You are on page 1of 12

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

Kolay Kullaným Kýlavuzu

Özellikler
Ø
V/F veya vektör kontrol Ø
Kopyalama ünitesi
Ø
Yüksek baþlangýç torku Ø
Built-in EMC filtre
Ø
8 kademeli hýz ayarý Ø
Haberleþme kontrolü
Ø
PNP/NPN dijital giriþ ØRS485 (dönüþtürücü ile)
Ø
PID fonksiyonu ØRS232

Kurulum
Baþlamadan önce bu kolay kullaným kýlavuzunu dikkatle inceleyiniz. Güvenliðiniz için ürünü taþýrken, kurarken,iþletirken ve denetlerken dikkatli
olunmasý gerektiðini hatýrlatmak üzere, tehlike, ikaz ve notlar þeklinde uyarýlara yer verilmiþtir. Emniyetiniz açýsýndan tüm bu uyarýlar önceden
okunmalýdýr.
Boyutlar ve Aðýrlýk
Model A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) aðýrlýk (kg) þekil no
H0020ACF 0.71

H0040ACF 132 123.5 67 77 130.5 128.45 8 0.73 1

H0075ACF

H0150ACF 1.25
132 123.5 108 118 148 144 8 2
H0220ACF 1.3

5
4.
O
4-O 4.5

þekil 1 þekil 2

Ýkaz

Ø
Bu cihaz ile sadece uygun eðitime sahip ve bu kolay kullaným kýlavuzunda bahsedilen tüm güvenlik uyarýlarýný, çalýþtýrma kurallarýný ve bakým yöntemlerini
iyice anlamýþ personel çalýþabilir.
Ø
Hýz kontrol cihazý enerjilendiðinde güç bileþenleri de enerjilenir. Bunlara kesinlikle dokunulmamalýdýr. Hýz kontrol cihazý kapalý tutulmalýdýr.
Ø
Genel olarak tesisat ve makinenin elektrikli veya mekanik parçalarý üzerinde herhangi bir iþlem yapýlmadan önce hýz kontrol cihazýnýn güç baðlantýsý
kesilmelidir.
Ø
Hamsi' nin enerjisi kesildikten sonra þarj göstergesi kapalý konuma geçene kadar elektronik kartlara yada elektronik komponentlere dokunmayýn.
Ø
Elektriksel kurulum mevcut yönetmeliklere uygun olarak (örneðin sigortalar, topraklama baðlantýsý) gerçekleþtirilmelidir. Bu dokümantasyon EMC
standartlarýna uygun (doðru ekranlama, uygun filtre ve kablolar gibi) kurulum hakkýnda bilgi ihtiva etmektedir.

1 Hamsi 051001
Hamsi Modeli DIN-Raya montajlýdýr

DIN raya yerleþtirilmesi DIN ray' dan sökülmesi

Hamsi Modeli yan yana monte edilebilir

Not: Hýz kontrol cihazlarý yan yana monte edildiði zaman içerideki sýcaklýk 50 °C' nin altýnda olmalýdýr.

Not:

Cihazý dikey olarak yerleþtiriniz.


12 cm

Koruma sýnýfýnýn yeterli olduðu yerlerde,ýsýnýn yayýlmasýný saðlamak için cihazýn üstündeki
Hamsi kapaðý çýkarýnýz.
serisi
Montaj
yönü
12 cm

5 cm 5 cm 5 cm

Hava giriþi

Önden görünüþ Yandan görünüþ

2 Hamsi 051001
Teknik Özellikler
1 Faz 220V model
Model H     ACF
0020 0040 0075 0150 0220
Motor kapasitesi (kW) 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2
Çýkýþ akýmý (A) 1.7 3.1 4.2 7.5 10.5
Maksimum giriþ gerilimi Bir faz: 200~240V +%10 -%15, 50/60Hz
Maksimumu çýkýþ gerilimi 200~240V
Giriþ akýmý (A) 4.3 5.4 10.4 15.5 21
Ýzin verilen anlýk 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0
güç kesintisi (sn)
Kutu IP20

Model Hamsi serisi


Kontrol modu V/F veya vektör kontrol
Frekans aralýðý 0 ~ 200 Hz
Baþlangýç torku %100/3 Hz (vektör kontrol)
Frekans kontrolü

Hýz kontrol aralýðý 1:50 (vektör kontrol)


Hýz kontrol duyarlýðý ±%0.5 (vektör kontrol)
Ayar çözünürlüðü Dijital: 0.1 Hz (0 ~ 99.9 Hz)/1 Hz (100 ~ 200 Hz); Analog: 0.06 Hz/60 Hz
Hýz ayarý butonlarý, tuþ takýmý üzerindeki potansiyometre veya harici giriþ ile yapýlabilir.

Gösterge 3 hane 7 parçalý LED ve durum göstergesi; frekans, DC gerilim, çýkýþ gerilimi, çýkýþ akýmý, hýz kontrol
parametreleri gibi deðerleri gösterir.

