You are on page 1of 22

วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562

วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 1]

พบ ‘ฟรีแลนซ์’ กด พนักงานหญิงใน ผลสารวจออนไลน์พบ กรรมการสุขภาพฯ เห็นชอบ


ค่าแรงตัวเองเพื่อให้ได้ ไอร์แลนด์ขาด แรงงานไทยในอิสราเอล 'แผน 10 ปีพัฒนากาลังคน'
งาน แต่ส่งผลกระทบ แคลน ‘มุมนม 44% ชี้ 'เครื่องซักผ้า' ในที่ ปฏิรูปทั้งระบบ-มุ่งลดความ
หลายปัญหา [หน้า 9] แม่’ ที่เหมาะสม พักไม่เพียงพอ [หน้า 16] เหลื่อมล้า [หน้า 20]
[หน้า 14]
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 2]

รอบโลกแรงงาน
GM เริ่มปลดพนักงานในสานักงานราว ที่มา: NHK WORLD-JAPAN, 4/2/2019
4,300 คน ทั่วโลก
พนักงานภาครัฐอินเดียผละงานประท้ วง 2
General Motors หรื อ GM บริ ษัทผลิตรถยักษ์ ล้ านคน เรียกร้ องบานาญแบบเดิม
ใหญ่ของสหรัฐอเมริ กา เริ่ มปลดพนักงานใน
พนักงานภาครัฐประมาณ 2 ล้ านคน นาโดยกลุม่
สานักงานราว 4,300 คน ทัว่ โลกในสัปดาห์นี ้ เพื่อ
สหภาพแรงงานกว่า 150 แห่ง ในรัฐอุตตร
เพิ่มผลกาไร และจะหันไปลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้า
ประเทศ (Uttar Pradesh) ทางตอนเหนือของ
และรถยนต์แบบไร้ คนขับ
อินเดีย เริ่มผละงานประท้ วงเป็ นเวลา 7 วันเพื่อ
ที่มา: cbc.ca, 4/2/2019 เรี ยกร้ องให้ รือ้ ฟื น้ โครงการบานาญแบบเดิม ทังนี
้ ้
ทางการรัฐอุตตรประเทศเริ่ มนาระบบบานาญ
ผู้นาญี่ปุ่นระบุว่ามีคณะทางานตรวจปั ญหา
แบบใหม่มาใช้ แต่พนักงานรัฐส่วนใหญ่ไม่เห็น
การสารวจด้ านแรงงานที่ผิดพลาด
ด้ วยกับระบบใหม่ดงั กล่าว และมีการเปิ ดเจรจา
นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะของญี่ปนกล่ ุ่ าวว่า กันหลายรอบแต่ล้มเหลว
คณะทางานชุดใหม่ของกระทรวงกิจการภายใน
จะตรวจสอบปั ญหาการสารวจด้ านแรงงานที่ ที่มา: Xinhua, 7/2/2019
ผิดพลาดอย่างละเอียดเพื่อสร้ างความมัน่ ใจ โครงการอุตสาหกรรมร่ วม 2 เกาหลีซ่ งึ ถูก
ให้ กบั ความน่าเชื่อถือของสถิติของรัฐบาล ปิ ดเมื่อ 3 ปี ก่ อน กลับมาเป็ นเป้ าความสนใจ
อีกครัง้
ผู้นาญี่ปนกล่ ุ่ าวว่ากระทรวงกิจการภายในได้ ตงั ้
คณะทางานเพื่อวิเคราะห์สถิติที่รวบรวมโดย โครงการอุตสาหกรรมร่วม 2 เกาหลีซงึ่ ได้ ถกู ปิ ด
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐอย่างละเอียด สมาชิกใน ไป กาลังกลายเป็ นเป้าความสนใจอีกครัง้ หนึง่ ใน
คณะทางานจะประเมินว่าวิธีจดั ทาสารวจและ การประชุมสุดยอดครัง้ ที่ 2 ซึง่ กาลังกระชันเข้
้ ามา
ตัวอย่างเหมาะสมหรื อไม่ นอกจากนี ้ยังกล่าวว่า ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald
เป้าหมายของคณะทางานคือเพือ่ ป้องกันไม่ให้ Trump) แห่งสหรัฐอเมริ กกับนายคิม จ็อง อึน
เกิดปั ญหาขึ ้นอีกและเพิ่มคุณภาพข้ อมูลของ (Kim Jong-un) ผู้นาเกาหลีเหนือ ในปลายเดือน
ทางการ ก.พ. 2019 นี ้
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 3]

