You are on page 1of 24

‫الفصل الرابع‬

‫تحليل الناحدار‬

‫‪ 4.1‬تحليل الناحدار البسيط ‪:‬‬


‫يعع ع ععد تلحيع ع ععل الناع ع ععدار طريقع ع ععة إحصع ع ععائية تع ع ععدف إل ع ع ع تديع ع ععد العلقاع ع ععة الكميع ع ععة بي ع ع ع التمغي ع ع ع القاتمصع ع ععادى الع ع ععذى نبغع ع ععى تفس ع ع عيهر‬
‫) التمغيع التمععابع والععذى يرمععز لععه بععالرمز ‪ ( Y‬وبي متمغيع واحععد مسعتمقل أو أكععثر ) ويرمععز لععه بععرف ‪ . ( X‬وعندما يكععون هنععاك متمغيع واحععد‬
‫تسععمى هععذهر العملحيععة اناععدار بسععيط ‪ .‬وإذا قامنععا بوضععع البيانععات الاصععة ‪ X‬و ‪ Y‬ف صععورة رسععم بيععان ‪ ،‬فعندئععذ يكننععا اس عتمخدام تلحيععل‬
‫الناععدار لتمقععدير الععط الععؤمدى إلع تدنيععة النارافععات الرأسععية لبيانععات الشمععاهدات الاصععة ب ع ‪ . XY‬وتعرف هععذهر الطريقععة بطريقععة الربعععات‬
‫الصع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععغرى ‪ .‬ويكع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن الصع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععول علحع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععى ميع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععل خع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععط الناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن العادلع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة ‪:‬‬
‫‪n‬‬
‫‪(Xt‬‬ ‫) ‪ X )(Yt  Y‬‬
‫‪t 1‬‬
‫‪b ‬‬ ‫‪n‬‬
‫)‪(4-1‬‬
‫‪(Xt‬‬ ‫)‪ X‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪t 1‬‬

‫هى التموسطات السابية لقيم ‪ X‬و ‪ ، Y‬علحى التتيب ‪  ،‬هى رمز المجموع ‪ ،‬و ‪ t‬هى عدد‬ ‫‪Y‬‬ ‫و‬ ‫‪X‬‬ ‫حيث‬
‫العوام أو المشاهدات ‪ ‬من ‪ 1‬إلى ‪ . n‬و ̂‪ b‬هو الرمز الذى يقيس ‪ . Y / X‬ويمكن الحصول على نقطة‬
‫‪:‬‬ ‫المعادلة‬ ‫خلل‬ ‫من‬ ‫(‬ ‫) ̂‪a‬‬ ‫الخط‬ ‫لهذا‬ ‫الرأسية‬ ‫التقاطع‬
‫‪a  Y  b X‬‬ ‫)‪(4-2‬‬
‫‪:‬‬ ‫هى‬ ‫النحدار‬ ‫خط‬ ‫معادلة‬ ‫تكون‬ ‫وهكذا‬
‫‪‬‬
‫‪Yt  a  bX‬‬ ‫‪t‬‬ ‫)‪(4-3‬‬
‫ولختبار الهمية الحصائية ̂‪ b‬لبد أول ل من حساب النحراف ^‬
‫المعيارى ) ‪  ( sb‬أو الخطأ ‪ ‬لـ ‪. b‬‬
‫^‬
‫‪:‬‬ ‫خلل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
‫‪(Yt  Yt ) 2‬‬ ‫‪ et 2‬‬
‫‪sb ‬‬ ‫‪‬‬ ‫)‪(4-4‬‬
‫‪( n  k ) ( X t  X ) 2‬‬ ‫‪(n  k ) ( X t  X ) 2‬‬

‫حيث ‪ et‬هو الخطأ ‪ ‬أو النحراف ‪ ‬لقيم ‪ Y‬الفعلية عن القيم التقديرية ) ̂‪ ( Y‬فى العام ‪ t‬و ‪ k‬هو‬
‫البسيط ( ‪ .‬ثم نقوم بقسمة ‪ b‬على ‪ sb‬لنحصل‬ ‫عدد المعاملت المقدرة ) وعددها ‪ 2‬فى حالة النحدار ^‬
‫^‬
‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫إحصاء‬ ‫على‬
‫‪b‬‬
‫‪t‬‬ ‫)‪(4-5‬‬
‫‪sb‬‬

‫‪1‬‬
‫وإذا تجاوزت قيمة إحصاء ‪ t‬على القيمة الحرجة لتوزيع ‪ ) t‬الجدول ‪ C.2‬فى الملحق ‪ ( C‬عند‬
‫مستوى الهمية ‪ 0.05‬مع ‪ ) n – k‬وهى فى هذه الحالة ‪^ ( n – 2‬‬
‫درجة حرية ‪ ،‬فإننا نسلم بأن ‪ b‬هامة‬
‫‪.‬‬ ‫إحصائيا ل‬
‫وأخيرا ل نجد أن معامل التحديد ) ‪ ( R2‬يمكن الحصول عليه من المعادلة ‪:‬‬
‫‪Explained variation in Y  (Yt  Y ) 2‬‬
‫‪R2 ‬‬ ‫‪‬‬ ‫)‪(4-6‬‬
‫‪Total variation in Y‬‬ ‫‪ (Yt  Y ) 2‬‬

‫افتضر أن إحدى الشمركات ترغب ف تديد العلقاة بي إنفاقاها علحى الدعاية ) ‪ ( X‬وعوائد البيعات ) ‪، ( Y‬‬ ‫مثـال ‪: 1‬‬
‫كلهاععا بععاللحيون دولر ‪ ،‬وذلععك باسع عتمخدام البيانععات فع ع العمععدة الثلثاععة الولع ع مععن الععدول ‪ . 4.1‬ولعمععل ذلععك يععب أن تقععوم الشمععركة‬
‫ا يلحع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععى ‪:‬‬ ‫بسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاب بقيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة الع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدول ‪ 4.1‬واس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عتمخدام النتمائع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع^ععج^لتمقع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدير ‪ b‬و ‪ a‬كم‬

‫جـدول ‪4.1‬‬

‫‪t‬‬ ‫‪Xt‬‬ ‫‪Yt‬‬


‫‪Xt  X‬‬ ‫‪Yt  Y‬‬ ‫) ‪( X t  X )(Yt  Y‬‬ ‫‪( X t  X )2‬‬
‫) سنة (‬ ‫) إعلنات (‬ ‫) مبيعات (‬

‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪–3‬‬ ‫‪– 11‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪9‬‬


‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪–2‬‬ ‫‪– 13‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪–1‬‬ ‫‪–3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪–1‬‬ ‫‪–7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪–5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪9‬‬
‫– ‪n = 10  Xt = 70  Yt = 70 (Xt‬‬ ‫‪X‬‬ ‫– ‪) (Yt‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫)‬ ‫– ‪(Xt‬‬ ‫‪X‬‬ ‫– ‪)(Yt‬‬ ‫– ‪(Xt‬‬ ‫‪X )2‬‬
‫‪X =7‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫==‬ ‫=‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫)‬ ‫=‬ ‫‪30‬‬
‫‪55‬‬ ‫=‬ ‫‪142‬‬

‫‪2‬‬
‫‪n‬‬
‫) ‪ ( X t  X )(Yt  Y‬‬ ‫‪142‬‬
‫‪t 1‬‬
‫‪b ‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ 4.733‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ ( X t  X )2‬‬
‫‪t 1‬‬

‫‪a  Y  b X  55  4.733( 7)  2187‬‬


‫‪.‬‬

‫ومع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن ث ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ‪ ،‬تكع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععون معادلع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة خع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععط الناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار هع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععى ‪:‬‬
‫‪Yt  2187‬‬
‫‪.  4.73 X t‬‬ ‫)‪(4-7‬‬
‫يشمععي خععط الناععدار هنععا إلع أنععه عنععد عععدم قايععام الشمععركة بإنفععاق أيععة مبععالغ علحععى الدعايععة ) أى ‪ ، ( Xt = 0‬فععإن عوائععد البيعععات‬
‫للحشمركة ) ‪ ( Yt‬هى ^‪ 21.87‬ملحيون دولر ‪ .‬وعند إنفاق ‪ 4‬ملحيون دولر علحى الدعاية ) ف الشماهدة الول ( ‪ ،‬فعإن ‪Y1 = 21.87 +‬‬
‫‪ ، 4.73 (4) = 40.79‬أى ‪ 40.79‬ملحيون^دولر ‪ .‬وعند إنفاق ‪ 8‬ملحيون دولر ) كما هو الال فع السعنة التماسععة ( ‪ ،‬فعإن = ‪Y9‬‬
‫‪ ، 21.87 + 4.73 (8) = 59.71‬أى ‪ 59.71‬ملحيون دولر ‪ .‬كما يكن اس^تمخدام خط النادار للحتمنبؤم بأن مبيععات الشمعركة عنعد‬
‫ميزانيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة دعايع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة تبلحع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععغ ) مثلل ( ‪ 12‬ملحيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععون دولر سع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععوف تكع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععون‬
‫‪ + 21.87‬ع ‪ = (12)4.73‬ع ‪ ، 78.63‬أى ‪ 78.63‬ملحيععون دولر ‪ .‬ويوضععح الشمععكل ‪ 1-4‬نقععاط التمفععرق وخععط الناععدار )‪. (7-4‬‬

‫وبالتموسع ف الدول ‪ 4.1‬لياد القيم اللزامة لتمطبيق العادلة )‪ (4-4‬بالنسبة لع ‪ ] sb‬أنظر السألة رقام ‪)4.2‬‬ ‫مثـال ‪: 2‬‬
‫‪ . sb‬إذن ‪:‬‬ ‫=‬ ‫نع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععد أن ‪0.61‬‬ ‫‪،‬‬ ‫[عععععععععععععععععع‬ ‫‪(a‬‬
‫‪b‬‬ ‫‪4.73‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 7.74‬‬
‫‪sb‬‬ ‫‪0.61‬‬

‫وبا أن قايمة إحصاء ‪ t‬أكب من القيمة الرجة لتموزايع ‪ ) t‬جدول ‪ ( C.2‬الت تبلحغ ‪ 2.306‬عند العمود الاص بالحتممععال ‪0.5‬‬
‫لع ‪ n – k = 10 – 2 = 8‬درجات حريعة ‪ ،‬فإننعا نسعتمنتمج أن ‪ b‬هامة إحصعائيال عنعد^مسعتموى ‪ . %5‬ويعنع ذلعك أنعه ل يوجعد سعوى‬
‫احتممال قادرهر ‪ %5‬لن تكون القيمعة القيقيعة ل ع ‪ b‬مساوية للحصععفر ) أى انعدثاار العلقاعة بيع ‪ X‬و ‪ . ( Y‬كما يكعن إجعراء الختمبار عنعد‬
‫مسعتموى ‪ %1‬مععن الهايععة ‪ ،‬وذلععك عععن طريععق قاعراءة العمععود تععتح خانععة ‪ ] 0.01‬أنظععر السععألة ‪ . [ (b) 4.2‬وبالتموسععع فع الععدول ‪4.1‬‬
‫للححصول علحى البيانات اللزامة لتمطبيق العادلة )‪ ] (6–4‬أنظر السألة ‪ ، [ (c) 4.2‬ند أن ‪ ، R2 = 0.8821‬ما يعن أن التمغي فع‬
‫‪.‬‬ ‫نفقع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععات الدعايع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة ) ‪ (X‬تفسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععر ‪ %88.21‬مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن التمغيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع فع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع البيعع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععات ) ‪(Y‬‬

