You are on page 1of 12

GUVERNU L REPUB LICII M OLDOVA

ACADEMIA DE AD MINISTR ARE PU BLICĂ

CO NTRIBUȚIA TINERILOR CERCE TĂTO RI


LA D ZVOL TAREA ADM INISTRAȚIE I PUBLICE

Mat erialele onferinței științifico-practice internațion ale

23 februarie 2018

CHIȘINĂ U, 2018

1
SISTEMUL DE PREGĂ TIRE PROFESIONALĂ A SPECIALIȘTILOR
DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ÎN ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE

Vadim VINTILĂ,
doctorand,
Academia de Administrare Publică

SUMMARY
The public servant is faced with a constantly changing regulatory framework which
needs implementation and enforcement, as well as new demands from the growing private sector
and the citizenry at large. The organization of a good professional training system in public
administration is crucial for any state, to develop and retain high professional standards of
conduct and performance for its public service staff.
Keywords: professional training system, public administration, public servant.

Resursa umană este cea mai dinamică dintre toate resursele oricărei
organizaţii, inclusiv din serviciul public. Valoarea unui sistem administrativ constă
nu atât în mijloacele sale materiale și financiare, cât mai ales în potenţialul său
uman. De funcționalitatea sistemului administrativ depinde realizarea deciziilor
politice, în general, progresul economic și social al unui stat. Astfel, „o
administrație dotată cu mijloace materiale și financiare de mare valoare, dar
încadrată cu funcţionari nepregătiţi profesional nu-și poate îndeplini sarcinile,
irosind zadarnic resursele puse la dispoziţie” [2, p. 227]. Tot în acest context, A.
Sîmboteanu relevă „că un sistem de administrare, oricât de bun și eficient ar fi,
necesită perfecționare permanentă, dat fiind faptul că viața înaintează necontenit și
apar noi exigențe față de organele administrației publice. Exigențele noi sunt
generate de apariția firească a problemelor cauzate, la rândul lor, de evoluția
permanentă a vieții sociale și de progresul societății” [4, p. 15]. În opinia lui
Corneliu Manda: „Într-o administrație publică modernă, pregătirea și calitatea
pregătirii funcționarilor publici, devin condiții obligatorii, atâta timp cât scopul
acesteia este de realizare eficientă a sarcinilor și atribuțiilor variate și diversificate
care-i incubă” [1, p. 165].
Prin urmare, calitatea activității administrației publice este în mare parte
condiționată de nivelul de pregătire profesională a personalului încadrat în
serviciul public. Astfel, existența unui corp de funcționari publici pregătiți

150
constituie o necesitate stringentă și o preocupare permanentă atât la nivel
instituțional cât și la nivelul politicilor de stat.
Pregătirea specialiștilor în administrația publică și implicit a funcționarilor
publici reprezintă un proces complex, abordat atât la nivel naţional, cât și
internaţional. Încă din secolul trecut, în țările cu tradiţii democratice și cu
administrații bine structurate a fost recunoscută necesitatea unei pregătiri
profesionale specifice pentru cei investiţi în diferite funcții din administrația
publică. Francezii ca și nord-americanii sunt cei mai categorici în standardele
impuse celor care doresc să ocupe funcţii în administraţia centrală, solicitându-le
să fie absolvenţi ai unor școli cu profilul „administraţie”. După modelul celebrei
școli franceze E.N.A. (L’Ecole Nationale d’Administration) (înființată în 1945 din
iniţiativa generalului de Gaulle, destinată pregătirii funcționarilor superiori ai
administrației), Institutelor Regionale de Administraţie din Franţa și Colegiului
englez pentru pregătirea și perfecţionarea pregătirii profesionale a funcţionarilor
publici (Civil Service College) au fost înfiinţate școli de pregătire a funcţionarilor
publici și în alte țări ale Uniunii Europene. Modelul de instituire a învățământului
administrativ în Spania, Italia, Luxemburg are la bază tradiția franceză, iar cel din
Irlanda, Grecia, Belgia - modelul britanic. După modul cum este concepută
pregătirea funcţionarilor publici în ţările amintite, nu este suficient să fii
absolventul unei facultăţi cu profil juridic, economic etc. Pentru a deveni
funcţionar public, mai ales, în posturi-„cheie” este necesară absolvirea unei școli
speciale care să confere acestor funcţionari o temeinică pregătire administrativă [3,
p. 20].
Conducându-se de dezideratul că personalul din administrația publică
necesită o pregătire specială continuă, țările membre ale Uniunii Europene au creat
și dezvoltat propriul sistem de pregătire a specialiștilor în administrația publică,
inspirat de modelele clasice francez și britanic, și adaptat organizațional și
funcțional la cerințele fiecărui stat. În unele țări precum Franța, Marea Britanie,
Germania, Italia, Olanda un asemenea sistem de pregătire funcționează deja de

151
câteva decenii, pe când în unele state, în special cele din spațiul postsovietic,
instituții de asemenea gen au fost create relativ recent.
În continuare vom realiza o succintă analiză a principalelor instituții de
pregătire a funcționarilor publici din fiecare țară-membru al UE, prin evidențierea
caracteristicilor distincte.
În Franța, după cum am remarcat anterior, funcționează Școala Națională de
Administrație (ENA). Principalele activități desfășurate de această instituție sunt:
recrutarea și asigurarea formării inițiale a funcționarilor de rang înalt francezi și
străini; formarea continuă și dezvoltarea funcționarilor francezi și străini în sesiuni
pe termen scurt sau lung; instruirea funcționarilor în problemele europene;
pregătirea pentru examenele de admitere în instituțiile europene. Franța dispune și
de un organism administrativ public implicat în gestionarea serviciului public
teritorial. Centrul Național pentru Serviciul Public Teritorial (CNFPT) este o
instituție națională, jurisdicția sa se extinde pe întreg teritoriul național, cu excepția
Parisului și a unor comunități de peste mări. CNFPT desfășoară misiuni generale
de administrare, consultanță, recrutare și instruire. Paralel cu cele două instituții, în
Franța activează și Centrul pentru Studii Europene din Strasbourg (CEES).
Activitatea centrului este axată pe organizarea cursurilor de formare și seminarii
privind instituțiile și politicile europene. Majoritatea programelor de studiu sunt
destinate atât funcționarilor publici francezi, cât și străinilor, în special celor din
țările Europei Centrale și de Est.
În Marea Britanie, pregătirea funcționarilor publici este asigurată în mare
parte de către Colegiul de Administrație Publică, înființat în anul 2012, ca urmare a
închiderii Școlii Naționale de Administrație. Colegiul a preluat multe dintre
programele de formare anterioare, însă a completat și diversificat numărul de
programe. Printre cursurile de pregătire, oferite de colegiu, sunt: managementul
finanțelor, managementul proiectelor, dezvoltarea personală etc.
În Germania principalele organisme abilitate în pregătirea specialiștilor în
administrația publică sunt Academia Federală de Administrație Publică și
Universitatea de Științe Administrative Speyer. Academia Federală de
152
Administrație Publică este instituția centrală de formare avansată pentru
administrația federală, înființată în 1969, ca parte independentă a Ministerului
Federal al Afacerilor Interne. Colaborând îndeaproape cu administrația federală, cu
industria și mediul academic, Academia Federală este responsabilă pentru
furnizarea de cursuri avansate orientate practic pentru personalul administrativ
federal. Universitatea de Științe Administrative Speyer a fost înființată drept
academie de stat pentru științele administrative în 1947 de către autoritățile
franceze. Ca urmare a unui acord special din 1952, guvernele naționale și ale
statelor (Länder) și-au asumat responsabilitatea comună pentru universitate. După
unificarea Germaniei, au aderat la acest acord și statele „noi” (Länder)
Brandenburg, Mecklenburg-Pomerania de Vest, Saxonia, Saxonia-Anhalt și
Turingia. Universitatea oferă studii postuniversitare, formare continuă și cercetare.
În Italia, Școala postuniversitară în administrația publică (SNN) a fost
fondată în 1957 ca parte integrantă a Președinției Consiliului de Miniștri. Instituția
fost desemnată să selecteze, să recruteze și să antreneze funcționari și
administratori publici. Activitățile principale ale SNN sunt: selectarea și recrutarea
managerilor administrațiilor publice centrale; furnizarea serviciilor de formare
profesională pentru toți angajații publici; dezvoltarea programelor de cercetare
privind administrația publică, politicile publice și economia publică; consilierea și
asistența tehnică pentru administrațiile publice în vederea punerii în aplicare a
programelor de reformă și de inovare.
Un alt stat al cărui sistem de pregătire a specialiștilor în administrația publică
reprezintă un exemplu este și Olanda. Principalul furnizor de servicii de instruire și
formare din sectorul public olandez este Școala de Administrație Publică.
Activități importante desfășurate în cadrul Școlii de Administrație Publică sunt:
programele de master; programele de dezvoltare profesională; programele
personalizate pentru agenții sau profesii publice specifice; cursurile tematice și
seminariile de strategie. În Olanda funcționează și Institutul de Administrație
Publică, înființat în 1973, de Ministerul de Interne. În anul 1993 dintr-o instituție
