You are on page 1of 5

Nr. 266 / 22.02.

2019

Anunţ concurs posturi vacante


Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău, cu sediul în Bacău, strada Pictor Andreescu nr.1,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

1. Secretar la Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău - normă întreagă, perioadă nedeterminată, studii medii
sau superioare, experiență în domeniu, minimum 2 ani vechime.
2. Bucătar la G.P.P. Nr. 21, structură a Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău - normă întreagă, perioadă
nedeterminată, studii medii și de calificare în meseria de bucătar, experiență în domeniu, nu necesită
vechime.
Persoana candidată (pentru oricare din cele două posturi vacante) trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale:
a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale U.E. sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit.
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
d) Are capacitate deplină de exerciţiu.
e) Are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
f) Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice postului
scos la concurs.
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.

În conformitate cu prevederile art.4 (1), (2) din HG 286/2011, cu completările și actualizările


ulterioare, condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele candidate sunt
următoarele:
Post vacant Condiții specifice
Secretar - studii medii/ superioare (absolvirea unei instituţii de învăţământ superior,
respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învăţământului
postliceal cu specialitatea tehnician în activităţi de secretariat)
- cunoștințe avansate de operare pe calculator
- vechime minim 2 ani în domeniu
- spirit organizatoric
- abilități de comunicare și relaționare
- capacități de gestionare a timpului și priorităților
Bucatar - studii de specialitate pentru meseria de bucătar;
- abilităţi de organizarea muncii în bucătărie, de relaţionare şi lucru în echipă,
adaptabilitate la schimbare, capacitatea de a lucra în situaţii de stress, spirit
organizatoric, cunostinţe teoretice şi practice în domeniul culinar;
- dovedește pricepere în tehnologia peparării şi combinării alimentelor;
- abilităţi de comunicare în munca cu copiii, părinţii şi cu cadrele didactice
(constituie avantaj experiența într-un compartiment al unei unități de
învățământ preșcolar);
- cunoştinţe generale de igienă şi curăţenie în unităţile şcolare.
- spirit de observaţie ridicat, orientat pe sarcină, obiectivitate şi responsabilitate
în îndeplinirea sarcinilor.

DOSARUL DE CONCURS
(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau institutiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studii lor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste
vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, înformatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) In cazul documentului prevăzut la alit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a
depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a
complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin b), c) si h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
(5) Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se va restitui candidatului cu semnatura
persoanei care a inregistrat inscrierea.

Depunerea dosarelor de concurs: la secretariatul unității școlare între orele 10.00 şi 14.00 (luni –
vineri) până la data de 15.03.2019.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:


Tel.0234583120 și e-mail scoala10bacau@yahoo.com, d-na Rojniță Angela / d-na David Luiza-
Monica

Concursul constă în susținerea următoarelor probe succesive:


1. Selecția dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă
3. Proba practică
4. Interviul
Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.
- Fiecare probă (scrisă, practică, interviu) este notată cu maximum 100 de puncte.
- Oricare dintre probe este promovată de candidații care obțin minimum 50 puncte.
- La fiecare probă toți candidații vor prezenta un act de identitate (BI/CI/pașaport). Nerespectarea
acestei cerințe conduce la eliminarea din concurs a candidatului.
- Pentru postul de bucătar la proba practică toți candidații se vor prezenta cu echipamentul de
protecție corespunzător.

Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:

a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;


b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;
c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de
către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;
d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea
permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea
antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;
e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale
examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia
în vigoare sau de fişa postului;
f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare
la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;
g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în
conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al
documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de
păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice;
i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele
competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;
j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei
în vigoare sau fişei postului;
k) întocmirea statelor de personal;
l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de
învăţământ;
m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele
colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul
intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
q) secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului condicile de
prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora.
r) secretarul-şef/secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor de curs,
împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest
sens.
În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în perioada
vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă.
În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini,
şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de învăţământ, cu acordul
prealabil al personalului solicitat.
Bibliografia pentru post de secretar:

1. Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale


2. Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale actualizată
3. Ordinul 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învățămânul
preuniversitar de stat
4. Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare
5. Legea 53/2003 Codul muncii cu modificările și completările ulterioare
6. Legea 277/2010 modificată cu OUG 93/2016
7. H.G. nr. 500/2011 privind întocmirea și completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor,
cu modificările și completările ulterioare
8. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin
O.M. E.N.C.S. nr. 5.079/31.08.2016
9. Ordinul nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al
documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și
completările ulterioare
10. Ordin 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de
odihnă al personalului didactic din învăţământ

Bibliografia pentru post de bucătar:

1. HOTĂRÂRE nr.924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena
produselor alimentare
2. Ordinul nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea,
depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor
3. Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor
și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți
4. LEGEA nr. 319/2006, Actualizată 2018, securității și sănătății în muncă
5. LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006(*actualizată*)privind apărarea împotriva incendiilor
6. REȚETAR privind tehnologia preparării şi conservării alimentelor pentru perioada de iarnă
(murături, zarzavaturi, dulceţuri, compoturi şi alte tipuri de conserve), precum și tehnologia preparării
mâncărurilor calde (ciorbe şi supe, felul II) şi a deserturilor.

Calendarul de desfășurare a concursului

Nr. Etape concurs Data Interval orar


crt.
1. Publicitatea concursului Până la 22.02.2019
2. Depunerea dosarelor de înscriere 01.03.2019– 1000 - 1400
15.03.2019
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 18.03.2019 1000
4. Depunerea eventualelor contestațiilor la selecția 18.03.2019 1000 - 1200
dosarelor
5. Afișarea rezultatelor după contestații la selecția 18.03.2019 1500
dosarelor
6. Desfășurarea probei scrise 26.03.2019 1400 - 1600
7. Afișarea rezultatelor la proba scrisă 26.03.2019 1700
8. Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă 27.03.2019 800 - 1000
9. Afișarea rezultatelor după contestații la proba scrisă 27.03.2019 1100
10. Desfășurarea probei practice 27.03.2019 1300
11. Afișarea rezultatelor la proba practică 27.03.2019 1500 - 1600
12. Depunerea eventualelor contestații la proba practică 28.03.2019 8 - 1000
13. Afișarea rezultatelor după contestații la proba 28.03.2019 1000 - 1200
practică
14. Desfășurarea interviului 28.03.2019 1000 - 1200
15. Afișarea rezultatelor la interviu 28.03.2019 1700
16. Depunerea eventualelor contestații la interviu 29.03.2019 800 - 1000
17. Afișarea rezultatelor după contestații la interviu 29.03.2019 1100 - 1200
18. Afișarea rezultatelor finale 29.03.2019 1200 - 1300

Director,
Prof. Iulia Jicu