DASAR PENSWASTAAN Dasar penswastaan telah mula diperkenalkan pada tahun 1983 selepas Dasar Pensyarikatan Malaysia dilancarkan

. Dengan melaksanakan dasar penswastaan, kerajaan telah memindahkan kuasa, kepentingan dan pelaburan-pelaburan tertentu kepada sektor swasta. Dasar penswastaan ini sebenarnya adalah bertentangan dengan dasar pemiliknegaraan. Dengan menswastakan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu, kerajaan beranggapan bahawa ia dapat meningkatkan keberkesanan dan kecekapan sektor-sektor tersebut. DASAR LUAR DAN DASAR-DASAR UTAMA KERAJA A N 211 Dasar penswastaan yang dilancarkan di Malaysia mempunyai 5 matlamat utama iaitu:1. Mengurangkan beban kewangan kerajaan. 2. Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja yang berm utu. 3. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. 4. Pengagihan sumber yang lebih cekap. 5. Mempercepatkan pencapaian matlamat DEB iaitu membantu mewujudkan usahawan Bumiputera. Sektor awam bukan sahaja terlibat dalam menyediakan dasar utama dan menentukan arah dan penyediaan perkhidmatan tetapi juga terlibat secara aktif dalam aktiviti ekonomi dan perdagangan di Malaysia. Saiz sektor awam telah berkembang dengan begitu pesat sekali dalam 10 tahun yang lalu. Perbelanjaan sektor awam telah meningkat dengan begitu besar sekali dari 28 % pada tahun 1975 kepada 36 % pada tahun 1982 dan ini merupakan satu beban kewangan yang besar untuk ditanggung oleh kerajaan. Keadaan ekonomi meleset juga menjadi faktor-faktor utama yang membawa kepada dasar penswastaan ini diperkenalkan. PENSWASTAAN PENGURUSAN – KERAJAAN MENGEKALKAN HAKMILIK TETAPI PENGURUSANNYA SAHAJA DISERAH KEPADA SWASTA. PENYERTAAN SEKTOR SWASTA DALAM KEGIATAN DAN PENYEDIAAN PERKHIDMATAN SECARA KONTRAK. INI MELIBATKAN PEMBAHAGIAN TANGGUNGJAWAB MENYEDIAKAN SESUATU PERKHIDMATAN KHUSUS SEPERTI MENCUCI ATAU MENYELENGGARA KAWASAN AWAM YANG SEBELUMNYA DIJALANKAN OLEH KERAJAAN PENSWASTAAN MELALUI PAJAKAN. PENSWASTAAN CARA INI MELIBATKAN PENYEWAAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN YANG TERTENTU BAGI MENDAPATKAN PULANGAN UNTUK TEMPOH TERTENTU. INI TIDAK MELIBATKAN PEMINDAHAN HAKMILIK WALAUPUN KEMUNGKINAN YANG SEDEMIKIAN BOLEH DIPERTIMBANGKAN. PENSWASTAAN BOLEH DILAKSANAKAN MELALUI BEBERAPA BENTUK ATAU GABUNGAN BENTUK-BENTUK SEPERTI BERIKUT: I. II. PENJUALAN ASET ATAU EKUITI. PAJAKAN

III.

KONTRAK PENGURUSAN TRANSFER’

IV. ‘BINA-KENDALI-PINDAH’ (BKP) ATAU ‘BUILD-OPERATE(BOT) DAN ‘BINA-KENDALI’ (BK) ATAU ‘BUILD- OPERATE’ (BO). Kawalan pertumbuhan saiz Sektor Awam - 1983 -1996 : 53 agensi dan 108,531 anggota terlibat Perbelanjaaan kerajaan di kawal Hasil negara dipertingkatkan - percukaian Pelaksanaan pelbagai projek Peningkatan kecekapan perkhidmatan - terminal kontena LPK - TV 3 - STM DEB dan DPN

Dasar Penswastaan adalah untuk mengurangkan penglibatan kerajaan dalam aktiviti ekonomi seterusnya mengurangkan beban kewangan negara dan meningkatkan kualiti perkhidmatan untuk awam.

Kelemahan Masalah sektor swasta yang terdiri daripada banyak kumpulan dan pelbagai kepentingan kebajikan pekerja dari segi gaji dan bonus tidak dapat pelarasan yang betul

4 0 .0 0 % 3 5 .0 0 % 3 0 .0 0 % 2 5 .0 0 % 2 0 .0 0 % 1 5 .0 0 % 1 0 .0 0 % 5 .0 0 % 0 .0 0 %
96 97 98 99 00 19 19 19 19 20 20 01

e m o lu m e n Pencen

Perbelanjaan kerajaan dapat dikawal

8 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 0 1998 1999 2000 2001 cukai

Hasil Negara Dapat dipertingkatkan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful