You are on page 1of 21

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเ

มินตนเองรายบุคคล
(Self Assessment Report)

ภาคเรียนที่......... ปการศึกษา...................

ของ

ตําแหนง..................
กลุมสาระการเรียนรู.....................................................
................
โรงเรียนเบญจมานุสรณ จังหวัดจันทบุรี
โทร........................................... E-mail :
......................................................................

ผูตรวจบันทึก

-
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
(นางสาวเนตรนภา ทาเวช) (นายเสนอ
นวนกระโทก)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ
วันที่......เดือน......................พ.ศ...........
วันที่......เดือน......................พ.ศ...........

คํานํา

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report) ฉบับนี้


จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจําภาคเรียนที่……… ปการศึกษา...............
ใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ
จังหวัดจันทบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
และเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด
หวังวารายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ฉบับนี้
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป

(………...........................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ...............
สารบัญ

หนา
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
1. ขอมูลสวนบุคคล 1
2. ขอมูลการรับราชการ
3. ขอมูลการปฏิบัติหนาที่
4. ขอมูลการพัฒนาตนเอง
5. สภาพปญหา ความตองการ เปาหมายของการพัฒนาผูเรียน
ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตอนที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน
1. ผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู
2. ผลงานที่เกิดกับตนเอง
3. ผลงานที่เกิดกับนักเรียน
4. ความรูสึกหรือคุณคาที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ครูตอนักเรียน
ตอนที่ 4 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
1. สรุปผล
2. ขอคนพบใหม
3. อภิปรายผล
4. ปญหา/ความตองการเรงดวนที่ตองปรับปรุงพัฒนา
5. ขอเสนอแนะ
ภาคผนวก

ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไป

1. ขอมูลสวนบุคคล
1.1 ชื่อ.................................................นามสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน..........................................................................................
เกิดวันที่..........เดือน.....................................พ.ศ...................... อายุ................ป
ปฏิบัติงานหลัก...................................... กลุมสาระการเรียนรู.....................................................
โรงเรียนเบญจมานุสรณ จังหวัดจันทบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิชาเอก ......................... วิชาโท..................................................
 ปริญญาโท สาขา ............................ วิชาเอก................................................
 ปริญญาเอก สาขา .........................................................................................
1.2 ปจจุบันตําแหนง…………………วิทยฐานะ............................................อันดับ............ขั้น.................บาท
ตําแหนงเลขที่................................ เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่..........เดือนตุลาคม พ.ศ...................
1.3 ในครึ่งปที่แลว ลากิจ ..........ครั้ง ...........วัน ลาปวย ...........ครั้ง ............วัน
ลากรณีอื่น ๆ ............................... .............ครั้ง .............วัน
รวมลา .............ครั้ง ..............วัน
1.4 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 5 ป ที่ผานมา
ปงบประมาณ พ.ศ. ตําแหนง/อันดับ จํานวนขั้น เงินเดือน
1.5 การไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
1) ชั้น.................................................... เมื่อวันที่……………………………………………..
2) ชั้น.................................................... เมื่อวันที่……………………………………………..
3) ชั้น.................................................... เมื่อวันที่……………………………………………..

1.6 เกียรติประวัติ/ผลงานที่ภาคภูมิใจที่ผานมา
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ขอมูลการรับราชการ
2.1 เริ่มรับราชการในตําแหนง.......................เมื่อวันที่............เดือน......................พ.ศ.............
อายุราชการ............ป..........เดือน.........วัน (นับถึง ☐31 มีนาคม ☐30 กันยายน)
2.2 เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี้
รับเงินเดือน
วัน เดือน ป ตําแหนง/วิทยฐานะ
ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท)

