You are on page 1of 2

Número 41 Martes, 19 de febrero de 2019 Página 4173

$1(;2,
,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78'


/DGLUHFFLyQHQODTXHVHHQFXHQWUDHOIRUPXODULRZHEGHVROLFLWXGHVODVLJXLHQWH
KWWSVDSOLHGXPXUFLDHGXFDHVHGXFDFLRQ72/FRQYRFDWRULDVFWUO

'$7263(5621$/(6
7RGRV ORV GDWRV GH FDUiFWHU SHUVRQDO TXH VH FRQVLJQHQ HQ OD VROLFLWXG GH DGPLVLyQ VH DFRJHUiQ D OR
HVWDEOHFLGRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH3HUVRQDOHV\JDUDQWtD
GHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV
6LVHOHROYLGDFXPSOLPHQWDUDOJXQRGHORVGDWRVPDUFDGRVFRQXQDVWHULVFRQRSRGUiSDVDUDODVLJXLHQWH
SDQWDOODKDVWDTXHORVFRPSOHWH

'$726'(/5(35(6(17$17(
6RORGHEHFRPSOHWDUHVWHDSDUWDGRVLDFW~DSRUPHGLRGHXQUHSUHVHQWDQWH

62/,&,78'
x (Q HO FDPSR ³'HFODUD´ GHEH PDUFDU OD FDVLOOD GHO SXQWR HQ HO FDVR GH TXH QR VHD IXQFLRQDULR GH
FDUUHUD IXQFLRQDULR HQ SUiFWLFDV R TXH HVWp SHQGLHQWH GHO FRUUHVSRQGLHQWH QRPEUDPLHQWR FRPR
IXQFLRQDULRGHFDUUHUDGHOPLVPRFXHUSRDOTXHVHDVSLUDDLQJUHVDU
x (Q HO FDPSR ³6ROLFLWD´ GHEH VHOHFFLRQDU HQ HO GHVSOHJDEOH OD HVSHFLDOLGDG \ WXUQR SRU HO TXH GHVHD
SDUWLFLSDU
x (QHOFDPSR³7LWXODFLyQDFDGpPLFD´HOVROLFLWDQWHGHEHHOHJLUXQDGHODVGRVRSFLRQHVTXHDSDUHFHQ6L
QRWLHQHDFFHVRDOD]RQDSULYDGDGHHGXFDUPREOLJDWRULDPHQWHGHEHUiPDUFDUODVHJXQGDSRVLELOLGDG
H LQGLFDU OD WLWXODFLyQ TXH VH SRVHH \ OD 8QLYHUVLGDG$GPLQLVWUDFLyQ HGXFDWLYD TXH HPLWLy HO WtWXOR
$TXHOORV DVSLUDQWHV TXH WHQJDQ DFFHVR D OD ]RQD SULYDGD GH HGXFDUP GHEHUiQ FRPSUREDU VL VX
WLWXODFLyQDSDUHFHHQODSHVWDxD³7LWXODFLyQDFDGpPLFDLQWHULQRV´PDUFDQGRXQDXRWUDRSFLyQVHJ~QHO
FDVR(QODVLJXLHQWHSDQWDOODGHEHUiDQH[DUHQIRUPDWRSGIGLFKDWLWXODFLyQ
x (O FDPSR ³$FUHGLWDFLyQ GH RWUD QDFLRQDOLGDG \ H[HQFLyQ GH OD SUXHED GH FDVWHOODQR´ GHEH VHU
FXPSOLPHQWDGD ~QLFDPHQWH SRU DVSLUDQWHV H[WUDQMHURV 'LFKRV DVSLUDQWHV GHEHUiQ FRQVLJQDU VL VH
HQFXHQWUDQ R QR H[HQWRV GH UHDOL]DU OD SUXHED GH FRQRFLPLHQWR GH FDVWHOODQR (Q FDVR GH TXH VH
HQFXHQWUHQH[HQWRVGHEHUiQLQGLFDUHOPRWLYR
 3RU HVWDU HQ SRVHVLyQ GH DOJXQR GH ORV WtWXORV D TXH VH UHILHUH HO DUWtFXOR E GH OD RUGHQ GH
FRQYRFDWRULD
 3RUKDEHUREWHQLGRODFDOLILFDFLyQGHDSWRHQDOJXQRGHORVSURFHVRVVHOHFWLYRVFRQYRFDGRVSRUOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDFRQSRVWHULRULGDGDOGHMXOLRGH(QHVHFDVR
KDEUiGHLQGLFDUVHHOSURFHGLPLHQWR\HODxR
 3RUVHUQDFLRQDOGHXQ(VWDGRFX\RLGLRPDRILFLDOVHDHOFDVWHOODQR
x (O FDPSR ³$GDSWDFLyQ SDUD UHDOL]DU ODV SUXHEDV HQ FDVR GH GLVFDSDFLGDG R OLPLWDFLRQHV ItVLFDV´ GHEH
VHUPDUFDGRSRUDTXHOORVDVSLUDQWHVFRQGLVFDSDFLGDGLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHVHSUHVHQWHQSRUHO
WXUQR GH UHVHUYD GH GLVFDSDFLWDGRV R QR (Q OD VLJXLHQWH SDQWDOOD GHEHUiQ DQH[DU HQ IRUPDWR SGI OD
GRFXPHQWDFLyQLQGLFDGDHQHODUWtFXORGHODRUGHQGHFRQYRFDWRULD
x (O FDPSR ³'RFXPHQWDFLyQ 2WUDV FLUFXQVWDQFLDV´ GHEHUi PDUFDUVH VROR VL ORV DVSLUDQWHV VH YHQ
DIHFWDGRVSRUODVFLUFXQVWDQFLDVTXHVHGHWDOODQHQDUWtFXORGHODRUGHQGHFRQYRFDWRULD
x (Q HO FDPSR ³(OHFFLyQ GH OD WDVD FRUUHVSRQGLHQWH´ GHEH PDUFDUVH OD WDVD D DERQDU /RV DVSLUDQWHV
GHEHUiQ DERQDU HQ DOJXQD GH ODV FXHQWDV KDELOLWDGDV DO HIHFWR HQ ODV HQWLGDGHV FRODERUDGRUDV
HVWDEOHFLGDV HQ HO DUWtFXOR GH OD RUGHQ GH FRQYRFDWRULD OD WDVD SRU DFWXDFLRQHV HQ PDWHULD GH
IXQFLyQS~EOLFDUHJLRQDOVHJ~QORSUHYLVWRHQHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLROD2UGHQGH
GH PDU]R GH GH OD &RQVHMHUtD GH +DFLHQGD \ $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV \ OR GLVSXHVWR HQ HO
DUWtFXOR GH OD /H\ GH GH GLFLHPEUH GH 3UHVXSXHVWRV *HQHUDOHV GH OD &RPXQLGDG
$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDSDUDHOHMHUFLFLR

/DVWDVDVVRQODVVLJXLHQWHV
7DVDFRPSOHWD    ¼
7DVDSDUDIDPLOLDVQXPHURVDVFODVLILFDGDVHQODFDWHJRUtDJHQHUDO ¼
7DVDSDUDIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDGHOD&$50  ¼
7DVDSRUGHVHPSOHR    ¼
7DVDFRQ&DUQp-RYHQGHOD&$50   ¼

NPE: A-190219-900
Número 41 Martes, 19 de febrero de 2019 Página 4174


([HQFLyQSRUGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDO  ¼
([HQFLyQSRUIDPLOLDQXPHURVDGHFDWHJRUtDHVSHFLDO  ¼
([HQFLyQSRUYtFWLPDGHWHUURULVPR   ¼
([HQFLyQSRUYtFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHUR  ¼

