You are on page 1of 24

NX4 CAM Yenilikler

NX 4 – CAM Yenilikleri

General use enhancements


Fixed axis and high speed milling

2
General Dialog Enhancements

Operation Navigator
NONE → Unused Items
Object isimlendirme
Gouge Check Status
Display inheritance status
MCS display options
Drilling menüsü altında
edit ikonları eklenmi tir.

3
Milling Dialogs

ZLEVEL_FOLLOW_CAVITY
operasyonu Mill Contour
menüsünden kaldırılmı tır
Cavity Milling
Trim komutu
More →Boundries menüsü
altından kaldırılmı tır
Trim komutu, contour area ve
zlevel operasyonlarında
oldu u gibi geometry
menüsüne eklenmi tir.

4
Takım ve Tutucu Kütüphaneleri

Takım özellikleri penceresinde


yapılan de i ikliklerle, takım
eklemek için veritabanına eri im
yapmaya gerek kalmadan
do rudan kullanıcının
kütüphaneye takım veya tutucu
ekleyebilmesi mümkündür.

Takımı takım kütüphanesine


kaydeder (tool_database.dat)

5
Takım ve Tutucu Kütüphaneleri

Tutucunun özelliklerini hatırlamak


için bir tanımlama ekleyebiliriz
Retrive From library seçene i ile
tutucu kütüphanesinden tutucu
ça ırabiliriz.
Export Holder to Library seçene i
ile olu turdu umuz tutucuyu
kütüphaneye ekleyebiliriz.

6
Takım ve Tutucu Kütüphaneleri

Tools Convert Tool Library


NX4 ‘ten önce olu turulmu takım kütüphanelerini
NX4’e çevirir.

7
Özel Formlu Takım Tanımlama

NX4 ile birlikte özel formlu takım


olu turulabilir
Bu takımlar kö e yuvarlatmaları,
pah kırmalar gibi özel i lemlerde
kullanılabilir.
Aynı takım tanımlama ara yüzü
kullanılır.

8
Özel Formlu Takım Tanımlama

Tracking Point: Takım kesme yaparken bu nokta referans


alınır. Genellikle dı kö ede yer alan radius veya özel profilin
i lemesi için kullanılır. Olu turulmu tracking
pointlerin parametrelerinin
görüntülendi i bölüm
Tracking point’in ismi tanımlanır
veya de i tirilebilir.
Olu turulacak tracking point’in
parametrelerinin tanımlandı ı
bölümdür.

9
Geli tirilmi Malzeme Kütüphanesi

Takım malzemesi, kesim metodu


ve parça malzemesine göre
ilerleme hızlarının tavsiye
edilmesini sa layan “Machining
Data Libraries” veritabanı NX4 ile
geni letilerek daha çok
kombinsayonu destekler hale
gelmi tir. Bu sayede tavsiye edilen
i leme parametresleri NX
içerisinden sorgulanabilmektedir.
NX4 ile kütüphaneye daha fazla
malzeme eklenmi tir.

10
Gouge Check (Dalma Kontrolü)

Operation Navigator’a eklenen yeni bir sütun sayesinde


olu turdu umuz operasyonlara dalma kontrolü yapılıp yapılmadı ı ve
yapıldıysa sonucu görüntülenebilir.

Checked

Warnings

Errors

Gouges found

1. Successfully checked: Dalma kontrolü yapıldı ve dalma yok.


2. Warnıngs: Dalma kontrolü yapıldı fakat tutarsız sonuçlar elde edildi
(uniform stok vb. sebeplerden dolayı).
3. Errors: dalma kontrolü tam olarak gerçekle tirilemedi.
4. Gouges: dalma kontrolü yapıldı ve dalma oldu u belirlendi.
5. Not checked: dalma kontrolü gerçekle tirilmedi.
11
What’s New in NX 4 - CAM

General use enhancements


Fixed axis and high speed milling

12
Fixed Axis Milling Projects

Plunge Milling
Face Mill Undercutting
Face Mill Region Access and Start Points
Analytic Output
Minimize Tool Embedding (improved trochoidal)

13
Plunge Milling

2005 yılında kullanıcılardan


en çok oyu alan geli tirme
iste i olarak NX4’e
eklenmi tir
Plunge Milling, Z ekseninde
dalma yaparak i leme
yöntemidir.
Kaba i lemede ula makta
güçlük çekilen derin
kısımların kolayca
i lenmesinde de kullanılabilir
Plunge Milling ayrıca dik
duvarların finish i leminde de
kullanılır

14
Plunge Milling

Retract angle
and distance

Max cut width

Step
Step- ahead
ahead
Step-
Step
over over

Stepover: Yana Kayma miktarı


Step Ahead: leri kayma miktarı
Max Cut Width: Maksimum kesme geni li i
15
Face Mill
undercutting

Face milling operasyon tiplerinden


herhangi birini kullanarak balkon altı
diye tabir edilen kısımların T-freze
takımları kullanılarak i lemesi
gerçekle tirilebilir.
Takım yollarını atarken tutucu ve
takım çarpı ma kontrolleri de
yapılabilmektedir.

16
Face Mill
undercutting

Face milling operasyon tiplerinden herhangi birinde


cutting menüsünün altında yer alan prevent
undercutting’in i areti kaldırıldı ında çıkıntıların altı kısmı
i lenebilir.

17
Face Milling
wall blends

Default olarak Face Mill operasyonu takımın


kö e radiusu ile aynı olan radiusları i lemez
NX4’te “Prevent Undercutting” i areti
kaldırıldı ında takımın temas edece i 3
boyutlu e riler hesap edilir ve dipteki
radiusların i lenmesi gerçekle tirilebilir.

18
Face Milling
region access

Geli tirilen Automatic Engage


seçene i ile program açık
olan bölgeleri bulur ve takım
oradan girer.
Böylece takımın parçaya
dalması engellenmi olur

19
Face Milling
start points

Takımın ba ka
bölgelerdeki
malzemeye dalmasını
önlemek için start
point’ler de i tirilebilir.

20
Cavity Milling and Z-level
exact output

Cavity Milling ve Zlevel


operasyonları silindir, koni ve
düzlem gibi analitik
geometrileri tanır ve daha
düzgün takım yolları olu turur.

21
Trochoidal Cutting

Kaba i leme esnasında takımın fazla


tala a girmemesini sa layan bu
metod aynı zamanda high speed
i lemler için optimize edilmi takım
yolları olu turur
NX4 ile dı arıya do ru i leme, kö e
yuvarlatma ve de i ken trochoid
geni li i tanımlayabilecek ekilde
fonksiyonellik getirilmi tir.
De i ken geni lik parametresi
sayesinde dar duvarları içeren
geometriler bile bu metotla
i lenebilmektedir.
Dı arıya do ru trochoidal i lemede
daha düzgün parçaya giri ve
parçadan çıkı lar.
API deste i

22
Trochoidal Cutting

Trochoidal i leme yönteminde


olu turulacak dairesel hareketlerin
çapının tanımlandı ı bölüm.
Olu turulacak dairesel hareketlerin
en küçük çap de eri. Tanımlanan
de er trochoidal width de erinden
büyük olamaz.
Dairesel hareketler arasındaki geçi lerde Dairesel hareketler arasındaki geçi lerde
yapılacak maksimum yan kayma miktarı. yapılacak maksimum yana kayma miktarı.
Tanımlanacak de er ana menüde tanımlanan Tanımlanan de er %100 ile %200 arasında
stepover de erinden küçük olmak zorundadır. olmak zorundadır.
23
Te ekkür Ederiz.

www.biltim.com
biltim@biltim.com