Harici sinyal giriþi 0-10V / 2-10V / 4-20mA / 0-20mA


Frekans sýnýrlama fonksiyonu Alt ve üst frekans limitleri 2 farklý aþamada ayarlanýr
Taþýyýcý frekans 4~16 kHz
V/F patern 6 sabit patern 50/60 Hz, 1 programlanabilir patern
Hýzlanma/Yavaþlama zamaný Ýki adýmlý Hýzlanma/Yavaþlama zamaný (0.1~ 999 sn)
Çok fonksiyonlu analog çýkýþ 6 fonksiyon (Bakýnýz F26)
Çok fonksiyonlu dijital giriþ 19 fonksiyon (Bakýnýz F11~F14)
Çok fonksiyonlu dijital çýkýþ 15 fonksiyon (Bakýnýz F21)
Dijital sinyal giriþleri NPN/PNP
Genel kontrol

1. RS485 Opsiyonel kart


Haberleþme kontrolü 2. PC/PDA yazýlým hattý
3. RS232
Diðer fonksiyonlar Ani Stop, Serbest Stop, otomatik Restart, 3 Telli kontrol, PID fonksiyonu
Çalýþma sýcaklýðý -10 ~ 50 °C
Saklama sýcaklýðý -20 ~ 60 °C
Rutubet 0 - %95Rh (yoðunlaþma olmaksýzýn)
Vibrasyon direnci 1G (9.8 m/s²)
EMC EN 61800-3 standardýna uygunluk
Çevre koþullarý EN 50178 standardýna uygunluk
Koruma seviyesi IP 20
Onaylar UL 508C
Aþýrý yük korumasý Motoru ve hýz kontrol cihazýný (%150/1dak.) korumak için röle kullanýlýr
Koruma fonksiyonlarý

Sigorta korumasý Sigortanýn atmasýyla motor durur


Aþýrý gerilim korumasý 200V serisi: DC gerilim>400V
Düþük gerilim korumasý 200V serisi: DC gerilim<190V
Anlýk güç kesintisinde restart Aktif veya Pasif olarak ayarlanabilir
Stall engelleme Hýzlanýrken/Yavaþlarken/Normal çalýþmada Stall engelleme
Kýsa devre terminal çýkýþý Elektronik devre korumasý
Topraklama korumasý Elektronik devre korumasý

Aþýrý akým, aþýrý gerilim, düþük gerilim, aþýrý yük, anlýk güç kesintisinde Restart, kýsa devre çýkýþ terminali,
Diðer fonksiyonlar
topraklama hatasý

Not: 100 Hz' in üstünde;panel üzerinden ayar çözünürlüðü 1 Hz ve PC veya PLC üzerinden ayar çözünürlüðü 0.1 Hz' dir

3 Hamsi 051001
Standart Baðlantýlar
Fren
ünitesi

Güç terminali L1 (L) T1


1 faz 200~240V L2 T2 IM
L3 (N) T3

PE PE

RA (1)
PNP için ortak uç (3) 24V
(4) S1 RB (2) Çok fonksiyonlu
röle çýkýþý
Çok fonksiyonlu (5) S2
dijital giriþ (6) S3
(12/24V dc sinyal) ? SW1: Kontrol sinyali seçimi
(7) S4 (0-10V/4-20mA)
? SW2: Dijital sinyal seçimi (NPN/PNP)
NPN için ortak uç (8) COM
1 2
(9) 10V
Çok (10) AIN
fonksiyonlu 10k
S5 ?
Opsiyonel interface
analog giriþ (11) COM S5
?
Çok fonksiyonlu çýkýþ giriþ kartý (1 Out/2 IN)
? Hýz ayarlanýr S6
S6 ?
Uzaktan tuþ takýmý
? PID geri besleme FM (12) FM+ T+
giriþi

T-
24V/0.6A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TM2

10V

FM+
RB
RA

COM

COM
S3
S2
24V

S1

S4

AIN
Sembol Açýklama
RA Kontak kapasitesi
Çok fonksiyonlu çýkýþ terminali - NO
RB (250VAC/10A)
Analog frekans sinyali giriþ terminali veya çok fonksiyonlu
AIN giriþ terminali S7 (üst seviye: 8V' un üstü/
alt seviye: 2V' un altý PNP için) (Bakýnýz F15)
10V Potansiyometre için güç kaynaðý
PNP giriþte, S1~S4 (S5/S6/S7) için ortak uç. SW1' i
24V
PNP' ye ayarlayýnýz.
NPN giriþte, S1~S4 (S5/S6) için ortak uç. SW1' i NPN' ye
COM
ayarlayýnýz
FM+ Pozitif analog çýkýþ terminali (Bakýnýz F26)
S1
S2 Çok fonksiyonlu giriþ terminalleri
S3 (Bakýnýz F11~F14)
S4