'2&80(17$&,Ï1
(QHVWDSDQWDOODVRORVHGHEHUiQDGMXQWDUGRFXPHQWRVFRQIRUPHDORVHOHFFLRQDGRHQODSDQWDOOD6ROLFLWXG
(Q 'RFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDFLyQ DFDGpPLFD VROR VH GHEHUi VXELU OD WLWXODFLyQ VL KD FRPSUREDGR TXH QR
WLHQH DFFHVR D OD ]RQD SULYDGD GH HGXFDUP R ELHQ TXH WHQLpQGROR OD SRVHVLyQ GHO WtWXOR PHQFLRQDGR QR
FRQVWDHQHOH[SHGLHQWHSHUVRQDOHQGLFKD]RQDSRUORTXHDSRUWDFRSLDHVFDQHDGDGHOPLVPR
6LPDUFDXQDWDVDGLVWLQWDGHODFRPSOHWDGHEHUiDQH[DUDODVROLFLWXGODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYD/RV
DVSLUDQWHVTXHWHQJDQWDVDUHGXFLGDSRUGHVHPSOHRWDVDSRUGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGDSRUHO,0$6RWDVDSRU
SHUWHQHFHUDIDPLOLDQXPHURVDDQH[DUiQODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHHVWDVFLUFXQVWDQFLDVVRODPHQWHHQ
HOFDVRGHTXHKDJDQFRQVWDUH[SUHVDPHQWHHQODVROLFLWXGTXHQRDXWRUL]DQDOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ
-XYHQWXG\'HSRUWHVDUHFDEDUGLFKRVGDWRV
/RVDVSLUDQWHVTXHRVWHQWHQODFRQGLFLyQGHYtFWLPDGHOWHUURULVPROHJDOPHQWHUHFRQRFLGD\ORVTXHVHDQR
KD\DQ VLGR YtFWLPD GH YLROHQFLD GH JpQHUR GHEHUiQ DQH[DU OD GRFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDWLYD GH HVWDV
FLUFXQVWDQFLDVHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHGHODSDQWDOOD³GRFXPHQWDFLyQ´GHODVROLFLWXG
6L QR KD PDUFDGR QDGD HQ ORV FDPSRV ³$FUHGLWDFLyQ GH RWUD QDFLRQDOLGDG \ H[HQFLyQ GH OD SUXHED GH
FDVWHOODQR´ ³$GDSWDFLyQ SDUD UHDOL]DU ODV SUXHEDV GH DSWLWXG´ ³'RFXPHQWDFLyQ 2WUDV FLUFXQVWDQFLDV´ R ³1R
DXWRUL]DFLyQDOD&RQVHMHUtDDTXHUHFDEHPLVGDWRV´QRGHEHDGMXQWDUQLQJ~QGRFXPHQWR
/RVGRFXPHQWRVDVXELUGHEHQHVWDUHQIRUPDWRSGI\QRGHEHQH[FHGHUODVPHJDV

5(680(1'(/$62/,&,78'
(QHVWDSDQWDOODSRGUiLUUHYLVDQGRORPDUFDGRHQODVROLFLWXG(QFDVRGHTXH VHGLHUDFXHQWDGHDOJ~Q
HUURU HQ HO DSDUWDGR 'DWRV SHUVRQDOHV R 6ROLFLWXG SRGUi UHWURFHGHU KDVWD OD SDQWDOOD FRUUHVSRQGLHQWH SDUD
FRUUHJLUOR(QHODSDUWDGR'RFXPHQWDFLyQHQHOFDVRGHTXHKXELHUDLQGLFDGRTXHVHDGMXQWDXQGRFXPHQWR\
VHKDROYLGDGRKDFHUORODDSOLFDFLyQVHORLQGLFDUDFRQODIUDVH ³QRVHKDDGMXQWDGRGRFXPHQWR´5HWURFHGD
KDVWDODSDQWDOODFRUUHVSRQGLHQWHSDUDDGMXQWDUORHQVXFDVR

