[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.

]

TAHUN 6

P'ERS El'·SI I~S ill' all K

P ENGEIAJ-IIUAN DAN IKEIF AJ-IAMilN BAlHI ASA.IM!UZIK.

TA.HUINI6

Illil.

lle:m

>t:adl;mg~I!iI ,N!;ifN'iili N:::aita!tal!il

.~ .. 1 IRAM.A.

1 .. 1.1 Dellik

i(ai) Mellil§rlilmlil oie"~ik ~Cil:ll~ wmjgj:,91i1

IU 1iI1IIk:f£lp~~a-L!~ mlpar~ '~riaJSl Ilagl!J d::;aI;§I1m pelb~i:;ai' lIJIelB:r.

Memilii IiIkllni datil\:: ~C0I~ lriD:mii§le1il IU Iilllilllk.

5J3i~HJli!ii!ilililJ 11:~mIJmSl I~ III dial D pellooga'i meier ..

ME!fifl ailn Ilalil iI:LelJilk.:f£lalrn I!oliisiEni !.!IlnJwk :fBl)i!iIi~i!Ing dllu:a lb.el;;JS f:[l;;JS) ;;Jmlllierniil oolarin pellMga nJlfit,er~

MeIiIgBSlIil d.~ilk. Be:ool;;:J [;l€IiIiI 1~11lI.

Memilii IiIl\;an deti I\:: ber1\;;;llla dieli)JsflI [;ii8:r1ll!J:5il bsiIiIliI :iII~aI!I sl~~per1ll!Js.

1 .. 1 2 fi.%eil3:r

- Z;4-:3;6 ·4· 4- 4]. 8

i(i!iIi)1 MeIilYi!iI::6l1kalil

lliIlelB:r ~9Ill-l~11lI J(i!il1iIJ Ii [;ii8:rd;~garr dielilg311i1 lb.elJllIl ..

Memmmiing be:~ Imi!id:err 2. ,,3 " 4- '. dl:llnl ,S

4 4- 4- ,3

dI eli)J &fllj EiI<aJs.

M00l3ffU~lnI g;6lllis, bi!iliIT d8:Il!l;ail fu@~ul poo:a gmr 1~IUI~lng diiDel'i b8:I'd:asal'l\illn nJlfite[ ~1iIJ diklml):kliIliI"

M'9Iild;9Iil~IT ~1iI 1fifl9lilyalill!'l1la1il lag1ul b8,nTI8ierr 2: ,4 ,:3 ,'S.

4, ,44, ,3

ltlerdi<aJS1llrlKalil lliIlel:err 2. dralil 6 ,.

4 ,3

.' Il.i\lllillb;;Jt ; Ogp;!3t ; 8oo;e_liI;;J

i(ai) M'9Iilge 00 II p;;J&ii peIT1!iJ::ll&fl1 '~00iI [;lID' pOO;;J llagl!J ya~1 diillleKl.elilfi3IT dielil£i311 iJe[g.

MOO!i<3ifa~lnI p;;i1D8iZil131il di:!lilil peruiJ::lliffi 'IenilPO paw llagl!J ya~1 diiip-erOOlil£ii!ilirr d19:ngllllni ootul.

Men.gjililiS:irrp:rl:!'f!l:l~ p8:rttJ;e;§~ OOIil

P8:1ilJ bi6l1oolil tempiJ d8:Il!l;ail ,~,EtIllS :oocaIT;;J ,grnili It

M'9Iild;9Iil~rr ~1iI

IIiIl ooyalill!'lilalil lag1ul da'l1ilJm

lPeloogilii teml[lO,·

M'~IUII)i~ 9 rraililk.llIlillli Ik m,91W31)i1i lperbe:~311 ~1iI perm::llmi wm;po.

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 1

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

lIil.

Im.1ill

I~adaliliiil;allil Ml:tiii illi I Cablmllil

oj, Mhli 1Il!Ji~: dI aJiI liii!:Bi mma lBiil:ali:

J J. J J. ~~

~: --- - i'

1.,1 Ai Dorak l'ranwiiiI

oj, R.elilllililJ;: - JIlgat ; 8uI'lll!l1lZill.!l

(lill) IM91ii!Q!3~ 1iIi1lil1i m~: d;iiillii t~~ ralhat ~liIg

d im31i1~1nI. dleliJfl<m bet!Jj ..

M eIiI g eIiI ~ pa SIlj Iii bii IiID t diaJliIlauE lli8m~id&l:~ ool'ilik Ii ralUi yang lliIi,pernle"'2l~m ~1igil3ln 1)at!!1_

Merull.is da:!l;l;iiillii beJJul IOO.IaJil;: ilr<3irrn:i :~;gl dipeD1lla:rJgr1llr

mertggu~~1iI oo~: lliIaJliI '~aliil1;a Idi!\lt l~eI,~alril_

M em oolalii lha iii Iii IBi InJJl ~ Il'J dii,pef"lile"'2laJu dIa Ilgi!\lln IllIf!m lhi ~dl irnIbasalil YaJ"'2I diiSiadh1imn_

Memoolaliilhalil oorrlllk, irr&Jim1i !i'f'ilng iii I:ii9 ri::L9IiI;giarllilen~1iI memillih ~dl irnibasalil yalig IliIlirndliaJ~1ii .,

11Jb} IM91ii!Q!3~ 1<1IiJI!I Ib.el!9:nlff:l~.Jage~:

d;aIii Sl.IIJii:!illZf'iUI d;aliilpadi;l :fBtaJ mp ul!aIii 11~1!I:~1iI!I1

d ipa.iide.!l;l:ar' oolil!l:alii Ibeb!lL

Melilgelil~ Ill'a:1itii ICJD.I<l~ Menlygri:l31i1:<:l1nl lalii-4CiJii

ir<ilffigj .bge~: di;lln :8 Umi6l1lliL1ll reliita~ Jogat dan

IliI ell'J ani mt!Jj_ 81!11IT1lazaill ooliJ!1iml be~!Jj_

MoodhEI1!;JlIF 1;E1nI mooly&nl).!ilt;m 1~11lI-I~llIloo[E!lll~ak 1M ae ; M<3J1W ; ~Hz:: m:alil!ll : ,l<3ipClii ; ,J'o;g:el ; 81!1IT1l a2§1lI

Memoomiling be:Z;;J lpelb~;;:ii ra.nrliak :y,alil!lllciperdelil!;Jllr_

Memoolal g emllklililil berngjSilEn Iillglll bereliltak Mille: Ma~ ; 'lj,ill.i1iIlz ; lliialig ;: .z~ll p41 Iii ;: JI Q!l)e"~:: S!lIIJii:!illZ<TfUI.

