You are on page 1of 12

School: Grade Level: V

GRADES 1 to 12 Teacher: Learning Area: MAPEH


DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: Week 8 Quarter: 4th Quarter

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I. OBJECTIVES
A. Content Standards The learner… The learner… The learner… The learner… The learner . . .

demonstrates demonstrates demonstrates demonstrates understanding of basic first aid principles and demonstrates
understanding of understanding of understanding of colors, procedures for common injuries understanding of
concepts pertaining to concepts pertaining to shapes, space, repetition, participation and
volume in music volume in music and balance through assessment of physical
sculpture and 3- activity and physical
dimensional craft. fitness
B. Performance Standards The learner… The learner… The learner… The learner… The learner . . .

applies dynamics to applies dynamics to demonstrates practices appropriate first aid principles and procedures for participates and
musical selections musical selections fundamental common injuries assesses
construction skills in performance in physical
making a 3-dimensional activities.
craft that expresses assesses physical fitness
balance, artistic design,
and repeated variation
of decorations and colors
1. papier-mâché jars with
patterns
2. paper beads
constructs 3-D craft using
primary and secondary
colors, geometric shapes,
space, and repetition of
colors to show balance of
the structure and shape
C. Learning uses the major triad as uses the major triad as creates paper beads with demonstrates appropriate first aid for common injuries or recognizes the value of
Competencies/Objectives accompaniment to accompaniment to artistic designs and conditions participation in physical
Write the LC code for each simple songs simple songs varied colors out of old activities
magazines and colored H5IS-IV-c-j-36
MU5HA-IVh-2 MU5HA-IVh-2 papers for necklace, PE5PF-IVb-h-19
bracelet, ID lanyard

A5PR-IVh
II. CONTENT PAGGAMIT NG PAGGAMIT NG Paglikha ng Disenyo sa Maging Laging Handa sa mga Karaniwang Pinsala KASANAYAN SA PAG-
HARMONIC THIRD HARMONIC THIRD Paggawa ng mga Likhang- SAYAW NG POLKA SA
INTERVAL INTERVAL Sining na Tatlong NAYON
Dimensyonal
III. LEARNING
RESOURCES
A. References
1. Teacher’s Guide pages
2. Learner’s Material pages
3. Textbook pages
4. Additional Materials from
Learning Resource (LR)
portal
B. Other Learning Resources
IV. PROCEDURES
A. Reviewing previous Kilalanin ang major Kilalanin ang major triads Ang pagtataka o papier Noong nakaraang aralin,
lesson or presenting the triads sa ibaba. sa ibaba. mache making ay Tingnan ang mga salita sa kahon. Ano ang kaugnayan ng nalaman ninyo ang ilan
new lesson nagsimula sa Paete, mga salita sa larawan? Mahalaga bang malaman natin ang sa mga basic dance
Laguna. Ang produkto ay kaugnayan ng mga ito? steps. Ano-ano nga ba
nagsisimula sa pagluluto ang mga ito?
ng pandikit na gagamitin
mula sa galapong o
giniling na bigas. Ang
mga lumang dyaryo ay
pinagdidikit-dikit at
inilalapat sa molde.
Pinapatuyo ito at
binabaak pagkatapos
upang tanggalin ang
molde. Pinagdidikit muli
ito at pinipintahan upang
magkaroon ng disenyo
B. Establishing a purpose for uses the major triad as uses the major triad as creates paper beads with demonstrates appropriate first aid for common injuries or recognizes the value of
the lesson accompaniment to accompaniment to artistic designs and conditions participation in physical
simple songs simple songs varied colors out of old activities
magazines and colored
papers for necklace,
bracelet, ID lanyard

C. Presenting Pagpaparinig ng musika Pagpaparinig ng musika Ibayong pag-iingat ang Pag-aralan ang mga larawan Mayroon ako ng mga
examples/instances of the kailangan sa proyektong katanungan sa inyo
new lesson ito sapagkat gumagamit tungkol sa pinagmulan
tayo ng matalas na bagay ng sayaw na Polka sa
sa pagkuha ng molde. Nayon?
Iwasan din ang matagal
na pagkalantad sa rugby.
Di ito maganda sa
kalusugan.
Iminimungkahi ang
paggawa ng proyekto sa
tulong at gabay ng guro o
nakakatanda.