โดยเมื่อที่ 10 ก.พ. 2019 ประธานาธิบดีทรัมป์ ไปจากนี ้ได้ มาก ถ้ าไม่มีคนเหลือที่จะทางานตาม


แห่งสหรัฐได้ เขียนข้ อความบนสือ่ สังคมออนไลน์ โรงงาน ร้ านค้ าและห้ างสรรพสินค้ าต่างๆ
ทวิตเตอร์ วา่ เกาหลีเหนือจะกลายเป็ น "ประเทศ
ที่มา: VOA, 13/2/2019
มหาอานาจทางเศรษฐกิจ" หลายฝ่ ายเชื่อว่า
ข้ อความของนายทรัมป์ ชี ้ให้ เห็นถึงความเต็มใจที่ สหภาพแรงงานเบลเยียมหยุดงานประท้ วง
สหรัฐจะหยิบยกเรื่ องของรางวัลทางเศรษฐกิจ การจากัดเพดานการขึน้ เงินเดือน
ขึ ้นมาพูดในการเจรจากับเกาหลีเหนือ อันเป็ น กลุม่ สหภาพแรงงานในเบลเยียมได้ หยุดงาน
ความพยายามที่จะกระตุ้นให้ เกาหลีเหนือดาเนิน ประท้ วงการจากัดเพดานการขึ ้นเงินเดือน
มาตรการจาเพาะไปสูก่ ารปลดนิวเคลียร์ ในขณะที่เศรษฐกิจดี รวมทังเงื ้ ่อนไขการเกษี ยณ
นอกจากนี ้ นายคิม จ็อง อึน ผู้นาเกาหลีเหนือได้ ชี ้ ก่อนกาหนด ค่าแรงขันต ้ ่า และเพิม่ การฝึ กอบรม
เป็ นนัยถึงความกระตือรื อร้ นที่จะเปิ ดนิคม สาหรับการทางาน ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่ง
อุตสาหกรรมแกซองขึ ้นอีกครัง้ หนึง่ สาธารณะทัว่ เบลเยียมเป็ นอัมพาต ไม่มีเที่ยวบิน
ที่มา: NHK WORLD-JAPAN, 10/2/2019 ขึ ้นหรื อลงจอดที่สนามบินทัว่ ประเทศ เนื่องจาก
หอควบคุมการจราจรทางอากาศไม่รับประกัน
การประกาศจ้ างงานในสหรัฐฯ เดือน ธ.ค.
ความปลอดภัยจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
2018 เพิ่มขึน้ สู่สถิติใหม่
พนักงานเพียงไม่กี่คนที่ได้ หยุดงาน
กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา เปิ ดเผยว่า
ที่มา: telegraph.co.uk, 13/2/2019
การประกาศจ้ างงานในเดือนธันวาคม เพิม่ ขึ ้น
169,000 ตาแหน่ง มาอยูท่ ี่ 7 ล้ าน 3 แสน สตาร์ ทอัพแบ่ งเช่ าพืน้ ที่สานักงานเอาใจนัก
ตาแหน่ง ตัวเลขดังกล่าวสูงสุดตังแต่
้ มีการเริ่ ม ธุรกิจหญิง
เก็บข้ อมูลเมื่อปี ค.ศ.2000 บริ ษัท The Riveter เป็ นบริ ษัทให้ เช่าพื ้นที่ทางาน
อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เริ่ มกังวลว่าเศรษฐกิจ ที่เอื ้อให้ ผ้ หู ญิงทางานและนักธุรกิจหญิงได้ มาเจอ
อเมริ กนั อาจเกิดปั ญหาขาดแรงงาน โดยมีความ กันและใช้ พื ้นที่ทางานร่วมกัน แครี่ เมอร์ ฟี่ (Kerry
กังวลว่าขณะนี ้ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ กาลัง Murphy) ผู้ร่วมก่อตังบริ ้ ษัท The Riveter บอกว่า
ร้ อนแรง แต่การขยายตัวคงไม่อาจดาเนินต่อเนื่อง ทางบริ ษัทมองเห็นความต้ องการพื ้นที่ทางานที่
เหมาะกับความต้ องการของผู้หญิงทางานและยัง
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 4]

ช่วยสร้ างชุมชนของผู้หญิงทางานขึ ้นตามมาอีก เจมี่ รุซโซ (Jamie Russo) ที่ศกึ ษาการ


