Paškovcov prijal primátor pri príleži-
5. 3. – Fašiangový bowlingový turnaj
tosti výročia úspešného Tanečného klubu Dukla, ktorý v Trenčíne
15. 3. – Vystúpenie folklórnych skupín v Trenč. Tepliciach
vedú už 50 rokov. Za ten čas vychovali desiatky tanečných majstrov
29. 3. – Mlynárkin pytač – činohra – DJP TT
Slovenska. Blahoželáme!
12 | INFO otázky a odpovede číslo 3 | ročník XXI

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


„„ Žiadam mesto, aby začalo obdobie. Po začatí prác bude- schvaľovací orgán o zmenu tech- Ivana Latkóczyová, kancelária
konať vo veci detského ihris- me prednostne riešiť aj toto nického riešenia úpravy povrchu prednostu:
ka na Beckovskej ulici. Viem, schodisko. spojovacej chodby. Táto rekon- Žiadosť o nenávratný fi-
že ihrisko nie je majetkom štrukcia bola totiž financovaná nančný príspevok mesto poda-
mesta, no pozemok mestu „„ Chcel by som sa informo- zo zdrojov EÚ a všetky zmeny je lo v septembri 2017, následne
patrí. Na ihrisku sú zničené vať, či sa v blízkej budúcnosti potrebné riešiť v spolupráci so nám bolo doručené Rozhodnu-
takmer všetky hracie prvky náhodou nemá budovať nejaký schvaľovacím orgánom – minis- tie o schválení. Od 10. 1. 2018
a najnovšie sú tu na viacerých obchodný dom (shoping) v cen- terstvom. Je to pomerne zdĺha- je účinná zmluva medzi Mestom
miestach porozbíjané sklené tre Trenčína, prípadne mimo. vý proces. Naša požiadavka bola Trenčín a Ministerstvom pôdo-
fľaše. Ak s majiteľom ihriska Vraj na Bratislavskej ulici by sa schválená. A tak sa dlažba de- hospodárstva a rozvoja vidieka
neviete dohodnúť nápravu, niečo malo stavať? JÁN montovala, upravili sa spodné SR. Momentálne prebieha pro-
konajte, prosím, cez SOI. Ih- Iveta Kubišová, vedúca útva- vrstvy a pokladalo sa linoleum. ces verejného obstarávania, stá-
risko je pre deti veľmi nebez- ru stavebného a životného Náklady na túto úpravu spo- le čakáme na Správu z 1. ex ante
pečné!ZUZANA prostredia: jovacej chodby znáša v plnom kontroly (kontrola pred vyhláse-
Mária Michalíková, útvar V minulom roku bolo v lo- rozsahu realizátor rekonštrukcie ním VO) z Riadiaceho orgánu.
právny: kalite pri kruhovom objazde Br- materskej školy. Nemá to žiadny
V uvedenej veci nás už viac- nianska – Bratislavská vydané dopad na rozpočet Mesta. „„ Kedy bude kompletne ho-
krát občania upozorňovali na to, územné rozhodnutie pre stavbu tový celý chodník do Nozdrko-
že ihrisko je v nevyhovujúcom obchodného domu Lidl. Staveb- „„ Z akého dôvodu, resp. viec? Ten terajší chodník kon-
stave. Ide najmä o poškodenia ník zatiaľ o stavebné povolenie na žiadosť čiu bola vytvorená čí pod novým mostom a tých
hracích prvkov, pričom môže nepožiadal. Stavebný úrad žiad- v časti Záblatie dopravná zóna nových 161 m² sa vybudovalo
dôjsť k zraneniu osôb. Mesto nu inú žiadosť pre výstavbu ob- s rýchlostným obmedzením 30 v strede pozdĺž cesty pri čistič-
Trenčín nie je vlastníkom ih- chodného centra neeviduje. km/h?MAREK ke a nespája sa s ním. Človek,
riska a ani pozemku, na kto- Róbert Hartmann, vedúci útva- ktorý ide peši, musí pri plnej
rom je umiestnené, no z oba- „„ Na Opatovskej ulici bola ru mobility: premávke prechádzať cez ces-
vy hroziacich škôd a zranení rekonštruovaná materská Stalo sa tak na základe žia- tu, potom na ten kúsok chod-
podalo ešte 9. novembra 2018 škola. Na spojovacej chodbe dosti obyvateľov, ktorí ju tlmočili níka a zase cez cestu...M.
podnet na vykonanie kontro- bola položená dlažba, ktorá prostredníctvom Výboru mest- Ján Korienek, vedúci útvaru
ly stavu Detského ihriska Bec- veľmi dlho nevydržala. Teraz skej časti Západ. S požiadavkou investícií:
kovská. Podnet bol adresovaný sa pokladá „linoleum“. Aký to sa stotožnili i niektorí poslanci V roku 2018 sa realizovala
Slovenskej obchodnej inšpekcii. malo význam – najprv nekva- za mestskú časť Západ. Za ob- 1. etapa „nozdrkovského“ chod-
litne urobená dlažba a teraz medzenie sa vyslovili i zástup- níka, na ktorú bolo vydané prá-
„„ Kedy opravíte schody „linoleum“, resp. aký to malo covia SAD Trenčín, podporil voplatné stavebné povolenie.
na Juhu oproti cintorínu? Sú ekonomický význam a dopad a schválil ho aj Okresný doprav- V súčasnosti sa riešia majetko-
v hroznom stave. Čítala som na rozpočet? MILAN B. ný inšpektorát v Trenčíne. vo-právne vysporiadania cu-
správy zo zasadnutia poslan- Miroslav Sádecký, útvar dzích pozemkov pod budúcim
cov na Juhu a žiadny poslanec investícií: „„ Aké sú termíny vybudo- chodníkom 2. etapy od ČOV
tam nespomenul tieto schody. Zmyslom rekonštrukcie tej- vania chýbajúceho chodníka po Nozdrkovce. Po ich vyspo-
 ANNA D. to materske školy bolo zníženie na Kasárenskej ulici v Trenčí- riadaní bude možné ukončiť
Ľubomír Kadlečík, správca energetickej náročnosti jej pre- ne? Posledná informácia sa tý- stavebné konanie. Po správo-
miestnych komunikácií: vádzky. Spojovacia chodba bola kala možného termínu výstav- platnení stavebného povolenia
Oprava schodiska od Sa- jednou z mnohých iných rekon- by na jeseň 2018. Tento termín a vyčlenení potrebných financií
ratovskej ulice pri cintoríne, štrukčných prác v tejto mater- však nebol dodržaný... v mestskom rozpočte, bude mož-
na Ulicu J. Halašu bola pred- skej škole. Rekonštrukcia sa zre- PETER Š. né stavbu zrealizovať.