9$/,'$&,Ï1'(/$62/,&,78'
'HKDEHUDOJ~QROYLGRGHXQGDWRGHFRQVLJQDFLyQREOLJDWRULDRGHXQGRFXPHQWRDDGMXQWDUQRDGMXQWDGR
OHVHUiLQGLFDGRHQURMRHQHVWDSDQWDOOD1RSRGUiFRQILUPDUODVROLFLWXGKDVWDTXHORKD\DFRUUHJLGR6RORVH
SXHGHQFRQILUPDUODVVROLFLWXGHVHQYHUGH

),50$<&21),50$&,Ï1'(/$62/,&,78'
8QDYH]FRPSUREDGRTXHORVGDWRVGHODVROLFLWXGVRQFRUUHFWRVKDGHSURFHGHUVHDODFRQILUPDFLyQGHOD
PLVPD3DUDHOORGHEHUHOOHQDUODFDVLOODGHOFyGLJRGHODLPDJHQFRQORVFXDWURQ~PHURVTXHDSDUHFHQHQOD
SDQWDOOD\SXOVDUHQ³&RQWLQXDU´
'HEHUiILUPDUODVROLFLWXGHOHFWUyQLFDPHQWH3DUDHOORWHQGUiWUHVPDQHUDVGHKDFHUOR'HEHRSWDUSRUXQD
GHHOODV
FRQFO#YH3DUDFRQRFHUHOIXQFLRQDPLHQWRGHFO#YHFRQVXOWHODSiJLQDZHEclave.gob.es
 FRQ FHUWLILFDGR GLJLWDO 3DUD FRQRFHU ODV HQWLGDGHV FHUWLILFDGRUDV UHFRQRFLGDV SRU OD &RPXQLGDG
$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHEHFRQVXOWDUODVLJXLHQWHGLUHFFLyQ
https://sede.carm.es/eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf
FRQHOVLVWHPDGHILUPDFRQLQIRUPDFLyQFRQRFLGDSRUDPEDVSDUWHV XVXDULR\FRQWUDVHxDGHHGXFDUP
YiOLGR VROR SDUD IXQFLRQDULRV GRFHQWHV TXH KD\DQ SUHVWDGR VHUYLFLRV HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH OD
5HJLyQGH0XUFLD 

8QDYH]ILUPDGRHOGRFXPHQWRGHEHUiVDOLUGHOD SHVWDxD ³ILUPD´\UHJUHVDUDOD SHVWDxD³WUiPLWHVRQOLQH´
3DUD ILQDOL]DU HO SURFHVR GHEHUi SXOVDU HQ ³*HQHUDU GRFXPHQWRV´ (O GRFXPHQWR JHQHUDGR FRQVWDUi GH GRV
HMHPSODUHVGHODVROLFLWXGXQRSDUDHOLQWHUHVDGR\RWURSDUDHOSDJRHQODHQWLGDGFRODERUDGRUD±XQDKRMDGH
LQVWUXFFLRQHVXQDKRMDGHILUPDVDVRFLDGDVDOGRFXPHQWR\XQUHFLERGHSUHVHQWDFLyQHQRILFLQDGHUHJLVWUR
(QFDVRGHTXHHOGRFXPHQWRJHQHUDGRQRVHGHVFDUJXHDXWRPiWLFDPHQWHHQVXRUGHQDGRUSRGUiEDMDUOR
SLQFKDQGRHQ³,PSUHVRGHVROLFLWXG´HQODVLJXLHQWHSDQWDOOD³)LQGHSURFHVR´

),1'(/352&(62
$FDEDGR HO SURFHVR LPSULPD OD VROLFLWXG \ SDJXH ODV WDVDV FRUUHVSRQGLHQWHV GHQWUR GHO SOD]R GH
SUHVHQWDFLyQ GH VROLFLWXGHV 8QD YH] DERQDGD OD WDVD OD VROLFLWXG SUHVHQWDGD HOHFWUyQLFDPHQWH VHUi
FRQVLGHUDGD SUHVHQWDGD DQWH OD $GPLQLVWUDFLyQ 1R GHEH SUHVHQWDU QL HO UHFLER GHO DERQR QL OD VROLFLWXG
ILUPDGDHQQLQJ~QUHJLVWUR

NPE: A-190219-900