You are on page 1of 13

MARIA, TALA SA KARAGATAN

Sa ‘ming paglalakbay dito sa lupa


Ikaw ang aming gabay na tala
Na umaakay kapag kami ay
Sa tamang landas nahiwalay.

Sa ‘ming paglalayag sa
kadiliman,
Sa buhay na punong panganib,
pangamba,
Ikaw ang tala sa karagatan,
Liwanag mo'y tanglaw sa
twi’twina.

Ika'y tala sa umaga,


Hudyat ang araw ng pagligtas.

Santa Maria, mahal naming Ina,


Ipanalangin mo kami
sa Diyos Ama,
Upang si Kristo, aming
hantungan,
Sa dulo ng landas matagpuan.

Sa dulo ng landas matagpuan.


MARIA, BUKANG LIWAYWAY

Birheng maria, bukang-liwayway.


Sinilang mo si hesus, araw ng
mundo. Sana’y ilawan mo aming
buhay at landas naming nalilito.
Refrain 1
Tanglaw sa dilim ng aming
paglaon sa lupang ito. Samahan
ang aming paglalakbay. Tala sa
dagat kami’y dalhin mo. Inang
maria sa buhay, sa ‘ming
paglalakbay.
Soprano & Alto
Tanglaw sa ‘ming buhay sa
lupang ito, at sa aming
paglalakbay.

Tenor & Bass


Tala kami’y dalhin, Maria, sa
‘ming buhay, Ina ‘yong samahan,
aming Ina sa ‘ming buhay.

O Maria, ‘yong pagkalinga sa


amin ipadama. Kami’y ‘yong
tulungan at patnubayan sa oras
ng kamatayan. (Kamatayan)
Refrain 2
Tanglaw sa dilim ng aming
paglaon sa lupang ito. Samahan
ang aming paglalakbay. Tala sa
dagat kami’y dalhin mo. Inang
maria sa buhay, sa ‘ming
paglalakbay. Dalhin sa’ming
buhay. (Ina ‘yong samahan,
aming Ina sa ‘ming buhay.)
Mahal Naming Ina

I.
Sa pagsilip ng mga bituin, ang
paligid kay lamig ng hangin.
Mananatili sa iyong piling, init ng
pagkalinga mo ang hiling.

Koro:
O Maria, mahal naming Ina,
babaeng bukod kang pinagpala.
Pag-ibig mo’y lagging ipadama,
sa aming mga nangungulila.
O Maria, mahal naming Ina,
babaeng bukod kang pinagpala.
Yakapin lagi ng pagmamahal,
akitin kay Hesus ang dasal.

II.
Sa pagtahak sa daang madilim,
nitong puso naming nagdirimdim.
Ilaw ng pagtangi mong kay
tamis, gagabay sa pusong
naghihinagpis.
(Koro)
Stella Maris
Kung itong aming paglalayag
Inabot ng pagkabagabag
Nawa'y mabanaagan ka
Hinirang na tala ng umaga

Kahit alon man ng pangamba


Di alintana sapagkat naro'n ka
Ni unos ng pighati
At kadiliman ng gabi

KORO:
Maria sa puso ninuman, Ika'y
tala ng kalangitan. Ningning mo
ay walang pagmamaliw
Inang sinta, Inang ginigiliw
Tanglawan kami aming ina
Sa kalangitan naming pita
Nawa'y maging hantungang
Pinakamimithing kaharian
(KORO)
INANG MAHAL
Inang mahal, Mariang Ina sa
kandungan mo'y nahimlay.
Ang sanggol mong aming buhay.

Pakinggan mo, at ihatid aming


mga panalangin Kay Hesus na
kaligtasan namin.

Pag-ibig mo, Inang kay tamis,


Ipadama mo sa aming
tumatangis. Turuan mo kaming
magmahal Kay Hesus, aming
Tagapagligtas.
Inang mahal,
Huwaran ka ng pagsisilbi sa
Diyos, sa pag-akap mo kay
Hesus.

Pakinggan mo, ang panalangin


naming matularan ka sa tindi ng
pag-ibig mo sa Kanya.
Iyung-iyo
Aking ipinaubaya sa 'yong
tanging pagkalinga Ang puso
kong ibinukod sa Kanyang
paglilingkod.

O Ina, ako'y tulungang tupdin


ang buhay-binyagan. Puso mo'y
kalinis-linisan: hubugin mo ako
nang lubusan!

KORO:
Maria, mahal kong Ina! Puso ko,
sa 'yo nakatalaga. Ako'y gawin
mong iyung-iyo, at ihandog mo
ang buhay ko kay Kristo!
Iyo ang aking pamilya, pati ang
aking bansa. Nasa 'yong
pangangalaga ang buong
sangkatauhan. (KORO)