metom verejného obstarávania alizovala v súlade s projektovou
v októbri minulého roku. Mala dokumentáciou a všetky kroky
sa riešiť oprava tohto schodiska rekonštrukcie boli nastavené „„ ROKOVANIA VMČ
a opravy ďalších úsekov chodní- tak, aby deti mohli užívať ma-
kov zámkových dlažieb na Juhu. terskú školu od školského roka VMČ Stred 11. 3. 2019 o 15.00 v KS Dlhé Hony
Žiaľ, víťaz súťaže – spoločnosť 2018. Po dokončení prác na spo- VMČ Západ 27. 3. 2019 o 14.00 v sobášnej miestnosti MsÚ
MIPE Invest, s.r.o. nesplni- jovacej chodbe sa objavili lokál-
la podmienky súťaže a zmluvu ne nedostatky. Na niektorých VMČ Juh 4. 3. 2019 o 17.30 v ZŠ, Novomeského
sme museli zrušiť. Momentálne miestach začala odskakovať VMČ Sever 14. 3. 2019 o 14.00 v KS Kubrá
sa pripravuje ďalšia súťaž na re- dlažba. Ak by sa práce neukon-
alizácie stavebných prác na dlh- čili, deti by nemohli nastúpiť

KARTA PRE SENIOROV – OPRAVA


šie časové do tejto materskej školy.
Na základe uvedeného
Toto je výb sme sa so všetkými zúčast-
er
otázok a nenými dohodli na nasledu- V januárovom vyda- „„ Kaderníctvo CLIVIA,
odpovedí júcom postupe: dokončiť re- ní INFO bol v zozname po- Gen. M. R. Štefánika 19, Tren-
z rovnomen konštrukciu materskej školy, skytovateľov výhod pre dr- čín – objednávky telefonicky
nej
rubriky na aby do nej mohli deti nastú- žiteľov karty uverejnený na 0903 250 585 – strihanie,
mestskom piť od septembra, dohodnúť nesprávny údaj. Za chybu sa fúkaná alebo natočenie vla-
trencin.sk/o
ao webe. najvhodnejšie technické rie- ospravedlňujeme. sov 10 €, regenerácia vlasov
šenie úpravy chodby, požiadať zdarma.

Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 20. v mesiaci. Ročník XXII. Náklad 24 500 ks. Adresa vydavateľa: INFO,
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová, grafik: Radoslav Jánoš. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Tlač: DOLIS, s. r. o. Distribúcia: Slovenská pošta, a. s. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.
marec 2019

„„ DIVADLO 2. 3. | 18.00 | Klimentoví 23. 3. | 20.00 | Para – Našou


„„ NEDAJTE SI UJSŤ
a Řihákoví krajinou tour
4. 3. | 19.00 | Umenie vraždy KINO HVIEZDA | Koncert. PIANO CLUB Príďte si vypočuť najnovšie
|
2. 3. | 16.00 | Prechádzky
8. 3. | 20.00 | David Koller skladby z posledného albumu, ale aj naj- mestom so sprievodcom:
PIANO CLUB | Najväčšie hity Davida Kollera
väčšie hity slovenskej kapely. Ferdinand Silberstein
v akustickom prevedení. 29. 3. | 20.00 | Zona A 35 rokov – Silvan a jeho stavby
PIANO CLUB | Koncert legendárnej punk-
9. 3. | 20.00 | Nocadeň
PIANO CLUB | Koncert rockovej kapely.
-rockovej skupiny.
10. 3. | 10.00 | Paci Pac Deťom 30. 3. | 20.00 | Turbo
KINO HVIEZDA | Nové vystúpenie s  kape- PIANO CLUB | Koncert českej poprockovej
lou, kde nebudú chýbať obľúbené piesne skupiny.
i vozenie na vláčiku. A príde aj vodník Fer- 31. 3. | 16.00 | Hanička a Murko
KINO HVIEZDA | Komediálny thriller plný
ko, Opica či Slon. KINO HVIEZDA | Pesničkovo-divadelné vy-
zvratov, humoru a  nečakaných situácií. stúpenie pre malé deti. Populárne bábky
Hrajú: Zuzana Fialová, Roman Poláčik, 10. 3. | 18.00 | Ad Libitum
– speváčka Hanička a jej kocúrik Murko –
Jana Kovalčíková, Gregor Hološka. Budapest vyrážajú na svoje jarné koncertné turné.
KONCERTNÁ SÁLA ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Kon-
22. 3. | 18.30 | Agatha Christie:
cert komorného súboru. András Tallián
A tak nezostal žiaden
KINO HVIEZDA | Desať ľudí a jeden rafino-
(husle), Peter Kazán (klarinet), Ibolya „„ VÝSTAVY KIC | Známy slovenský architekt židov-
ského pôvodu Ferdinand Silberstein
Nagy (violončelo), Eszter Beáta Gincsai
vaný vrah ukrývajúci sa na ostrove, z kto- (klavír). do 3. 3. | Party v 21. storočí – Silvan, ktorý významne ovplyvnil
rého niet úniku. GALÉRIA VÁŽKA | Limitovaná kolekcia ob- vzhľad mesta Trenčín v  priebehu 30.