Not:
SW1 Harici sinyal
Sembol Açýklama v
I
0~10Vdc analog sinyal
L1 (L) v
L2 Güç kaynaðý baðlantýsý Tek faz: L/N I 4~20mA analog sinyal
L3 (N) Harici giriþ F05=2 ayarlandýðýnda
geçerli
P, N DC güç ve frenleme ünitesi terminali
SW2 Harici sinyal
PE Topraklama terminali
T1
NPN giriþ
T2 Hýz kontrol cihazý çýkýþý
PNP giriþ (fabrika deðeri)
T3

4 Hamsi 051001
1 Faz 200 ~ 240V model
Model H     ACF
0020 0040 0075 0150 0220
Vida Sýkma Momenti
TM1 Terminali için nominal tork tablosu
0.1 kg-m 0.18 kg-m
Sigorta
%100 CONT çýkýþ akýmý (A) 1.7 3.1 4.2 7.5 10.5
Max. kk5 sigorta (A) 8 10 15 20 25
Max. CC veya T sigorta (A) 15 20 30 40 50
Kablo Kesitleri
Ana devre terminalleri
(TM1/TM3) Tel kesiti Tel kesiti
L1/L2/L3 2.0 mm² (14 AWG) 3.5 mm² (12 AWG)
T1/T2/T3 Terminal vidasý Terminal vidasý
PE/P/N M4 M4
Sinyal terminalleri
Tel kesiti 0.75 mm² (18 AWG), Terminal vidasý M3
(TM2) 1~12
Not:
1. Bir sürücü birden fazla motoru sürmek üzere kullanýldýðýnda, ayný anda motorlarýn çekebileceði toplam akým hýz kontrol cihazýnýn verebileceði akýmdan
daha az olmalýdýr ve her motorun kendi termik rölesi olmalýdýr.
2. Motor ile hýz kontrol cihazý arasýna LC veya RC gibi kapasitif elemanlar ilave etmeyiniz.
Ürün Kodunun Açýklamasý

Seri Güç aralýðý Giriþ gerilimi Güç kaynaðý Gürültü filtresi


H= Hamsi 0020: 0.2 kW A: Tek fazlý C: 220V F: Built-in EMC filtre
0040: 0.4 kW
0075: 0.75 kW
0150: 1.5 kW
0220: 2.2 kW
Parametre Ayarlarý

Güç On F00
>

Çalýþmada çýkýþ frekansý


yanýp söner DSP DATA
>

FUN ENT
Deðer
60.0 F01 UoP
DATA Çýkýþ gerilimi
DATA DSP ENT
RUN RUN ENT FUN
STOP STOP
DSP dcU Deðer
000 FUN
DSP DATA DC gerilim
Stop durumunda frekans DSP
FUN
>

görünür ENT
FUN
Deðer
>

00.0 ~ 60.0
AoP
Çýkýþ akýmý
001 DSP
DATA
FUN ENT
DATA
Pid Deðer
ENT

DSP PID geri besleme


FUN END

DSP
0.5 sn sonra FUN

5 Hamsi 051001
F Ýþletme Parametreleri
Fonksiyon kod no Açýklama Ayarlar Fabrika deðeri Notlar
00 Hýz kontrol cihazý beygir gücü
01 Hýzlanma zamaný 1 (sn) 00.1~999 05.0 *1*2
02 Yavaþlama zamaný 1 (sn) 00.1~999 05.0 *1*2
0: Ýleri
03 Motorun dönüþ yönü 1: Geri 000 *1

0: Tuþ takýmý aktif


04 Run komutu kaynaðý seçimi 1: Harici kontrol terminali aktif 000
2: Haberleþme portu aktif
0: Tuþ takýmý aktif
1: Dijital operatördeki potansiyometre aktif
05 Frekans komutu kaynaðý seçimi 2: AIN giriþ sinyali aktif (TM2) 000
3: MFIT (S1-S4) kullanarak Yukarý/Aþaðý frekans kontrolü
4: Frekans haberleþme portu ile ayarlanýr
0: Ýleri/Stop-Geri/Stop
06 Harici terminaller ile 1: Run/Stop-Ýleri/Geri 000
Run/Stop-Ýleri/Geri iþletim modu 2: 3-Telli kontrol modu-Run/Stop
50.0
07 Frekans üst limiti (Hz) 1.0~200 60.0 *2
08 Frekans alt limiti (Hz) 0.0~200 00.0 *2