‫‪3‬‬
‫شكل ‪1-4‬‬

‫‪ 4.2‬تحليل الناحدار المتعدد ‪:‬‬


‫تعرف الالة الت تنطوى علحى وجود أكثر من متمغي مستمقل ) أو مفسر ( بالناععدار التمععدد ‪ .‬ومعن حيعث البععدأ تعتمعب عملحيععة تقععدير‬
‫العاملت ف النادار التمعدد هى نفس العملحية الستمخدمة ف النادار البسيط ‪ ،‬لكن بعا أن السععابات أكعثر تعقيعدا واسعتمهلكا للحعوقاتح ‪،‬‬
‫فلبد من إجرائها باستمخدام الاسب الل ‪ .‬كما يقوم الاسب بشمعكل روتينع بععرضر قايعم الناعراف العيعارى لععاملت وإحصععاء ‪ t‬و ‪R2‬‬
‫وغيهر من الحصاءات ‪ .‬وكل ما ناتماج إليه هو القيام بتمغذية الاسعب بالبيانععات وتلحيععل النتمائععج ‪ .‬ومعع إدخععال الزيععد مععن التمغيات السعتمقلحة‬
‫اللزامعة للناعدار تتمزايعد قايمعة ‪ ، R2‬ونتميجعة لوجعود درجعات حريعة أقاعل فإننعا نسعتمخدم معامعل التمحديعد الععدل ) ‪ ( R2‬والعذى يتمعم الصعول‬
‫علحي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععه م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن ‪:‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪ n  1‬‬
‫‪R  1  (1  R 2 )‬‬ ‫‪‬‬ ‫)‪(4-8‬‬
‫‪n k‬‬

‫و عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدد العع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاملت القع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدرة ‪.‬‬ ‫و عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدد الشمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاهدات و ‪ k‬ه‬ ‫حيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععث ‪ n‬ه‬
‫كما يكننا استمخدام تلحيل التمباين للحتمأكد من أنه ليس بالضععرورة أن تكععون جيعع قايععم معععاملت الناعراف تسععاوى الصععفر ‪ .‬وللحقيعام‬
‫ذى يتمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععم الصع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععول علحيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن ‪:‬‬ ‫بع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععذلك نس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عتمخدم إحصع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاء ‪ F‬وال‬

‫‪4‬‬
‫)‪Explained variation / ( k  1‬‬ ‫)‪R 2 / ( k  1‬‬
‫‪F‬‬ ‫‪‬‬ ‫)‪(4-9‬‬
‫) ‪Unexplained variation in / (n  k ) (1  R 2 )(n  k‬‬

‫فع ع ععإذا تعع ع ععدت قايمع ع ععة إحصع ع ععاء ‪ F‬القيم ة الرجع ع ععة لتموزايع ع ععع ‪ ) F‬ج دول ‪ C.3‬ف اللححع ع ععق ‪ ( C‬عن د مسع ع ع عتموى الهايع ع ععة ‪%5‬‬
‫أو ‪ k – 1، %1‬درج ة حريععة للحبسععط و ‪ n – k‬للحمق ام ‪ ،‬فإننععا نسع عتمنتمج أنععه ليسععتح جيععع قايععم معععاملت الناععدار مسععاوية للحصععفر ‪.‬‬

‫يدنا الدول )‪ (4.2‬ببيانات افتاضية لكمية الطلحب علحى سلحعة ما ) ‪ ( D‬وسعر هذهر السلحعة ) ‪ ( P‬ودخل‬ ‫مثـال ‪: 3‬‬
‫السع عتمهلحكي ) ‪ ( Y‬للعع عوام مع ععن ‪ 1976‬وحع ععت ‪ . 1990‬تفع ععتضر نظريع ععة الطلحع ععب أن ‪ D‬تتمناس ب عكسع ععيال مع ععع ‪ P‬وطردي ال مع ععع ‪. Y‬‬
‫وباسع ع ع ع ع ع ع ع ع عتمخدام البيان ع ع ع ع ع ع ع ع ععات الع ع ع ع ع ع ع ع ع عواردة بال ع ع ع ع ع ع ع ع ععدول ‪ 4.3‬يكن ع ع ع ع ع ع ع ع ععا وض ع ع ع ع ع ع ع ع ععع النا ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار التم ع ع ع ع ع ع ع ع ععال ل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ‪ D‬علح ى ‪ P‬و ‪: Y‬‬
‫‪Dt  82.276  5106‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Pt  0.017Yt‬‬
‫‪2‬‬
‫‪R  0.9424‬‬ ‫‪F  115.57‬‬ ‫)‪(4-10‬‬
‫)‪t statistic ( 4.604‬‬ ‫)‪(2.545‬‬

‫جـدول ‪4.2‬‬

‫‪199 198 198‬‬ ‫‪198 198 197 197 197‬‬


‫‪1987 1986 1985 1984 1983 1982‬‬ ‫السنة ‪1976‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫)‪P($‬‬
‫‪1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400‬‬ ‫)‪Y($‬‬
‫‪85‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫)‪D(Q‬‬

‫جـدول ‪4.3‬‬

‫‪SMPL 1–15‬‬
‫‪15 Observations‬‬
‫‪LS / / Dependent variable is D‬‬
‫‪Coefficient‬‬ ‫‪Standard Error‬‬ ‫‪t statistic‬‬
‫‪C‬‬ ‫‪82.276‬‬ ‫‪15.434‬‬ ‫‪5.3310‬‬
‫‪P‬‬ ‫‪–5.1061‬‬ ‫‪1.4168‬‬ ‫‪–3.6039‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪0.0167‬‬ ‫‪0.0066‬‬ ‫‪2.5450‬‬
‫‪R squared‬‬ ‫‪0.9506‬‬ ‫‪Mean of dependent var 70.0000‬‬
‫‪Adjusted R squared‬‬ ‫‪0.9424‬‬ ‫‪SD of dependent var‬‬ ‫‪18.1265‬‬
‫‪Sum of squared resid 227.037‬‬

‫‪5‬‬
SE of regression 4.3497
Durbin-Watson stat 1.8782 F statistic 115.566
Log likelihood –41.662

6
‫تشم ع ع ععي النتمائ ع ع ععج أعلهر إلع ع ع ع أن ع ع ععه كلحم ع ع ععا زااد الس ع ع عععر ) ‪ ( P‬بق ع ع ععدار دولر واح ع ع ععد ‪ ،‬انفض ع ع ععتح الكمي ع ع ععة الطلحوب ع ع ععة م ع ع ععن السع ع ع علحعة‬
‫) ‪ ( D‬بقدار ‪ 5.106‬وحدة ‪ ،‬وكلحما ارتفع الدخل ) ‪ ( Y‬بقدار ‪ 100‬دولر تتمزايد ‪ D‬بقدار ‪ 1.7‬وحدة ‪ .‬والقيمة الرجة لتموزايع ‪t‬‬
‫عند مستموى ‪ 0.05‬لع ‪ n – k = 15 – 3 = 12‬درجة حرية ) ‪ ( df‬هو ‪ ] 2.179‬كما هو واضح ف الدول ‪ C.2‬ف اللححق ‪C‬‬
‫[ ‪ .‬وبا أن هذهر القيمة أقال معن قايمعة إحصعاء ‪ t‬الوضحة تعتح الععاملت بالعادلعة )‪ ، (10–4‬فإننعا نسعتمنتمج أن مععاملحى الناعدار هامعان‬
‫إحصععائيال عنععد مسع عتموى ‪ %5‬وتشمععي قايمععة ‪ R2‬إل أن التمغيع ع فع ع ‪ P‬و ‪ Y‬يفس ر ‪ %94.24‬مععن التمغيع ع فع ع ‪ . D‬وأخي ال ‪ ،‬يتمضععح ) مععن‬
‫د‬ ‫الع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدول ‪ ( C.3‬أن قايمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة توزايع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععع ‪ F‬عن‬
‫مستموى ‪ 0.05‬لع ‪ k – 1 = 3 – 1 = 2‬درجة حرية للحبسط و ‪ n – k = 15 – 3 = 12‬درجة حرية للحمقام هى ‪ . 3.89‬وبا‬
‫أن هععذهر القيععم أقاععل مععن قايمععة إحصععاء ‪ F‬الوضحة أعلهر ‪ ،‬فإننععا نسعتمنتمج أنععه ل يكععن أن يكععون كععل مععن معععاملحى ‪ P‬و ‪ Y‬مساويال للحصععفر‬
‫‪.‬‬ ‫عن ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععد مسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عتموى الهاي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة ‪%5‬‬
‫وأحيانال ما تشمي نقاط التمفعرق للحنظريعة القاتمصعادية إلع منحنع غيع خطعى ‪ ،‬وفع هعذهر الالعة يكننعا ماولعة تويعل العلقاعة غيع الطيعة‬
‫إلع ع ع ع ع ع ع ع ع علقاع ع ع ع ع ع ع ع ععة خطيع ع ع ع ع ع ع ع ععة ‪ ،‬والسع ع ع ع ع ع ع ع عتممرار فع ع ع ع ع ع ع ع ع اسع ع ع ع ع ع ع ع عتمخدام طريقع ع ع ع ع ع ع ع ععة التمقع ع ع ع ع ع ع ع ععدير لعع ع ع ع ع ع ع ع ععاملت الناع ع ع ع ع ع ع ع ععدار العاديع ع ع ع ع ع ع ع ععة ) أنظع ع ع ع ع ع ع ع ععر‬
‫‪.‬‬ ‫(ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع‬ ‫و ‪4.6‬‬ ‫الس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععائل ‪4.5‬‬

‫‪ 4.3‬مشكلتا فى تحليل الناحدار‬


‫ف حالة وجود متمغيين مستمقلحي علحى درجة عالية من الرتباط ف انادار ما ‪ ،‬فإن معاملتما القدرة قاد تكون غيع هامععة إحصعائيال‬
‫علحى الرغم من أن ‪ R‬التمعلحقة با قاد تكون مرتفعة جدال ‪ .‬وتعرف هذهر الشمكلحة بالعلقاات الطية التمعععددة ) أنظععر السععألة ‪ . ( 4.8‬أيضعال‬
‫‪2‬‬