ด้ วย แนวคิดของบริ ษัทสตาร์ ทอับที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเมือง วิวฒ
ั นาการพื ้นที่ทางาน มองว่านีเ่ ป็ น
ซีแอตเติ ้ลนี ้คือการเสนอพื ้นที่ทางานแบบเปิ ด ทัง้ วิวฒั นาการตามธรรมชาติ เมื่อตลาดเริ่ ม
บริ ษัทและบุคคลทัว่ ไปสามารถเช่าพื ้นที่ได้ โดย เปลีย่ นแปลงไป ก็มีทางเลือกเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ เป็ น
จะเช่าแค่โต๊ ะทางานหนึง่ ที่หรื อเช่าสานักงานก็ได้ ทางเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ ้นเพื่อให้ เหมาะ
และได้ ทางานในที่เดียวกับผู้หญิงคนอื่น กับความต้ องการของลูกค้ า พื ้นทีท่ างานให้ เช่า
สาหรับผู้หญิงจึงเป็ นตัวอย่างที่ดขี องเรื่ องนี ้
สเตฟานี เซนอส (Stephanie Xenos) ผู้เช่าพื ้นที่
ทางานที่ บริษัท The Riveter กล่าวว่าตนเองเพิ่ง ด้ านเซนอสมองว่าการแบ่งเช่าพื ้นที่ทางาน
เริ่ มต้ นทาธุรกิจส่วนตัวเรี ยกว่า Money Muse ที่ สาหรับผู้หญิงเป็ นส่วนหนึง่ ของการเคลือ่ นไหว
ใช้ บริ การสอนความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการเงิน เพื่อพลังหญิงที่นาไปสูก่ ารรณรงค์ MeToo ที่
ให้ แก่ผ้ หู ญิงทังแบบออกไปสอนรายตั
้ วหรื อไป ต่อต้ านการรังแกทางเพศผู้หญิง เธอบอกว่าในที่
สอนในงานต่างๆ ตลอดชีวิตการทางานที่ผา่ นมา ทางานจานวนมากมีปัญหาการรังแกทางเพศ
เธอเคยทางานในออฟฟิ สที่พนักงานส่วนใหญ่ และบ่อยครัง้ ที่ผ้ หู ญิงทีเ่ ป็ นเหยื่อไม่ได้ รับการ
เป็ นผู้ชาย แต่เมื่อตังบริ
้ ษัทของตนเอง เธอ ช่วยเหลือ เธอมองว่านี่เเสดงให้ เห็นวาผู้หญิง
ตัดสินใจเช่าพื ้นที่ทางานของบริ ษัท The Riveter เข้ าใจปั ญหาที่ผ้ หู ญิงด้ วยกันประสบและ
และมาถึงตอนนี ้ เธอก็อยากเปลีย่ นเปลงบ้ างเเละ สนับสนุนกันและกัน
อยากรู้วา่ การทางานในพื ้นที่ทางานเดียวกับ
แม้ วา่ บริ ษัทให้ เช่าพื ้นที่ทางาน The Riveter จะ
ผู้หญิงเก่งจานวนมากจะเป็ นอย่างไร และเจ้ าของ
ตังโดยผู
้ ้ หญิง ผู้นาของบริ ษัทชี ้ว่าผู้ชายก็เช่าพื ้นที่
ธุรกิจที่มาเช่าพื ้นที่ทางานของทางบริ ษัทก็มี
ของบริ ษัทได้ และขณะนี ้ 1 ใน 4 ของผู้เช่าเป็ น
ความหลากหลายมาก
ผู้ชาย
รี เบคคา ริชาร์ ด ไดออพ ผู้เช่าบอกว่าบริษัทของ
ที่มา: VOA, 13/2/2019
เธอให้ บริ การด้ านกราฟฟิ กส์ดีไซน์แก่องค์การ
สุขภาพระดับทัว่ โลก ส่วนเอมบิกา ซิงห์ ผู้เช่า ญี่ปุ่นตัง้ เป้ ารับมือภาวะขาดแคลนแพทย์ ใน
พื ้นที่ทางานอีกคนหนึง่ บอกว่าเช่าพื ้นที่เพื่อท
่ า พืน้ ที่ชนบท
ธุรกิจเสื ้อผ้ าเช่า กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของ
ญี่ปนจะด
ุ่ าเนินงานเพื่อรับมือกับภาวะขาดแคลน
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 5]