09 0: Yavaþlamalý Stop 000


Stop metodu seçimi
1: Serbest Stop
10 Display durumu parametreleri 0: Display pasif
000 *1
1: Display aktif
000: Ýleri
11 Terminal S1 fonksiyonu 001: Geri 000
002: Preset hýz 1
003: Preset hýz 2
004: Preset hýz 3
12 Terminal S2 fonksiyonu 005: Jog 001
006: Harici Acil Stop (E.S.)
007: Base-block (b.b.)
008: Hýzlanma/Yavaþlama zamaný 2
13 Terminal S3 fonksiyonu 009: Reset 005
010: Yukarý komutu
011: Aþaðý komutu
012: Kontrol sinyal Switch' i
14 Terminal S4 fonksiyonu 013: Haberleþme kontrol sinyal Switch' i 006
014: Hýzlanma/Yavaþlama engellenmiþ
015: Master/Auxiliary hýz kaynaðý seçimi
016: PID fonksiyonu pasif 017
15 Terminal AIN fonksiyonu
017: Analog frekans sinyal giriþi (terminal AIN)
018: PID geri besleme terminali (terminal AIN)
000: 0~10V
16 PID geri besleme sinyali 000
001: 4~20mA
17 AIN kazanýcý (%) 0~200 100 *1
18 AIN Bias (%) 0~100 000 *1
000: Pozitif
19 AIN Bias seçimi 000 *1
001: Negatif
AIN eðimi 000: Pozitif
20 000 *1
001: Negatif
000: Run
001: Frekansa ulaþýldý (set frekansý±F23)
002: Frekans, (F22±F23) ile ayarlanan deðerler arasýnda
003: Frekans algýlama (>F22)
004: Frekans algýlama (<F22)
005: Hata
006: Otomatik Reset ve Restart
21 Çok fonksiyonlu RY1 çýkýþ rölesi 007: Anlýk güç kaybý 000
008: Harici Acil Stop (E.S.)
009: b.b. (Base-blok)
010: Motor aþýrý yük korumasý
011: Hýz kontrol cihazý aþýrý yük korumasý
012: PID geri besleme sinyal kaybý
013: Güç On
014: Haberleþme hatasý
015: Çýkýþ akýmý algýlama (>F24)

22 Çýkýþ frekansý set deðeri (Hz) 0.0~200 00.0 *1

23 Frekans bulma aralýðý (±Hz) 0.0~30.0 00.0 *1

24 Çýkýþ akýmý yüzdesel set deðeri 0~%100

25 Çýkýþ akýmý algýlama zamaný (sn) 00.0~25.5

6 Hamsi 051001
000: Çýkýþ frekansý
001: Frekans set deðeri
Analog çýkýþ gerilim modu 002: Çýkýþ gerilimi
26 003: DC gerilimi 000 *1
(0-10Vdc)
004: Motor akýmý
005: PID geri besleme sinyali
27 Analog çýkýþ kazancý (%) 0~200 100 *1
28 Preset frekans (Ana frekans) 1 (Hz) 0~200 05.0 *1
29 Preset hýz 2 (Hz) 0~200 05.0 *1
30 Preset hýz 3 (Hz) 0~200 10.0 *1
31 Preset hýz 4 (Hz) 0~200 20.0 *1
32 Preset hýz 5 (Hz) 0~200 30.0 *1
33 Preset hýz 6 (Hz) 0~200 40.0 *1
34 Preset hýz 7 (Hz) 0~200 50.0 *1
35 Preset hýz 8 (Hz) 0~200 60.0 *1
36 Jog frekansý (Hz) 0~200 05.0 *1
37 DC fren zamaný (sn) 0.0~25.5 00.5
38 DC fren Start frekansý (Hz) 1.0~10.0 01.5
39 DC fren seviyesi (%) 0~20 005
40 Taþýyýcý frekans (kHz) 4~16 010
000: Aktif 000
41 Anlýk Stop durumunda Restart
001: Pasif
42 Otomatik Reset, Restart gecikmesi 0~5 000
43 Motor anma akýmý (Amp) ------ *4
44 Motor anma gerilimi (Vac) ------ *4
45 Motor anma frekansý (Hz) ------ *4
46 Motor anma gücü (kW) ------ *4
47 Motor anma hýzý (RPM) ------ *4
48 Tork boost kazancý (%) (Vektör) 0~450
Kayma kompanzasyon kazancý
49 (Vektör) 0~450
Düþük frekans gerilim
50 kompanzasyonu 0~40
Geliþmiþ fonksiyon parametrelerini 000: Gösterme
51 000 *1
gösterme 001: Göster
010: Fabrika ayarlarýna geri dön (50 Hz)
52 Fabrika ayarlarýna geri dönme 000
020: Fabrika ayarlarýna geri dön (60 Hz)
53 Yazýlým versiyonu CPU versiyonu *3*4
54 Son 3 hata kaydý *3*4
C Geliþmiþ Fonksiyon Parametreleri
000: Geri komutu aktif
00 Geri dönüþ yasaðý seçimi 000
001: Geri komutu pasif
Hýzlanma süresince Stall-engelleme 000: Aktif
01 000
seçimi 001: Pasif
Hýzlanma süresince Stall-engelleme
02 seviyesi (%) 50-200 200
Yavaþlama süresince 000: Aktif
03 Stall-engelleme seçimi 001: Pasif 000
Yavaþlama süresince
04 50-200 200
Stall-engelleme seviyesi (%)
Run modunda Stall-engelleme 000: Aktif 000
05 seçimi 001: Pasif
Run modunda Stall-engelleme
06 50-200 200
seviyesi (%)
Run modunda Stall-engelleme 000: F02 ile ayarlanan Stall-engelleme yavaþlama zamaný
07 yavaþlama zamaný seçimi 000
001: C08 ile ayarlanan Stall-engelleme yavaþlama zamaný
Stall-engelleme modunda
08 0.1-999 03.0
yavaþlama zamaný (sn)
Güç geldiðinde doðrudan devreye 000: Aktif
09 alma 001: Pasif 001
000: Run komutu Off konumunda iken Reset komutu aktif
10 Reset modu 001: Run komutu On veya Off konumunda iken Reset 000
komutu aktif
11 Hýzlanma zamaný 2 (sn) 0.1~999 05.0 *1*2
12 Yavaþlama zamanI 2 (sn) 0.1~999 05.0 *1*2
000: Otomatik (sýcaklýða baðlý kalarak)
001: Run modunda iken iþletme
13 Fan kontrol 002: Her zaman aktif 000
003: Her zaman pasif
000: Vektör kontrol
14 Kontrol modu seçimi 001: V/F kontrol 000 *4
15 Volt/Hz patern 0~7 001/004