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 2

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

!liil.

1k1:rn

C.adallliiiI!3III Akiliv iii I '!:3fmtalill

(lill:ll M91ilij!31iili1 ~Sii' oorak iil~ logj)jmllD lii1l'I<mI 11s:!J.!I y~gl

Ii ~,rd~ECiI~r dloo~1lI b9liuJ ..

Moogaj'!IIk d:O:lIil

Oil emrai III kl:llni 10 SlJi ~ ID

iram ~ d:aiIP~~ lagulYElug dliMtooQ:ai d.9"'21mi belu ..

M!en)[Jli!ls ~Iil o511lilnalo ~ l'miIa dliliII:~ Ihlj~IIUI~~IUI yaIilQII(ilpernelg::\lIF d~9~:~ IttehllJ.

Men.den.gar'" l'l!1ie:nl~buJI: dialll rnE!fiflailn l\alillpeil;agrai j'oo~s IO~lnlill:o irr&fil1:~,.

MeriIllliiiln!'a1il o~ilnab ~ I'ilIIUi rnen.ggumamlll gfJ:i!I perlWlsii.

'~ ,.2 M ELO DI

1.2.1 Ptc

'.' ,Aira S Ill' i' e ,_ liT Iilg:gj' ; R91ilwiii ;:lie,ngil"i:ii; iJ"',9li1:ilnggi ; iJ"',9rertwlhi

A~81

(aill M91il~1iiliI p€iSii' ElI~S. llilc }§I"'2I diipa:liden,i}lr' d.OO@3111 brelJu,

Meng€fl~ IpaSIJi ~© Ifi:r1!i'IlI!i1!l:j i' dlailll '1IEi:li9lild1aJi1 l1lIiliII:miI I1aral~ II:~I!J :y~lilgl lllIii,p.9rOO;"'2IaJIT dIa:ng;slnJ befulL

M!enlQiiIilaji'eiis arns pic dt~aifI gmr lagl!J :y.aIlIg dlibe:ri OOng§lnJ bet!!l.

Men.den,gar', rnem OOJlnJrJ~IlI, pllC 'Iiililg gji: lli900aJil : t,9rngaJil :

IB rt'i III 00 ii ; '~mlildlaJil dlailEflii I agul :~ng lllIilnJ~lnM~lnJ.

Men,i}3~ il1IIlaS IPi:c dt~ §JiIlSillii bmlYi' yang d'irngjn flalni.

'I' P,9I§era~1lI pic ,_ M~mp~l;

M en wt<:l IF ;

B9 dil3.n 00 a

11jb} M91ilij!3~1 jenis, Ip9gel'l:1mlll p~c d.OO@3ll1brelJu It}'9.maJ~1it31l1

IklJ rnl[JtJ 1§ln:-Ill!JlliIl ~J<iIJlI n~ yaJilg di'~:1id9~iar.,

Moo~fa~lnJ je nis. perge,~1\;a1ni pte padla

~:ral:gjlni I~!II ~llIg l1lIii,p.9rOO;"'2IaJIT dI8:ng;3lnJ befulL

M!em tI€inrllirnQI be~ Ip9r!IJ9~II:3Il1IIli'c dt~g{IiJl II:~JU:-l agul :y~lIn,g dlipe:m:llIi:u oo~:alil IpemJY~1lI }§Illig fug~ul.

Men.den,~r'" rnem OOJlnJ~~IlI, rnerillailn !'alillpi'© IIiIl en<ili I\;,

rnen,!!Irl!JnJ, miE!! OOiIp€i[" rnaml1lmIT, be:litallloo:a.

Mem marl: gela~1lI

rnen,l!IliIju ~Ini pe:lig!e:~flalnJ ~c :,(§ng diilrnlliiiln1kalil.,

Men.geon lpicm,ooaill;:dlalll rnen,!IIn.!Ini dl§llarn II:agl!l y~gl diJIerOO:ng;sIF diily,~yi flalni danJ dm:i!iilillf3ll1.

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 3

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

lIil,

1k!:111

~i3Ida]ilg~11iI Ald'jy iii t ·Catllt:lllil

1,.22 Sflal wlilln:ioola

•. 81kel d:~ IMOO M~f ; minnr iilalDiiollik

.- LaJJ;i'~1ni Sl!Iaf];l - Dilel1aJIilj l\aulnJ18:r;: dlmlll : ownta!o Dilel1aJIilj

·1· [)e;Sll!ilp<9'l:ellSiu:r: 'T eO~ ; lNip~s.

i(a} IMslil!Q!3riil.l'1 ~Sii' je;niis. ~Iy,alilg

d i'pe,rd!3~:ar' ooll'flalll b eik!J II..

AIRJi!I..S1

i(a} IMsIillQ!3riil.l'1 ~Sii' jeniis~ellis lapsalil ~rlll[;l3j d:~gjllill nn'Ulzfk Inryalilyi'~ Wlil

~n_:rrn enr~at d,oogm. IO-eJl!Il.,

i(a} IMslillQ!3riil.l'1 ~~i' d,OO~1II belAJJ ite~u IT lliI1!l1zjilk,III'\i<l1I11~sm ~III ~n_:rrn enr~at l!'3"'f1 ciljil8;rd;~~IT_

MoogeGm jSIil]S :s~1 :'(r1lln.g dli t;IErd,oog3IT dloo§S:11J beM.

