You are on page 1of 10

(61001KOOia nt:plOUCTIOKWV 61acpopwv)

IuyKpon7817KE OTTO Tl7V E1p17vo6iK17 AyyEAIK� IaKEAt-apiou KOi Tll


1paµµ0Tta 0c:ocpavw Kup10Ki6ou.
Iuvt:6piaoc: 617µ6010 OTO OKpOOT�p16 TOU om; 29 Noc:µ[3piou 2018
y1a va 61Kaoc:1 T17v uTT68c:017 µna�0 :
Twv OVOKOTTTOVTWV: 1) LTTUpi6wvo<; LT080KOU TOU 617µ17Tpiou,
KOTOiKOU N. Cl)1)\aoEAcpc:1ac; ATTIK�<;, 066<; B. AAE�avopou op. 21, µE
A.<D.M. 034025844, 2) N1K0Mnac; 6apoaKt-17 Tou navay1wT17, KOToiKou N.
Cl)1AOOEAcpc:1ac; ArnK�<;, o66c; B. AAE�av6pou op. 21, µE A.Cl),M. 079429441,
01 oTToio1 TTapaoTa817Kav 610 Tll<; TTA17pc:�ouoiac; 01K17y6pou Touc; 'lp16ac;
IT080KOU - 60pOOK,\� TOU LTTUpiowvoc;, EK TOU t\E:ITOUpy{JµOTO<:; Tl7<;
KOTOiKOlJ N. Cl)1)\aoEAcpE1ac; ArnK�<;, o66c; B. AAE�avopou op. 21 (AM/�IA
36204) KOi

T17<; K08 1 11<; 11 OVOKOTT� OVC0VlJµl7<:; TpOTTEslK�<; ETOlpEiac; µE Tl7V


ETTuWlJµla «TPAnEZA EUROBANK ERGASIAS ANONYMH ETAIPEIA», TTOl)
EopEUEI OTl7V A8�va, o66c; '08wvoc; op. 8 KOi EKTTpOOWTTEiTOI v6µ1µ0, µE
A.Cl).M. 094014250, 11 oTToia TTapaoTa817Kc: 610 Tll<; TTAllPE�ouoiac;
01K17y6pou Tl7<; EuayyEt-iac; - Mapiac; MaoOOA� TOl) 1£Wpyiou, EK TOD
AEITOUpy�µOTO<; Tl7<; KOTOiKOU A817vwv, 066<; BOUKOUpEOTiOU op. 21
(AM/6IA 31122).
01 OVOKOTTTOVTE<; µE Tl7V OTTO 5-9-2018 OVOKOTT� Touc;, TTOl)
KOTOTE8l7KE µE OlJ�OVTO ap18µ6 EK8EOl7<; KOT08EOl7<; 01KOypacpOU
4444/57/5-9-2018, s�Tl700V 000 TTEplEXOVTOI o' OUT�. 110 Tl7 OlJs�Tl70l7
Tl7<; OVOKOTT�c; opiOTl7KE OIKOCTlµoc; 11 17µEpoµ17via TTOl) avacptpnrn OTl7V
apx� Tile; 0TT6cpao17c;.
TUTTIK� Or)Aa6� aKupoTr)Ta Tr)<; 61aTay�c; TTAr)pwµ�c; µ£ Tr)Y tvvo1a OTI
0£V Tr)p�8r)KOY 01 OpOI KOi 01 OIOTUTTC00£1<; TTOU OTTOITOUYTOI ouµcpWYO
µ£ TO ap8po 623 £TT. TOl) K.noA.6 y1a Tr)Y EKbOOr) EyKupric; OIOTay�c;
TTAr)pWµ�c;, OTTOT£ TO OVTIK£iµ£VO Tr)<; 6iKr)<; £�0VTA£iTOI OTO i'._;�Tr)µO OUTO
KOi µovo, KOi ri OKupwori Tr)<; OIOTay�c; TTAr)pWµ�c; OTTayyEAAETOI AOYW
OIOOIKOOTIKOU OTTapa6EKTOU, OV[�OPT�TW<; Tr)<; UTTOP�ric; KOi Tr)<;
6uvaTOTr)TO<; aTT06£1�ric; Tr)<; aTTaiTrioric; µ£ OAAO OTTOOEIKTIKO µtoo
(OAAn 10/1997 An 124/2005 EAA6Yr) 46/1668), ri 6£ oxrnK� TT/\r)µµEA£10
Tr)<; EV AOYW TpOTTEi'._;IK�c; £T01p£iac; K08IOTO OV£KKa8ap1on7 Tr) OUVOAIK�
anoin70� n7c; KOi ox1 �!Epoc; OUT�<;, KOTO TO TTp0£KT£8EVTO OTO YOIJIKO
µtpoc; n7c; TTapouoac;. B00£1 auTwv, o ouyK£Kp1µtvoc; Aoyoc; avaKon�c;
TTpETT£1 va yiv£1 6£KTO<; OTr) ouoia TOU, TTOpEAK£1 6£ ri £�ETaori Tr)<; voµ1K�c;
KOi OUOIOOTIK�c; l3a01µ0Tr)TO<; TG)V ntpwv Aoywv Tr)<; OVOKOTT�c;, µ£ Touc;
onoiouc; £rn61e0Kna1 TO i610 aTTOTEMoµa. nptTT£1, ouv£TTwc;, va yiv£1 6£KT�
ri OVOKOTT� KOi va OKUpC08£i ri OVOKOTTTOµ£Yr) blOTOY� TTAr7PC0µ�<;, y10 VO
yiV£1 0 EK VEOU UTTOAoy1oµoc; TG)V XP£C00£G)V Tr)<; EVblKr)<; ouµ!3aoric;
O(pO!f)OU�IEYCuV TG)V TTOOWY TTOU TTpOEKUljJOY OTTO TOY TTOpavoµo
avoTOK10µ0 Tr)<; £1ocpop6c; TOU N. 128/1975. TE/\oc;, TTP£TT£1 va
ouµljJr)cplOTOUV TO blKOOTIKO E�o6a µna�u TG)V 61a6iKC0V, AOYW TOU
lblOITEpW<; 6uox£pouc; Tr)<; £pµr)Y£iac; TG)V KOVOYG)V 61Kaiou TTOU
HpapµooTr)KOV (ap8po 179 KnoA6).

r!A TOYI /\OrOYI AYTOYI

61Kai'._;£1 avT1µwAia TWV 61a6iKwv.


6EX£TOI Tr)Y ovaKOTT�.
AKupwv£1 Tr) µ£ ap18µ0 459/2018 61aTay� T TAr)pwµ�c; Tr)<; i6.1KooT�
Tou E1privo61K£iou Aµapouoiou KOi Tr)Y aTTo 25-7-2018 £TT1Tay� npoc;
TTAr)pwµ� KOTW aTTo avTiypacpo Tou TTpwTou £KT£A£OTo0 aTToypacpou
OUT�<;.
IuµljJr)cpii'._;£1 TO blKOOTIKO E�o6a µna�u TWV 61a6iKC0V.
Kpi8r)KE, anoc.paoiOTr)KE KOi br)µOOIEUTr)KE OTO Mapourn, OE

EKTOKTr) Or)µOOIO 0l)V£6piaor) OTO OKpOOT�p16 TOl), xc:0pic; Tr)V napouoia

TC.UV 6106iKWV KOi TC.UV TT/\r)pE�Ol)OiC0V OIKr)y6pc:0v Touc; om;

................. .".3.0. ..l A..½J.c.-� AP.\c/:/.......... Tou tTouc; 2019.

H EIPHNOL-IKHI

,b