7 Hamsi 051001
16 Çýkýþ gerilimi ayarý 0~480.0V 220/440
17 Maksimum çýkýþ frekansý (Hz) 0.2-200 50.0/60.0
18 Maksimum frekans gerilim oraný (%) 0.0-100 100
25.0
19 Orta frekans (Hz) 0.1-200
30.0
20 Orta frekans gerilim oraný (%) 0.0-100 50.0
21 Minimum frekans (Hz) 0.1-200 00.5/00.6
22 Minimum frekans gerilim oraný (%) 0.0-100 01.0
Volt/Hz eðrisi ayarlamasý
23 (Tork boost) (%) 0.0-30.0 00.0 *1
Kayma kompanzasyon kazancý
24 (V/F) (%) 0.0~100 00.0 *1

25 Boþta motor akýmý *4


Motor korumasý için elektronik termik 000: Motoru koruma aktif
26 000
röle (OL1) 001: Motoru koruma pasif
27 Ýlk kayma frekansý (Hz) 0.0~200 00.0 *1
28 Ýkinci kayma frekansý (Hz) 0.0~200 00.0 *1
29 Kayma frekansý band geniþliði (±Hz) 0.0~30.0 00.0 *1
000: Pasif
001: Bias D kontrollü
002: Geri besleme D kontrollü
30 PID iþletim modu seçim 003: Bias D negatif karakteristik kontrollü 000
004: Geri besleme D negatif karakteristik kontrollü

31 Geri besleme kalibrasyon 0.00-10.00 1.00 *1


kazancý(%)
32 Oransal kazanç (%) 0.00-10.0 01.0 *1
33 Ýntegral zamaný (sn) 0.00-100 10.0 *1
34 Diferansiyel zamaný (sn) 0.00-10.00 000 *1

35 000: Pozitif
PID Offset 000 *1
001: Negatif
36 PID Offset ayarý (%) 0-109 000 *1

37 Çýkýþ gecikme filtresi zamaný(sn) 0.0-2.5 000 *1


38 PID Uyuma fonksiyonu iþletim 0.0~200 000
seviyesi (Hz)
39 Uyuma fonksiyonu gecikme zamaný 0.00~25.5 000
000: Yukarý/Aþaðý komutu aktif. Hýz kontrol cihazý
durduðunda set frekans deðeri sabit kalýr.
001: Yukarý/Aþaðý komutu aktif. Hýz kontrol cihazý
40 MFIT kullanarakYukarý/Aþaðý durduðunda set frekans deðeri 0 Hz' e resetlenir. 000
frekans kontrolu 002: Yukarý/Aþaðý komutu aktif. Hýz kontrol cihazý
durduðunda set frekans deðeri sabit kalýr. Durma esnasýnda
Yukarý/Aþaðý aktiftir.
000: Frekans, tuþ takýmýndaki Yukarý Aþaðý tuþlarý
41 Lokal/Uzaktan frekans kontrol ile ayarlanýr 000
seçimi 001: Frekans, tuþ takýmýndaki potansiyometre ile ayarlanýr
000: Ýleri
001: Geri
002: Preset hýz 1
003: Preset hýz 2
42 Terminal S5 fonksiyonu (opsiyonel) 004: Preset hýz 3 007
005: Jog
006: Harici Acil Stop (E.S.)
007: Base-block
008: Hýzlanma/Yavaþlama zamaný 2
009: Reset
010: Yukarý komutu
011: Aþaðý komutu
012: Kontrol sinyal Switch' i
43 Terminal S6 fonksiyonu (opsiyonel) 013: Haberleþme kontrol sinyal Switch' i 009
014: Hýzlanma/Yavaþlama engellenmiþ
015: Master/Auxiliary hýz kaynaðý seçimi
016: PID fonksiyonu pasif
Çok fonksiyonlu giriþ terminali
44 S1~S6 (S7) sinyal deðiþikliði 1~100 010
algýlama zamaný (msnx4)
45 AIN sinyali tarama zamaný (msnx8) 1-100 050