publică, institutul a fost reorganizat într-o fundație independentă. Deși această
153
instituție nu mai face parte din guvern, este încă principalul furnizor de programe
de instruire a funcționarilor publici și servicii de consultanță privind reforma
sectorului public și menține relații strânse cu administrația.
În Belgia principalele organisme implicate în pregătirea specialiștilor din
administrația publică sunt Școala de administrație publică din Valonia-Bruxelles și
Institutul Federal de Formare. Școala de administrație publică din Valonia-
Bruxelles a fost creată în 2012, pentru a asigura instruirea personalului
administrațiilor din Valonia și Federației Valonia-Bruxelles. Misiunea școlii este
de a proiecta și implementa formarea inițială, pregătirea profesională și instruirea
personalului guvernamental și din organizațiile publice, formarea pentru obținerea
certificatului de management public și educația continuă a directorilor autorităților
locale pentru funcțiile de conducere. Institutul Federal de Formare oferă o gamă
largă de cursuri de formare pentru serviciile publice federale. Ca parte a
modernizării administrației federale, formarea este un mijloc de consolidare a
competențelor existente și de introducere a unor noi cunoștințe, aptitudini și
atitudini.
Danemarca în 1963 a înființat o agenție guvernamentală de instruire a
funcționarilor publici - Școala daneză de administrație publică. Obiectivul general
al acesteia este îmbunătățirea eficienței funcționarilor publici la toate nivelurile
prin îmbunătățirea unui serviciu cuprinzător de instruire și consultanță, susținut de
un program de cercetare și dezvoltare administrativă.
Din anul 1971 și în Finlanda funcționează o agenție guvernamentală de
instruire a funcționarilor publici - Institutul de Administrație Publică. Acesta oferă
consultații și expertize pe următoarele domenii: management și leadership, reforme
strategice de management, know-how profesional în administrare, competențele
UE și managementul internațional, asistență internațională și tehnică.
În Austria funcționează Academia federală de administrație publică.
Academia este o agenție guvernamentală a cărei principale domenii de activitate
sunt: instruirea generală la locul de muncă, formarea de conducere și management
pentru funcționarii publici de rang înalt, programe de promovare a femeilor în
154
management, programe de management al personalului și managementul resurselor
umane, programe generale și speciale și instruire pentru integrarea europeană,
consultanță pentru administrația publică, consultanță și instruire pentru funcționarii
și formatorii publici din Europa Centrală și de Est.
În Irlanda, Institutul de Administrație Publică este singura agenție
guvernamentală axată exclusiv pe dezvoltarea sectorului public. Principalele
servicii oferite sunt educație și formare, consultanță directă, cercetare și publicare,
proiecte internaționale și cooperare.
În Suedia principalele organisme implicate în pregătirea specialiștilor în
administrația publică sunt Forum Europa și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare
Administrativă. Forum Europa este parte a Biroului Guvernului Suedez. Sarcina sa
principală este de a analiza și de a evalua nivelurile și tipurile de competențe
necesare în activitatea UE; inclusiv nivelurile actuale de know-how din
administrația publică. Agenția Suedeză pentru Management Public oferă
consiliere, analize și evaluare ministerelor pe domenii precum: eficacitatea
programelor și politicilor guvernamentale; utilizarea optimă a serviciilor IT pentru
furnizarea serviciilor publice; implementarea managementului performanței;
coordonarea administrației centrale, regionale și locale; schimbări în structura
administrației publice; impactul UE în guvernul suedez.
În Spania funcționează Institutul Național de Administrație Publică, cu
statut de instituție autonomă în cadrul guvernului național al Spaniei, atașată
Departamentului de Finanțe și Administrație Publică. Principalele activități ale
institutului sunt: recrutarea personalului în serviciul public; formarea și
îmbunătățirea profesională a angajaților publici; cercetare și publicare.
În Portugalia funcționează Direcția Generală Calificare a Funcționarilor
Publici, constituită în cadrul Ministerului Finanțelor și având statut de serviciu
central al administrației de stat. Misiunea Institutului este de a promova
dezvoltarea, calificarea și mobilitatea angajaților în funcțiile publice, prin
gestionarea competențelor și evaluarea nevoilor de personal în raport cu misiunea,