3. ขอมูลการปฏิบัติหนาที่
3.1 ดานการสอน ภาคเรียนที่.......... ปการศึกษา……………………….
ปฏิบัติการสอน จํานวน................รายวิชา จํานวน..............หอง จํานวน...............ชั่วโมง ดังนี้
จํานวนชั่วโมง/สั
ที่ รายวิชา/ชั้น หอง จํานวนนักเรียน
ปดาห
รวมทั้งสิ้น
3.2 หนาที่พิเศษ
1) ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่............... มีนักเรียนจํานวน................คน
2) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษารวมกับ.......................................................................................................
3) หนาที่ภายในกลุมสาระการเรียนรู คือ..............................................................................................
4) หนาที่พิเศษในกลุมบริหารงาน……………………………คือ…………..……………………………………………….
5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.3 หนาที่อื่น ๆ ตามคําสั่งของโรงเรียน
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.4 หนาที่ไดรับมอบหมายพิเศษไมมีในคําสั่งของโรงเรียน
1) ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน/โครงการ.....……………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.5 การเปนวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางาน
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. ขอมูลการพัฒนาตนเอง
4.1 การพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่............ ปการศึกษา....................
ตารางแสดงรายการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน
จํานวน
ที่ วัน เดือน ป เรื่อง สถานที่ หนวยงานที่จัด
ชั่วโมง
รวมจํานวนชั่วโมงที่ไดรับการพัฒนา
4.2 งานทําวิจัยหรือนวัตกรรม
ภาคเรียนที่.......... ปการศึกษา......................
ไดจัดทํางานวิจัยหรือนวัตกรรมในการเพื่อพัฒนางานหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู จํานวน............เรื่อง ดังนี้
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. สภาพปญหา ความตองการ เปาหมายของการพัฒนาผูเรียน


5.1 สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร/พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.2 เปาหมายของการพัฒนานักเรียน ตามที่โรงเรียนกําหนด
1) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ........... และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(GPA) เฉลี่ยไมตํ่ากวา..................
2) ผลการทดสอบระดับชาติระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ............ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ.............
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ตอนที่ 2
ผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ภาคเรียนที่........ปการศึกษา.................. โรงเรียนเบญจมานุสรณ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อผูประเมิน...............................................................................ตําแหนง..........................................................
คําชี้แจง กรอกชื่อและทําเครื่องหมาย  ที่ตรงกับเอกสาร หลักฐาน รองรอย ที่บงบอกถึงคุณภาพรายตัวบงชี้
และบันทึกคะแนนตามระดับคุณภาพที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานตามเกณฑในการพิจารณา 5 ระดับ
5 - ดีเดน (รอยละ 90.00 ขึ้นไป)
4 - ดีมาก (รอยละ 80.00 – 89.99)
3 - ดี (รอยละ 70.00 – 79.99)
2 - พอใช (รอยละ 60.00 – 69.99)
1 - ปรับปรุง(รอยละ 59.99 ลงมา)

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)

ที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน รองรอย


1 ดานการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด
ทําคําอธิบายรายวิชา

กําหนดหนวยการเรียนรูครอบคลุมเนื้อหาของหลั
กสูตร
แผนการจัดการเรียนรู
1. รายวิชา.....................................................
รหัสวิชา................ชั้น ม.........
2. รายวิชา.....................................................
รหัสวิชา................ชั้น ม.........
บันทึกผลการใชหลักสูตรเพื่อนําไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร
อื่น ๆ .......................................................

ที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน รองรอย


1.2 การจัดการเรียนรู
1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู หนวยการเรียนรูสอดคลองกับรายวิชา
แผนการจัดการเรียนรู
1. รายวิชา.....................................................
รหัสวิชา................ชั้น ม......... มี..........หนวย
2. รายวิชา.....................................................
รหัสวิชา................ชั้น ม......... มี..........หนวย
กิจกรรมการเรียนรูที่มีวิธีปฏิบัติที่หลากหลาย

กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับธรรมชาติของสา
ระการเรียนรู

การประเมินผลการใชหนวยการเรียนรูและนําผล
มาปรับปรุง
อื่น ๆ ..........................................................
1.2.2 การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนกา แผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหนวยการเรี
รสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบก ยนรูและผูเรียน
ารณ แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบครบตาม
ที่โรงเรียนกําหนดและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

แผนการจัดการเรียนรูมีกิจกรรมสอดคลองกับธร
รมชาติของสาระการเรียนรูและผูเรียน

บันทึกหลังสอนและนําผลมาพัฒนาแผนการจัดก
ารเรียนรู
1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูเนนรูปแบบ เทคนิค
และกระบวนการ active learning

การจัดการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการเรีย
นรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู
การวัดผล ประเมินผล
เปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู

การประเมินผลการใชกลยุทธในการจัดการเรียนรู

การนําผลประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใ
หมีคุณภาพสูงขึ้น
บันทึกการใชสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรูและแหลงเรียนรู
อื่น ๆ .............................................................