MemOOimlrn.g be:za~1II JE!Il.iis-jmisI13~~1II ~uarn dg1l:~ IfiIluii I';: lilyalll~1II dil:llnl iilS:[1JJDilIEfifi:aliCIen.g&fl1 pe,FIII¢~Iil~lilgl !5J3~il:lii.,

Mooy.flatalni oo:n!¥llni bernl jemi's te~u IT DilIUlzilk lllyalll~1II dlsm im:1illilllIil191i1- t<1l1 :yalilglll:l~perdlemggjr_

1M ~y,alt3lkalil lperne:ZiIlalll allIlEllFa gml-s!kel Y<3J"'dI

d ipe:rm~lar OOIii,fl 3 III d;egmp~ :yalilgl !5J3~rlliL

1M 00il oorii ids@,gi'ps :yaln.g beililllllEtilt~g IlIrllrnn Olil] IfiIlllliilk,Iily,l3iIll~1II dI<!IIiI

ii 1II~1iU rme:nrlat YaIilgl

d ipEi:rm~lar:

1M ~y,alt3lkalil lperne:ZiIlalll te~u IT dial am nrm2i If.:

Inrygllnr'P.irlllnl IIjm ililSllFlllrnJootal OOIll~1II dlSHIP9 Y~1iI!1I beillJJlL

LaililtBllllfiIlSIilOOlllgaIT gmll Ifill ~md&fll nriin.oL

M ood.EfifglilIT Will

lliI1 ooy,alil:\ill\alil dron dillli l!i\tIlUl seGalra beoollil1 puJallI.

M Efify,alil]tll\alil laglUl j

Ifill ernIi;iflillklilililllillebdi' ~Iulille:r d:alil O~II1liII!©· IfiIleirndi sacara IbeMJ mpullalil.,

M Efifd.EfifglilIT. Ifill elilyalil).\11\a1il d:alillfillsDilsflillklililll pel rug;ai

llif1 !lIiilk,lIIyalll~1II dI<!IIiI ~ln;_I'mfi:nrlal se~lra t:Olb Will IbeMJ mplJllalil.,

M ernIlITerii dleggi'pEil te~J!lr Ilaguya~ll(ipernm.gil:lr_

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 4

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

IBil.

Im:m

;j, Stllilkbu[,-,AB, ;:

AM

(a} IMernlQj3C!S1if1I jooi:s, S:lliI~U n la!)ll O!3ligilililil IbeliulJ Iberoo~loorn 113gI!l-il:lI!J.!1'P.3rniQl diipe:rOOlillJliu:

Mooalooamlil POOgj B:r 1i6l1l1ll. ~~IiI-:lB ~,9rn dl3I1:1m 11:I:1gIUI doo,g~ Ibelll,ll tiJernii,ls;Jmlil ~iQ,1lI ymlg dI~,perOO~ar.

M!OOl oo,m demips' Ibeliltu Il;: Ili!!ItJl!I d:eIil!!JiL1iI Ibelll'l rnailall!lj lakl3Jrarn ~ II IlI~SiliIil iQ rnllilkjluiJi:~rn"

IC::uIIIliIg~11iI MiN'ilti I Gatmlmllil

Moodl~~ft~lr. melil~lnl~tl3i1il dlalil nilemailill.:alnlpeibl:1gai.lill1I III b.alDooll'I!d; AI8i mlil MA.

Membuial!!l e~lklilil IkJie1fbi1f b.a[JjgjSll_n ~glll-la:glll

b.alDooll'I!d; AI8i mlil MA.

11:3 EK8PHE81

;j, l.JOOiIltitll:: I(IjJgjt; l~rnm~!lr'll,nltitlt ; BernnflJlr'lkllIat

'ta} lMerny,~I::6llkalil ,~ms iii mimi Il;: p@d11l11<1@'w- 113g1!1

)i\l3I1i1g diipei:OO,ng<1r d,!aflgaJliI beliuj"

Moo~l3k';jln pe;IDEiila<1rn ctiiinDiilk, cti:6lIIDlII:lIg,t!1-II1@UI yang iii pe:rd,ooglllniioogaJliI p.aFlilym~lnl :';.!6lng ~9!l11I~,

MOOlIITiB,m demips y;6lln,g m £lI:aimlD;ldi<1p m IlIZilk, Inlyalnl~1nI dan

~ 1iIe;l][ulnoo:nl~ Y~!!ll

d ipe:(iIja,~I::U'"

Memooialll:3Jill!J:::m ke<1liflll~ii nilOOI!lIr]llIblil ~ii fiB)ii i I);: di::illl1ni1 1i6l1l11ll JGi3I~ dipe:rd,oog;n

Memailill.:alnll!::lim;rmilk.den.g11lii ~lla& p.arill!Js daln rfiilnde:r_

MenanDiatl3i1il diln<1nili I);: '!(i8IliIg diiiperdierrga[ ~oo 1~lnl);: atoo smrlag!!1,

'_::1<2 Mool

- Riarng; 8e;jih ; B.arm:lilla~:at ;:

OemgjS ; T al!l!Jt ; T'9lila'n,g

(a} IMerny,~I~lkalil d:oogarn IbeliulJ lfifl,mlll'ilI£I'UJ-I:6lglll yarn@ l,j'perdoo,gar.,

Memt\l3i~iing be:za lliI1ll1di IraQ 1lI~a:!)lI ~liIg diiinly;ffiyiiklllnl i dfimailn I\illlni i dlii,perdierrgar oo,ngaln peFlilym~lnI~ng ~9!1§~,

M!OOl !)a:m demips' :yaln,g m £lI:ai b!l!lgi lIiI1efi!jela~1iI lfifl,mll ~m laglll y,aJi'I@

d irny,ml!iillkarn ~ I(frnOl!i'rnll3li1 ~ d ipe:m1B:~lar,

Mendle-l~lr drln Ill1iOOI~lyiltl3n p€4lil€iiQ>aii j8:nis 113g1!l.,

MemooialllaJl!l!J:;m kealif'b~ii nilOOI!lIr]llIblil nil IlIcti di_1m ~glll"

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 5

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

BilL,

Q;jdjjiTn~rn AJ:ibw iti t' ICaffijjlarrn

1 .. 4 S liSllBM NOl.~1

1 .. 4·.1 LDiIDaIilfl IiJDt lfiIl,!.!I:lii I{ d;~ truildmi rEI!ha~

iliIJJ.JJ.~)

~ --,.