8 Hamsi 051001
000: Run
001: Frekansa ulaþýldý (set frekansý±F23)
002: Frekans, (F22±F23) ile ayarlanan deðerler arasýnda
003: Frekans algýlama (>F22)
004: Frekans algýlama (<F22)
005: Hata
006: Otomatik Restart
Çok fonksiyonlu çýkýþ 007: Anlýk güç kaybý
46 T+T- (opsiyonel) 008: Harici Acil Stop (E.S.) 005
009: Base-blok (b.b.)
010: Motor aþýrý yük korumasý
011: Hýz kontrol cihazý aþýrý yük korumasý
012: PID geri besleme sinyal kaybý
013: Güç On
014: Haberleþme hatasý
015: Çýkýþ akýmý algýlama (>F26)
000: Pasif
001: Aktif. Baðlantý kopmasý durumunda F10' da ayarlanan
parametreye göre durur.
47 Uzaktan tuþ takýmý kontrol seçimi 002: Aktif. Son ayarlanan set deðerinde çalýþýr. Baðlantý 000 *4
kopmasý durumunda F04' te ayarlanan deðeregöre veya tuþ
takýmýndaki Stop tuþu ile durur.
000: Pasif
001: Hýz kontrol cihazýndan kopyalama ünitesine
48 Kopyalama ünitesi 002: Kopyalama ünitesinden hýz kontrol cihazýna 000 *3
003: Karþýlaþtýr
49 Haberleþme adresi 001-254 001 *3*4
000: 4800
001: 9600
50 Baud Rate ayarý (bps) 002: 19200 003 *3*4
003: 38400
000: 1 Stop biti
51 Stop biti seçimi 002: 2 Stop biti 000 *3*4
000: No Parity
52 Parity seçimi 001: Even Parity 000 *3*4
002: Odd Parity

53 Data format seçimi 000: 8-Bit data 000 *3*4


001: 7-Bit data
54 Haberleþme hatasý algýlama 00.0~25.5 00.0 *3
zamaný (sn)
000: Durmak için yavaþla (F02: Yavaþlama zamaný 1)
Haberleþme hatasý durumunda 001: Serbest durma
55 000 *3
iþletim seçimi 002: Durmak için yavaþla (C12: Yavaþlama zamaný 2)
003: Ýþletime devam et
Not:
*1 Ýþletme sýrasýnda deðiþtirilebilir
*2 100 Hz' in üzerinde frekans ayar çözünürlüðü 1' dir Ýkaz
*3 Haberleþme sýrasýnda deðiþtirilemez
*4 Fabrika parametrelerine geri dönüldüðünde bu parametreler deðiþtirilemez Motor plaka bilgileri, hýz kontrol cihazý
devreye alýnmadan önce girilmelidir.

Stall-engelleme

Öngörülen ayar oraný 1. Hýzlanma esnasýnda motora aþýrý yük


uygulandýðýna motorun durmasýnýn engellenmesidir.
Motor hýzlanmayý durdurur ve sabit frekansta iþletime
devam eder.
Otomatik artan hýzlanma oraný
Çýkýþ frekansý

Motor RPM Sabit kalan azami akým

Motor akýmý

2. Motor sabit hýzda çalýþýrken geçici yük


Çýkýþ frekansý deðiþikliklerinde hýz kontrol cihazýnýn çýkýþ frekansý
azaltýlarak motorun durmasýnýn engellenmesidir. Hýz
0 Hz kontrol cihazýnýn çýkýþ akýmý C06' da ayarlanan deðeri
aþtýðýnda yavaþlama iþlemi baþlar ve hýz kontrol
cihazýnýn çýkýþ akýmý C06' da ayarlanan deðerin altýna
inene kadar ayarlanan frekans deðerine hýzlanýr.
Yük 0

9 Hamsi 051001
Çýkýþ frekansý

3. Hýzlanma esnasýnda aþýrý gerilim oluþmamasý için


ana devredeki DC gerilime göre hýzlanma zamanýný
Motor RPM otomatik olarak uzatýr.
Sýnýrlanan
DC gerilim DC gerilim

0V

V/F Paterni
V/F paternini aþaðýda belirtilen grafiklere göre ayarlayýnýz.

C15 V/F Patern C15 V/F Patern


Genel kullaným

Genel kullaným
4
1
Yüksek torkla Start

Yüksek torkla Start


60 Hz
50 Hz

2 5
Deðiþken tork

Deðiþken tork

3 6

Volt/Hz Eðrisi ayarlamasý


Gerilim
Tork kompanzasyonu
Tork kompanzasyon fonksiyonu motor yükündeki artýþý algýlar ve
çýkýþ torkunu arttýrýr. Düþük hýzda veya baþlangýçtaki yetersiz torku
kompanze etmek amacýyla kullanýlýr.

