You are on page 1of 1

Fundat l’any1951

Fundatl’any 1951
President Companys, 9 (Centre Cívic despatx 2-6) Membrede
Membre deFESOFI
FESOFIi iFECAFIL
FECAFIL
08921 – SANTA COLOMA DE GRAMENET Guardonatamb
Guardonat
Ciutat de
ambelelPremi
Santa
Premi
Coloma 1992
Ciutat de Santa Coloma 1992
santa (Barcelona)  93 466 2601 mòbil 661 649 323 Núm11registre
Núm registreentitas
entitasciutadanes
ciutadanes
c oloma N.I.F.G-58.509.266
N.I.F. G-58.509.266
de
gram enet

* MEMÒRIA *
de les principals activitats de l’any 2018
FEBRER
Decisió de dedicar l’exposició d’enguany a la Casa dels Nins, edifici singular de la ciutat.

MARÇ
Projecte del segell especial personalitzat de l’Entitat número 12, dedicat a l’esmentada
exposició.

MARÇ
Sol·licitud a la Direcció General de Correos del mata-segells especial commemoratiu del
tema d'homenatge d'aquest any, sempre relacionat amb la ciutat.

MAIG
SANTA COLOMA DE GRAMENET.- Organització i celebració de l'Exposició Filatèlica de
la nostra Entitat, la qual ha estat la 60.EXFILGRAMENET-2018.
Celebració, dels dies 25 de maig al 2 de juny de 2018 a la sala d’exposicions de la
Biblioteca Municipal del Fondo.
-Mata-segells.- Rodó, retràctil i dotat de coixinet intern, cosa ja habitual.

DESEMBRE
Celebració el dia 3 de l’Assemblea anual, ordinària. En ella es va decidir que la Junta es
reservaria la facultat de fer les exposicions anuals o bé bianuals.

Sta. Coloma de Gramenet 10 de desembre de 2018


El secretari:

Signat: Luis Cidoncha Román

Vist i plau: El President

Signat Andrés Bolancer Dugo

You might also like