You are on page 1of 10

Ap10 µo<; A:rcoq>UOfl <;

)Z3 /2019

TO EIPHNO�IKEIO AMAPOY:EIOY

(TaK.'IlKfl �1u61K.aoi.u)

LUYKPOT�8rpcr. a:n:6 TT7 V E1p11vo8i.KT7 Bao1A1K� M:n:a11.a0Ka Ka1 Tll


rpaµµaTra 8r.ocpavw Kup1md8ou.
LUV80pi.aor, 811µ601a OTO aKpOaT�plO TOU T T7 V 3 11 .0.8K8µ�pi.ou 2018 y1a
VU ◊lK0.081 TllV u:n:08r.m7 µr.Ta�U :
TOY ANAKOITTONTOL: Iwavv11 AouK� TOU NlKOAO.OU, KUTOlKOU
Aµapouoi.ou ATnK�<;;, o86c;; KrKpo:n:oc;; ap. 52, AcDM 075753460, o o:n:oi.oc;;
r.K:n:poow:n:�8171rn a:n:6 TT7 V :n:AT7pr.�ouma 811(17y6po Tou Euyr.vi.a 1:Taµou
(AM .6.LA 26003).
THL KAG' HL H ANAKOITH: T11c;; avwvuµ11c;; Tpa:n:r.i;;lK�<;; 8Ta1pdac;; µr,
T17v r.:n:wvuµia «ALPHA TPAITEZA AN.QNYMOL ETAIPEIA», Ka1 TO
81aKp1nK6 Tl.TAO «ALPHA BANK», :n:ou r.8pr.ur.1 01:11v A8�va, o86c;;
LTa8i.ou ap. 40, AcDM 094014249, Kal r.K:n:poow:n:r.hm v6µ1µa, Tl o:n:oi.a
8K:n:poow:n:�8T7K8 a:rro TT7V ?1Al7pr,�ouma 81KT7y6po TT7c;; Zw� ravwori (AM
.6.LNau:rr11.i.ou 548).
0 avaKO:n:Twv sll Td va yi.vr.1 8r.1n1i 11 a:rro 2 8-5- 2 o 14 avmrn:n:� Tou,
:rrou KaTaTr8T7K8 0T17 rpaµµaTda TOD .6.1Kao-r11pi.ou auTou µr. ap18µ6
KUT0.880T7<;; 92/253/2014, ypacpTT7K8 OTO Tl:lVO.KlO KUl ?1pOO◊lOpl.OTT7K8 VU
OUsT7TT78£1. KUTO. TT7 ◊lKO.OlµO ?10U avaypacp8TQl OTT7V apx� TT7<;; :rrapouoac;;
a:rr6cpao11c;;.
KaTO. TT7 ◊lKO.OlµO UUT� T7 U?10880l7 8Kcpu>v1i8T7K8 a:n:o Tl7 onpa TOU
01Kdou mvmdou Km 01 ?1A T7 pr.�oumo1 OlKT7y6po1 TWV 81a8i.Kwv avr:rr-ru�av
£mPAT78ouv 0£ papoc; 'IT)<; Ka8' T)<; Tl avmrn:n:�, Tl o:n:oi.a 171:1:�8T7K£ (ap8pa
176 Km 191 ap18. 2 'IOU KIToAb.), 1:a OlKGO'IlKCl tsooa 'IOU avaK011:'IOV'IO<;,
6:n:wc; opi.s£1:m £l0lKO'I£pa OTO OlG'IGK'IlKO.

rIA TOY:r. AOrOY:r. AYTOY:r.

b.IKAZEI avnµwAi.a 1:wv 81aoi.Kwv.


b.EXETAI TT)V avmrn:n:�.
AKYPDNEI 'IT)V u:n:' ap18µ. 512/2014 81a1:ay� :n:AT)pwµ�c; TT)<; t0.1Kao1:�
'IOU :n:apOV'IO<; b.lKGO'IT)plOU.

EITIBAAAEI 0£ papoc; 'IT)<; Ka8' T)<; Tl avmrn:n:� 'IT) OlKGO'IlK� oa:n:a.VT)


'IOU GVGK011:'IOV'IO<;, 'IT)V o:n:oi_a OP1S£l OTO 11:000 'IC.UV 'Ipla1(001WV 11:£V�V'IG

(350) £UpC0.
KPIGHKE, a:n:ocpaoi.O'IT)K£ Km OT)µoou:unpc£ O'IO Mapouo1, 0£

£KTaK1:17 OT)µ601a ouv£8 pi.ao17 01:0 mcpoa1:�p16 1:ou, xwpi.c; 1:17v rrapouai.a
'IC.UV OlGOlKWV Km 'IC.UV 1l:/\l7P£SOUGlWV OlKl7yOpWV 'IOU<;, 'Il7V

8�-��r•ouapi.ou 'IOU £'IOU<; 2019,

H EIPHNOt0.IKHI. H fPAMMATEAI.