15. 3. | 19.00 | Čechomor a Arzén razov takmer zaniknutých slovenských rokov 20. storočia, je autorom viace-
24. 3. | 18.30 |
Manželstvo
tour 2019 párt. Dni s  autormi: 2. a  3. marca v  čase rých funcionalistických stavieb. Kvôli
v kocke (Komédia o čase) PIANO CLUB | Koncert oslavujúci 30. výro-
KINO HVIEZDA Nová komédia L. Baláka
| od 11.00 do 17.00. emigrácii sa o  jedinečnosti jeho diel
čie kapely Čechomor so slovenskou kape- mohlo hovoriť až po roku 1989. Prečo
o večnom súboji mužov a žien, v ktorej vy- lou Arzén, ktorá je na scéne už 35 rokov. do 12. 3. | Fotovidenia
stúpia O. Navrátil a Z. Kronerová. MESTSKÁ VEŽA | Autorská výstava fotogra-
mal Silberstein – Silvan osobitný plat
15. 3. | 19.00 | Koncert Romana fií Janky Kollárikovej. u známeho architekta a staviteľa M.M.
25. 3. | 19.00 | Sprostitútky Harminca? Ako sa interpretuje zmene-
KINO HVIEZDA | Komédia s  príchuťou trp-
Buhoveckého
do 15. 3. | Stretnutie – Setkání né priezvisko Silvan?  Ktoré stavby sú
kosti, v ktorej účinkujú Z. Vačková, E. Pod- SAVANNA CAFÉ | Pesničkár z  Banskej Bys-
TSK | 34. družobná výstava výtvarníkov považované za vrchol tvorby Silberste-
zámska a R. Ryníková. trice, skladateľ , gitarista a spevák.
a  fotografov regiónov Trenčín a  Uherské ina – Silvana? Viac sa o tejto osobnosti
29. 3. | 19.00 | Pri kase 21. 3. | 18.00 | Medzinárodné Hradište. dozviete na marcovej prechádzke.
KLUB LÚČ | Autorská komédia P.  Seriša stretnutie školských do 15. 3. | Merina 6. 4. | 16.00 | Prechádzky
z prostredia supermarketov, hypermarke- speváckych zborov Trenčín - NOVÁ VLNA | Výstava diel J. Floreka a J. To- mestom so sprievodcom:
tov, megamarketov a gigamarketov. Zmes Kraków - Ljubljana mana zachytávajúca pohľady na industri-
PIARISTICKÝ KOSTOL | Vstup voľný.
Kaplnka sv. Anny a Kostol
stand-up comedy a pohybového herectva. álny areál Meriny. Notre Dame
30. 3. | 19.00 | The Duchon‘s 21. 3. | 18.15 | Agnikana’s group do 30. 3. | Osudové osmičky
ŠPORTOVÁ HALA Pocta legendárnemu
| GALÉRIA VÁŽKA | Koncert meditačnej hud- Trenčína
slovenskému spevákovi, K. Duchoňovi. by, po  ktorom nasleduje úvodná hodi- TRENČIANSKY HRAD | Výstava približuje
Hudobno-tanečno-divadelná show v réžii na  6-týždňového kurzu meditácie. Vstup históriu Trenčína prostredníctvom osudo-
a choreografii Jána Ďurovčíka. zdarma. vých osmičkových letopočtov.
1. 4. | 18.00 | N. V. Gogoľ: Ženba 22. 3. | 20.00 | Oldies Party do 31. 3. | Fotograf Bazovský
– premiéra s Beatou Dubasovou GMAB | Základom výstavy je pomerne roz-
KINO HVIEZDA Alebo ako oženiť starých
| PIANO CLUB | O skvelú zábavu sa postará DJ siahly súbor negatívov z  Archívu umenia
mládencov. Absolútna klasika svetovej Juro Paška. Slovenskej národnej galérie.
dramatiky a komédie! 22. 3. | 20.00 | Suzi Quatro celoročne | Nová stála
3. 4. | 19.00 | Čudné popoludnie expozícia M. A. Bazovského
Dr. Zvonka Burkeho GMAB | Otvorená pri príležitosti 50. výročia KIC | Neskorobaroková Kaplnka sv.
KINO HVIEZDA Jedna z  najúspešnejších
| založenia Galérie M. A. Bazovského. Anny určená pre obyvateľov Dolného
komédií v moderných dejinách česko-slo- celoročne | Trenčania – staršia mesta, Biskupíc a Nozdrkoviec bola po-
venského divadla. Hrajú: M. Miezga, Z. Ko- stavená iba za 15 mesiacov. Generálnu
nečná, L. Latinák, J. Kemka, R. Jakab. a stredná generácia obnovu kaplnky zabezpečil jej dlho-
GMAB | Výstava diel ďalšej generácie
ročný kurát Jozef Diera. Neorománsky
umelcov celoslovenského významu, ako
„„ KONCERTY aj umelcov pôsobiacich v našom regióne.
kláštorný Kostol Notre Dame pôvodne
patril reholi vincentiek, ktoré sa veno-
1. 3. | 19.00 | Ildikó Kali 1. – 31. 3. | Trenčianski literáti – vali výchove dievčat a  pôsobili v  žup-
SAVANNA CAFÉ | Koncert trnavskej speváč- diel IX nej nemocnici. Čím prispel trenčiansky
ŠPORTOVÁ HALA | Najznámejšia priekop- VKMR JASELSKÁ | Výstavka dokumentov župan, Ján Baptista Ilešházi, ku stavbe
ky a gitaristky. níčka ženského rocku a  glam rocku zahrá z fondu trenčianskej knižnice. Kaplnky sv. Anny? Prečo bola Kapln-
1. 3. | 21.00 | Sima – „Podla po prvýkrát v Trenčíne. ka sv. Anny vyhľadávaným cirkevným
seba“ tour 1. – 31. 3. | Známky
23. 3. | 15.00 | Z našej kuchyne miestom? Ako je spojená rodina Zama-
PIANO CLUB Nová show ku skladbám
| na známkach rovských s Kostolom Notre Dame? Viac
KINO HVIEZDA | Tradičné jarné vystúpenie
z nového albumu Podla seba. POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. sa dozviete na prechádzke.
detského folklórneho súboru Kornička.
2 | KAM kam v trenčíne číslo 3 | ročník XXI

„„ FILM 1. – 31. 3. | Booktour


VKMR | Prezentácia prác žiakov Piaristické-
„„ DETI z materských škôl v Trenčíne a okolí s pod-
titulom „Čo všetko už škôlkari dokážu“.
