You are on page 1of 1

dominus, domini, m.

úr
bonus, bona, bonum jó, derék
noster, nostra, nostrum miénk (névmás)
pro + ABL. -ért, érdekében
salus, salutis, f. jólét, egészség
consul, consulis, m. consul
consularis, consulare (= consularis 2) consuli
benefacio 3 (benefacere) benefēci benefactus jót cselekszik, jót tesz valakivel
beneficium, beneficii, n. jótétemény
legio, legionis, f. római légió
adiutrix (adiutricis) segítő, tartalék (legio)
votum, voti, n. fogadalom
solvo 3 solvi solutus old, elold, felold
libens (libentis) szíves, vidám, készséges
meritum, meriti, n. érdem, érték
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) fogadalmi formula
„(korábban tett) fogadalmát örömmel teljesítette”
vinco 3 (vincere) vici victus győz
mitto 3 (mittere) misi missus elküld, elbocsát
hic, haec, hoc ez, itt (névmás)
cum + ABL -val, -vel
homo, hominis, m. ember
mille ezer
bellus, bella, bellum (= bellus 3) csinos, finom
pulcher, pulchra, pulchrum szép
corona, coronae, f. koszorú
poeta, poetae, m. költő
terra, terrae, f. föld
via, viae, f. út
filia, filiae, f. lánya valakinek
filius, filii, m. fia valakinek
magnus, magna, magnum nagy