D. Discussing new concepts and Ang harmonic interval Ang harmonic interval ay Mga Hakbang sa Pag-aralan Natin Nakaharap sa
practicing new skills #1 ay binubuo ng dalawa o binubuo ng dalawa o Paggawa manonood ang mga
higit pang mga tone na higit pang mga tone na Karaniwang Pinsala at Kondisyon Pangunang Lunas pareha, ang mga babae
magkakaugnay at magkakaugnay at inaawit 1. Ihanda ang mga 1. Sugat Karaniwang hindi ay nasa kanan ng lalaki
inaawit o tinutugtog ng o tinutugtog ng sabay. kagamitan. nangangailangan ng at ng mga kamay ng
sabay. Ang harmonic Ang harmonic third ay 2. Pahiran ng manipis ng daliang pagdadala sa babae ay nkahawak sa
third ay maaaring ilagay maaaring ilagay sa ibaba wax ang molde. gilid ng saya, ang sa
ospital. Maaaring
sa ibaba o itaas ng o itaas ng original note. 3. Pahiran ng pandikit lalaki nasa baywang.
original note. Kung ang Kung ang original note ay ang lumang dyaryo at gawin ang mga (a) I-tap ang kanang paa
original note ay nasa nasa linyaang harmonic patungan ito ng isa pang sumusunod na sa bawat bilang ng
linyaang harmonic third third ay nasa linya rin. pahina ng dyaryo. pamamaraan: sukat ……………… 8 s
ay nasa linya rin. Kung Kung ang original note ay 4. Idikit ito sa molde. a. Hugasan ang mga (b) Mga pareha
ang original note ay nasa space ang harmonic Maaring punitin ang kamay na nasugatan magkahawak sa closed
nasa space ang third ay nasa space rin. dyaryo ayon sa molde ballroom position at
ng malinis na tubig at
harmonic third ay nasa upang maiwasan ang humanda sa Fig. I
sabon.
space rin. gusot. Siguruhing lahat ………………………..4 s
ng parte ng molde ay b. Pagpapatigil sa
nalagyacn ng dyaryo. pagdurugo gamit ang
Ulitin ito hanggang malinis na tela o
magkaroon ng 8-10 bulak.
patong na papel ang c. Linising mabuti ang
lahat ng parte ng molde.
sugat mas mainam
5. Ibilad sa araw upang
na patagalin ang
matuyo.
6. Sa tulong ng sabon sa loob ng
nakatatanda, hiwain ang sugat upang
taka gamit ang cutter maiwasan ang
upang makuha ang mikrobyo, banlawang
molde. Mapapansin na mabuti.
madali itong tanggalin
d. Lagyan ng gamot o
dahil sa tulong ng
ipinahid na wax sa molde antibiotic.
bago takaan. e. Takpan ang sugat
7. Idikit muli ang taka sa ng bandage.
pamamagitan ng rugby. f. Palagiang palitan
8. Balutan muli ng dyaryo ang mga bandage ng
na may pandikit ang sugat isang beses sa
parte ng pinaghiwaan.
isang araw.
9. Patuyuin muli.
10. Pintahan ayon sa nais g. Kung malalim ang
na disenyo. sugat
nangangailangan
itong tahiin sa
malapit na health
center o ospital.
h. Suriing mabuti ang
sugat at palagiang
tingnan ang mga
sintomas o
palatandaan ng
impeksiyon. Kung
may impeksyon
paturukan ng anti-
tetanus ang
pasyente.
2. Pagdurugo ng Ilong Ang balinguyngoy o
pagdurugo ng ilong
ay isang karaniwang
kondisyon ng
nangangailangan din
ng karampatang
lunas.
a. Umupo ng tuwid at
idikit ang iyong likod
sa sandalan ng
upuan. Kinakailangan
ito upang
mabawasan ang
presyon ng dugo sa
veins ng ilong at
maiwasan ang
pagdaloy ng dugo
pabalik sa iyong
katawan
b. I masahe ang ilong
ng pasyente at
huminga sa bibig
habang ito ay
isinasagawa. Ito ay
isinasagawa upang
maiwasan ang
patuloy na
pagdurugo ng ilong.
c. Upang maiwasan
ang muling
pagdurugo iwasan
ang pagsinga at
huwag yumuko
nangangailangan ang
ganitong kondisyon
na mapanatili na mas
mataas ang iyong ulo
kaysa sa iyong puso.
d. Sa patuloy na
pagdurugo gumamit
na ng nasal sprayer at
sumangguni sa
doktor.
3. Kagat ng Insekto Karamihang
reaksiyon ng kagat ng
insekto ay ang
pamumula,
pangangati at
pagkairitable.
a. Alisin sa lugar ang
pasyente kung saan
ito nakagat.
b. Hugasan ang
bahaging nakagat ng
insekto.
c. Maglapat ng cool
compress o kaya ay
isang tela na may
malamig na tubig o
puno ng yelo.
d. Ilapat ang isang
cream, gel o lotion sa
bahaging nakagat
upang maiwasan ang
pangangati. Kung
wala ka sa bahay nito
maaari ka ding
gumamit ng baking
soda.
e. kung tuluyang
lumala ito dalhin sa
pinakamalapit ng
health center o
ospital.
4. Kagat ng Hayop a. Kung ang sugat ay
mababaw lamang at
walang rabbies,
hugasan ang sugat ng
may sabon at malinis
na tubig, lagyan ng
antibiotic at takpan
ang sugat.
b. Kung ang sugat
naman ay malalim
takpan ang sukat na
isang malinis na tela
upang maampat ang
dugo, talian ito at
daliang dalhin sa
doktor.
c. Kung may
mapapansin kang
palatandaan ng may
impeksyon, tulan ng
pamamaga,
pamumula,
nadagdagan ang
sakit, dalhin kaagad
sa pinakamalapit na
health center o
ospital.

