You are on page 1of 2

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU
Jl. Soekarno-hatta No.98 Kutoharjo Kaliwungu
Kodepos:  51372
e-mail: Puskesmaskaliwungu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS


PUSKESMAS KALIWUNGU

NOMOR :870.014/KALIWUNGU/C/VII/2/2017

TENTANG
PERMINTAAN PEMERIKSAAN, PENERIMAAN, PENGAMBILAN DAN PENYIMPANAN
SPESIMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS KALIWUNGU

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya menghasilkan pemeriksaan yang tepat


sehingga meningkatkan mutu pelayanan laboratorium di
UPTD Puskesmas Kaliwungu dipandang perlu adanya
kebijakan permintaan permintaan pemeriksaan,
penerimaan, pengambilan dan penyimpanan spesimen
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas maka
perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD
Puskesmas Kaliwungu
Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang
Kesehatan;
b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 411 tahun 2010
Tentang Laboratorium Klinik
c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan
Masyarakat.
d. Peratura menteri kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang
Pusat Kesesehatan Masyarakat
e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015
Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

MEMUTUSKAN

MENETAPKA : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU


N TENTANG PERMINTAAN PEMERIKSAAN, PENERIMAAN,
PENGAMBILAN DAN PENYIMPANAN SPESIMEN
Pertama : Menetapkan permintaan pemeriksaan, penerimaan,
pengambilan dan penyimpnan sampel di Puskesmas Kaliwungu
sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
Kedua :
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kaliwungu
Pada tanggal : 2 Februari 2017
KEPALA UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU

TRI NUR ALIS RAHMAWATI