CINEMAX ho gymnázia J. Braneckého v Trenčíne. pondelok | 9.30 – 10.30 | streda 4. - 8. 3. | 11.00 – 12.00 |
| 9.00 – 10.00 | Folklórny klubík
od 28. 2. | Čo sme komu zase 1. – 31. 3. |
Rozprávky Pavla Prázdninové superkluby
urobili? Dobšinského Drobci VKMR | Tvorivé dielne pre deti počas jar-
Francúzska komédia. Claude a  Marie VKMR |Tematická výstavka kníh pre deti KC AKTIVITY | Pre deti od  2 rokov. Info: ných prázdnin.
Verneuilovi čelia novej kríze. Ich štyri a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa 0904 927 161.
9. 3. | 9.00 | Cykloexkurzia
dcéry a ich manželia sa rozhodli opus- s niečím novým! pondelok | 10.00 – 11.00 | Považím
tiť Francúzsko. Každý z nich má k tomu 1. – 3. 3. | Fishing Show 2019 Hudobníček a Spevuľka ZÁTOKA POKOJA | Cykloexkurzia spojená
dobrý dôvod. Ich rodičia však urobia EXPO CENTER 14. ročník medzinárodnej
| KC AKTIVITY Hudobné aktivity v  kolek-
| s pozorovaním vtáctva. Zraz o 8.40 pri vla-
všetko preto, aby im mladí neodišli výstavy rybárskych potrieb. tíve pre max. 10 detí od  1,5 do  3 rokov. kovej stranici alebo o 9.00 pri Zátoke poko-
niekam na druhý koniec sveta. Info: www.mterapio.sk. ja. Je potrebné sa vopred zaregistrovať na:
1. – 31. 3. | Impresie
od 28. 2. | Colette: Príbeh SAVANNA CAFÉ | Výstava umeleckých diel pondelok | 15.30 – 17.00 | Klub poznavanievtactva.sk. Info: 0911 109 955.
vášne Veroniky Mikulášovej. malých keramikárov 12., 19., 26. 3. | 15.00 – 16.00 |
1. – 31. 3. | Foto klub 2019 KC AKTIVITY Keramický krúžok pre deti
| Spievaná angličtina
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií. a mládež od 5 rokov. Info: 0918 561 320, MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné pre deti
mirka@kcaktivity.sk. od jedného roka. Vedie Martina Raninec.
1. 3. – 30. 4. | „Príbehy drotárov“
TRENČIANSKY HRAD | Výstava súčasného pondelok, streda | 15.45 – 18.15 | 13. 3. | 9.30 | Silvia Havelková:
drotárskeho remesla. Svetlušky, Neonky a Neonity Rozprávky z trávy
KC AKTIVITY | Tanečné skupiny moder- VKMR | Interaktívna beseda škôlkarov so
1. – 22. 3. | Vesmír očami detí
ného tanca pre deti od  3 rokov. Info: spisovateľkou. Počet miest je obmedzený.
0915 101 051. Info: 032/7460715.
pondelok, utorok, štvrtok | 14., 28. 3. | 9.30 – 11.30 |
Životopisná dráma. Škandálny príbeh
nekonvenčnej a  talentovanej ženy, 16.30 – 18.00 | Karate klub Galerkovo
ekonóm GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od  18
ktorej život bol rovnako pikantný ako
romány, ktorými očarila parížsku spo- KC AKTIVITY | Info: Miroslav Duďák, mesiacov do 6 rokov.
ločnosť v prvej polovici 20. storočia. 0911 603 068. 14. 3. | 16.30 | Cyklus
od 7. 3. | Green book utorok | 10.00 | Mami spricht rodičovských diskusií
Americká dráma, komédia. Je inšpiro- Deutsch MC SRDIEČKO – KC STRED | Téma: Budujeme
vaná skutočným príbehom odohráva- MC SRDIEČKO Mamičky sa rozprávajú
| odolnosť dieťaťa – ako zvládať zaťažujúce
júcim sa v 60. rokoch v Amerike. ZUŠ K. PÁDIVÉHO, TRENČÍN | Výstava prác po nemecky a deti sa pri nich hrajú. udalosti v živote dieťaťa.
od 28. 2. | Všetko najhoršie 2 z  regionálneho kola 34. ročníka celoslo- utorok - štvrtok | od 15.00 | 15. 3. | 9.00 | Deň ľudovej
Americká hororová komédia. Môže byť venskej výtvarnej súťaže pre deti a žiakov. rozprávky
Kreatívno-vzdelávacie kurzy
niečo horšie než opakovane prežívaný 4. – 29. 3. | Elena Volníková – VKMR | Nové dobrodružstvá s rozprávkami
pre deti s kockami LEGO® P.  Dobšinského v  spoločnosti krojovaných
narodeninový deň, na  ktorého konci vyšívané obrazy KREATIVO | Malý konštruktér 4 – 5 ro-
vás niekto zabije? Môže! CENTRUM SENIOROV | Výstava.
knihovníčok. Info: 032/7460715.
kov. Veľký inžinier 6 – 11 rokov. Info:
od 7. 3. | Captain Marvel 4. – 29. 3. | Kytice a zátišia www.kreativotn.sk, 0918 883 505. 17. 3. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné
Americký akčný film, ktorý sa odohráva POSÁDKOVÝ KLUB | Výber diel z Depozitára výtvorky
utorok, štvrtok, piatok | 15.30 – GMAB | Víkendové tvorivé stretnutie pre
v 90. rokoch 20. storočia a je tak úplne predmetov kultúrnej hodnoty OS SR.
prvým dobrodružstvom z doteraz nevi- 16.15 | Mental Games deti, ktoré sa chcú zoznámiť s umením.
deného obdobia filmového sveta Mar- 7. 3. – 12. 5. | Lucia Horňáková KC AKTIVITY | Unikátny koncept pohybo-
Černayová: Cesta spásy vých a mentálnych hier pre deti a mládež. 18. 3. | 10.00 | Hľadáme
vel. Film sleduje príbeh o žene, z ktorej stratenú rozprávku
sa stala jedna z  najmocnejších super- GMAB | Autorka vyzýva ľudí #pridajknihu- Info: www.achillesteam.sk, 0905 393 872.
dovystavy, aby vytvorila site specific inšta- VKMR | Čítanie rozprávok v  pobočkách
hrdinek sveta. 12., 19., 26. 3. | 17.00 – 18.00 | na  Hasičskej (v  sekcii literatúry pre deti
láciu z kníh pre priestor Galérie M. A. Ba- Hráme sa a športujeme
od 28. 3. | Dumbo zovského. a  mládež), na  Juhu (KC Aktivity), Dlhých
Hraná adaptácia známeho animova- 5. ZŠ |Spoločné hry rodičov a detí v telo- Honoch a v Kubrej (KC Kubrá).
ného filmu. Majiteľ cirkusu Max Medi- 7. 3. – 14. 4. | Emil Mlynárčik: cvični 5. ZŠ.