155
obiectivele și activitățile serviciilor publice și managementul carierei, având ca
obiectiv integrarea proceselor de dezvoltare organizațională.
În Grecia, Școala Națională de Administrație Publică este una dintre
unitățile de învățământ ale Centrului Național de Administrație Publică, a cărei
principal scop este formarea funcționarilor publici de rang înalt pentru Serviciul
Public. Centrul este agentul strategic național pentru dezvoltarea resurselor umane
ale administrației publice centrale și locale.
În Luxemburg responsabil de formarea personalului de stat și a personalului
autorităților locale este Institutul Național al Administrației Publice. Institutul este
partenerul administrațiilor și serviciilor statului și municipalităților din Luxemburg
în domeniul formării profesionale inițiale și continue.
Malta, în anul 2016, prin reorganizarea Centrului pentru dezvoltare,
cercetare și formare a creat Institutul pentru Servicii Publice. Institutul este
organizația centrală de formare în cadrul serviciului public, oferind instruire
angajaților serviciului public la toate nivelurile, de la personalul din secretariat
până la managementul superior. De asemenea, efectuează cercetări în materie de
organizare și gestionare în administrația publică din Malta.
Cipru în anul 1991 a înființat în baza Deciziei Consiliului Miniștrilor
Academia de Administrare Publică. Sarcina sa centrală a fost de a contribui la
modernizarea serviciului public din Cipru, prin intermediul învățării și dezvoltării,
altor activități conexe. Deși inițial misiunea Academiei a acoperit în mare măsură
nevoile de învățare ale administrației publice centrale, în 2001 Consiliul de
Miniștri a extins atribuțiile acesteia la serviciul public mai larg, inclusiv la
administrația locală. În paralel cu activitățile sale de formare, Academia a dezvoltat
programe de cercetare în domeniul managementului public.
Polonia în mai 1990 a fost prima dintre fostele țări comuniste pe teritoriul
căreia s-a înființat o instituție de pregătire a specialiștilor în administrația publică.
Școala Națională de Administrație Publică a fost înființată la scurt timp după
inițierea transformării sistemului politic, jucând un rol important în reformele
administrației publice și în construirea unui serviciu public independent și
156
profesional în Polonia democratică. Programul de studii este axat pe următoarele
domenii: drept și administrație, economie și finanțe publice, Uniunea Europeană și
politica externă, gestionarea și dezvoltarea competențelor personale.
Estonia a creat Centrul de excelență al Serviciului Public de Stat în cadrul
Oficiului Guvernului. Centrul este responsabil pentru recrutarea, selecția și
dezvoltarea unor directori executivi în serviciul public, inclusiv dezvoltarea
politicilor și metodelor de recrutare și selecție. Centrul organizează, de asemenea,
dezvoltarea profesională și evaluarea performanțelor directorilor executivi.
În anul 1993 în Letonia a fost înființată Școala de Administrație Publică.
Instituția este cel mai mare centru de formare pentru funcționarii publici și
angajații administrației publice din Letonia, oferind cursuri de dezvoltare
profesională și servicii de consultare în conformitate cu prioritățile stabilite ale
Republicii Letonia și nevoile clienților săi.
Lituania a înființat în 1999 Institutul de Administrație Publică, cu statut de
persoană juridică publică nonprofit menită să asigure furnizarea serviciilor de
instruire și formare continuă. Institutul deține dreptul exclusiv de a dezvolta
programe generale de formare continuă în domeniile programelor de integrare
europeană și de formare generală a anumitor funcționari publici.
În anul 2000, în contextul reformei administrative privind aderarea la UE,
Bulgaria a înființat agenția de stat Institutul de Administrație Publică. Institutul are
misiunea de a oferi cursuri centralizate pentru funcționarii publici de la toate
nivelurile ai administrației publice din Bulgaria. În îndeplinirea misiunii sale acesta
funcționează pe trei linii principale: training, cercetare și consultanță.
România a înființat în anul 2001 Institutul Național de Administrație.
Institutul este o instituție publică de interes naţional, cu personalitate juridică,
organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene. Principalele
domenii de activitate ale institutului sunt: formarea specializată, perfecţionarea
profesională, cercetarea-inovarea în domeniul administrației publice, comunicarea
informaţiilor și a cunoștinţelor în domeniul administraţiei publice.
157
În Ungaria, Universitatea Națională de Serviciu Public (NUPS) a fost
fondată oficial la 1 ianuarie 2012. Scopul principal al universității este de a educa
funcționarii din administrația publică, ofițeri militari și de aplicare a legii, să
dezvolte abilitățile și know-how-ul membrilor actuali ai serviciului public (prin
programe de formare continuă). Mai mult, NUPS funcționează și ca un think-tank
pentru serviciul public (prin programe de doctorat, conferințe comune și activități
de cercetare individuale ale lectorilor).
În Republica Cehă, Institutul de Administrație Publică din Praga asigură
instruirea funcționarilor din administrația publică atât la nivel central, cât și la nivel
local. Totodată, institutul dispune de dreptul exclusiv de a organiza examene de
competență profesională specială pentru funcționarii publici.
În Croația funcționează Școala Națională de Administrație Publică,
activitatea căreia este axată pe formarea profesională și perfecționarea
funcționarilor publici, precum și a funcționarilor aleși în organele autoguvernării
locale și regionale, angajați în entități juridice cu autoritate publică și educație
pentru adulți, în scopul creșterii continue a nivelului și a calității cunoștințelor,
capacitatea de a forma un sector public profesional, eficient și eficace.
Din analiza efectuată constatăm că practic toate statele-membre ale UE
dispun de câte cel puțin o instituție specializată în domeniul pregătirii
funcționarilor publici. Excepție ar fi doar Slovacia, serviciul public al acestei țări
beneficiază de suportul oferit de Rețeaua de institute și școli de administrație
publică din Europa Centrală și de Est, inclusiv și în privința pregătirii
funcționarilor publici. O altă excepție ar fi și Slovenia, unde organizarea procesului
de pregătire profesională a funcționarilor publici este asigurat de către Ministerul
Administrației Publice.
Totodată, pentru a fortifica sistemul de pregătire existent la nivel statal dar și
pentru a furniza servicii pentru organismele Uniunii Europene, în 1981, cu ocazia
primului Consiliu European de la Maastricht, a fost creat Institutul European de
Administrație Publică (EIPA). EIPA este un institut independent, susținut de
statele membre ale UE și de Comisia Europeană. Misiunea sa principală este de a
158
furniza cursuri de formare de înaltă calitate pentru a dezvolta capacitățile
profesioniștilor, administrațiilor publice naționale și regionale, implicate în
gestionarea afacerilor UE.
Astfel, din cele relatate anterior, remarcăm că, practic, fiecare stat-membru
al UE dispune de cel puțin un organism implicat în pregătirea profesională a
funcționarilor publici, care au la bază anumite tradiții, se deosebesc prin modul de
organizare, de finanțare, gama de servicii prestate etc.
În final, vom conchide că statele europene pun un accent deosebit pe
pregătirea profesională a funcționarilor publici, ca un factor important în procesul
prestării serviciilor publice și modernizării acestora, cu atât mai mult, pe teritoriul
statelor-membre ale UE pe lângă organismele descrise în prezentul articol,
funcționează și instituții de învățământ, în care sunt organizate facultăți sau școli
de administrație publică, unde la fel sunt pregătiți specialiști în administrația
publică.