'I li<.ed:llIlllIu!)am liIot 11l'I~ b~lul{

{a} MI9lil§'eMII pgj&i molH:;; rnm2i I{mlilpgj bal!llt <3Jfulu :~r rnlulilit I1iIe!i"I~liIbefilll.

Men§eIi"I~ Ill'asliifirnltD molH:;; lm!.!l:<ii I{ dlali;IIJii :~,r 1i6l![!lI !Gi3I1lJJ dibe:rf dert!¥llnJ bel'lllL

AAAS3

ME'IiIllt€lca mO'IH!!:i lfiIl!.!l:lii I{ dslit!:l;~ lneWI d~ilIDl1I pSliIiIlaiila ~ai IJii !lIziilk.

M 9IJil tra~ dan rneiUus n~iElsi lJiiulzik

M 9IJii tIa~ liIotlaisii. lliI1,Emlyamyil d;amllil1srnrsilill~liIlJiileioDil m!llIilaliI.

lOb} Memg!3@fifl l lIiI1SmJ~[~1iI ~mllli1l IPic POOgj 1b:~IK. dlsIilfI3IiI loo~l!il.

MengeGIJii llJiieli"liSlilla~1iI sa:m!.!la liIot pgj,jla b~!lI1!;:

I1iIemgiml I anear oomlbe~l.

MertgeGill1ij mrnllJa gjc padmi M!lIt d:EAga pantas d;i1iIiI lneWI ..

MeIiIgecaJii! rnmraniJ:aklllnJ. lJiielilgjlnrlia~1iI I1iIalJiileliMlll is, fiIo1Ji~: p:aiill 1001 !.!Ilk.

Merna"i IilI\aInJ rEI!fnder berdgjSllliOOln WIT.

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 6

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

Hil.

~".d.IIl1il11~111 M:~iii iili I 'C!itEitall1

1,,412 larnllE 11~,alEltd&fl1 lirJj~lhi

• Fmss;: ,:s1.;;iIiGC<itIlJ!; ~e,Q'aiID ; mtarn ;: iil<3J~tfullm~ ~llllrmat ; ~'f.IliiE:r,a

(p.a~w) ;1:e1'~lIiJaIJl : ;;iIlflal!ilar.e : aHegro; b!lill!llt;: ;: 1~lm:s, bar ; '1:§looa IUlla~:arn ; g<3Jriis, ibanJ'im ; ~e1i' 'lJeb9'l ;pi'8J']O (f:1); forle( f')

A~81

i(<3J:JI M9rn~1ii!'I1 p€iSii' ~rmlta i:&niE ~S'f'Tllrsrl: dan ~Sil§lhi rmlurzi'k d;9rng~ 1b.eluiL

Meng€fl~ lp;a~i :fmij!ll;§ 1~lnd;§ iisfr1:llrsrl ~IJI irtil!3i1 l'Iillul2iik d:a!i:\lliIl @lnrr dlelJlg.'illlJl P<3JrrlElS ,;jan futatul_

Men,g~ali':5!iis :s~:r ,;j9~:arn Ittel1!llsecara b 9 fip;arn WI.

Mengei3lil! nileIiI&fiIl,a~IJI, Diloo;§looiamlJl" lIiIl9IiiUlli's,mM<1II i8¥,al']lt Ii1sln i'~laJiI p!liE SlDr DilIUI2iik.,

MeIiIg31lar'isi's sI~r cilelJlgu mermberilrof\rus lKep~d;§:

IIjb:JI M,emltteli matlru,d 'mllDa ii~IFat di~ irtil ~ d3~:arn lbe~LI_

Mernbelii niI:a6i:d lanoo i~arnt liEln i'~laJiI dleliJ2l~ P:!iIJrrlEiS dan futatul_

MEm futa:m rmi!il'l3.!Jdld&fl1 t"!lI~:~' 'l:al,iE ii~IFat di~ i'iiilalil dlelJlgl'lInJ palilEls darn beIJul_

- bil!~!Qi!Irnltt~u

- fiFass

- ,joois nat

- di'lJIi§IIiIlil';:

- tel'lllpO

t-----------+----------+---------f - mlJldI.<iIJ iiS'J{alrat - lliIlellEi:r

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 7

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

IlIiil.

IlImm

IIH.as:illl ~Qmool<U.u;alm

Cl)mll!];311l MtiY iii t ,r.aill3ilalll

.2 .. 11.1 I,emi I!;: dI~lilm [ill} ~1iI~ ~If:alil 31em i I!;:

Inly&flJ'lfalnJ 1iI)ii!3JiI~H d1e1ilg,\llnl bai I!;: oo:liIl·a~ llllf!:n!~lnJ~.

I,A(plii~si lelklilik _.

P'OS!1!IIF ; 8eb!!llml; P'emmSiillnJ ; P\e~mribn ·tm ; ~1I'C~re9'

.2 .. 2.1 1M 9 liIy:;rn yii

Ii' K£.m~if;6ln melil~liI~

I' Sclffl- ctIo;re; mi ;m; SIl' .Ia ; Iii ; do'.

[ill} ~liIyanJ~mlil pelbi31l:ai I aWl dle:ng illlnJ 00 ii I!;: dI:arf SlaiQ f ~C, tem piD' darn din;nilk.SEcilIl'ill be:rparni[j:IlI ..

{:3} MOO~ln(~kl3i1il mra!alil melbdljfB~1'liI m ffl den!}§n belli I secar~ be:~IiiI:IIIlI.

MOO§<aJ'lOOlllkarn 4j·(;glkrllilk rn]falil'¢alil dloo§i8JiI bai I!;: ssm illm mooyal(p.

Mliafil'!J!\8llil).\1 pab<a~ lia§uI d1eli»2lu bai I!;: d1~1ii 9:!'gi p:i1c.,l:empil, ,jlmm'ilk.dil:llnJ m!ltltl ~~Ira berpanw ..