แพทย์ในกว่าสิบจังหวัด โดยได้ ตงคณะท


ั้ างาน สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการกาลังถูก
เพื่อศึกษาวิธีการรับมือกับภาวะขาดแคลนแพทย์ วิจารณ์วา่ ใช้ วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการ
ในพื ้นที่ชนบทและการที่มีแพทย์ในพื ้นที่เมือง ดาเนินการสารวจค่าแรงและชัว่ โมงทางาน
มากเกินไป นายกรัฐมนตรี อาเบะกล่าวกับคณะกรรมาธิการ
ของรัฐสภาในวันจันทร์ ที่ 18 ก.พ. 2019 ว่า
ทางกระทรวงตัดสินใจจะออกข้ อกาหนดพิเศษไป
จาเป็ นต้ องมีความเชี่ยวชาญระดับสูงเพื่อ
ยังจังหวัดต่างๆ ที่จานวนแพทย์ตอ่ ประชากรใน
รับประกันความน่าเชื่อถือของสถิติตา่ ง ๆ แต่
พื ้นที่มีน้อย ซึง่ คาดว่าจะมีการออกข้ อกาหนด
ปั ญหาของการสารวจไม่ได้ ถกู ตรวจพบเป็ นเวลา
พิเศษนี ้ใน 16 จังหวัดหรื อ 1 ใน 3 ของทุกจังหวัด
ถึง 15 ปี เขาระบุวา่ เขาจริ งจังกับเรื่ องนี ้
ทัว่ ประเทศ รวมถึง อิวาเตะ นีงาตะ และชิซูโอกะ
ซึง่ คาดการณ์วา่ จังหวัดเหล่านี ้จะมีแพทย์น้อย นายอาเบะระบุวา่ เลขาของเขาบอกกับเขาว่าการ
กว่าทีค่ วรจะเป็ น 24,000 คน ในปี 2036 เติบโตของค่าแรงในเดือน มิ.ย. 2015 ได้ รับ
ขณะเดียวกัน คาดว่าใน 16 จังหวัด เช่น โตเกียว ผลกระทบจากการเปลีย่ นกลุม่ ตัวอย่าง แต่นาย
และเกียวโตจะมีแพทย์มากเกินกว่าที่ควรจะเป็ น อาเบะระบุวา่ เขาไม่ได้ ออกคาสัง่ ใด ๆ ให้ เปลีย่ น
กว่า 18,000 คน ในปี เดียวกัน ซึง่ กระทรวง วิธีการสุม่ ตัวอย่าง นอกจากนี ้เขายังปฏิเสธข้ อ
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปนตั ุ่ ง้ กล่าวหาที่วา่ รัฐบาลได้ บิดเบือนสถิติเพื่อทาให้
เป้าจะคลีค่ ลายภาวะขาดแคลนแพทย์ให้ ได้ ค่าจ้ างที่แท้ จริ งดูสงู กว่าความเป็ นจริ ง เขาเสริ ม
ภายในปี นนั ้ ทังยั ้ งหวังจะกระตุ้นให้ แพทย์ใน ว่าเขาไม่เคยอ้ างผลของการสารวจรายเดือนของ
พื ้นที่เมืองย้ ายไปยังพื ้นที่ชนบท กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ว่า
เป็ นหลักฐานที่พิสจู น์วา่ ค่าจ้ างกาลังเพิม่ ขึ ้น
ที่มา: NHK WORLD-JAPAN, 18/2/2019
ที่มา: NHK WORLD-JAPAN, 18/2/2019
นายกญี่ปนปฏิ
ุ่ เสธว่ าไม่ ได้ ส่ งั ให้ กระทรวง
แรงงานเปลี่ยนวิธีการสารวจ คาด Honda จะปิ ดโรงงานในอังกฤษปี 2022
คนตกงาน 3,500 คน
นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ (Shinzo Abe) แห่ง
ญี่ปนระบุ
ุ่ วา่ เขาไม่ได้ สงั่ ให้ กระทรวงสาธารณสุข นักการเมืองอังกฤษเปิ ดเผยว่า Honda บริ ษัท
แรงงาน และสวัสดิการเปลีย่ นแปลงวิธีในการ ยานยนต์ของญี่ปนจะปิ
ุ่ ดโรงงานที่มีอยูเ่ พียงแห่ง
ดาเนินการสารวจรายเดือนที่สาคัญ กระทรวง เดียวในอังกฤษที่เมือง Swindon ในปี 2022 และ
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 6]

จะทาให้ มีคนถูกเลิกจ้ าง 3,500 คน โรงงานแห่งนี ้ และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับของไต้ หวัน


