You are on page 1of 1

Klasszikus társadalomfilozófia / Társadalomfilozófia 1.

HOBBES: Leviatán l34-264 o. Kossuth Kiadó, l999.


LOCKE: Értekezés a polgári kormányzatról Gondolat, l986, Levél a vallási
türelemről Akadémiai, l973.
MONTESQUIEU: A törvények szelleméről 39-2l2. o. Osiris, 2000.
ROUSSEAU: A társadalmi szerződésről Pannon klett Kiadó, l997.
Javított-e az erkölcsökön a tudományok és a művészetek... , Értekezés az emberek közötti
egyenlőtlenség eredetéről IN: Értekezések és filozófiai levelek, Helikon, l978.
CONDORCET: Az emberi szellem fejlődésének vázlatos története 8., 9. és l0. korszak Gondolat,
l986. l62-270. old.
BURKE: Töprengések a francia forradalomról ll4-34l. o. Gondolat, l986.
KANT: Válasz a kérdésre: MI A FELVILÁGOSODÁS? Az emberiség történetének feltehető
kezdete, Az emberiség története világpolgári szemszögből IN: Történelemfilozófiai írások, Ictus,
l997
HERDER: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról 52l-593.o., Gondolat, l978.
FICHTE: Az erkölcstan rendszere 6l-72., 534-545.o. Gondolat, l976.
HEGEL: A jogfilozófia alapvonalai l82-257. o. Akadémia Kiadó, l97l.
CONSTANT: A népszuverenitásról, A vallásszabadságról, A sajtószabadságról, Az egyéni
szabadságról, A régiek és a modernek szabadsága IN: A modernek szabadsága, Atlantisz, l997.
TOCQUEVILLE: Az amerikai demokrácia 333-450. o. EURÓPA, l993.
J. S. MILL: A szabadságról ll-l45. o. Helikon, l980.
MARX: A hegeli jogfilozófia bírálata. Bevezetés. A zsidókérdésről. Kossuth, l960.
HUME: Értekezés az emberi természetről III. könyv

Ajánlott irodalom:

DUNN: Locke Atlantisz, l993.


LUDASSY.: Négy arckép Szépirodalmi, l989.
MANENT: A liberális gondolat története Tanulmány Kiadó, l994.
SHKLAR: Montesquieu Atlantisz, 2000.
TUCK: Hobbes Atlantisz, l996.