Zastavenia 23. 3. | 10.00 – 12.00 | Mental
ci poverí bývalú hviezdu Holta Farriera 13., 20., 27. 3. | 9.00 – 10.00 |
a jeho deti, aby sa starali o novorode- GALÉRIA VÁŽKA | Vernisáž výstavy sa usku- games workshop pre deti
toční 7. 3. 2019 o 17.00. Riekankovo a mládež
ného slona, ktorý je svojimi obrovský- MC SRDIEČKO – KC STRED | Mamička a dieťa
mi ušami na smiech publiku v upada- KC AKTIVITY | Prvá časť workshopu charak-
13. – 31. 3. | Vznik sa pri spoločnej hre učia aj riekanky. terizuje generáciu terajších detí, v druhej
júcom cirkuse. protifašistického odboja
streda | 10.00 | Mommie‘s časti prebiehajú hry. Info: 0905 393 872.
v Trenčíne a československého
English Club 26. 3. | 17.00 | Máme radi
„„ ZÁPASY zahraničného vojska vo MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an- umenie
Francúzsku v roku 1939 glicky a deti sa pri nich hrajú. VKMR | Prezentácia umeleckej činnosti žia-
2. 3. | 8.30 – 15.00 | Turnaj POSÁDKOVÝ KLUB | Otvorenie výstavy 13. kov Súkromnej základnej umeleckej školy
minihádzaná – HK AS 3. o 15.00. streda, štvrtok | 16.00 | piatok |
17.00 | Folklórny súbor drobci
Trenčín.
Trenčín 15. 3. – 14. 4. | Celoslovenské
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka. KC AKTIVITY | Folklórny súbor pre deti od 3 29. 3. | 18.00 | Noc
bienále figurálnej kresby do 6 rokov. Info: 0904 927 161. s Andersenom
2. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC a maľby
Trenčín – Záhorská Bystrica MESTSKÁ VEŽA | Výstava prác žiakov zá- piatok | 10.00 – 11.00 |
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga kladných a  stredných umeleckých škôl Keramické patlámo
juniori, play off – štvrťfinále – 3. zá- na Slovensku. Vernisáž sa uskutoční 15. 3. KC AKTIVITY | Pre deti od  2 rokov
pas. o 17.00. v  sprievode jedného z  rodičov. Info:
17. 3. | 9.00 – 14.00 | AkvaTera mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.
2. 3. | 19.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – LIDO Bratislava 2019 piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga EXPO CENTER | Medzinárodná akvaristicko- na Juhu
muži. -teraristická predajná výstava. KC AKTIVITY | Schôdzky detí a  mláde-
3. 3. | 15.00 | ŠK 1. FBC 22. 3. – 10. 5. | Jiří Tomis že 32. skautského zboru Ale Vivo. Info:
a Vojtech Tichý: Fotografie 0908 683 393.
Trenčín – Záhorská Bystrica VKMR | 19. ročník medzinárodného podu­
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga MC SRDIEČKO – KC STRED | Autorská výstava piatok | 16.30 | Orientálne jatia pre deti. Literárny hosť: Matej Zá-
juniori, play off – štvrťfinále – 4. zá- fotografií. Vernisáž: 22. 3. o 17.00. tance pre deti Habibti mečník. Počet miest je obmedzený, info:
pas. 28. – 29. 3. | Beauty Forum KC AKTIVITY | Pre deti od 4 do 6 rokov. Pred 032/7460715.
9. 3. | 9.00 | HK AS Trenčín – Trenčín prvou návštevou kontaktujte lektorku:
30. 3. | 15.00 – 18.00 | Ide vajce
Dunajská Streda EXPO CENTER | 27. ročník medzinárodného mvolnikova@yahoo.com.
na vandrovku
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ml. dorast. kozmetického veľtrhu. Súčasťou veľtrhu je 1. 3. | 9.00 | Minitalent OC LAUGARICIO | Tvorivé veľkonočné
29. marca aj Svadobná výstava. VKMR | Prehliadka talentov detí
26. február 2019 kam v trenčíne KAM | 3

dielničky pre deti s  vystúpením detských


folklórnych súborov Drobci a Krepček.
6. 3. | 16.30 | Jozef Opatovský:
Pesničky mojej mamy
28. 3. | 16.00 | Trenčín
za povstania Františka II.
„„ ZÁPASY
VKMR | Prezentácia knihy spojená s  be- Rákociho 9. 3. | 11.00 | HK AS Trenčín –
„„ SENIORI sedou, výstavou obrazov a  výšiviek pou-
žitých v knihe. Hosť: deti z Harmonikovej
TRENČIANSKE MÚZEUM | Prednáška docen-
ta Ivana Mrvu, PhD.
Dunajská Streda
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
pondelok | 14.00 – 16.00 | akadémie. rast.
28. 3. | 16.30 | Správa o stave
Cvičenie pre seniorov 9. 3. | 9.00 – 17.00 | Očista 9. 3. | 14.00 | ŠK 1. FBC
Klubová činnosť Jednoty dô- duše
KC AKTIVITY | a harmonizácia pečene Trenčín – Banská Bystrica
chodcov. Info: 0905 982 132. VKMR | Beseda spojená s prezentáciou kni-
a žlčníka ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, 1. liga ženy.
hy rozhovorov Denisy Gura Doričovej psy-
streda | 8.00 | Babi, pošli mi to KC AKTIVITY Intenzívny jednodňový se-
|
9. 3. | 17.00 | ŠK 1. FBC
minár zameraný na  očistu podľa ročného chiatrom Pavlom Černákom.
mejlom Trenčín – Prešov
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
biorytmu. Info: 0907 493 654. ŠPORTOVÁ HALA Florbal, extraliga
„„ KURZY
|
na zvládnutie základov PC. Účasť treba vo- 9. 3. | 15.00 | Cestovateľská muži.
pred nahlásiť na tel. č. 032/770 83 14. prezentácia Evy Šandalovej pondelok | 17.30 – 19.00 | 9. 3. | 17.00 | ŠK 1. FBC
3. 3. | Výlet do Bratislavy Francúzsky jazyk – mierne Trenčín – Prešov
KC AKTIVITY | Odchod vlaku 8.25. Klub JDS pokročilí ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
č. 30. Info: 0905 982 132. KC AKTIVITY Kurzy s Madame Smejkalo-
| muži.
7. 3. | 14.00 | MDŽ – spoločenské vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk. 10. 3. | 8.30 – 12.30 | Turnaj
posedenie pondelok, utorok | 17.00 – 20.00 žiačky – HK AS Trenčín
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen- | Klub keramikárov – dospelí ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná.
ských veteránov. KC AKTIVITY | Info: 0908 211 131. 10. 3. | 9.00 | HK AS Trenčín
11. 3. | 16.00 – 18.00 | Ovládanie „A“ - Martin
utorok | 17.30 – 19.00 |
nových mobilných telefónov ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, žiačky.
KAVIARNIČKA NA CESTE | Prezentácia o Rus- Francúzsky jazyk – pokročilí
KC AKTIVITY Prednáška v  rámci Klu-
|
ku, svetoznámom Petrohrade ale aj magic- 10. 3. | 10.30 | HK AS Trenčín
KC AKTIVITY | Kurzy s Madame Smejkalo-
bovej činnosti Jednoty dôchodcov. kom Bajkale, šamanoch, tatárskej Kazani. „B“ - Martin
Info: 0905 982 132. vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
11. 3. | 16.00 | Hnojenie ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, žiačky.
12., 26. 3. | 9.00 – 11.30 | Ateliér utorok | 19.00 – 20.00 |
a používanie hnojív 10. 3. | 11.30 | HK AS Trenčín
pre seniorov Francúzsky jazyk II. ročník
v jednotlivých obdobiach KC AKTIVITY | Kurzy s Madame Smejkalo- „A“ – HK AS Trenčín „B“
GMAB | Tvorivé dielne. vegetácie vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk. ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná,
13. 3. | 13.30 | Seminár XXXII. POSÁDKOVÝ KLUB Choroby a  škodcovia
|
žiačky.
ročníka akadémie tretieho zemiakov. Prednáša: Ing. Šikunda. utorok | 19.00 | Kurz
havajských tancov pre 10. 3. | 14.00 | ŠK 1. FBC
veku 11. 3. | 17.00 | Február nasucho
MC SRDIEČKO - KC STRED | Účasť je potrebné VKMR | Aký bol pre Vás mesiac bez alko- začiatočníkov Trenčín – Hlohovec
nahlásiť do 12. 3. na tel. č. 032/652 46 42, holu? Príďte sa podeliť o svoje skúsenosti. KC AKTIVITY | Vlnenie bokmi, príjemná ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, regionálna
hudbu a relax. Info: www.anidestudio.sk. liga dorast.
0915 117 463. 13. 3. | 15.30 | Udalosti pred
piatok | 16.30 – 18.30 | 19.00 – 10. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC
14. 3. | 15.00 | Spoločenské začiatkom 2. svetovej vojny
Trenčín – Mútne
stretnutie seniorov v rokoch 1935 – 1939 21.00 | Kurz keramiky a točenie
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, 1. liga, ženy.
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen- POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša npráp. Jozef na kruhu I. a II.
ských veteránov. Korený. KC AKTIVITY | Na  8-týždňovom kurze sa 16. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC
14. 3. | 16.30 | Andrea naučíte viac o práci s hlinou, jej druhoch, Trenčín – 3. zápas play off
14. 3. | 15.30 – 17.30 | Pestovanie ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
byliniek Coddington: Dedičný hriech spracovaní a použití. Info: 0918 561 320.
juniori, play off – semifinále.
KC AKTIVITY | Prednáša Lýdia Šimková. VKMR Beseda so spisovateľkou spojená
|
6. 3. | 17.00 – 20.00 | Klub
Info: 0905 982 132. s prezentáciou jej najnovšieho románu. 17. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC
Patchwork Trenčín
18. 3. | 19.00 | Iracký Kurdistan Trenčín – 4. zápas play off
25. 3. | 16.00 – 18.00 | Prenosy KC AKTIVITY | Stretnutie členov a milovní-
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
fotiek z mobilného telefónu – Medzi horami a ľuďmi kov patchworku. juniori, play off – semifinále.
KC AKTIVITY | Prednáška o prenose fotogra- KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK | P.  Gregor porozprá-
12., 26. 3. | 16.00 – 18.30 | 23. 3. | 8.00 – 16.00 | MY
fií z mobilného telefónu do telefónu alebo va o svojich dobrodružstvách a oblastiach
mimo oficiálnych hraníc Kurdistanu. Večerný ateliér pre dospelých Trenčianske noviny 1. ročník
z telefónu do počítača. Info: 0905 982 132. GMAB | Tvorivý ateliér na rôzne témy, s rôz- ŠPORTOVÁ HALA | Futbalový turnaj.
26. 3. | Vychádzka do Novej 19. 3. | 9.30 | Džínsový denník nymi technikami.
Zuzky Šulajovej 23. 3. | 9.00 | ŠK 1. FBC
Dubnice, na Markovicu 19. 3. | 16.00 – 18.00 | Ateliér+:
KC AKTIVITY Odchod 8.30 autobusom
| VKMR | Beseda študentov s autorkou kníh Trenčín – Topoľčany
pre mládež. Počet miest je obmedzený, Tvoríme podľa maliara M. A. ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, prípravka
z autobusovej stanice. Info: 0905 982 132.
účasť treba vopred nahlásiť: 032/7460715. Bazovského U10.