‫إذا كانتح انارافات نقاط الشماهدة عن خط الناعدار ترتفعع وتنخفعض أى ليسععتح ثاابتمععة لقيعم ‪ ) X‬التمغي السعتمقل ( ‪ ،‬فإننعا نعواجه مشمعكلحة‬
‫التمغي ع اللمعيععارى ) أى التمغي ع غي ع الثععابتح ( ‪ .‬وهععو مععا يععؤمدى إل ع اختمبععارات إحصععائية مغلحوطععة وتفتمقععر إل ع الدقاععة ) أنظععر السععائل ‪ 4.9‬و‬
‫‪.‬‬ ‫(ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع‬ ‫‪4.10‬‬
‫وأخيال ‪ ،‬عنعدما يكعون للنارافات التمتمابععة لنقعاط الشمعاهدة عن خعط الناعدار نفعس الشإارة أو عنعدما تتمغيع هعذهر الشإعارة كثيال ‪،‬‬
‫فإننععا بعذلك نعواجه مشمعكلحة الرتبععاط الععذاتى ‪ ،‬معا يععؤمدى إلع البالغععة فع قايمعة إحصععاء ‪ t‬وقاد يععؤمدى بنعا إلع افعتاضر أن أحعد الععاملت هعام‬
‫إحصائيال علحى الرغم من أن القيقة تالف ذلعك ‪ .‬ويكعن اكتمشمعاف هعذهر الشمعكلحة معن خلل إحصعاء )‪ ] Durbin Watson (d‬ف‬
‫حلحع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععول الناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار باسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عتمخدام الاسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععب تع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدنا النتمائع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععج الطبوعع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة بقيمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة ) ‪(d‬‬
‫مباشإع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععرة [ ‪.‬‬
‫يتمضح من الدول ‪ 4.3‬أن ‪ . d = 1.8782‬وبا أن هذهر القيمة أكب من القيمة الرجة العلحيا‬ ‫مثـال ‪: 4‬‬
‫‪ du = 1.54‬لع ‪ ) k’ = 2‬ع دد التمغيع ععات السع ع ع عتمقلحة فع ع ع ع الناع ع ععدار ( و ‪ n = 15‬مشم اهدة عنع ع ععد مسع ع ع عتموى الهايع ع ععة ‪%5‬‬
‫) وذلك من الدول ‪ C.4‬ف اللححق ‪ ، ( C‬فإننا ل نواجه مشمعكلحة الرتبعاط العذاتى فع هعذا الثعال ‪ .‬أمعا إذا كانتح قايمعة إحصعاء ‪ d‬تقع‬
‫بي ‪ dL = 0.95‬و ‪ ) du = 1.54‬من الدول ‪ ، ( C.4‬فإن هذا الختمبار لن يكون قااطعال ‪ .‬وإذا كانتح قايمة إحصاء ‪ d‬أقال من‬
‫‪ ، dL = 0.95‬فإننا بالتمأكيد نواجه مشمكلحة الرتباط الذاتى ) أنظر السألة ‪ . ( 2.12‬ويوضعح الشمععكل ‪ 2.4‬فع حعل السعألة ‪13–4‬‬
‫مشم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عكلحت التمغي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع اللمعيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععارى والرتبع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاط الع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععذاتى ‪.‬‬

‫‪7‬‬
‫أسئلة للمراجعة‬

‫تحليل الناحدار ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬


‫) أ ( هو طريقة تدف إل تقدير العلقاة بي متمغي تابع وبي واحد أو أكثر من التمغيات الستمقلحة ‪.‬‬
‫)ب( هو طريقة لتمقدير الد الثابتح وميل معاملت العلقاة الطية بي التمغي أو التمغيات الستمقلحة والتمابعة ‪.‬‬
‫)ج( تستمخدم طريقة الربعات الصغرى ‪.‬‬
‫كل ما سبق ‪.‬‬ ‫)د(‬
‫الحـل ‪ ) :‬د ( ‪ ،‬أنظر الزء ‪. 2.1‬‬

‫يعرف رسم نقاط الشماهدة علحى شإكل بيان باسم ‪:‬‬ ‫‪-2‬‬
‫) أ ( خط النادار ‪.‬‬
‫)ب( رسم بيان للحتمفرق ‪.‬‬
‫)ج( طريقة الربعات الصغرى ‪.‬‬
‫علقاة تقديرية ‪.‬‬ ‫)د(‬
‫الحـل ‪ ) :‬ب ( ‪ ،‬أنظر الزء ‪ 2.1‬ومثال ‪. 1‬‬

‫الطريقة الحصائية الت يتمم عن طريقها تقدير خط النادار تسمى‬ ‫‪-3‬‬


‫) أ ( النادار البسيط ‪.‬‬
‫)ب( النادار التمعدد ‪.‬‬
‫)ج( طريقة الربعات الصغرى ‪.‬‬
‫إحصاء ‪.‬‬ ‫)د(‬
‫الحـل ‪ ) :‬ج ( ‪ ،‬أنظر الزء ‪. 2.1‬‬

‫تستمخدم طريقة الربعات الصغرى لتمقدير خط النادار الذى ‪:‬‬ ‫‪-4‬‬


‫) أ ( يؤمدى إل معظمة مموع قايم مربعات النارافات الراسية للحنقاط الشماهدة عن الط ‪.‬‬
‫)ب( يؤمدى إل تدنية مموع النارافات الراسية للحمشماهدات عن الط ‪.‬‬
‫)ج( يؤمدى إل تدنية مموع مربعات النارافات الفقية للحمشماهدات عن الط ‪.‬‬
‫يؤمدى إل تدنية مموع مربعات النارافات الراسية للحمشماهدات عن الط ‪.‬‬ ‫)د(‬
‫الحـل ‪ ) :‬د ( ‪ ،‬أنظر الزء ‪ 2.1‬والشمكل ‪. 1-4‬‬

‫الناراف العيارى للحتمقدير ‪:‬‬ ‫‪-5‬‬

‫‪8‬‬
‫) أ ( هو الناراف العيارى لتموزايعات العاملت القدرة ‪.‬‬
‫)ب( ينشمأ من أن عينات البيانات الختملحفة تنتمج معاملت مقدرة متملحفة بعض الشمىء ‪.‬‬
‫)ج( يستمخدم ف اختمبار الهاية الحصائية للحمعاملت القدرة ‪.‬‬
‫جيع ما سبق ‪.‬‬ ‫)د(‬
‫الحـل ‪ ) :‬د ( ‪ ،‬أنظر الزء ‪. 2.1‬‬

‫قايمة إحصاء ‪ t‬تساوى ‪:‬‬ ‫‪-6‬‬

‫ˆ‪aˆ / b‬‬ ‫)أ(‬


‫ˆ‪aˆ / sb‬‬ ‫)ب(‬
‫ˆ‪bˆ / sb‬‬ ‫)ج(‬
‫ˆ‪sbˆ / b‬‬ ‫)د(‬
‫الحـل ‪ ) :‬ج ( ‪ ،‬أنظر الزء ‪. 2.1‬‬

‫درجات الرية لتموزايع ‪ t‬هى ‪:‬‬ ‫‪-7‬‬


‫)أ( ‪n–1‬‬
‫)ب( ‪n – k‬‬
‫)ج( ‪k – 1‬‬
‫‪n/k‬‬ ‫)د(‬
‫الحـل ‪ ) :‬ب ( ‪ ،‬أنظر الزء ‪. 2.1‬‬

‫يقيس معامل التمحديد النسبة بي ‪:‬‬ ‫‪-8‬‬


‫) أ ( التمغي الفسر والتمغي الجال ف ‪Y‬‬
‫)ب( التمغي الفسر والتمغي غي الفسر ف ‪Y‬‬
‫)ج( التمغي غي الفسر والتمغي الجال ف ‪Y‬‬
‫التمغي الجال والتمغي الفسر ف ‪Y‬‬ ‫)د(‬
‫الحـل ‪ ) :‬أ ( ‪ ،‬أنظر الزء ‪. 2.1‬‬

‫‪9‬‬
‫يستمخدم معامل التمحديد العدل بغرضر أنه مع استمخدام الزيد من التمغيات التمابعة ف النادار ‪.‬‬ ‫‪-9‬‬
‫) أ ( تزاد ‪. n – k‬‬
‫)ب( تقل عدد درجات الرية ‪.‬‬
‫)ج( من التموقاع أن تنخفض النسبة بي التمغي الفسر والتمغي الجال ف ‪. Y‬‬
‫تتمغي قايم العاملت القدرة ‪.‬‬ ‫)د(‬
‫الحـل ‪ ) :‬ب ( ‪ ،‬أنظر الزء ‪. 4.2‬‬

‫‪ -10‬إحصاء ‪: F‬‬
‫) أ ( يستمخدم لختمبار الفتاضر القائل بان كل العاملت تساوى الصفر ‪.‬‬
‫)ب( تعرف ف إطار ‪ k – 1‬و ‪ n – k‬من درجات الرية ‪.‬‬
‫)ج( يكن حسابا ف إطار معامل التمحديد وعدد درجات الرية ‪.‬‬
‫)د ( جيع ما سبق ‪.‬‬
‫الحـل ‪ ) :‬د ( ‪ ،‬أنظر الزء ‪. 4.2‬‬

‫‪ -11‬يشمي مصطلحح العلقاات الطية التمعددة إل مشمكلحة تلحيل النادار الت يكون فيها وجود ‪:‬‬
‫) أ ( اثاني أو أكثر من العاملت التمابعة علحى درجة عالية من الرتباط ‪.‬‬
‫)ب( عدم ثابات انارافات نقاط الشماهدة عن خط النادار ‪.‬‬
‫)ج( ارتباط النارافات التمتمابعة ‪.‬‬
‫) أ ( و) ب ( معال ‪.‬‬ ‫)د(‬
‫الحـل ‪ ) :‬أ ( ‪ ،‬أنظر الزء ‪. 4.3‬‬

‫‪ -12‬أى من العبارات التية خاطئة ‪:‬‬


‫) أ ( يستمخدم إحصاء ‪ F‬لختمبار الداء الكلحى للنادار ‪.‬‬
‫)ب( يكن ف تلحيل النادار أن تظهر مشماكل ‪ :‬العلقاات الطية التمعددة ‪ ،‬التمغي اللمعيارى ‪ ،‬الرتباط الذاتى ‪.‬‬
‫)ج( يستمخدم إحصاء ‪ Durbin-Watson‬لختمبار وجود الرتباط الذاتى ‪.‬‬
‫لشإىء ما سبق ‪.‬‬ ‫)د(‬
‫الحـل ‪ ) :‬د ( ‪ ،‬أنظر الزء ‪ 2.7‬و ‪. 2.8‬‬

