You are on page 1of 3

‫הנהלת בתי המשפט‬

‫‪ADMINISTRATION OF COURTS‬‬

‫‪Office Of the Legal Adviser‬‬ ‫לשכת היועץ המשפטי‬

‫כ"ח בניסן‪ ,‬התשע"ז‬


‫‪ 24‬באפריל ‪2017‬‬
‫מספרנו‪08542317 :‬‬ ‫לכבוד‬
‫פ – ‪20/2017‬‬ ‫ד"ר יוסף צרניק‬
‫)בתשובה נא לציין מספרנו(‬
‫באמצעות הדוא"ל‪joseph.zernik@hra-ngo.org :‬‬

‫ד"ר צרניק הנכבד‪,‬‬

‫הנדון‪ :‬בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע‪ ,‬תשנ"ח ‪1998 -‬‬
‫סימוכין‪ :‬מכתבי מיום ‪26.2.2017‬‬
‫בקשתך מיום ‪12.2.2017‬‬

‫‪ .1‬לאחר שבחנו את בקשתך שבסימוכין לקבלת מידע החלטנו לקבלה באופן חלקי‪.‬‬

‫‪ .2‬מצורף בזה כתב מינוי של המזכירה הראשית בבית משפט השלום בפתח תקווה‪.‬‬

‫‪ .3‬בקשתך לקבלת מידע כמפורט בסעיפים ‪)2‬א(‪)3 ,‬א(‪)4 ,‬א( לפנייתך נדחתה וזאת‬
‫בהסתמך על סעיף ‪ (4)8‬לחוק חופש המידע התשנ"ח )להלן "החוק"(‪ .‬החלטתנו‬
‫התבססה על הנתונים והשיקולים הבאים‪:‬‬

‫א‪ .‬דברי חקיקה מתפרסמים ברשומות‪.‬‬

‫ב‪ .‬הנהלת בתי המשפט אינה נותנת ייעוץ משפטי או ייעוץ מכל סוג שהוא‪.‬‬

‫‪ .4‬בקשתך לקבלת מידע כמפורט בסעיף ‪)2‬ב( לפנייתך נדחתה וזאת בהסתמך על סעיף‬
‫‪)9‬ב()‪ (2‬לחוק‪ .‬החלטתנו התבססה על הנתונים והשיקולים הבאים‪ :‬המידע המבוקש‬
‫מתייחס להוראת עבודה אשר בימים אלה מצויה בשלבי עיצוב‪.‬‬

‫‪ .5‬בקשתך לקבלת מידע כמפורט בסעיף ‪)3‬ב( לפנייתך נדחתה וזאת בהסתמך על סעיפים‬
‫‪ (4)8 ,(3)8‬לחוק‪ .‬בהנהלת בתי המשפט אין נוהל לניהול ספרים כפולים‪ .‬נוהל עיון בתיקי‬
‫בתי המשפט שמספרו פ ‪ 03-18‬מפורסם באתר האינטרנט של הרשות השופטת בכתובת‪:‬‬

‫רח' כנפי נשרים ‪ ,22‬גבעת שאול‪ ,‬ירושלים ‪ 02-6556919 ,02-6556935  95464‬פקס'‪02-6556887 :‬‬
‫‪ - E- mail: hof esh-hamida@court.gov.il‬עדיפות לדוא"ל‬
‫הנהלת בתי המשפט‬
‫‪ADMINISTRATION OF COURTS‬‬

‫‪Office Of the Legal Adviser‬‬ ‫לשכת היועץ המשפטי‬

‫‪http://elyon1.court.gov.il/heb/elyon/nehalim/doc/NohaEiyon170516‬‬
‫‪.pdf‬‬

‫‪ .6‬בקשתך לקבלת מידע כמפורט בסעיף ‪)4‬ב( לפנייתך נדחתה וזאת בהסתמך על סעיף‬
‫‪ (4)8‬לחוק‪ .‬שופט בכיר מתמנה בהתאם לסעיף ‪ 1‬להחלטת משכורת נושאי משרה‬
‫שיפוטית התשמ"א‪.1981-‬‬

‫‪ .7‬בקשתך לקבלת מידע כמופרט בסעיף ‪ 5‬נדחתה וזאת בהסתמך על סעיף ‪ (3)8‬לחוק‪.‬‬
‫הנהלת בתי המשפט אינה גוף מונחה לעת הזו‪ ,‬ולא קיים גוף חיצוני שמבקר ומאשר את‬
‫תקינות אבטחתן של מערכות המידע‪ .‬הנהלת בתי המשפט מסתייעת במומחי אבטחת‬
‫מידע חיצוניים ופנימיים אשר מעת לעת מבצעים בקרות מסוימות על פי דרישה‪.‬‬

‫‪ .8‬כנגד החלטה זו‪ ,‬הנך רשאי להגיש עתירה מנהלית בתוך ‪ 45‬יום לבית המשפט לעניינים‬
‫מנהליים‪.‬‬

‫רח' כנפי נשרים ‪ ,22‬גבעת שאול‪ ,‬ירושלים ‪ 02-6556919 ,02-6556935  95464‬פקס'‪02-6556887 :‬‬
‫‪ - E- mail: hof esh-hamida@court.gov.il‬עדיפות לדוא"ל‬