BIBLIOGRAFIE
Manda C. Știința administrației. Ed. București:Lumina Lex, 2004, 286 p. ISBN:
973-588-843-2.
Oroveanu M. Tratat de știința administrației. București: Editura Cerma, 1996,
512 p. ISBN: 973-97483-4-1.
Popescu-Slăniceanu I. Pregătirea și perfecționarea profesională a
funcționarilor publici. În: „Revista Transilvană de științe administrative”, nr. 1
(4)/2000, Cluj-Napoca, pp. 18 – 28.
Sîmboteanu A. Reforma administraţiei publice în Republica Moldova,
Chișinău: Ed. Museum, 2001, 174 p. ISBN: 978-9975-906-46-3.

159
РОГУЛЬСКИЙ Олег
ПОДГОТОВКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ОСНОВЕ
КОМПЕТЕНTНОСTНОГО ПОДХОДА ............................................................................. 133
ГУЛЕВИЧ Алена
СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ В РАЗРЕЗЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПУБЛИЧНОГО СЛУЖАЩЕГО ....................................... 141
VINTILĂ Vadim
SISTEMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A SPECIALIȘTILOR DIN
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ÎN ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE ..................... 150
CREȚU Silvia
STADIUL DE PROGRES AL REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN
ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE PREADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ
160
ANTOCI Ana
CONTROLUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ - ASPECTE CONCEPTUALE
ȘI DE CONȚINUT ............................................................................................................................. 168
ПОНОМАРЕВ Виктор
МИРОВАЯ ПРАКТИКА РЕФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ И РЕАЛИИ УКРАИНЫ ............................................... 176
ДЕМЯНЧУК Игорь
УПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯМИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
БОЛЬШИХ ГОРОДОВ УКРАИНЫ: ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
186
Иван КОМАРОВСКИЙ
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ ДАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
195
MOCREAC Viorica
NORMELE DE CREARE ȘI ACTUALIZARE DE CĂTRE ENTITĂȚILE
PUBLICE A METADATELOR PENTRU SETURILE DE DATE SPAȚIALE
200

613