‫‪10‬‬
‫مسائل محلولة‬

‫تحليل الناحدار البسيط ‪:‬‬

‫‪ ) 4.1‬أ ( مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا هع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععو الغع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععرضر مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن تلحيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععل الناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار ؟‬
‫)ب( باسع ع ع عتمخدام معادلع ع ععة الناع ع ععدار )‪ (4.7‬فع ع ع ع مثع ع ععال ‪ ، 1‬قاع ع ععم بتمقع ع ععدير قايمع ع ععة ‪ Y‬عن د ‪ X = $5‬و ‪X = $10‬‬
‫ون دولر ‪.‬‬ ‫‪ X‬ملحي‬ ‫=‬ ‫و ‪$20‬‬
‫؟‬ ‫‪X‬‬ ‫=‬ ‫د ‪20‬‬ ‫)ج( لع ع ع ع ع ع ع ع ععاذا ل يكنع ع ع ع ع ع ع ع ععك الثقع ع ع ع ع ع ع ع ععة ف ع ع ع ع ع ع ع ع ع مصع ع ع ع ع ع ع ع ععداقاية القيمع ع ع ع ع ع ع ع ععة التمقديريع ع ع ع ع ع ع ع ععة لع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ‪ Y‬عن‬
‫الحـــــل‬
‫) أ ( يع ع ععد تلحي ع ععل النا ع ععدار بثاب ع ععة طريق ع ععة إحص ع ععائية لتمق ع ععدير العلقا ع ععة الكمي ع ععة بيع ع ع التمغيع ع ع القاتمص ع ععادى ال ع ععذى نس ع عععى لتمفسع ع عيهر‬
‫) التمغي التمابع والذى يرمعز لعه بالرمز ‪ ( Y‬وبي متمغيع واحعد مسعتمقل أو أكعثر ) ويرمعز لعه بعرف ‪ ( X‬وعندما يكعون هنعاك‬
‫متمغي واحد مستمقل تسمى هذهر العملحية عملحيعة اناعدار بسعيط ‪ .‬وعنعدما يكعون هنعاك أكثر معن متمغيع مسعتمقل واحعد تسعمى‬
‫انادار متمعدد ‪ .‬ويتمم تقدير معادلة النادار باستمخدام طريقة الربعات الصغرى ‪ ،‬وهى الطريقة الت تععؤمدى إلع تدنيععة ممععوع‬
‫مربعع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععات النارافع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععات الراسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععية لنقع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاط الشمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاهدة عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن خع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععط الناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار ‪.‬‬
‫‪Yˆt  21.87  4.73(5)  $45.52‬‬ ‫‪million‬‬ ‫)ب( عند ‪ ، X = $5 million‬تكون‬
‫‪Yˆt  21.87  4.73(10)  $69.17‬‬ ‫‪million‬‬ ‫عند ‪ ، X = $10 million‬تكون‬
‫‪Yˆt  21.87  4.73(20)  $116 .47 million‬‬ ‫عند ‪ ، X = $20 million‬تكون‬
‫)ج( ل يكننا الثقة ف مصداقاية قايمة ‪ Y‬عند ‪ X = 20‬ملحيون دولر ؛ لن قايمة نفقات الدعاية الت قادرها ‪ 20‬ملحيعون دولر‬
‫أكب بكثي من النفقات الستمخدمة ف تقعدير الناعدار ‪ .‬أى أنعه ل يكعن لعادلعة الناعدار سعوى التمنبعؤم بالبيععات فع نطاق‬
‫القيم السعتمخدمة فع تقعدير الناعدار أو اقاعرب معا يكعون منعة ‪ .‬ولعذا السعبب كثيال معا تتمعوفر لعدينا الثقعة فع قايمعة ‪ ) a‬الد‬
‫الث ع ع ع ع ععابتح أو نقط ع ع ع ع ععة التمق ع ع ع ع ععاطع الرأس ع ع ع ع ععية ( ‪ ،‬وم ع ع ع ع ععن ثع ع ع ع ع ع فإنن ع ع ع ع ععا ع ع ع ع ع ععادة ل نق ع ع ع ع ععوم باختمب ع ع ع ع ععار قايمتمه ع ع ع ع ععا الحص ع ع ع ع ععائية ‪.‬‬
‫قام بالتموسع ف الدول ‪ 4.1‬ف الثال رقام ‪ 1‬لساب قايمة ˆ‪. sb‬‬ ‫‪ ) 4.2‬أ (‬
‫قام بإجراء اختمبار الهاية لع ̂‪ b‬عند مستموى ‪. %1‬‬ ‫)ب(‬
‫قام بالتموسع ف الدول ‪ 4.1‬ف الثال ‪ 1‬لساب إجال التمغي والتمغي الفسر والتمغي غي الفسر لع ‪. Y‬‬ ‫)ج(‬
‫وضح كيف يتمم الصول علحى قايمة ‪. R2 = 0.8808‬‬ ‫)د (‬
‫الحـــــل‬
‫) أ ( ت نسخ العمود رقام )‪ (7‬ف الدول ‪ 4.4‬من العمود الخي من الدول ‪ . 4.1‬لذلك ‪ ،‬فإن ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ et‬‬ ‫‪89.8746‬‬
‫‪sbˆ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 0.3745  0.61‬‬
‫) ‪(n  k ) ( X t  X‬‬ ‫‪2‬‬
‫)‪(10  2)(30‬‬

‫‪11‬‬
4.4 ‫جـدول‬

‫السنة‬ Xt Yt Ŷt Yt  Yˆt  et (Yt  Yˆt ) 2  et2 ( X t  X )2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


1 4 44 40.79 3.21 10.3041 9
2 5 42 45.52 – 3.52 12.3904 4
3 6 52 50.25 1.75 3.0625 1
4 6 48 50.25 – 2.25 5.0625 1
5 7 50 54.98 – 4.98 24.8004 0
6 8 60 59.71 0.29 0.0841 1
7 7 58 54.98 3.02 9.1204 0
8 9 62 64.44 – 2.44 5.9536 4
9 8 64 59.71 4.29 18.4041 1
10 10 70 69.17 0.83 0.6889 9
n = 10  Xt =  Yt = 550  et2 = ( X t  X ) 2 = 30
70 Y = 55 89.9746
X =7

4.5 ‫جـدول‬

(t ) ‫السنة‬ Yt Yt – (Yt – Y )2 Yˆt Yˆt  Y (Yˆt  Y ) 2 (Yt  Yˆt ) 2


Y
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)
(3)
1 44 – 11 121 40.79 – 14.21 201.9241 10.3041
2 42 – 13 169 45.52 – 9.48 89.8704 12.3904
3 52 –3 9 50.25 – 4.75 22.5625 3.0625
4 48 –7 49 50.25 – 4.75 22.5625 5.0625
5 50 –5 25 54.98 – 0.02 0.0004 24.8004
6 60 5 25 59.71 4.71 22.1841 0.0841
7 58 3 9 54.98 – 0.02 0.0004 9.1204
8 62 7 49 64.44 9.44 89.1136 5.9536
9 64 9 81 59.71 4.71 22.1841 18.4041

12
‫‪70‬‬‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪69.17‬‬ ‫‪14.17‬‬ ‫‪200.7889‬‬ ‫‪0.6889‬‬
‫= ‪n = 10  Y‬‬ ‫‪ (Yt‬‬
‫‪t‬‬
‫–‬ ‫‪(Yˆt  Y ) 2‬‬ ‫‪(Yt  Yˆt ) 2‬‬
‫‪= 671.1910‬‬ ‫‪= 89.8746‬‬
‫‪550‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪)2‬‬
‫‪Y = 55‬‬ ‫‪= 762‬‬

‫)ب( لختمبار الهاية الحصائية لع ̂‪ b‬عند مستموى ‪ ، %1‬ننظر ف العمود تتح قايمة ‪ 0.01‬لتموزايعع ‪ t‬ف العدول ‪ C.2‬عند‬
‫‪ n – k = 10 – 2 = 8 ، 8‬درجات حرية ‪ .‬ومعن العدول نعد أن القيمعة الرجعة تسعاوى ‪ . 3.355‬وبعا أن قايمعة‬
‫‪ 7.74‬لحصاء ‪ t‬الت أوجدناها ف مثال ‪ 3‬أكب من القيمة الرجة لتموزايع ‪ ، t‬فإننا نستمنتمج أن ̂‪ b‬هامععة إحصعائيال عنعد‬
‫مستموى ‪ . %1‬هذا وعلحى الرغم من ذلك فإن الكثر شإيوعال هو إجعراء اختمبععارات الهايععة لحصععائية عنععد مسعتموى ‪%5‬ع ‪.‬‬
‫)ج( يدنا آخر عمود ف الدول ‪ ، 4.5‬وهو نفسه العمود رقام ‪ 7‬ف الدول ‪ ، 4.4‬بالتمغي غي الفسر ف ‪ . Y‬مموع التمغي‬
‫الفسر وغي الفسر ف )‪ Y ($671.19 + $89.87 = $761.06‬يساوى إجال التمغي ف )‪ ، Y ($762‬فيما‬
‫عععدا أخطععاء التمقريععب ‪ .‬لحععظ أنععه بجععرد حصعولنا علحععى قايمعتمي مععن القيععم الثلثا سععالفة الععذكر ‪ ،‬فإننععا ناصععل علحععى الثالثععة‬
‫بج ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععرد الط ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععرح ‪.‬‬
‫‪Explained variation in Y (Yˆt  Y ) 2 $671.19‬‬
‫‪R ‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 0.8808‬‬ ‫)د(‬
‫‪Total variation in Y‬‬ ‫‪(Yt  Y ) 2‬‬ ‫‪$762‬‬
‫والععذر ال عتبيعى ل ع ‪ R2‬هو معامععل الرتبععاط ) ‪ ( r‬وهععو الععذى يقيععس درجععة الرتبععاط بيع التمغييععن ‪ X‬و ‪ . Y‬لذلك فععإنه‬
‫بالنس ععبة ل ععذهر الس ععألة ‪ . r  R 2  0.8808  0.94 :‬وهن ععا تع عتاوح قايم ععة ‪ r‬بي –‪ ) 1‬إذا ك ععانتح جي ععع نق ععاط‬
‫الشمع ع ععاهدة تقع ع ععع علحع ع ععى خع ع ععط مس ع ع عتمقيم سع ع ععالب اليع ع ععل ( و ‪ ) 1‬حيع ع ععث يكع ع ععون هنع ع ععاك ارتبع ع ععاط خطع ع ععى مع ع ععوجب تع ع ععام ( ‪.‬‬
‫ف ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععإن ‪:‬‬ ‫‪،‬‬ ‫دها ‪ ،‬فع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ال ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدول ‪4.2‬‬ ‫ى ‪ P‬وح‬ ‫‪ 4.3‬باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام نتميج ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة انا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار ‪ D‬علح‬
‫‪Dˆ t  120.50  8.417 Pt‬‬ ‫‪R 2  0.9240‬‬
‫)‪(– 12.572‬‬
‫وض ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععح كي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععف ول ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاذا تعتم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععب ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععذهر البيان ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععات مغلحوط ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة ‪.‬‬