Frekans

10 Hamsi 051001
Hata Mesajlarý ve Yapýlmasý Gerekenler
Operatör tarafýndan düzeltilemeyen hatalar
Hata mesajý Hata Olasý nedeni Çözüm
EPR EEPROM hatasý Hatalý EEPROM EEPROM' u yenisi ile deðiþtiriniz
Hýz kontrol cihazýný bakýma
OV Durma süresince gerilim çok yüksek Algýlama devresi arýzalý
gönderiniz
LV Durma süresince gerilim çok düþük 1. Þebeke gerilimi çok düþük 1. Þebeke geriliminin doðru olup
2. Koruyucu direnç veya sigorta kullanýlmaz halde olmadýðýný kontrol ediniz
3. Algýlama devresi arýzalý 2. Koruyucu direnç ya da sigortayý
deðiþtiriniz
3. Hýz kontrol cihazýný bakýma
gönderiniz
Durma sýrasýnda hýz kontrol cihazý 1. Kötü havalandýrma veya ortam sýcaklýðý çok yüksek 1. Havalandýrma koþullarýný
OH
aþýrý ýsýnmýþ 2. Algýlama devresi hatalý iyileþtiriniz
2. Hýz kontrol cihazýný bakýma
gönderiniz
Hýz kontrol cihazýný bakýma
CTR Akým algýlama sensörü hatasý Akým sensörü arýzalý veya devre arýzalý
gönderiniz
Operatör tarafýndan düzeltilebilen otomatik düzeltilemeyen hatalar
Hata mesajý Hata Olasý nedeni Çözüm
OC Durma sýrasýnda aþýrý akým 1. Algýlama devresi hatalý Hýz kontrol cihazýný bakýma
2. CT iþareti kablosu hatalý baðlanmýþ gönderiniz

OL1 Motor aþýrý yük 1. Aðýr yük Motor kapasitesini arttýrýnýz


2. F43 hatalý ayarlanmýþ
Hýz kontrol cihazýnýn kapasitesini
OL2 Hýz kontrol cihazýna aþýrý yük Aðýr yük
arttýrýnýz
LVC Ýþletme esnasýnda gerilim çok 1. Güç gerilimi çok düþük 1. Þebekenin gerilimini iyileþtiriniz
düþük 2. Güç gerilimi geniþ aralýkta deðiþmekte 2. Hýzlanma zamanýný arttýrýnýz
3. Güç giriþine reaktör ilave ediniz
4. Hýz kontrol cihazýnýn kapasitesini
arttýrýnýz
Aþýrý akým 1. Aðýr yük 1. Motor kapasitesini arttýrýný
OCL
2. Devamlý aþýrý yük 2. Hýzlanma /Yavaþlama zamaný
F022~F03 arttýrýnýz
3. Stall-engelleme fonksiyonunu
ayarlayýnýz C1~C6
Operatör tarafýndan ve otomatik düzeltilebilen hatalar
Hata mesajý Hata Olasý nedeni Çözüm
OCS Start esnasýnda aþýrý akým 1. Motor sargýlarý ve gövdesi kýsa devre 1. Motoru kontrol ediniz
2. Motor topraklamasý kýsa devre 2. Baðlantýlarý kontrol ediniz
3. IGBT modül arýzalý 3. Transistör modülü yerleþtiriniz
OCD Yavaþlama sýrasýnda aþýrý akým Yavaþlama süresi çok kýsa Yavaþlama süresini uzatýnýz

OCA Hýzlanma sýrasýnda aþýrý akým 1. Hýzlanma zamaný çok kýsa 1. Hýzlanma süresini uzatýn
2. Motorun kapasitesi hýz kontrol cihazýnýn kapasitesinden 2. Hýz kontrol cihazý ile ayný
yüksek kapasiteli motor kullanýnýz
3. Motorda rotor ve stator arasý kýsa devre 3. Motoru kontrol ediniz
4. Motorda topraklama ve kablolama arasýnda kýsa devre 4. Baðlantýlarý kontrol ediniz
5. IGBT modül arýzalý 5. IGBT modülü deðiþtiriniz
Çalýþma esnasýnda aþýrý akým 1. Geçici yük deðiþikliði Hýz kontrol cihazýnýn kapasitesini
OCC
2. Geçici güç deðiþikliði arttýrýnýz

Ýþletme/yavaþlama sýrasýnda gerilim 1. Yavaþlama süresi çok kýsa veya büyük ataletli yük 1. Yavaþlama zamanýný uzatýnýz
OVC
çok yüksek 2. Þebeke gerilimi geniþ aralýkta deðiþmekte 2. Frenleme direnci veya fren
modülü kullanýnýz
3. Güç giriþine reaktör ilave ediniz
4. Hýz kontrol cihazýnýn
kapasitesini arttýrýnýz
Ýþletme esnasýnda aþýrý ýsý daðýlýmý 1. Aðýr yük 1. Yükü kontrol ediniz
OHC
2. Kötü havalandýrma veya ortam sýcaklýðý çok yüksek 2. Havalandýrma koþullarýný
iyileþtiriniz
3. Hýz kontrol cihazýnýn kapasitesini
arttýrýnýz
4. C13 parametresinin doðru
ayarlandýðýndan emin olunuz

