You are on page 1of 1

Abstrak

Inovasi yang dihasilkan ialah Geopact. Geopact merupakan singkatan kepada Geometry
Compact yang memfokuskan kepada pengukuhan murid Tahun Enam dalam tajuk Sukatan
dan Geometri. Inovasi ini bertujuan memperkenalkan bentuk-bentuk poligon dan konsep dua
dan tiga dimensi oleh guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.
Geopact dicipta dalam bentuk bahan maujud dan dapat dilaksanakan secara hands-on oleh
murid-murid. Melalui inovasi ini, murid bukan sekadar fun learning, tetapi mampu mencapai
aspirasi murid dalam kemahiran berfikir dan berpengetahuan. Geopact bertujuan
menyelesaikan masalah berkaitan kekeliruan dalam mengenal pasti ciri-ciri asas bentuk dua
dan tiga dimensi, serta menyelesaikan masalah abstrak kepada konkrit. Pelaksanaan inovasi
ini dapat meningkatkan daya berfikir dan imaginasi murid-murid di samping menerapkan
pembelajaran koperatif dalam kalangan murid.

Nama: Mohd Redzuan bin Shukor

No. Tel: 016-4082919

Nama Inovasi: Geopact