‫الحـــــل‬
‫ف النادار البسيط لع ‪ D‬علحى ‪ P‬تكون قايمة ̂‪ ) 8.417– = b‬معامل ‪ P‬ف الناععدار أعلهر ( ‪ .‬ويعنع ذلعك‬
‫أنه كلحما زااد السعر ) ‪ ( P‬بقدار ‪ 1‬دولر ‪ ،‬كان من التموقاع انفاضر الطلحب علحى هذهر السلحعة ) ‪ ( D‬بقدار ‪8.417‬‬
‫وحدة ‪ .‬وهو ما يتمعارضر معع ̂‪ 5.106– = b‬العت تع حسعابا فع معادلعة الناعدار التمععدد رقاعم )‪ (10-4‬فع الثعال ‪. 3‬‬
‫والت تعن أن كل زايادة قادرها ‪ 1‬دولر ف السعر تؤمدى إل انفاضر قادرهر ‪ 5.106‬وحدة طلحب ‪ D‬فقط ) وهو انفععاضر‬
‫أقاع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععل بكع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععثي مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا تع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع حسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععابه فع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع الناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار البسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععيط ل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ‪ D‬علح ى ‪ P‬فق ط ( ‪.‬‬
‫( وسعبب ذلعك هعو‬ ‫تعتمب نتميجة النادار البسعيط مغلحوطعة ) أى أنعا تبالغ فع القيمعة الطلحقعة لتمقعدير معامعل‬
‫̂‪b‬ععد علحيهمععا ( ‪.‬‬
‫أن النظريععة القاتمصععادية تفععتضر أن كميععة الطلحععب تعععد دالععة لعععاملحى السعععر ودخععل الس عتمهلحكي ) أو أنععا تعتمم‬
‫̂‪b‬‬
‫ولذلك فعإن اعتمبعار سععر السعلحعة هعو التمغيع السعتمقل الوحيعد فع الناعدار ينتمج عنعة نتمائعج مغلحوطعة ‪ .‬كما ناصعل علحعى نتمائعج‬
‫دها ‪.‬‬ ‫ى ‪ Y‬وح‬ ‫مغلحوطع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة إذا قامنع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا بسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاب اناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار ‪ D‬علح‬

‫‪13‬‬
‫تحليل الناحدار المتعدد والصيغ الدالية‪:‬‬

‫‪ 4.4‬يععدنا الععدول )‪ (6-4‬بسعععر س علحعة بديلحععة لتملحععك الععت ت ع اختمبارهععا ف ع السععألة )‪ (4.3‬ومثععال ‪ . 3‬ث ع يعطععى الععدول )‪ (4.7‬نتمائععج‬
‫‪.‬‬ ‫ى ‪ P‬و ‪ Y‬و ‪'P‬‬ ‫اناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار ‪ D‬علح‬

‫جـدول ‪4.6‬‬

‫السنة ‪199 198 198 1987 1986 1985 1984 1983 1982 198 198 197 197 197 1976‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫)‪10 P' ($‬‬

‫‪.‬‬ ‫ى ‪ P‬و ‪ Y‬و ‪'P‬‬ ‫) أ ( اكتمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععب معادلع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة اناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار ‪ D‬علح‬
‫)ب( اشإع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععرح النتمائع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععج ‪.‬‬
‫)ج( قاععارن هععذهر النتمائععج بنتمائععج العادلععة )‪ . (10-4‬مععا هععو السعتمنتماج العععام الععذى يكنععك التموصععل إليععه بشمععأن نتمائععج اناععدار ‪D‬‬
‫؟‬ ‫علح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععى ‪ P‬و ‪ Y‬و ‪'P‬‬

‫جـدول ‪4.7‬‬

‫‪SMPL 1–15‬‬
‫‪15 Observations‬‬
‫‪LS / / Dependent variable is D‬‬
‫‪Coefficient‬‬ ‫‪Standard Error‬‬ ‫‪t statistic‬‬
‫‪C‬‬ ‫‪79.106‬‬ ‫‪19.782‬‬ ‫‪3.9989‬‬
‫‪P‬‬ ‫‪–4.9281‬‬ ‫‪1.6111‬‬ ‫‪–3.0589‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪0.0159‬‬ ‫‪0.0074‬‬ ‫‪2.1456‬‬
‫'‪P‬‬ ‫‪0.1748‬‬ ‫‪0.6367‬‬ ‫‪0.2745‬‬
‫‪R squared‬‬ ‫‪0.9510‬‬ ‫‪Mean of dependent var 70.0000‬‬
‫‪Adjusted R squared‬‬ ‫‪0.9376‬‬ ‫‪SD of dependent var‬‬ ‫‪18.1265‬‬
‫‪SE of regression‬‬ ‫‪4.5276‬‬ ‫‪Sum of squared resid 225.492‬‬
‫‪Durbin-Watson stat‬‬ ‫‪1.8181‬‬ ‫‪F statistic‬‬ ‫‪71.1328‬‬
‫‪Log likelihood‬‬ ‫‪–41.611‬‬

‫‪14‬‬
15
‫الحـــــل‬
‫' ‪Dt  79.106  4.928Pt  0.016Yt  0.175Pt‬‬ ‫‪R 2  0.9376‬‬ ‫‪F  71.13‬‬ ‫)أ(‬
‫)‪(–3.059) (2.146) (0.275‬‬
‫)ب( القيمع ع ع ع ع ع ععة الرجع ع ع ع ع ع ععة لتموزايع ع ع ع ع ع ععع ‪ ) t‬م ن الع ع ع ع ع ع ععدول ‪ C.2‬ف اللححع ع ع ع ع ع ععق ‪ ( C‬عن د مسع ع ع ع ع ع ع عتموى الهايع ع ع ع ع ع ععة ‪%5‬‬
‫لع ‪ n – k = 15 – 4 = 11‬درجة حرية هى ‪ . 2.201‬لذلك فإن العامل القدر لع ‪ Pt‬هو وحدهر الام إحصائيال عند‬
‫مستموى ‪ . %5‬يفسر هذا النادار ‪ %93.76‬معن التمغيع فع ‪ . D‬وأخيال ‪ ،‬فعإن القيمعة الرجعة لتموزايعع ‪ ) F‬من العدول‬
‫‪ C.3‬ف اللححق ‪ ( C‬عند مستموى الهاية ‪ %5‬و ‪ k – 1= 4 – 1 = 3‬درجات حرية للحبسط ‪n – k = 15 – 4‬‬
‫‪ = 11‬درجة حريعة للحمقعام هعو ‪ . 3.59‬وبعا أن إحصعاء ‪ F‬ف الناعدار يسعاوى ‪ ، 71.13‬فإننعا نسعتمنتمج أنعه ليعس كعل‬
‫مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاملت النا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار تس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاوى الص ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععفر ‪.‬‬
‫)ج( تعتمع ع ع ععب نتمائع ع ع ععج اناع ع ع ععدار ‪ D‬علح ى ‪ P‬و ‪ Y‬و ‪ 'P‬قااص رة بالنسع ع ع ععبة لنتمائع ع ع ععج الناع ع ع ععدار )‪ (4.10‬ل ع ع ع ع ‪ D‬علح ى ‪ P‬و ‪Y‬‬
‫فقععط ‪ .‬وذلععك لن التمغيع السعتمقل الضععاف ) ‪ ( 'P‬غيع هعام إحصععائيال عنععد مسعتموى الهايععة ‪ %5‬و ‪ R 2‬أقاععل فع اناععدار‬
‫‪ D‬علح ى ‪ P‬و ‪ Y‬فق ط ‪ .‬ولععذلك ‪ ،‬فإننععا نتموصععل إل ع الس عتمنتماج العععام بععأن اناععدار ‪ D‬علح ى ‪ P‬و ‪ Y‬فق ط ] العادلععة )‬
‫ح أعلهر ‪.‬‬ ‫ى ‪ P‬و ‪ Y‬و ‪ 'P‬الوض‬ ‫‪ [ (4.10‬يتمفع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععوق علحع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععى اناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار ‪ D‬علح‬
‫‪ 4.5‬ت الصول علحى نتمائج النادار التيعة عن طريعق تويعل كل التمغيات فع العدول ‪ 4.2‬أولل إلع لوغاريتممعات ثع نقعوم بععل لعو ‪D‬‬
‫ينحع ع ع ع ع ععدر علحع ع ع ع ع ععى لع ع ع ع ع ععو ‪ P‬ول و ‪ . Y‬م ا الع ع ع ع ع ععذى تثلحع ع ع ع ع ععه معع ع ع ع ع ععاملت لع ع ع ع ع ععو ‪ P‬ول و ‪ Y‬؟ ومع ع ع ع ع ععا هع ع ع ع ع ععى فائع ع ع ع ع ععدتما ؟‬

‫الحـــــل‬
‫‪log Dt  1.964  0.260 log Pt  0.391log Yt‬‬ ‫‪R 2  0.9668‬‬ ‫‪F  204.75‬‬
‫)‪(–3.544‬‬ ‫)‪(6.641‬‬
‫يقيس معامل ‪ P‬ف انادار لو ‪ D‬علحى لو ‪ P‬ولو ‪ Y‬النسبة الئوية للنفاضر ف ‪ D‬لكل زايادة قادرها ‪ %1‬ف ‪ . P‬أما‬
‫معامععل ‪ Y‬يقيس الزيععادة الئويععة فع ‪ D‬لكل زايععادة قاععدرها ‪ %1‬فع ‪ . Y‬وعلحيه ‪ ،‬فععإن معامععل ‪ P‬الن يعطععى تقععديرال لرونععة الطلحععب‬
‫السعرية ومعامل ‪ Y‬تقديرال لرونة الطلحب الدخلحية ‪ .‬وسوف يتمم القارنة بي ذلك وبي ما تعنيه الععاملت القعدرة فع الناعدار )‪-4‬‬
‫‪ ، (10‬حيث ل يتمم تويل التمغيات إل لوغاريتممات قابل إجراء النادار ‪ ،‬وحيعث أن معامععل ‪ P‬يقيس ‪ D /  P ‬عندما‬
‫‪.‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪/‬‬ ‫س ‪Y‬‬ ‫يكع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععون معامع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععل ‪ Y‬يقي‬
‫بععا أن أحععد الغ عراضر الساسععية لتمحلحيععل الناععدار هععو تقععدير الرونععة ‪ ،‬فععإن الناععدار ثانععائى اللحوغععاريتمم يععدنا بتمقععدير مباشإععر‬
‫للحمرونععة معا يععل صعيغة الناععدار هععذهر هعى الكععثر تفضعيلل ) وسععوف نتمنعاول هععذهر النقطعة بالزيععد مععن الدراسععة فع الفصعلحي العامس‬
‫والسادس ( ‪ .‬لحظ أيضال أن الهاية الحصائية للحمعاملت القدرة ) الرونعات ( ‪ R2‬تكون هعى الخعرى اعلحعى فع الناعدار ثانائى‬
‫اللحوغ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاريتمم عن ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععه فع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع حال ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة النا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدون لوغاريتمم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععات ‪.‬‬