MlOOi~IiIJ/,iIKarn llill ~il m !ltltl.rhi !i)3carnoolm dleli»2lH be"~uj.

M enibl:~1 tlln £eIifl1!l~ t,emii I!;: rny.alil~1iI i[jj~l§H lb<ailk.oom:aSi:\l men!y.EIiiYi.

M@lyalnl~ pelbagai 11;a~ de:ngalli flilll3:rprgmsii :y;1lng SB9!.Irrlii.

MenJyalnJ~t!3n ~iQ III sa~1'ill rolm den.gi1lil belli!.

Membu:alla~itit;;m~;6lti Iil3lnJ rn]faIil~1iI d1oo§u 'lI!JlIiIlP'lIl3ilil (.;e[p;adl~ telkrlliik-:teIllm~lkYil:lln.g d1~tefu:llplarn.

MOOy,aJilyilf:a1il pelbrrlgai .ioois 1i31l1ll dl31am mai,er

2. ,4,.3,6

4· 4 4 a:

secar~oo[lo dlall

beoollill ~J~1iI de iii §a iii

~LIJI P uilIIiIlf;:lpgjoo

I:ml po,j;OOc, dirnok darn m!1J:l.

h'li IiIl3lnl :OOIm d1Eft!}§n IiIic 100 ; rei ; rmi ;: 13 ;::9]1 ;: l'a : 'iiI ; 00' 'Itrllnpa i[j;~ oorn~1iI isyar<IDl:

Itrllngarn (KooialyICl!Il'WBrn) ..

Mooy;anJ~Ik8J1iI !a:gl!l lltle~anJf9D[lrn.

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 8

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

Illil.

Illblm

1~.ula:liIgallil Ak~N' in tCaif.J;Jiiallil

2.2:..3 li e!kniik dialwin, ~:IiIiIl·~~li'Ilpelih!Jsil

·.·A.:~i!\;as '~e!1:Jl it -11iI1~egrlllng

-m'Ema.fIi'l~1i'I

.2 .. 2:.4 MOOflailn!'a1il <!ll at IPsliNJ!si

·iI· Kmuih i'lail berrm;;:iili'l dii3lil me!'lltlaca Iooliasi - oorrllll::. i'rrarn a

-lliIlee:r

-di'(il;'jllilli'k

- ilefmliJO

[ill} 1iJll00fl <in!'alil dlTillJilll ,gemr, dillam t'~rDr dalnl alat pe riIm:rii Ilam dj~~i1Il be1LllmerrUll:JJJ~ gjQ]r :S8[p:alijang eIiIl pat tl€ir .

[<;1} I!i'l:el'lOOlin !\;a In loo:ll3Ii{ ilf<3j1'rn:j 9a[paliijil3i1iJfl ermp~~: b!l3ir d&i::;m I~hag&i lIifleter de:ngan furetulllitlaJrii 8egii deti It. te!\;a1n;1II. mlPo

d illini ri narm'i II::.

Mem&i 1i'I~ln dranTi

ge[ar; d rmiI '!Emr diu ;al~~: peoos I <in da:n!¥lln befullllil1e~ i I\l!it :~:r al:slul lalnp<3 sIlIDr saeara ber:p;ami.!L

Mem&i Ii'Imln loo,rai{ ilfllma !5Eilpaliijil3i~ Ilap!lYll bar diahw pelloog~ nihB!!er dieliJJan bat!lll diaJrii 8egi

Iitle~ It. tell;gjlnralil" '!EmIPo diali'llitljlfl.ami 1\::,

M em ailillkalil dFWii

!Q e:l.liI:r, dilr.;am EIiID:r dan alrllt IP·eliNJ:fi Ili!iI.f1i'l deli'l~1i'I Ib.e:bil f'lll'E(ngill:lJl~ ~m litlaJli'I talilpaJ gmrr.

M eIiIl aililillalil Ila:iJ.!I Ipel1l:lJ:fi d,e~:aIil ltii3:l1!IJ merL!)i~i~: slllD:r peR sii ..

l~H ~Inl noonga:nd&li 1~1nI memai Ii'IIl;gjInl i!1ran ge[ar" i!1aEiJi1ll bes. di~1i'I &1m: pe:oo~ I!i!:iln.

Mern&i Ii'IIl;gjInl :aI<;1t I'lllt!Iziik niieli'lgjlriili'lgj Ini'p."i§llnJ~ln dan I'1lI.t!Izi I( ililSJll1!IllifIeliltilJ.

81tm I!Ilni~l!Ilk:

-,.2 &la~ peoosii

-:3 i!l1a~ peoosii

-4 i!l1a~peoosii

M 8liiy,alil!il dan rnem iiJill!'a1il Ipelhagai ,~eriis I ~IUJ d&l:iDI IIiIl e:l£,r

2: ,41,.3 6 4',41,'4'8

~calFll Sill'o 1itl~1i'I Iberhi rnpu lan,

M Em oo0:lillli'lrDbaisi dalil lIifIEmairi1I~1i'I oSJioo[) ilrn3iI'rn:j.,

M 9IJiiai'ri1I~1i'I iliIIal pelih!Jsii ffiC!6lIFll e:n:99mb9'l ..

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 9

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

Dil. Ilimlilli

CadlIlfIg~11fI ,MJiV illi t 'Ca~I1311f1

,~, ,A.;pM~s'rnil:JilikPour; P\2oIi1alrialii ;:

P'elilii\'lrnS;\'lln; E_@[J'ool1m ::

P'eIiI§'JiooiMllli'I ; P\eIi'I§'h~siI<3Ji'Il(n

, 10., I

- 60 enll" .

I:. .. n

lj I" n .,;., I

(a~ Mempr<3iNii~1i'I ilel\!ii~ll::, rme!iJl~in'kalii lli9mdJ~r yalfl!jl oot!Jj Dii91i1g I1!It !\ID:ni\!9li1sGCila]I_

Mertgafli~I~1i'I 'l9il:Jilik De:liIiIlaiil IBmoo:rya~1 betu I ssm aSl3l oo:rrmi3'in IBIDder dJ~ilgalii Ill'aliiD!!B1iI ,gl!ll[i(J]_

S9Ii1ilj'a~ rmerti}1:lllil1a1~1i'I ~9mii Il;: berJ'1Mii Ii'I rellDlllIe[ yalilgl batul ~1'IMlS:1 It}'9li1i1laiil IBmooL

l;a[ti ~In telkrl i'k 1t!9m.i1i'1il mlkodle:r.