5. Paso Nangangailangan ng
agarang pansin ang
isang pasyenteng
napaso kung ito ay
malubha at
magdudulot sa
pasyente ng
iritableng
pakiramdam at labis
ng sakit.
a. Dagling ibabad ang
napasong bahagi sa
malamig na tubig sa
loob ng 10 minuto
upang maibsan ang
sakit.
b. Kung mayroong
mga Iintos, huwag
itong tusukin.
Panatilihin itong tuyo
at malinis. Huwag
bayaang
maalikabukan o kaya
ay dapuan ng langaw.
Takpan ang may
pinsalang bahagi ng
malinis na damit.
Plantsahin muna ito
bago gamitin.
c. Kung malaking
bahagi ng katawan
ang napaso, dalhin
agad ang pasyente sa
pinakamalapit na
pagamutan. Huwag
gagawa ng anuman
sa pasyente. Pahigain
at takpan siya ng
malinis na damit
upang manatiling
mainit.
d. Kung ang paso ay
maliit lamang, ibabad
ito sa tubig na may
asin sa loob ng 20
minuto pagkaraan ng
24 oras. Haluan ng ½
tasang asin ang isang
palanggana o kaya'y
isang timba ng
mainit-init na tubig.
Ibabad ang napasong
bahagi minsan isang
araw sa loob ng 3
araw hanggang
matuyo ang paso.
e. Sabunin at
hugasan ang sabila.
Dikdikin ito at
katasin. Lagyan ng
katas ng sabila ang
bahaging may pinsala
pagkatapos na
maibabad sa malnit-
init na tubig na may
asin, minsan isang
araw.
6. Pagkalason sa Pagkain Ang pagkalason sa
pagkain sa
nagmumula o sanhi
sa mga kagamitang
ginamit at sa uri ng
pagkaing kakainin.
Narito ang ilang
paraan upang bigyan
ng pangunang lunas
ang taong nalason.
a.Tiyakin na
nakainom ng
maraming tubig
upang mapanatili ang
iyong katawan na
hydrated at
magpahinga.
b. Kumuha ng isang
basong mainit-init na
tubig, magdagdag ng
ilang patak ng lemon
o kalamansi at lagyan
ng kaunting asukal at
asin, ipainom ito sa
pasyente.
c.Kumain ng isang
kutsarang pulot o
honey na may katas
ng luya upang
mapigilan ang lason.
d. Kung ngtagal pa
ang pagsusuka at
pagtatae ng higit sa
isang araw
sumangguni na sa
doktor.
7. Pamumutla at Pagkahimatay Ang pagkahimatay at
pamumutla ng isang
tao ay nangyayari
kapag hindi sapat ang
supply ng dugo sa
iyong utak. Ito ay
kalimitang maikling
oras lamang.
a. Kung sa iyo ito
mangyayari,
maaaring ikaw ay
humiga o umupo
upang dagliang
mawala ang
panlalabo at
pagkahilo.
b. Umupo at ilagay
ang iyong ulo sa
pagitan ng iyong mga
tuhod.
c. Kung nangyari
naman ito sa ibang
tao, itaas ang mga
binti ng mas mataas
kaysa sa ulo,
paluwagin ang
sinturon o collar ng
damit ng pasyente.
d. Buhatin ang
pasyenteng nahimay
ng dahan-dahan
lamang.
e. Maari ding
gumamit ng gamot
na ammonia na
ipaaamoy sa
pasyente.