‫‪16‬‬
‫جـدول ‪4.8‬‬

‫‪20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫السنة‬
‫‪180 110 135 170 130 145 125 120 190 160 155 185 175 150 100 195 165 115 140 105‬‬ ‫‪Q‬‬
‫‪10 12 7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14 8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13 11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13 16 9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12 ($)AC‬‬

‫‪ 4.6‬يوضع ع ععح الع ع ععدول ‪ 4.8‬بيانع ع ععات عع ع ععن كميع ع ععة النتمع ع ععاج ) ‪ (Q‬ومتموسع ع ععط التمكلحفع ع ععة ف ع ع ع الع ع ععدى القصع ع ععي ) ‪ (AC‬لعينع ع ععة تتمع ع ععألف مع ع ععن‬
‫‪ 20‬شإع ع ععركة ف ع ع ع إحع ع ععدى الصع ع ععناعات ‪ .‬قاع ع ععم باس ع ع عتمخدام هع ع ععذهر البيانع ع ععات لج ع ع عراء اناع ع ععدار ل ع ع ع ‪ AC‬علح ى ‪ Q‬و ‪ ، 'Q‬حيع ع ععث‬
‫ح سع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععبب إجع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عراء الناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار ‪:‬‬ ‫'‪ . Q‬وض‬ ‫=‬ ‫‪Q2‬‬
‫رة ‪.‬‬ ‫دلل مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن ‪ Q‬و ‪ Q2‬مباشإ‬ ‫) أ ( علحع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععى ‪ Q‬و ‪ 'Q‬ب‬
‫)ب( بع ع ع ع ع ع ع ععذهر الصع ع ع ع ع ع ع ععيغة بالع ع ع ع ع ع ع ععذات ) مع ع ع ع ع ع ع ععا هع ع ع ع ع ع ع ععو سع ع ع ع ع ع ع ععبب عع ع ع ع ع ع ع ععدم إجع ع ع ع ع ع ع ع عراء اناع ع ع ع ع ع ع ععدار ‪ AC‬علح ى ‪ Q‬فق ط ؟ ( ‪.‬‬
‫الحـــــل‬
‫) أ ( تس عتمخدم طريقععة الربعععات الصععغرى لتمقععدير معععاملت العلقاععات الطيععة فقععط ‪ .‬لععذلك فقععد اضععطررنا إل ع تويععل الدالععة غي ع‬
‫الطية ) التبيعية ( إل دالة خطية قابل أن نتممكن من استمخدام هذهر الطريقعة ‪ .‬وقاعد تع ذلعك عن طريعق إععادة تعريعف ‪Q2‬‬
‫‪.‬‬ ‫إجع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عراء الناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار علحع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععى ‪ AC‬و ‪ Q‬و ‪ 'Q‬ب دلل مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن ‪ Q‬و ‪Q2‬‬ ‫=' ث‬ ‫‪Q‬‬
‫)ب( ت ع إج عراء اناععدار ‪ AC‬علحى ‪ Q‬و ‪ ) Q2‬بعد تويلحهععا إل ع ‪ 'Q‬لن النظريععة القاتمصععادية تفععتضر أن منحن ع ‪ AC‬للحشمركة‬
‫يأخععذ شإععكل حععرف ‪ ، U‬والصععيغة التبيعيععة هععى ابسععط صععيغة داليععة يكنهععا إنتمععاج منحنع علحععى شإععكل حععرف ‪ . U‬ويكن‬
‫التمأكععد مععن ذلععك ببسععاطة عععن طريععق وضععع قايععم ل ع ‪ Q‬وحساب ‪ AC‬الناظرة ‪ .‬ويعععد التمناسععق المتمععازا بي ع الدالععة الععت ت ع‬
‫تويلحها إلع دالععة تربيعيععة ( وبي الععدول ‪ 4.8‬دليلل علحعى أن عينععة البيانععات تكععون بالفعععل منحنع ‪ AC‬علحى شإععكل حععرف‬
‫‪.‬‬ ‫‪U‬‬
‫لحظ أيضال أنه ف هذهر الالة تشمي البيانات إل مشماهدة واحدة لكل شإعركة بعدلل معن بيانعات تعصخ نفعس الشمعركة‬
‫خلل فععتة زامنيععة معينععة ‪ .‬ويعععرف النععوع الول مععن البيانععات بالبيانععات القطعيععة والتمععان ببيانععات السلسععل الزمنيععة ‪ .‬كععذلك‬
‫كلحما أشإارت النظرية القاتمصادية أو نقاط التمفرق إل وجود علقاة غي خطية ‪ ،‬فإنه علحينا أولل أن ناعاول تويعل العلقاعة غيع‬
‫الطيع ع ععة إل ع ع ع علقاع ع ععة خطيع ع ععة قابع ع ععل أن نتممكع ع ععن مع ع ععن تطع ع ععبيق طريقع ع ععة الربعع ع ععات الصع ع ععغرى لتمقع ع ععدير معع ع ععاملت الناع ع ععدار ‪.‬‬
‫‪ 4.7‬يوضح الدول ‪ 4.9‬كمية اللحب ) باللف لت الكعب ( الت تنتمجها إحدى الشمععركات شإععهريال ) ‪ (Q‬عنععد السعععار الختملحفععة‬
‫بالسنتح ) ‪ (P‬ف فتة قادرها ‪ 14‬شإهرال ‪ .‬تفتضر النظرية القاتمصادية أن ‪ Q‬دالة موجبة لع ‪ . P‬واجهتح الشمععركة إضعرابال فع‬
‫إحدى مطات النتماج خلل الشمهور الامس والسادس والسابع ‪ .‬ولجعراء اختمبععار لعرفععة حعدوثا تغيع فع الععد الثعابتح أو‬
‫نقطة التمقاطع خلل فتات الضراب مقارنة بفتات عدم وجود الضراب ‪ ،‬قامنععا بتمعريععف متمغيع جديععد ) ‪ (D‬يأخععذ القيمععة‬
‫‪ 1‬أثاناء شإهور الضراب و ‪ 0‬أثاناء شإعهور ععدم الضعراب ‪ .‬ثع قامنعا بإجراء اناعدار ‪ Q‬علحى ‪ P‬و ‪ ) D‬حيث نعامعل ‪D‬‬

‫‪17‬‬
‫كمععا نتمعامععل مععع أى متمغيع آخععر علحععى الرغععم مععن أنععه ل يأخععذ إل القيمعتمي ‪ 1‬أو ‪ ( 0‬باستمخدام نتمائععج الناععدار الوضععحة‬
‫أدن ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاهر ‪.‬‬
‫) أ ( حع ع ع ع ع ع ععدد قايمع ع ع ع ع ع ععة الثع ع ع ع ع ع ععابتح ف ع ع ع ع ع ع ع معادلع ع ع ع ع ع ععة الناع ع ع ع ع ع ععدار أثانع ع ع ع ع ع ععاء شإع ع ع ع ع ع ععهور الض ع ع ع ع ع ع عراب وشإع ع ع ع ع ع ععهور عع ع ع ع ع ع ععدم الض ع ع ع ع ع ع عراب ‪.‬‬
‫)ب( حدد قايمة إجراء النادار بذا الشمعكل بعدلل معن إجعراء اناعدار لشمعهور الضعراب ‪ ،‬واناعدارال آخعر لشمعهور ععدم الضعراب ‪.‬‬
‫الحـــــل‬

‫جـدول ‪4.9‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الشهر‬

‫‪128 126 123 121 118 116 113‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪80 105 103 100 98‬‬ ‫‪Q‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪D‬‬

‫) أ ( أثاناء شإهور عدم الضراب ) عند ‪ ، ( D = 0‬الشمرط الثابتح يساوى –‪ ، 32.47‬ويتمم تقدير ‪ Q‬من‬
‫العادلع ع ع ععة ‪ . Q = –32.47 + 165.97P :‬وب ا أن معامع ع ع ععل ‪ D‬ه ام إحصع ع ع ععائيال عنع ع ع ععد مسع ع ع عتموى الهايع ع ع ععة‬
‫‪ ) 5%‬و ‪ ( %1‬فع ع ع ع ع ععإن قايمع ع ع ع ع ععة الثع ع ع ع ع ععابتح أثانع ع ع ع ع ععاء فع ع ع ع ع ععتة الضع ع ع ع ع ع عراب تسع ع ع ع ع ععاوى حاصع ع ع ع ع ععل جع ع ع ع ع ععع –‪ 32.47‬زاائع ع ع ع ع ععد‬
‫قايم ع ع ع ع ع ع ععة ‪ D‬ف النا ع ع ع ع ع ع ععدار ‪ .‬ل ع ع ع ع ع ع ععذلك ف ع ع ع ع ع ع ععإنه أثان ع ع ع ع ع ع ععاء ف ع ع ع ع ع ع ععتة الضع ع ع ع ع ع ع عراب ن ع ع ع ع ع ع ععد أن قايم ع ع ع ع ع ع ععة الث ع ع ع ع ع ع ععابتح تس ع ع ع ع ع ع ععاوى‬
‫)–‪ ، 70.11– = (37.64–) + (32.47‬أو أقاععل منهعا فع شإععهور ععدم الضعراب ‪ .‬ولتمقعدير قايمععة ̂‪ Q‬أثانعاء فعتات‬
‫الضراب ‪ ،‬نقعوم بععد ذلعك باسعتمخدام العادلعة ̂‪+ 70.11– = Q‬ع ‪ . 165.97P‬والتمغيات مثعل ‪ D‬والت ل يكعون‬
‫لععا قايمععة سععوى ‪ 0‬أو ‪ 1‬يكععن اسعتمخدامها لعرفععة التمغيع فع معععاملت اليععل أو التمغيات الفعلحيععة بيع فعتتي ) أنظععر الفصععل‬
‫السع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععادس ( ‪.‬‬
‫)ب( يتمميعز إجعراء اناععدار بعذا الشمعكل ععن اناععدارى شإععهور الضعراب وععدم الضعراب بعأن الول يكننعا معن الحتمفعاظ بعدرجات‬
‫الرية ‪ .‬وف الواقاع ‪ ،‬ف حالتمنا هذهر ل يكننا إجراء انادار مستمقل لشمهور الضراب لنه ل يستممر سوى ثالثاة اشإهر ‪.‬‬

‫مشاكل فى تحليل الناحدار‬

‫‪ 4.8‬يوضح العدول ‪ 4.10‬بيانعات افتاضية لنفقعات السعتمهلك )‪ ، (C‬والعدخل المكعن إنفعاقاه ) بععد الضعريبة ( ) ‪ ، ( Yd‬والعثروة )‬
‫‪ ، (W‬موضحة كلحها باللف دولر لعينة تتمألف معن ‪ 15‬أسعرة بالوليعات التمحعدة ‪ .‬تفعتضر النظريعة أن ‪ C‬دالة موجبعة لكعل معن‬
‫‪ Yd‬و ‪ . W‬فيما يلحى نتمائج انادار ‪ C‬علحى ‪ Yd‬و ‪ W‬معال وعلحى ‪ Yd‬و ‪ W‬كل علحى حدهر ‪ .‬قام بإيضاح ‪:‬‬
‫) أ ( الشمكلت الت يوضحها هذا النادار ‪.‬‬
‫)ب( كيف يكن التمغلحب علحى هذهر الشمكلحة أو الد منها ؟‬