11 Hamsi 051001
Özel þartlar
Hata mesajý Hata Olasý nedeni
SP0 Sýfýr hýzda durma Preset frekans deðeri<0.1 Hz olduðu zaman görülür

SP1 Doðrudan çalýþmama hatasý 1. Eðer hýz kontrol cihazý harici terminal kontrol moduna (F04=001) ayarlý ve doðrudan çalýþma
pasif konumda (C09=001) ise, güç verilip iþletim anahtarý On konumuna alýndýðýnda, hýz kontrol
Start olamaz ve SP1 mesajý yanýp söner
2. C09=000 olduðunda doðrudan Start mümkündür
Tuþ takýmý acil durdurma 1. Eðer hýz kontrol cihazý harici terminal kontrol modunda (F04=001) ayarlý ise Stop tuþuna
SP2
basýldýðýnda hýz kontrol cihazý F9' da ayarlanan parametreye baðlý olarak durur. Durduktan
sonra SP2 mesajý yanýp söner. Ýþletim anahtarý ON konumuna alýnýp daha sonra OFF konumuna
alýnýrsa hýz kontrol cihazý yeniden Restart olur.
2. Eðer hýz kontrol cihazý haberleþme modunda ve Stop tuþu aktif ise; iþletim esnasýnda Stop
tuþuna basýldýðýnda hýz kontrol cihazý F9' da ayarlanan parametreye göre durur ve daha sonra
SP2 mesajý yanýp söner. Restart olabilmesi için PC' den önce Stop daha sonra da Run komutunun
hýz kontrol cihazýna verilmesi gerekir

E.S. Harici acil durdurma Çok fonksiyonlu giriþ terminalinden harici acil Stop giriþine sinyal geldiðinde, hýz kontrol cihazý
durmak üzere yavaþlar ve E.S. mesajý yanýp söner
b.b. Harici Base-blok Çok fonksiyonlu giriþ terminali aracýlýðý ile Base-bloktan giriþ iþareti geldiðinde, hýz kontrol
cihazýnýn durmasýnýn hemen ardýndan b.b. mesajý yanýp söner
PID PID geri besleme hatasý PID geri besleme sinyal devresi hatasý

--- Uzaktan tuþ takýmý kablosu hatalý 1. Uzaktan tuþ takýmý baðlý deðil
2. Uzaktan tuþ takýmý ana tuþ takýmýna baðlý
3. Her iki tuþ takýmýnda da (Uzaktan ve ana tuþ takýmý) bu mesaj görülüyor ise haberleþme
hatasý verdýr
Ýþletim hatalarý
Hata mesajý Hata Olasý nedeni Çözüm
Er Tuþ iþletme hatasý 1. F05>0 veya Preset hýzda çalýþýrken veya tuþlarýna 1. veya tuþlarý yalnýzca
basmak F05=0 iken frekansý ayarlamak için
2. Ýþletme sýrasýnda deðiþtirme yapýlamayacak parametreleri kullanýlýr
deðiþtirmek 2. Durduktan sonra parametreyi
deðiþtiriniz
Parametre ayar hatasý 1. F07, C27±C29 veya C28±C29 F32~F33 deðiþtiriniz
Er2
Er
2. F07<F08

Er5 Haberleþme sýrasýnda parametreye 1. Haberleþme sýrasýnda kontrol iþareti al komutu seçili deðil 1. Kontrol iþareti al komutunu
müdahale edilmesine izin vermez 2. Haberleþme sýrasýnda C49~C53' e müdahale edilmeye haberleþmeden önce gönderiniz
çalýþýlmýþ 2. Haberleþmeden önce parametre
ayarý yapýnýz
Haberleþme hatasý 1. Hatalý baðlantý 1. Hardware' i ve baðlantýlarý
Er6
2. Haberleþme parametrelerinin hatalý girilmesi kontrol ediniz
3. Sum-Check hatasý 2. C49~C53 parametrelerini
4. Yanlýþ haberleþme protokolü kontrol ediniz
Yanlýþ parametre ayarlarý 1. F00' a müdahale edilmeye çalýþýlmýþ Hýz kontrol cihazý Reset
Er7
2. Gerilim ve akým algýlama devreleri normal çalýþmýyor edilemiyorsa cihazý bakým için
gönderiniz
Parametre ayar hatasý kopyalama 1. Kopyalama ünitesini baðlamadan C48=1.2 ayarlayýnýz 1. C48' i deðiþtiriniz
EP1
ünitesi arýzalý 2. Kopyalama ünitesi arýzalý 2. Kopyalama ünitesini deðiþtiriniz

EP2 Parametreler eþleþtirilemiyor Eþleþmeyen parametreleri doðrulamak için parametreleri hýz 1. Yeniden yaz
kontrol cihazýna kopyalayýnýz 2. Kopyalama ünitesini deðiþtiriniz

12 Hamsi 051001