You are on page 1of 2

Zápisnica zo dňa 30.01.

2019 v Šintave

Na schôdzi bolo prítomné predsedníctvo v počte 5 členov a kontrolórka Lefflerová (Žiška, Kamrlová,
Lipovský, Verdonič, Schickhofer). Piešťanskí členovia sa ospravedlnili.

Program:

1) Ocenenie práce p.Lipovského


2) Administratíva a logistika SVZ
3) Reprezentácia
4) MSR
5) Trénerská rada
6) Plánovanie aktivít SVZ

Schôdza prebiehala podľa dohodnutého programu.

1) Ocenenie práce p.Lipovského


Predsedníctvo pri príležitosti životného jubilea ocenilo prácu p. Lipovského ako trénera
a organizátora veslovania v Šintave
závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)

2) Administratíva a logistika SVZ


SVZ zvažuje využiť možnosti poskytnutia kancelárskych priestorov na FTVŠ.
Na pozíciu účtovníčky nastupuje v najb ližšej dobe p. Koteková Jarmila, absolvovala
úspešne prvé stretnutia s p. Nikovovou (Žiška).
Kontrolórka p.Lefflerová oznámila, že na zasadaní s vrchnou kontrolórkou bol SVZ
pochválený za výročnú správu a úplnosť poskytnutých údajov – všetky nedostatky boli
odstránené.
Predsedníctvo sa uznieslo na potrebe Smernice so štatútom reprezentanta (Verdonič)
a Smernice o testovaní (Schickhofer a Verdonič).

závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)

1
3) Reprezentácia
Nominačné sústredenie olympijských nádejí by malo prebehnúť 8.-10.5., pred závodmi vo
Velence
Na kontrolné závody sa treba ďalej dohodnúť s kanoistami – aký systém používajú, kedy
môže byť nainštalované Albano (Schickhofer, Kamrlová).
Vzhľadom k nedostatkom v uhrádzaní dohodnutých odmien za brigádu na Zemníku,
treba urgovať úhrady u kajakárov (Verdonič, Kamrlová).
Na regate Budapest Cup (6.4.) sa môžu zúčastniť veteráni (poverený Legény).
Nebolo možné dokončiť definitívny zoznam závodov reprezentácie kvôli neprítomnosti
Piešťanských zástupcov.
závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)

4) MSR
príprava celej akcie ako skutočne reprezentatívnej (záznam, TV?, pozvanie hostí – BSK,
Mesto,...). Každý klub prispeje v rámci možností (návrhy, materiál).
Organizačný výbor: Kamrlová (logistika), Verdonič (technika), Schickhofer (program)
závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)

5) Trénerská rada
Chýbajúce výsledky testov za Piešťany, nejednotný priebeh (C2, s koľajami, RP3,...).
Treba sa dohodnúť na perspektíve juniorov a možnej budúcej reprezentácii.
CTM: Kluby dodajú výsledky a tabuľky za 2018 (všetci tréneri)

Fungovanie TR – zasadanie vždy na začiatku Predsedníctva

závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)

6) Rôzne
Predsedníctvo sa dohodlo, že zváži možnosti nadobudnutia a využitia morských/riečnych
lodí, ktoré by mohli prispieť ku zvýšeniu záujmu o veslovanie tým, že sú stabilnejšie
a tým použiteľné aj napr. na Dunaji – liteboat a pod.
závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)

Najbližšie predsedníctvo bude 20.2.2019 o 17:45 v Bratislave na SVK.

V Bratislave, 5.2.2019

Zapísala: Barbora Kamrlová


generálny sekretár SVZ

Príloha: prezenčná listina