28. 3. | 14.00 | Stretnutie GMAB | M. A. Bazovský I. – Kresba.  Prvá
19. 3. | 16.30 | Olivia. Čo vás 23. 3. | 10.40 | ŠK 1. FBC
s jubilantmi časť z  cyklu o  spoznaní diel Bazovského
o živote naučí iba dieťa Trenčín – Piešťany
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen- cez vlastnú tvorbu. Vhodné pre dospelých
VKMR | Beseda s autorkou kurzu Dieťa ako ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, prípravka
ských veteránov. zrkadlo – Z. Mihálechovou spojená s pre- i staršie deti. U10.
28. 3. | 15.30 – 17.30 | Diabetes zentáciou jej knihy. 19. 3. | 18.30 – 20.00 | Meditácia 23. 3. | 14.00 | ŠK 1. FBC
melitus 19. 3. | 18.00 – 19.30 | Chuť žiť pre začiatočníkov Trenčín – Partizánske
KC AKTIVITY | Prednáša PhDr.  Mičíková. GALÉRIA VÁŽKA | Diskusia o  poruchách GEMINI CENTRUM | 5-týždňový kurz, ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, prípravka
Info: 0905 982 132. príjmu potravy. Rozhovor s psychiatričkou kde sa naučíte meditovať. Rezervácie: U10.
M. Paulinyovou, nutričnou terapeutkou I. 0944 548 885. 23. 3. | 17.30 | ŠK 1. FBC
„„ PREDNÁŠKY Kachútovou a  študentkou V. Sedilekovou.
Stretnutie série Choices. Vstup voľný. 21. 3. | 17.00 – 20.00 | Intuitívny Trenčín – 3. zápas play off
tanec ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
streda | 15.00 | DIA mapa 21. 3. | 16.00 | Ako zvládať svoje
GEMINI CENTRUM | Rezervácie na  tel. č.: muži, play off – štvrťfinále.
CENTRUM SENIOROV | negatívne emócie a vnímať ich 0944 548 885. 23. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC
5. 3. | 16.00 | Katarína Nádaská: ako súčasť života?
23. 3. | 8.30 – 18.30 | Škola Trenčín – 4. zápas play off
Jarné zvykoslovie v tradičnej VKMR | Ako zvládať hnev, smútok, bolesť,
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
ľudovej kultúre Slovenska závisť, nenávisť? Môžem mať tieto emó- intuície
muži, play off – štvrťfinále.
VKMR | Prednáška etnologičky, historičky, cie? Diskutuje PhDr. I. Červeňovaná.  KC AKTIVITY | Nový koncept alternatívne-
autorky monografie Slovenský rok v ľudo- ho vzdelávania detí a  teenagerov. Info: 31. 3. | 9.00 – 13.30 | Turnaj
21. 3. | 16.00 | Čo by ste mali
vých zvykoch, obradoch a sviatkoch. 0915 850 251. staršie žiačky – HK AS
vedieť o výžive detí?
MC SRDIEČKO – KC STRED | Workshop. Trenčín
6. 3. | 10.00 | Novinky vo svete 28. 3. | 18.15 | Bezplatný kurz
zvukových kníh Vedie Mgr.  Monika Korísteková meditácie s Vladom Kulíškom ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná.
VKMR | Prednáška o novinkách a službách z  www.zdravedieta.com. Je potrebné sa KC AKTIVITY |Potrebuješ novú energiu?
pre nevidiacich a slabozrakých. vopred prihlásiť u lektorky. Info: kulisek@psg.sk.
4 | KAM kam v trenčíne číslo 3 | ročník XXI

30. – 31. 3. | Čítanie 12., 19., 26. 3. | 9.00 – 10.00 | streda | 17.00 | Cvičenie pre 11. 3. | 18.00 | Literárne soirée
z kvantového poľa a energia Joga pre mamičky tehotné – profylaxia LÚČ | Umelecký večer.
peňazí MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodná už 6 týž- MC SRDIEČKO – KC STRED Cvičenie vedie
|
11. 3. | 19.00 | HoryZonty –
GEMINI CENTRUM | Rezervácie: dňov po pôrode. pôrodná asistentka, Zuzana Duncová. Festivalové reprízy N° 3.
www.kvantovacesta.cz. utorok | 16.45 – 17.45 | streda | 18.00 – 19.00 | Tabata SAD, ZLATOVSKÁ UL. | Premietanie úspeš-
Zdravotný pilates s Monikou ných adrenalínových filmov vybraných
„„ ŠPORT KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatočníkov. KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae- z hlavného programu festivalu HoryZonty.
Info: 0905 705 431. robiku. Info: 0907 673 887. 12. 3. | 18.00 – 19.30 | Oflajn 4
pondelok | 17.40 – 18.40 | Zumba
KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | streda | 18.30 – 19.30 | Deep
energie. Info: 0903 949 966. 18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates Work
pokročilí ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
pondelok | 18.00 – 19.00 | KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký
Tabata štvrtok | 16.30 – 17.30 | Joga pre
svalový systém. Info: 0905 705 431. začiatočníkov s Yoga Mirka
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
utorok | 18.00 – 19.00 | Jemné KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov.
pondelok | 18.15 – 19.15 | cvičenie s relaxáciou Info: 0944 707 631.
Kruhový tréning s Monikou KINO HVIEZDA | Vhodné pre ženy každého
KC AKTIVITY | Info: 0907 673 887.
štvrtok | 18.00 – 19.00 | Body
veku. Info: 0910 196 456. Work
pondelok, streda | 18.45 – 20.00 utorok | 18.15 – 19.15 | Kruhový ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
| piatok | 17.00 – 18.15 | Joga pre tréning štvrtok | 19.00 – 20.00 |
začiatočníkov ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
GEMINI CENTRUM | Ľahká jemná joga. Info:
Cvičenie pilates – začiatočníci GALÉRIA VÁŽKA | Zábavný kvíz o  his-
0944 548 885. utorok | 19.00 – 20.15 | Joga a mierne pokročilí tórii a  súčasnosti nášho mesta. Viac
s Alenkou KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký na www.voices.sk.
pondelok, štvrtok | 19.00 – KC AKTIVITY | Cvičenie vhodné aj pre začia- svalový systém. Info: 0905 705 431.
20.00 | Port De Bras 14., 21. 3. | Podporná skupina
točníkov. Info: 0903 271 444. nedeľa | 8.30 | Hatha joga
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. nosenia detí
streda | 14.00 – 15.00 | Body KC AKTIVITY | Info: anide@seznam.cz MATERSKÉ CENTRUM | Vedú lektorky nose-
pondelok | 19.30 – 20.30 | work s Ivankou nia, Zuzana Čižmárová a Ivana Kubáňová.
15. 3. | 16.30 – 19.30 |
streda, piatok | 19.00 – 20.00 | MC SRDIEČKO – KC STRED | Posilňovanie
Mohendžodáro – tantrajoga 14. 3. | Skleróza multiplex
Cvičenie pre ženy s Vladom vlastným telom, vhodné pre začiatočníkov
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na posil- i pokročilých. Info: 0917 483 921. pre ženy – cvičenie
KC AKTIVITY | Posvätné tantrické cvičenie. CENTRUM SENIOROV |
ňovacie cviky v intervalovom cvičení. Info:
0903 793 557. Info: 0948 609 701. 14. 3. | 18.00 | Krajiny, cesty,
6., 27. 3. | 18.30 – 19.30 | 13., 20. ulice, mestá...
KONTAKTY 3. | 19.15 – 20.15 | Zumba SAVANNA CAFÉ | Ozveny z  Izraela či Špa-
CENTRUM PRE RODINU Farská 12, 0910 686 078, www.cprtrencin.sk KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina. nielska v prózach i poézii Štefana Kuzmu.
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3 Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk. 18. 3. | 8.30 | Tvorím, tvoríš,
CVČ – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Východná 9, 032/743 35 02 tvoríme
CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk „„ TANEC KINO HVIEZDA | Prehliadka ochotníckeho
FITNESS LION CENTER Bavlnárska 320/15, 032/640 08 40 divadla a  detskej dramatickej tvorivosti
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre Trenčianskeho kraja.
Mierové námestie 19, 0915 382 532, radosť
GALÉRIA VÁŽKA 21. 3. | 13.00 | Vansovej
motycka@microinvent.com SOKOLOVŇA | Naučíte  sa tance z  rôznych
Mierové nám. 14/14, 0944 548 885, kútov sveta. Info: 0910 196 456. Lomnička
GEMINI CENTRUM VKMR | Krajské kolo 52. ročníka festivalu
www.geminicentrum.sk umeleckého prednesu poézie a prózy.
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk „„ INÉ... 21. 3. | 18.00 | Beseda
KAVIAREŇ NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica
utorok | 10.00 | Podporná s Rudolfom Dobiášom
KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk skupina mamičiek v dojčení SAVANNA CAFÉ | Beseda so známym básni-
KC KUBRÁ Kubranská 94, 0907 516 720, kckubra2@gmail.com MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné aj pre te- kom a spisovateľom.
KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36 hotné, ako príprava na dojčenie. Vedie lak- 23. – 24. 3. | Jarno-letná burza
KC SIHOŤ Opatovská 23, 0904 339 401, www.kcsihot.sk tačná poradkyňa, Milka Hromníková. KC STRED | Burza dojčenského, detského,
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10, 0904 920 306 utorok | 17.00 – 20.15 | Klub tehotenského oblečenia, obutia, kočíkov
KIC Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11, spoločenských hier a iných potrieb pre deti.
Kultúrno-informačné centrum 650 47 12  KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov 27. 3. | 9.00 | 65. Hviezdoslavov
moderných spoločenských hier. Info: Kubín – Štúrov Uhrovec
KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480 peterbiras@gmail.com. TSK | Regionálna súťažná prehliadka
KLUB LÚČ Kn. Pribinu 3, 0903 027 910, www.klubluc.sk v  umeleckom prednese poézie a  prózy
streda | 18.00 – 21.00 |
KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505 Hvezdáreň v Trenčíne mládeže a dospelých.
Ladies Eclub Legionárska 7185/5, 0911 730 790, ladyeclub.sk GYMNÁZIUM L. ŠTÚRA | Pozorovanie 28. 3. | 14.30 | Skleróza
MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk nočnej oblohy spojené s  prednáškou. multiplex – klub Trenčín
MC SRDIEČKO – KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32 Info: www.hvezdaren.tnuni.sk. CENTRUM SENIOROV |
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/743 63 36 4. – 9. 3. | Týždeň slovenských 28. 3. | 16.30 – 18.30 | Burza
NOVÁ VLNA Kukučínova 718, budova NOE, areál Merina knižníc a Týždeň otvorených barefoot obuvi
OC LAUGARICIO Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk dverí VKMR MC SRDIEČKO – KC STRED | Šanca predať
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 91 25 VKMR JASELSKÁ Kultúrny program pre
|
a  kúpiť detskú aj dospelácku barefoot
deti i dospelých. Info: www.vkmr.sk. obuv.
Pod Sokolice 12, 0905 278 785,
PIANO KLUB 7. 3. | 16.00 | Literárny klub 28. 3. | 18.00 | Poézia
piano.mytootoot.com
Omega zázračného okamihu
PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43 VKMR | Pozvánka pre priaznivcov literatúry SAVANNA CAFÉ | Ján Tluka vyberá zo sta-
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby. rej aj modernej japonskej poézie, ale tiež
SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1, 0910 999 222 7. 3. | 17.00 | Svet čarovných z vlastnej poézie. Vstup voľný.
ŠTÁTNY ARCHÍV Kožušnícka 915/1, 032/651 74 10 slov 31. 3. | 8.00 – 12.00 | Výmenné
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23 SAVANNA CAFÉ Stretnutie s  členmi lite-
|
stretnutie zberateľov pivných
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel- rárneho klubu Omega z Trenčína. Literárny kuriozít
VKMR klub predstaví svoj nový zborník.
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00 POSÁDKOVÝ KLUB | Stretnutie o  pivných
VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk 9. 3. | 7.00 – 12.00 | Burza etiketách, plechovkách, fľašiach,a  inom
YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0944 394 471, yogashala.sk starožitností a Gazdovské trhy zberateľskom materiáli s  pivnou a  chme-
EXPO CENTER | Burza pre zberateľov mincí ľovou tematikou.
ZUŠ K. PÁDIVÉHO Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2
a iných zberateľských zaujímavostí.