ที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน รองรอย


1.2.4 คุณภาพผูเรียน
1.2.4.1
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ผูเรียนในรายวิชาที่สอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยเปนไปตามคาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด
คิดเปนรอยละ............

แบบสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรี
ยนในรายวิชาที่สอน
1.2.4.2
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ผูเรียนในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะที่พึงประสง
คเปนไปตามคาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด
คิดเปนรอยละ............

แบบสรุปรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของผูเรียนในรายวิชาที่สอน
1.3 ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม
การสรางและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
เทคโนโลยีทางการศึกษา การใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู และแหลงเรียนรู
สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
สอดคลองกับผูเรียน
สราง/จัดทําสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
ชื่อ..................................
การประเมินผลสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุง
อื่น ๆ ............................................................
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับมาต
รฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

มีการออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตา
มสภาพจริง
มีการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผล

มีการประเมินผลเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
การนําผลการประเมินเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลไปใชในการพัฒนาเครื่องมือและ
พัฒนาผูเรียน

ที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน รองรอย


1.5 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห การศึกษาคนควา/ผลงานวิจัย...........เรื่อง
และหรือวิจัย เพื่อแกปญหา
หรือพัฒนาการเรียนรูที่สงผลตอคุณภา แกปญหา/พัฒนาการเรียนรูในเรื่อง......................
พผูเรียน ......................................................
รายงานการศึกษาคนควา/วิจัย
การรายงานและเผยแพร
อื่น ๆ ............................................................
2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน เอกสารประจําชั้นเรียน(ครูที่ปรึกษา)
และการจัดทําขอมูลสารสนเทศ เอกสารประจําวิชา(ครูผูสอนประจําวิชา

ขอมูลสารสนเทศของผูเรียนในชั้นเรียนครูที่ปรึก
ษา
ขอมูลสารสนเทศของผูเรียนในรายวิชาที่สอน
สภาพหองเรียนเอื้อตอการจัดการเรียนรู
การจัดการชั้นเรียนเสริมแรงใหผูเรียนมีความมั่นใ
จในการพัฒนาตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจ
ภาพถาย สภาพหองเรียน ปายนิทรรศการ
ปายนิเทศแสดงผลงานนักเรียน
อื่น ๆ .............................................................
2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน ฐานขอมูลของผูเรียนรายบุคคลในชั้นเรียน
เอกสารการคัดกรองผูเรียน
รายงานการประชุมผูปกครองชั้นเรียน
การดําเนินงานเครือขายผูปกครองชั้นเรียน
เอกสารการเยี่ยมบานผูเรียน

บันทึกการใหคําปรึกษา/แกปญหา/ชวยเหลือผูเรี
ยนในชั้นเรียน/วิชาที่สอน
บันทึกกิจกรรมโฮมรูม
อื่น ๆ .............................................................

ที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน รองรอย


3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชี

3.1 การพัฒนาตนเอง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)

แผนพัฒนาตนเองสอดคลองกับกลยุทธ/จุดเนนข
องโรงเรียน
รายงานการพัฒนาตนเอง(การอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน)

การนําความรูมาพัฒนานวัตกรรมเรื่อง.................
...........................................................
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเครือขายวิชาการ/
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ภาพถาย การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อื่น ๆ .............................................................
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ รูปแบบการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรู
(PLC) แบบยั่งยืน
แผนการเรียนรูที่มีการนํานวัตกรรมที่เกิดจาก
PLC มาพัฒนาผูเรียน
นวัตกรรมที่เกิดจาก PLC
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Lock Book)
จาก PLC
ภาพถาย การเขารวมกลุมพัฒนาวิชาชีพ
(PLC)
อื่น ๆ .............................................................
4 งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย งานอื่นที่ไดรับมอบหมายจํานวน...............งาน

รายงานผลการดําเนินงานของงานที่ไดรับมอบหม
าย
เอกสารการดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย
ภาพถาย รองรอย หลักฐานการปฏิบัติงาน
อื่น ๆ .............................................................