Mefiflailn'~1iI mDiillJ.a 1itlJ~ :yalilgllIiii[pe~j<ilrii ~c:.6lI~ rmen;aik" rmenJ1Ul!ln l!Eln rmetcml~: dloogl."ln bernl men,~wl~: oota!?di"

M efiflailill~1iI mDiiIu.a 1itlJ~ yugl di[pel~<ilrii ~CiU<il IIiI1 enllili' k. Ifill en:u [Un liE In IIiI1 etcm~: dI~li}1:ln I100000rn[ ~1i'I b;gfj!Jj

IIiIl enjQi'wt oo:t3J~_

Meormbaca dialil llill mI ooat l;stililm [;Iia:rjaiiffill lOOt C#', E" F"[F:':!il:",,G'.,

l;a[ti min '~i!Jlpalil:

- ilel\!iiiill::, pe,rn;amS:l1il

- ilel\!ii~ll::, pe,rvitlalilanL

• KairI eh i'lm (i3 ~ M\EiF111!3 iin f\;a In oot-li'I©t

be:rrmi3'in ali'l bam ym,g ilitell3Jpf\:an

Diieorm D@:Cl:l nlJill si d en,ga n p enja Ii<li Ii'I Y;Sln,g b;gfj!Jj dialil ~oo

- 1f'!JlJl lbiaJli1!I :: C#' ; :Y;Sln,g b:ai It

E"; F; F# "; Gr_

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 10

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

IOil,

liitem

I~adalflgallfl Aldiiir iti I '~ibilallfl

[h,~ nllIml ainli3li1 IBmda:r b~lii OiieliJ!1iiln mgi liIysnyialil at3i!ll nil miilk, i'IiI§I!F!lIm~;(jt&1

'.' Melodll :~gl f'lOOillgillll,dun,~i p:i,c

'G!'I:", E'" IF', 1Hj!:'" (3'"

G. 10, E, IF, F#, Bb,

B, A, 13" G'" IT

'.' Ilr.:iIlliIl<:;l -lliIleiE:r2,,3,4,,6

441·48 - oornlk,il]lllilla

'.' 1E11Gp~,si - alil&lillik

'.' Hairrmoo.il

- mel oo'i l\aIU 1lI~.r ,- dllliOO

- 09ii'IiI<:;lID mel 001

[b,~ MOOl gin Ii3Ii1 ~[biagai laglul d31lanlll lpelbag;;:i nllIeteu oorak ii uama ~1iI lemplB S nllIefl~k1J~ WU ,deniWlllillbelJ.J:ll_

MenJ1iai liIk3n pelb~:af li6l!IlllI di:aJ:;m pe1loogs:i me!8r, 1001<311';: im(]Jgj darn

e;Qroo' moogilkI!Jl 9'Dr dlellgan I anear oolillbeiJil _

M OOiI:airillkaIilIPi2lD@iJai 11::;gu d~:am pel mlQai lliIlewu, oorak iI raDi1<31 ~1iI elblp:Ji!3~ d,eril!l;arn 9'Dr dan ti1liljp:31 ~u dlelilgall 11~~u ~1iI brel!!.l1_

MenJ1iai lill\alnJ pelb~:aijenJs'~!lI dii!!ll::;m lliIleErr

.2 ,,4,,3,8 444·8,

5acarn :f:Dlo di3n ba:MlmJJ;!l.I131I_

MenJ1iai IiIll:i\llnJ la§uJ R!lI ~rnl:alil li6l!IlllI ml9lilgilkI!Jt 9'DL

[c) M!e'[l!lli'lilll i' ~g!ll ~p:aJi1ang Ia;p:;rn loor' OOril!l!l1llll 11lil3J1lm0lili y~g dilEtap~n OO:ng&n1 ~illk, :1B@6llFa ber:p€lln.w.

Moogilri'liIgj II~IUJ :;aipariiji!ilililg 12 barr dlellgalnl mlFnJ1i©nil ygifl,g dliii9fullPli3rn d,eril!l;i1IiI lbaik :;a ca ri8J b a:1jpa lildllll_

M oogi'mgli I~ III ~Pi!ili~'§lng mel 00i 1ITi' '12

Ib:ar ooril!l'ailillh;alrnlooi y,arngll~I.a~[~1iI d,9IiIg.;3i1il

Ib:aik :1B~ra berp!3iIil •.

iBelI1ll!3i11i1 reikodleu unfulk moogjlliililgj InJYf\llni~lnJ i[J&n1 FIlWI2i I';:

ilil9rrullmerntal

KlRlTlf]i!1IA

P EIR8 EM ~w\;rNl

'.' Ke89ipadllmlil; KefB~1iIl ban~1iI ; KIlo mil Ina gj

[@~ Mell!}3wa1 IlB89ipadillll3ilil, l'aelBi'nllIlooliI~liI, i1lDo:ro:iriIi!iIif4i :ltitarnl dan bun(¥i' &1m nilulZiik denl!F'llillb:ailk,:fBrnI:aSi:\l pe,rrnmlooiilalil dleIiI!}3lnJ fuirnl!J;i'rng.;3i1il glU rru ..

Moog:aill'~lIlkeSf!;padilUalii , 1o;e':1BillillbffilQalil " mordiiilna:!ii

:r!l!ii8Jrn d:arn loolil)!i'.t nillul1!lik d'eril!l;arn ItDk ssm sea pellOO:Im ~Ihalil ..

ru1 EGiI!!liamll mffipadl!llitnJ, Ike saii rm!3li'l~IiI.,

lko©:rd imsi §I!!Ii8Ji'r1l OOIii Ib!lllil)!i' :Bii8iI: Illtulzfk dj~ilg;'IliI Ib:aik :1Bnilasa

IP·e I'mnlllioo III ani _

Mooy;ani~lkliIIliI pellmgai Ilfllilis li6l!IlllI sa<D1lI~ be:Mlni(p!l.I131I_

MenJ1ia1 IiIll:i\llnJ :Bi@t 1'llU!I2i'k d'elilg.;lllil p~ ~!!l!8f j9:ni's Ilagu :1Baarn beoollill ~11<3J1iI_

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 11

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

Bil.

[llmm

(i ,UlIII1 g~ [11 M;;t'iY iti 1 'ji,aihaita[11

[b} Melli}1l[liI1i1i1~1iI dljsip'ilni d~IniLTlm I1:alFa peliIt::lS ~ng dlHe3f'(pi);a1ni dert!;JI1ii biID It !iIEi,1iI1 gjm

pa:~niI ltali!aJiI dI~1iI la1ih;i;IiI1OOIit!:l:i;l1iI

b[1iIl fumlgii;lil g 1!I1l!I ..

SeliImsa Rill9lil§<3lr1ll!!111'31i1 dliisi!;iti[nJ 1ij;jl[nJi'all3J 1~[13 pelil!l:\lS99ni1:I:lSi:21

pell99:rn ~[h;1lm dan 1i!\l1iIil;;m ..

Selil1iaSi:21 nJ1ierI~IUIN\;a[nJ ta~g l!IiI!!liawab dlaJiI

d isii[illilil [1Je1iIt::lS !iIEi!o.eI um , seDil~~ d;arn selElP'ilIS [pers:;m[oolil&rll_

L~H Mini dis ~ iii dil:llil~atl lcara pell99:rn ~[hillm dan [IsJH~IiI_

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 12

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

!liil.

IllklliIlI

I~adr;nlg'allil .M;:[N'ili t '~ibitallil

• P'oo§!jllalJil3li1 mooOO1.!l.i-

moo9:rn1iill

piE!j 0091ili b UIiI~ ; Pi;lI'l\l!iS O;\loom; ~mm

1m PmJ,\iii:fi§lgj

[il:I} ~1iI~o§IfjIU31i1 SIDI1!I 'glub::;In311 kealif :'(;!IIiIgl IlltUlZitEil dl:llliipailla !;IIEilb:~:§i1 ~mm Itlw:\il y;l:lng ctlHel:il:lpl);;lJn.

Mooglha,ziilllKam ml1!l glu oomlil ~alif :~Ing mlul2iimll 0;\lIIi!;Il;\ldia

p;;:;!4 OO!!l;:;i1 ~S;!Im OOIni~'i1 rn[Kai6llnloo:mili .

1M en~ IiElsi I mini 000 gl!lloooon I\l!g:a!~'f ~~ m !.!I a l\al d;;;Uilp;;l0il:l IPstlOO:g!ilii ilBsalil OOIIil'\ii l!i9malil ffilil(]iiln_

MoogltmsiilllKam IPeh!a:~ loom:\il illIo§IM'!;IIrrmia ~nrWer bu 1iI~ ~pe:r[jii ElI!JI:!iIJFa" :il at Iml!l~ It seoeoor. i!iIIal im,pl:01.llS;!lgj dan pa:rl\J!Jsi b;awm"

Merniliililliilln :alil:lt I'lOOIzi'k d~elil~1iI [:,l:l1Fl} yang ~i;jil:lll:; I'on9msi'ooi!ill_

:3 . .2 IMIPROVIISABI

• P'oo§!jllmrilalil kealif'-·

moogim prm;sasil mel'00I1

[il:J} Men,iJ.!Ilooh~:ai SIDI1!I f Fa:f:a mel odlj Illu!idi;;in 'l§I["ll;IlillIj,peldelilgliw doo@1mb;!li1-;; lll1Ien,glglUllamlil ~fal1l:l atl:lul :I}lat Ill1IlJi2i'k o9:n;n stm i 0elilgRliI iI'Arnlbimgalil glu r!.!I.

MooglUbm~;\liiS;!l~UI fril:l:f:a mel OOIi l'lOOIooh ya~1 dliiper0eIilg:!iIJr @Ei:ngi6l1n1

biliii It millililgg,llIlilli1l\am ~i6lI~ il:ltalll g[:~: m !lI;;:iil:; beITMllolliii ..

1M oo~ !lIbi!lhm:!iIJi' dlllJilI '~~SIl a!lll:lu I'etiihl mel'OOIii l'lOOIooh yamgll,jj[p.e(;llj[al,g;l:llr

d~e~i~ lOOiik rn 9:["ll;I !J.!InalKam SlIil:lI~ il:ltalll ;\lllsri

m !.!I a Il: bel"l'm!jol1lii ..

UlilJili31n1 ,gil:l1i3 ru:HI~y d;6l]aIl!1I myalil~1iI ooliill:l::

- 11:a,. :00, mii, m" do

- II a, m,fil:l" rmi" re" d;o

Mooil:'l :a~!;'j'tii:

- SlI81~ ; rel'odier:: alia1 Imllliill:;

:3.:3 IRiEIi<A CIP'ifA

• P'oo~llalJil3li1 kea~f'-,

moo©j,pla odiila~ irilill il:l

[il:I} ME!IiIl.iinra dlllJilI CJdilil;\lID irarna '!i31iJf1 ItlHl.!Il1 IiIlDtIDsiimya ~1iI se9l.l;l:l~ !lImrulll: illiin.!}6ln doo lITt!JaIiI lagu yang beMlajlflam lll1Iek!r m,oogglllliiSJ...fXi!ln lilitill lOOt l,j;l:lm~woo reml :'l§I["ll;I1 dii,pst&jarii ..