8. Sprains/Bali Ang sprain o bali ay


isang pinsala sa isang
litid na nagkakaroon
ng siwang kung kayat
nagkakaroon ng
pamamaga.
a. Ipahinga ang
bahagi ng katawan na
may sprains o bali.
b. Lapatan ng yelo
ang bahaging may
sprain o bali ng 15 –
20 minuto upang
maiwasan ang
pamamaga.
c. Balutan ng
bandage ang
bahaging may sprains
o bali, siguraduhing
masikip ang
pagkakatali ng
bandage
d. Dalhin sa
pinakamalapit na
health center o
ospital kung
kinakailangan.

E. Discussing new concepts and Kung ang harmonic Kung ang harmonic third Paggawa ng proyekto Ipakita sa pamamagitan ng pagkilos ang mga pangunang lunas sa Pagsagawa ng sayaw
practicing new skills #2 third interval ay nasa interval ay nasa ibaba, mga sumusunod na karaniwang pinsala o kondisyon na nakasulat
ibaba, anong tunog ang anong tunog ang sa papel. Pumili lamang ng isa ang bawat grup0.
posibleng marinig mo? posibleng marinig mo?
Kung ito naman ay nasa Kung ito naman ay nasa
itaas, anong tunog ang itaas, anong tunog ang
posibleng marinig? posibleng marinig?

F. Developing mastery Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain
(Leads to Formative
Assessment 3)
G. Finding practical applications Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain
of concepts and skills in daily
living
H. Making generalizations and Sa paanong paraan mo Sa paanong paraan mo Ang taka, katulad ng mga Ilarawan ang maaari mong gawin kung ikaw ang kasama ng nasa Mahalaga sa
abstractions about the maipakikita ang maipakikita ang ibang likhang-sining ay pagsasayaw ang
larawan. Isulat ang sagot sa kahon.
lesson pagmamahal at pagmamahal at sumasalamin sa pagsaulo sa mga
pagpapahalaga sa mga pagpapahalaga sa mga mayamang kultura ng hakbang at mga
awiting bayan na tulad awiting bayan na tulad ng mga Pilipino. Ang termino ng sayaw.
ng Bahay Kubo at Bahay Kubo at Sitsiritsit? pagkakaroon ng Makatutulong ang tama
Sitsiritsit? kasanayan sa pagtataka at palagiang pagsasanay
ay makakapagbigay ng upang mapagbuti ang
oportunidad sa mga mag- pagsasayaw at
aaral na linangin ang mapaunland ang
pagiging malikhain at koordinasyon ng mga
makilala ang sariling kamay at paa.
kultura.

I. Evaluating learning Sumangguni sa Sumangguni sa Sumangguni sa Sumangguni sa LM___________. Lagyan ng tsek (/) ang
LM___________. LM___________. LM___________. kolum na
makapagsasalarawan ng
inyong sagot.
J. Additional activities for Sumangguni sa Sumangguni sa Sumangguni sa Sumangguni sa LM___________. Isalaysay ang inyong
application or remediation LM___________. LM___________. LM___________. naramdaman habang
sumasayaw. Isulat sa
sagutang papel ang mga
sagot.
V. REMARKS
VI. REFLECTION
A. No. of learners who
earned 80% in the
evaluation
B. No. of learners who require
additional activities for
remediation who scored
below 80%
C. Did the remedial lessons
work? No. of learners who
have caught up with the
lesson
D. No. of learners who continue
to require remediation

E. Which of my teaching
strategies worked well? Why
did these work?
F. What difficulties did I
encounter which my
principal or supervisor can
help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover
which I wish to share with
other teachers?

New DEPED daily lesson log formats for quick and hassle-free download only at www.teachershq.com

Related Interests