ผลิตรถ Honda Civic รุ่น 5 ประตูกว่า 160,000 โดยเฉพาะเรื่ องใช้ เวลาว่างหรื อวันหยุดไปทางาน
คัน ไม่ถึง 1 ใน 10 ของรถที่มีการผลิตในอังกฤษ กับนายจ้ างรายอื่น ไม่วา่ จะเป็ นร้ านอาหารหรื อ
ทังหมด
้ 1.52 ล้ านคัน โรงงาน รวมถึงดื่มสุราแล้ วขับขี่ยานพาหนะ อาจ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทางาน ถูกส่งกลับ
ที่มา: ibtimes.co.uk, 20/2/2019
ประเทศภายในเวลากาหนดและส่งผลต่อสิทธิ
พบผู้รับเหมาชาวไต้ หวันส่ ง 6 คนงาน ประโยชน์ของนายจ้ างและลูกจ้ าง
เวียดนามทางานโดยไม่ ได้ รับอนุญาต หลัง
เกิดเหตุไฟไหม้ โกดังสินค้ า ตาย 3 สาหัส 1 ที่มา: Radio Taiwan International, 22/2/2019

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ คลังสินค้ า Kerry TJ พบร้ านอาหารไทยในออสเตรเลียจ่ ายค่ าจ้ าง


ต่ากว่ ากฎหมาย
Logistics บริ ษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ของ
ไต้ หวันที่เขตกวนอิน นครเถาหยวน วันที่ 6 ก.พ. Fair Work Ombudsman หรื อผู้ตรวจการ
ที่ผา่ นมา เป็ นเหตุให้ แรงงานเวียดนามเสียชีวิต 3 แผ่นดินเพื่อการจ้ างงานที่เป็ นธรรมของ
คน บาดเจ็บสาหัส 1 คน เสียหายหลายสิบล้ าน ออสเตรเลีย ระบุวา่ ได้ รับการร้ องเรี ยนจาก
เหรี ยญไต้ หวันนัน้ กองแรงงานนครเถาหยวน นักเรี ยนไทย 3 คน ที่ทางานในร้ านอาหารไทย
แถลงว่าแรงงานเวียดนามในทีเ่ กิดเหตุในครัง้ นี ้ มี แห่งหนึง่ ในนคร Brisbane ได้ รับค้ าจ้ างที่ไม่
ทังหมด
้ 6 คน เป็ นแรงงานถูกกฎหมาย แต่ไม่ใช่ ถูกต้ องตามอัตราที่กฎหมายกาหนด ต่อมา
เป็ นแรงงานของบริษัทโลจิสติกส์ โดยทัง้ 6 ร้ านอาหารดังกล่าวได้ ยอมจ่ายค่าจ้ างเต็มจานวน
คนทางานอยูใ่ นสถานประกอบการที่แตกต่างกัน ให้ แก่ลกู จ้ างทัง้ 3 คนแล้ ว รวมถึงสัญญาจะ
แต่อาศัยช่วงหยุดยาวตรุษจีนแอบไปรับจ้ าง ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ไม่ให้ เกิดขึ ้นอีก เพื่อ
ทางานกับผู้รับเหมาซ่อมท่อระบายน ้าระบบปรับ เลีย่ งการถูกดาเนินคดีทางกฎหมาย
อากาศในโกดังอย่างผิดกฎหมาย แต่โชคร้ าย
ที่มา: fairwork.gov.au, 22/2/2019
ขณะทางาน ก่อให้ เกิดเหตุไฟไหม้
ไต้ หวันอนุญาตธุรกิจที่ไม่ ใช่ ธนาคาร 2 ราย
ด้ านกระทรวงแรงงานไต้ หวันเคยออกประกาศ
ให้ บริการแรงงานต่ างชาติโอนเงินกลับ
เตือนผู้ประกอบการว่า จะต้ องประชาสัมพันธ์
ประเทศผ่ านร้ านสะดวกซือ้
และอบรมแรงงานต่างชาติทตี่ นว่าจ้ าง ให้ เคารพ
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 7]