‫‪18‬‬
‫‪Cˆ  1.54  1.41Yd  0.15D‬‬ ‫‪R 2  0.994‬‬ ‫‪R 2  0.993‬‬
‫)‪(1.94) (–0.83‬‬
‫‪Cˆ  2.13  0.80Yd‬‬ ‫‪R 2  0.994‬‬
‫)‪(46.25‬‬
‫‪Cˆ  2.92  0.19W‬‬ ‫‪R 2  0.992‬‬
‫)‪(41.46‬‬

‫جـدول ‪4.10‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫السرة‬

‫‪18‬‬ ‫‪20 33 17 41 17‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11 32‬‬ ‫‪C‬‬
‫‪19‬‬ ‫‪22 37 19 50 18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12 36‬‬ ‫‪Yd‬‬
‫‪76‬‬ ‫‪86 149 76 204 70‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪47 144‬‬ ‫‪W‬‬

‫الحـــــل‬
‫) أ ( ب ع ععا أن ك ع ععل م ع ععن مع ع ععاملحى اليع ع ععل لناع ع ععدار ‪ C‬علح ى ‪ Yd‬و ‪ W‬غي ه ع ععامي ‪ ،‬فع ع ع الع ع عوقاتح ال ع ععذى ن ع ععد فيع ع ععه ك ع ععل م ع ععن‬
‫‪ R2‬و ‪ R 2‬مرتفعي جعدال ‪ ،‬فعإن ذلعك يعنع وجعود مشمعكلحة علقاعات خطيعة متمععددة بيع التمغيان السعتمقلن ‪ Yd‬و ‪، W‬‬
‫أى أنما علحى درجة عالية من الرتباط ‪ .‬وينتمج ععن ذلعك انارافععات معياريععة مبعالغ فيهععا ‪ ،‬ومعن ثع تعؤمدى إلع قايععم منخفضععة‬
‫لحصاء ‪ t‬وإل الستمنتماج بان العاملت غي هامة إحصائيال ) علحى الرغم من أن النادار ينطبعق علحعى معظعم التمغيات فع‬
‫الستمهلك ( ‪ ،‬ويدعم هذا الستمنتماج الناعدار البسعيط ل ع ‪ C‬علحى ‪ Yd‬فقط ‪ ،‬و ‪ C‬علحى ‪ W‬فقط ففعى كل معن هعذين‬
‫الناع ع ع ع ععدارين البسع ع ع ع ععيطي كع ع ع ع ععانتح معع ع ع ع ععاملت اليع ع ع ع ععل القع ع ع ع ععدرة هامع ع ع ع ععة إحصع ع ع ع ععائيال عنع ع ع ع ععد مسع ع ع ع ع عتموى ‪ %5‬و ‪. %1‬‬
‫)ب( يكع ع ع ع ععن أحيانع ع ع ع ععا التمغلحع ع ع ع ععب علحع ع ع ع ععى حع ع ع ع ععالت العلقاع ع ع ع ععات الطيع ع ع ع ععة التمعع ع ع ع ععددة الشمع ع ع ع ععديدة أو الع ع ع ع ععد منهع ع ع ع ععا عع ع ع ع ععن طريع ع ع ع ععق ‪:‬‬
‫‪ -1‬زاي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععادة حج ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععم العين ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة ) أى ج ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععع الزي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععد م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن البيان ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععات ( ‪.‬‬
‫‪ -2‬اسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عتمخدام معلحومع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععات معروفع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن تربع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة سع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععابقة ‪.‬‬
‫‪ -3‬تويع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععل العلقاع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة الداليع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة ‪.‬‬
‫‪ -4‬إسقاط إحدى التمغيات ذات الرتبععاط الرتفعع ‪ ،‬علحمعال بعان إسععقاط إحععدى التمغيات الععذى تطالبنعا النظريععة بضعرورة‬
‫إدراجععه ف ع النمععوذج قاععد يععؤمدى إل ع تديععدات مغلحوطععة ‪ ،‬وهععى الشم عكلحة الععت قاععد تكععون أكععثر خطععورة مععن مشم عكلحة‬
‫العلقا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععات الطي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة التمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععددة ‪.‬‬

‫‪19‬‬
‫‪ 4.9‬وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ‪:‬‬
‫) أ ( مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا هع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععو التمغيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع اللمعيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععارى ‪ ،‬ولع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاذا يعع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععد مشمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عكلحة ؟‬
‫)ب( كيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععف يكع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن التمحقع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععق مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن وجودهع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا ‪.‬‬
‫)ج( كي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععف يك ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن التمغلحع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععب علحيه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا ؟‬
‫الحـــــل‬
‫) أ ( تنشمأ مشمعكلحة التمغيع اللمعيعارى فع البيانعات القطعيعة عنعدما يكعون حعد الطأ غيع ثاابتح ‪ ،‬بعل يتمغيع بتمغيع حجعم واحعد أو‬
‫أكثر من التمغيات السعتمقلحة ‪ .‬ويعؤمدى ذلعك إلع أخطاء معياريعة مغلحوطعة للناعراف العيعارى ومعن ثع إلع اختمبعارات إحصعائية‬
‫غيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع صع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععحيحة ‪.‬‬
‫)ب( يكن التمحقق من وجود مشمكلحة التمغي اللمعيارى وذلك بوضع متمبقيات النادار أمام كل من التمغيات الستمقلحة أو‬
‫التمفسيية ‪ -‬وتديد من خلل التمجربة ما إذا كان الناراف العيارى يتمزايد أو يتمناقاصخ معع تغيع قايمععة التمغيع السعتمقل ‪ .‬وفع‬
‫هع ععذا الصع ععدد ‪ ،‬نع ععد أن كتمع ععب القاتمصع ععاد الحصع ععائى تتمعع ععرضر بزيع ععد مع ععن الناقاشمع ععة لختمبع ععارات إحصع ععائية أكع ععثر تعقيع ععدال ‪.‬‬
‫)ج( يكععن التمغلحععب علحععى هععذهر الشم عكلحة مععن خلل اس عتمخدام لوغععاريتمم التمغي ع التمسععبب ف ع مشم عكلحة الناععدار ‪ ،‬مععن خلل إج عراء‬
‫انادار مرجح ‪ .‬ولجراء ذلك النادار فإننا نقوم أولل بقسمة التمغي التمابع وجيع التمغيات الستمقلحة علحى التمغيع التمسععبب فع‬
‫مشمع ع ع ع ع عكلحة التمغيع ع ع ع ع ع اللمعي ع ع ع ع ععارى ‪ ،‬ثع ع ع ع ع ع إجع ع ع ع ع عراء النا ع ع ع ع ععدار باسع ع ع ع ع عتمخدام التمغي ع ع ع ععات النات ع ع ع ع ععة م ع ع ع ع ععن عملحي ع ع ع ع ععة التمحوي ع ع ع ع ععل ‪.‬‬
‫‪ 4.10‬يعرضر الدول ‪ 4.11‬بيانات عن الستمثمار ) ‪ (I‬والبيعات ) ‪ (S‬باللف دولر لعينععة تتمعألف مععن ‪ 35‬شإععركة بإحععدى الصععناعات ‪.‬‬
‫تفع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععتضر النظريع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة القاتمصع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععادية أن الس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عتمثمار دالع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة موجبع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة للحمبيعع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععات ‪ .‬وبع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععإجراء الناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار‬
‫لع ع ‪ I‬علح ى ‪ S‬ناص ل علحععى النتمائععج الوضععحة بالعادلععة الول ع ) ‪ (A‬أدنععاهر ‪ .‬إل أن حسععاب النارافععات لععذا الناععدار يشمععي إل ع أن‬
‫النارافات تزيد ف حالة الشمركات الكبية عنها ف حالعة الشمعركات الصعغية ) معا يعنع وجعود مشمعكلحة التمغيع اللمعيعارى ( ومعن ثع ‪،‬‬
‫ت إجراء انادار آخر ) ‪ (B‬معطيال النتمائج الوضحة أدناهر ‪ .‬ويشمي حساب النارافات إل عععدم وجععود مشمعكلحة الناعراف اللمعيععارى‬
‫‪.‬‬ ‫فع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع الناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار ‪B‬‬
‫وكيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععف تع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع إجع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عراؤهر ؟‬ ‫؟‬ ‫) أ ( مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا هع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععو نع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععوع الناع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدار ‪I‬‬
‫)ب( ما هى قايم معاملت اليل والثوابتح ف حالة عدم وجعود مشمعكلحة الناعراف اللمعيعارى مقارنعة بتملحعك القيعم عنعد وجعود هعذهر‬
‫الشمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عكلحة ؟‬
‫‪A:‬‬ ‫ˆ‪I‬‬ ‫‪ 21.637  0.079S‬‬ ‫‪R 2  0.94‬‬
‫)‪(28.50) (22.00‬‬
‫‪23.187‬‬
‫‪B:‬‬ ‫‪I / S  0.074 ‬‬ ‫‪R 2  0.94‬‬
‫‪S‬‬
‫)‪(20.41) (42.16‬‬

‫‪20‬‬
‫جـدول ‪4.11‬‬

‫الستثمارات‬ ‫المبيعات‬

‫‪30.2‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪100‬‬


‫‪31.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪150‬‬
‫‪35.1‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪37.4‬‬ ‫‪37.4‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪38.4‬‬ ‫‪39.1‬‬ ‫‪40.2‬‬ ‫‪40.8‬‬ ‫‪42.1‬‬ ‫‪42.9‬‬ ‫‪43.2‬‬ ‫‪250‬‬
‫‪44.3‬‬ ‫‪44.9‬‬ ‫‪45.2‬‬ ‫‪45.9‬‬ ‫‪46.5‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪48.5‬‬ ‫‪300‬‬