Mernbi 1M d!llil:l iIl~irna~ irml il:l ya~1 IOOtul l1iI:!iIJrii ~gli mlagj dilJ:il :oo~:ai !.!Ilnifulk iln'~H ctlua b'lJilIm 1~I!lI yalil§ lbel1;~,j'IiIil:l'n1 meier lme~:iJ.!Ilnrak\lIni liiillal mO"~d&nIt'lIn,oo Ifl:!oIiIil:ltYi'!Ifl!l1 diiipst~~lij_

IME!IiIllITiirnlleblh (]i:!iIJrilpa:l:a H!}l:l O~ln:aro, ~~:!iIJ y;6llng belll'l d81riOOgjl IiiDtaSi di~ ~ ~:ai !.!IlniOOIk i'm!!jillil 11~luHiaguI'l§ngl beMlil:linram m 9~r ~1iI '~npo

m en~ g!!.!Ilflak'i1ni mii:§il mO"~: darn ti}fildl3i rnlhal yamg dipiE!j.llii_

fi.~,oogi f'1!IIJm~sarfi lDornk iirn:rna sep8Irj:alill:ll.2 iii] IillJg.liII 4 Ibar:

M,oooj,p-Illl cornll:; iram il:l oolil:llm m ,e~:r .2 ,,3 ., 4- , H

4 4 4 8,

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 13

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

Dil.

Illhlm

Q.adallflilj;:lllfl Aldiv iii I '~ifarla 1111

.' MembeM raspoinl - Walil1l3ironl

-lfI9~Uf

-If'lemlPO

-MiOO

- Belill!ull\::

- ~eliltal\::

{a} fi,\1elilciIM I\;;\ln le'lelifl emI-· Eilemenl mlUlzfk diallrrilill

1~11lI ¥liII~ dfpeiiiCIen~r lliIe Ilg 311 ool~_

MooglhllllEiilkamll:~1!I

dI e ~ oml b3 t!!.il Dill9lilgj f\m l (ij 1m ,.alii lei 001 00 lfiIl!.!i:lii I( ~n.g iii ~iri[Eoo.g:ar:

lM'ooyatllKam iliIJiasalil yamglfBe:tI:ai IUliIl1lIll::,

Ifill em 1tii3 Iii nf~ I agulYi1Iln.g dli6e:n_

MembeMi re~Ql1IsacalEl ge:ra~n. bel1!.!Jllis, ~Ikarnlnl gratiik.

Dolillool I~IUI 6 e:1iEfii1:.a I\:: Mac., MalSii. W&ltz:, lllllil3ililg r' Za;pilil" JIQ g:el, 81!1 niia(z:aUI.

MemooMi dle_lP:si d:erngu jEi~<IDS, I!llnifWIlF-'lJllile:tI:f nillulzik Icbm cilm.alii t'9hli I!;: pefS9:fiIl6<1ilham dI&lMI liDmg&i j)3ruis mJUlZilk.

.' MembeM' ra~Q,nl - Walil1l3i 'ronl

- If'19ffibu r

-If'19llilllJO

-MiOO

- Belill!ull\::

-lReliltal\::

(a) MelilcilM I\;;\ln ,e'lE!fiIl~eiemenl mlUlzfk diall;\'[fill

nilUlzik df gE'liderug;n dI'Ell.~111I bet~I ..

MooglhllllEiilkam lfiIllllOiiiII::, imSlfl!llfill9mit§J ciIe~i!\l111l befull lfiIl9~ illl!Jt dli--ri'fjj eilelll1fi:11I rnurzi'k yarng

dI ii,[l'e rdk;mg air.

lM'ooyaitlllkam aJ!asalil yamglfBe:tI:ai IUlill1ll11::

rn em 1tii3 Iii nfnill I agul ,Yi1Iln.g dlibe:ii_

MeI:llItiis, mela~IT. meliluiJi:s, ratile~ .. lC<3m!l:\ln flIl$lill Ii\llnl Ii~ ram.,'

Moo~lnJfefiP:li9:tlsf nilurzik yam!!:!1 dlid.mgali dial ami 6e:n]llIk g flIlfilk.

Moogll:la!i'iifilkagjlkam Williflla 10:111 i6l~lmlUlzfk.

Moolfeidfa~1iI 'kilfo toomn.g DilIUI,lfk ~ IiIst[iJJlrnfi:nJIaI.,

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 14

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH KEBANGSAAN KIONSOM INANAM, SABAH.]

TAHUN 6

Dil.

Illbllin

HIlSillll"elinool:a_iarallI

iC'.a,oa llil g!3 llil Akiliv iii I '~rniti:l1l111

4~3 M lJZlIK MA.SYA.RAKAli MAlLA.l'8:lA.

.' Memili'~ mUI2ilk. m:aS'j{i8ll'am~

M:O!iIi6lysi'a d;ari ~gj:

_ F!lI~;9'

_ ~iJCiImp IIiIl!lliilk. _ El em,oo e~efi I\::

(i3) ~OO iii dlri I\;a Ini ,etelifl 00 _ rEilermool rmlul;;!i'k d;O!iI am murzik IliIli11l.~.arnlkal ~~Ialtsi.a ~~ cililpercilen§3u doo.~1ni ba~_

~~mglh_l!Irnilkalilllill !lIiilk. maJS'1(iaFak3t rwal'aY'~:a dleligan bat~ m,oogi I\lIl oilrii·.:ailii ,etem 00 IIiIlUliii I\:: yang d pta:rrLoo!!liar:

M ooy.alt3lkalil aJ!asalil y.alilIQI :00 ru:a i ulilb!ilk.

llill ernlttelii ni~ I agul IliIlas;yarnlkal Mal€iy.~i11I y.alil!!lliliberi·_

lidoo.gruu rnimlil mlilSEiiP rnulziik di31;arm I~ baig;ai 1IiI1!l1~ilk. rm8~I~Rat M81Iaef~il3J_

1F1!lIn.g~ 11:~U1 oopertii ·-·lPem~1iI ·_·lIP!IlCi:UaJ

-li 8lii:i)'JiI

Mmyediamlil 'kilio ileni)gfl.g 8Mi'iili IIiI1U1~ I\:: Dil3JSjIZlIFa~t MaJ!allsa _

_ jelil~:S. ~g.1!I _. p81~ia:n1

_. :al€it rmUl:zi k

Oolil'~.dhl I ~1Ul:

_. 1L~I!lI f.J3:rif18S11J

http://www.skkionsom.net

Muka Surat 15

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.