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30


คะแนน)

ที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน รองรอย


1 มีความซื่อสัตย สุจริต วุฒิบัตร/เกียรติบัตรที่ไดรับ
รักษาประโยชนสวนรวม ไมอาศัย ประกาศ/คําสั่งปฏิบัติงาน
หรือยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจและหนา รายงานการปฏิบัติหนาที่
ที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน การเปนกรรมการ/คณะทํางาน
ภาพถาย รองรอย หลักฐานการปฏิบัติตน
อื่น ๆ ............................................................
2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย วุฒิบัตร/เกียรติบัตรที่ไดรับ
นโยบาย และคําสั่งของผูบังคับบัญชา ประกาศ/คําสั่งปฏิบัติงาน
รายงานการปฏิบัติหนาที่
การเปนกรรมการ/คณะทํางาน
ภาพถาย รองรอย หลักฐานการปฏิบัติตน
อื่น ๆ ...........................................................
3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา วุฒิบัตร/เกียรติบัตรที่ไดรับ
และอุทิศเวลาใหแกทางราชการ ประกาศ/คําสั่งปฏิบัติงาน
รายงานการปฏิบัติหนาที่
การเปนกรรมการ/คณะทํางาน
ภาพถาย รองรอย หลักฐานการปฏิบัติตน
อื่น ๆ ............................................................
4 การมีจิตสํานึกที่ดี วุฒิบัตร/เกียรติบัตรที่ไดรับ
มุงบริการตอกลุมเปาหมายผูรับบริการ ประกาศ/คําสั่งปฏิบัติงาน
โดยไมเลือกปฏิบัติ รายงานการปฏิบัติหนาที่
การเปนกรรมการ/คณะทํางาน
ภาพถาย รองรอย หลักฐานการปฏิบัติตน
อื่น ๆ .............................................................
5 การักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ วุฒิบัตร/เกียรติบัตรที่ไดรับ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกาศ/คําสั่งปฏิบัติงาน
รายงานการปฏิบัติหนาที่
การเปนกรรมการ/คณะทํางาน
ภาพถาย รองรอย หลักฐานการปฏิบัติตน
อื่น ๆ .............................................................

ที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน รองรอย


6 การรักษาภาพลักษณและความสามัคคี วุฒิบัตร/เกียรติบัตรที่ไดรับ
ในองคกร ชุมชน และสังคม ประกาศ/คําสั่งปฏิบัติงาน
รายงานการปฏิบัติหนาที่
การเปนกรรมการ/คณะทํางาน
ภาพถาย รองรอย หลักฐานการปฏิบัติตน
อื่น ๆ .............................................................

ตอนที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน

1. ผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่……. ปการศึกษา…..………………..
จํานวน ระดับคะแนน (คน)
ที่ รายวิชา
นักเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร

รวม (คน)
รอยละ

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปการศึกษา............... และ.............


ป พ.ศ. กลุมสาระการเรียนรู คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ยระดับ
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับสพฐ. ประเทศ

ผลการพัฒนา
เปาหมายป..........

1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนจากการปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษาและครูผูสอนตามหลักสูต
รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนเบญจมานุสรณ ภาคเรียนที่............
ปการศึกษา......................... ปรากฏผลดังนี้
นักเรียน จํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน ดี – ดีเยี่ยม
รวม รอยละ
ทั้งหมด ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8

รอยละ
2. ผลงานที่เกิดกับตนเอง
2.1………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.3………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.4………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.5………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ผลงานที่เกิดกับนักเรียน
3.1………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.2………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.3………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.4………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.5………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. ความรูสึกหรือคุณคาที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ครูตอนักเรียน มีดังนี้
4.1………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 4
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

1. สรุปผล
กิจกรรม/ผลงาน/ชิ้นงานเดนที่ภาคภูมิใจและประทับใจ ภาคเรียนที่......... ปการศึกษา.......................
มีดังนี้
1.1………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ขอคนพบใหม
จากการปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่........ ปการศึกษา................. ไดคนพบความรูใหม ดังนี้
2.1………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. อภิปรายผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ปญหา/ความตองการเรงดวนที่ตองปรับปรุงพัฒนา
 สิ่งที่ตองแกไข(ปญหา) คือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 สิ่งที่ตองการพัฒนาตอไป คือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 เรื่องที่ควรจะนําไปทําวิจัยในชั้นเรียนตอไป คือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาคผนวก

- คําสั่ง
- เกียรติบัตร
- รูปภาพ
- อื่น ๆ