‫الحـــــل‬
‫) أ ( الناراف ‪ B‬هو الناراف الرجح ‪ ،‬وقاد ت إجراؤهر من خلل قاسمة كل من قايم ‪ I‬والد الثابتح علحى القيمععة النععاظرة ل ع ‪S‬‬
‫ثع ع إجع عراء الناععدار علحععى التمغيات الولععة ‪ .‬وغالبع عال مععا تنجععح هععذهر الطريقععة فع ع التمغلحععب علحععى مشمع عكلحة التمغيع ع اللمعيععارى ‪.‬‬
‫)ب( قايمععة الععد الثععابتح ف ع النا عراف الرجععح ‪ B‬هى ‪ ) 23.187‬بععدلل مععن ‪ ، ( 21.632‬ومعامععل اليععل الرتبععط بععالتمغي ‪S‬‬
‫يس ع ععاوى ‪ ) 0.074‬ب ع ععدلل م ع ععن ‪ . ( 0.079‬ل ع ععذلك ف ع ععإنه م ع ععن الهع ع ععم فهع ع ععم نتمائ ع ععج الناع ع عراف الرجع ع ععح بشم ع ععكل سع ع علحيم ‪.‬‬
‫‪ 4.11‬وضح ‪:‬‬
‫) أ ( مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا هع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععو الرتبع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاط الع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععذاتى ولع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاذا يعع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععد مشم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عكلحة ؟‬
‫)ب( كيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععف يكع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن التمحقع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععق مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن وجع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععود هع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععذهر الشمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عكلحة ؟‬
‫كيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععف يكع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن التمغلحع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععب علحيهع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا ؟‬ ‫)ج(‬
‫الحـــــل‬
‫) أ ( تنشمأ مشمكلحة الرتباط الذاتى ف بيانات السلسل الزمنية عندما يكون للنارافات العيارية التمتمابعة نفس الشإارة أو تغيي‬
‫الشإع ع ع ع ععارة يتمع ع ع ع ععم كع ع ع ع ععثيال مع ع ع ع ععا يع ع ع ع ععؤمدى إل ع ع ع ع ع قايع ع ع ع ععم مبع ع ع ع ععالغ فيهع ع ع ع ععا لحصع ع ع ع ععاء ‪ t‬م ا ي ع ع ع ع عؤمثار علحع ع ع ع ععى قايع ع ع ع ععم ‪ R2‬و ‪. F‬‬
‫)ب( يكن التمحقق من وجود مشمكلحة الرتباط الذاتى من خلل دراسة شإكل يتموى علحى النارافات أو النتمائج مع مرور ال عوقاتح‬
‫‪ .‬والكع ععثر انتمشمع ععارال ودقاع ععة هع ععو اسع عتمخدام اختمبع ععار ‪ Durbin-Watson‬والع ععذى يقع ععوم علحع ععى القارنع ععة بيع ع قايمع ععة إحصع ععاء‬
‫‪ ) Durbin-Watson‬والشمار إليععه عععادة بععالرمز ‪ d‬ف نتمائععج الناععدار باسعتمخدام الاسععب ( بالقيم الرجععة ل ع ‪ d‬من‬
‫م الصع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععول علحع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععى إحصع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاء‬ ‫اللححع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععق ‪ . C‬ويتم‬ ‫الع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدول ‪ C.4‬ف‬
‫ن العادلع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة ‪:‬‬ ‫‪ Durbin-Watson‬م‬ ‫)‪(d‬‬

‫‪21‬‬
‫‪n‬‬
‫‪ (et  et 1 ) 2‬‬
‫‪t 2‬‬
‫‪d‬‬ ‫‪n‬‬ ‫)‪(4-11‬‬
‫) ‪ (e t‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪t 1‬‬

‫حيع ع ع ععث ‪ et‬و ‪ et-1‬تشم يان إلع ع ع ع حع ع ع ععد الطع ع ع ععأ فع ع ع ع الفع ع ع ععتة ‪ t‬و ) ‪ . ( t – 1‬وتع ع ع عتاوح قايمع ع ع ععة ‪ d‬بي ‪ 0‬و ‪. 4‬‬
‫)ج( يكن التمغلحب علحى مشمكلحة الرتباط الذاتى من خلل اتاهر زامن أو متمغي آخر هام غي موجععود فع الناعدار ‪ ،‬أو اسعتمخدام‬
‫صيغة غي خطية ‪ ،‬أو إجراء النادار علحعى مععدلت التمغيع السعاب فع التمغيات القاتمصعادية الولع ‪ ،‬أو اسعتمخدام تقنيعات‬
‫أخع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععرى أكع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععثر تعقيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدال ‪.‬‬
‫‪ 4.12‬يوضععح الععدول ‪ 4.12‬بيانععات عععن الععدخل الشمخصععى المكععن إنفععاقاه بعععد الض عريبة ونفقععات الس عتمهلك الشمخصععى ف ع الوليععات‬
‫التمحدة باللف دولر عن الفتة من ‪ 1962‬إل ‪ . 1979‬تفتضر النظرية القاتمصادية أن النفقات القيقية للسعتمهلك الشمخصععى‬
‫فع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ععام مع ع ع ع ع ع ععا ) ‪ (Ct‬هع ع ع ع ع ع ععو فع ع ع ع ع ع ع الصع ع ع ع ع ع ععل دالع ع ع ع ع ع ععة خطيع ع ع ع ع ع ععة للحع ع ع ع ع ع ععدخل القيقع ع ع ع ع ع ععى الصع ع ع ع ع ع ععاف لنفع ع ع ع ع ع ععس العع ع ع ع ع ع ععام ) ‪. (Yd t‬‬
‫) أ ( وضععح لععاذا تشمععي معادلععة اناععدار ‪ Ct‬علحى ‪ Yd t‬إل ع وجععود مشم عكلحة ارتبععاط ذاتععى بينمععا ل يشمععي اناععدار ‪ Ct‬علحى ‪‬‬
‫‪ Ydt‬إلع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع وجع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععود تلحع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععك الشمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عكلحة ؟‬
‫)ب( اشإرح كيفية إجراء معادلة انادار ‪ Ct ‬علحى ‪. Ydt‬‬
‫‪C:‬‬ ‫‪Cˆ t‬‬ ‫‪ 11 .40  0.93Ydt‬‬ ‫‪R 2  0.999‬‬
‫)‪(144.33‬‬ ‫‪d = 0.75‬‬
‫‪2‬‬
‫‪D:‬‬ ‫‪C t  0.94Ydt‬‬ ‫‪R  0.960‬‬
‫)‪(37.79‬‬ ‫‪d = 2.44‬‬
‫الحـــــل‬
‫) أ ( يشم ع ع ععي النا ع ع ععدار الول ‪ ، C ،‬إلع ع ع ع وج ع ع ععود مشمع ع ع عكلحة ارتب ع ع ععاط ذات ع ع ععى عن ع ع ععد مسع ع ع عتموى الهاي ع ع ععة ‪ ، %5‬وذل ع ع ععك لن‬
‫‪ d = 0.75‬أى أقاع ع ع ععل مع ع ع ععن القيمع ع ع ععة الرجع ع ع ععة ‪ dL = 0.95‬عن د ‪ ) k’ = 1‬ع دد التمغيع ع ععات الس ع ع ع عتمقلحة (‬
‫و ‪ ) n = 18‬عدد الشمععاهدات ( بالدول ‪ C.4‬ف اللححععق ‪ . C‬أما الناععدار الثععان ‪ ، D ،‬فل يشمععي إلع وجععود هععذهر‬
‫الشمكلحة عند مستموى ‪ %5‬لن ‪ ، d = 2.24‬وهو أكب من القيمة الرجة ‪ dU = 1.12‬عند ‪ k' = 1‬و ‪n = 18‬‬
‫‪.‬‬ ‫بالع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدول ‪C.4‬‬
‫)ب( لجعراء اناععدار للحتمغيع فع السعتمهلك علحععى التمغيع فع الععدخل نقععوم أولل بسععاب معععدلت التمغيع لكععل عنصععر اقاتمصععادى ‪ ،‬ثع‬
‫نقوم بإجراء النادار باستمخدام التمغيات الناتة ‪ .‬وبالتمحديد فإننا نقعوم بطعرح القيمعة الولع معن القيمعة الثانيعة بكعل عامود‬
‫بيانات للححصول علحى عمود جديد به البيانات الديدة لكل متمغيع ‪ .‬وبعذا ل نفقعد سعوى مشمعاهدة واحعدة ‪ ،‬لكعن با أنعه‬
‫يتمععم إج عراء الناععدار ف ع التمغيات الول ع بععدون حععدود ثاابتمععة ) كمععا هععو الععال هنععا ( ‪ ،‬فععإن عععدد درجععات الريععة ل يتمغي ع ‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫جـدول ‪4.12‬‬

‫الستهلكا‬ ‫الدخل‬ ‫السنة‬

‫‪355.2‬‬ ‫‪383.9‬‬ ‫‪1962‬‬


‫‪374.6‬‬ ‫‪402.8‬‬ ‫‪1963‬‬
‫‪400.4‬‬ ‫‪437.0‬‬ ‫‪1964‬‬
‫‪430.2‬‬ ‫‪472.2‬‬ ‫‪1965‬‬
‫‪464.8‬‬ ‫‪510.4‬‬ ‫‪1966‬‬
‫‪490.4‬‬ ‫‪544.5‬‬ ‫‪1967‬‬
‫‪535.9‬‬ ‫‪588.1‬‬ ‫‪1968‬‬
‫‪579.7‬‬ ‫‪630.4‬‬ ‫‪1969‬‬
‫‪618.8‬‬ ‫‪685.9‬‬ ‫‪1970‬‬
‫‪668.2‬‬ ‫‪742.8‬‬ ‫‪1971‬‬
‫‪733.0‬‬ ‫‪801.3‬‬ ‫‪1972‬‬
‫‪809.9‬‬ ‫‪901.7‬‬ ‫‪1973‬‬
‫‪889.6‬‬ ‫‪984.6‬‬ ‫‪1974‬‬
‫‪979.1‬‬ ‫‪1,086.7‬‬ ‫‪1975‬‬
‫‪1,089.9‬‬ ‫‪1,184.5‬‬ ‫‪1976‬‬
‫‪1,210.0‬‬ ‫‪1,305.1‬‬ ‫‪1977‬‬
‫‪1,350.8‬‬ ‫‪1,458.4‬‬ ‫‪1978‬‬
‫‪1,509.8‬‬ ‫‪1,623.2‬‬ ‫‪1979‬‬

‫‪ 4.13‬قام برسم شإكل مكون من ‪ 4‬أجزاء )‪ (a‬و )‪ (b‬ليضاح الخطاء أو الشمعكلت الناتعة ععن التمغيع اللمعيععارى ) ووضععح فع الرسععم‬
‫‪ A‬أن حجععم الناعراف يتمزايعد معع حجعم التمغيع السعتمقل ‪ X‬وف الععزء )‪ (b‬أن حجعم الناعراف يتمنعاقاصخ معع حجعم التمغيع السعتمقل‬
‫( ‪ .‬وم ع ع ع ععن خلل الزأي ع ع ع ععن )‪ (c‬و )‪ (d‬وض ع ع ع ععح وج ع ع ع ععود مشمع ع ع ع عكلحة الرتب ع ع ع ععاط ال ع ع ع ععذاتى موجب ع ع ع ععة فع ع ع ع ع )‪ (c‬وس ع ع ع ععالبة فع ع ع ع ع )‪. (d‬‬

‫‪23‬‬
‫شكل ‪2-4‬‬

‫‪24‬‬