คณะกรรมการกากับดูแลสถาบันการเงินของ ที่มา: Radio Taiwan International, 22/2/2019


ไต้ หวันอนุญาตให้ ธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคาร 2 ราย ทา
ภาคบริการในจีนกาลังดูดแรงงานรุ่ นใหม่
ธุรกรรมโอนเงินของแรงงานต่างชาติได้ แล้ ว ได้ แก่
จากภาคการผลิต
1. EMQ ไต้ หวัน ซึง่ เป็ นบริษัทรับโอนเงินของ
ฮ่องกง ให้ บริ การกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นแรงงาน สือ่ ต่างประเทศอ้ างข้ อมูลของสานักงานแรงงาน
เวียดนาม อินโดนีเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ ไม่ได้ รวม ในตงกวน มณฑลกวางตง ที่คาดการณ์วา่
แรงงานไทย แต่ละคนสามารถโอนได้ ครัง้ ละไม่ โรงงาน 800 แห่ง กาลังขาดคนงานราว 100,000
เกิน 30,000 เหรี ยญ แต่ละวันไม่เกิน 70,000 คน ในช่วงหลังตรุษจีน ทังนี ้ ้มีการระบุวา่ ภาค
เหรี ยญ แต่ละเดือนไม่เกิน 100,000 เหรี ยญ แต่ ธุรกิจจัดส่งกาลังเฟื่ องฟูจากสถิตทิ วั่ ประเทศจีน
ละปี ไม่เกิน 500,000 เหรี ยญ สามารถโอนผ่าน ปริ มาณการจัดส่งของเพิ่มขึ ้นราว 24% ในปี
แอพพลิเคชัน่ ตู้ ATM ธนาคารออนไลน์ทาง 2018 จากปี ก่อนหน้ า หรื อคิดเป็ นจานวนครัง้
อินเตอร์ เน็ต และร้ านสะดวกซื ้อทุกแห่ง มากกว่า 50,000 ล้ านครัง้

และ 2. Welldone บริ ษัทผู้แทนจาหน่ายบัตร ธุรกิจจัดส่งของมีระบบที่ยืดหยุน่ กว่างานอื่นๆ


โทรศัพท์โอเคการ์ ด ซึง่ ปั จจุบนั ให้ บริ การช่วยโอน และดึงดูดแรงงานรุ่นใหม่ บริ ษัท Meituan
เงินผ่านร้ านสะดวกซื ้ออยูแ่ ล้ วด้ วยค่าบริ การ 99 Dianping หนึง่ ในยักษ์ ใหญ่ผ้ ใู ห้ บริ การจัดส่งของ
เหรี ยญ ขณะนี ้ได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นผู้ทาธุรกรรม มีคนงานจัดส่งของมากกว่า 2.7 ล้ านคน ในปี
โอนเงินของแรงงานต่างชาติเป็ นการเฉพาะ 2018 ทังกลุ
้ ม่ ทางานเต็มเวลาและพาร์ ทไทม คิด
เตรี ยมให้ บริ การโอนเงินกลับประเทศแก่แรงงาน เป็ นอัตราเพิ่ม 22% จากปี 2017 การสารวจยัง
ไทย เวียดนาม อินโดนีเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ การโอน พบอีกว่า 77% ของคนจัดส่งอาหารเป็ นแรงงาน
เงินแต่ละครัง้ จากัดที่ 30,000 เหรี ยญไต้ หวัน แต่ ต่างถิ่น ทังหมดเกิ
้ ดหลังปี ทศวรรษที่ 1980
ละเดือนจากัดจานวนไม่เกิน 70,000 เหรี ยญ นอกจากนี ้ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน
หรื อปี ละไม่เกิน 360,000 เหรี ยญ สาหรับสถาน Contemporary Observation ในนครเซินเจิ ้น
ชาระเงินโอน คือที่ร้านสะดวกซื ้อทุกแห่ง และร้ าน ระบุวา่ ภาคบริ การบูมมาตังแต่
้ ชว่ งปี 2000 และ
บริ การโอนเงินโดยเฉพาะของบริษัทอีก 4 แห่ง ดูดคนงานจากโรงงานที่ปลดคนออกจานวนมาก
ทังนี
้ ้ทังสองบริ
้ ษัทจะต้ องเปิ ดให้ บริ การโอนเงินแก่ ที่มา: inkstonenews.com, 26/2/2019
แรงงานต่างชาติภายในเดือนพ.ค. 2019 เป็ น
อย่างช้ า
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 8]

หนุ่มสาวไต้ หวันอายุระหว่ าง 20-24 ปี ตกงาน จากสถิติการว่างงานของช่วงอายุระหว่าง 25- 29


มากที่สุด ปี จะน้ อยกว่าช่วงอายุ 20-24 ปี
จากสถิติลา่ สุดของสานักสถิติและบัญชีกลาง ที่มา: Radio Taiwan International, 26/2/2019
ไต้ หวันสาธารณรัฐจีนระบุวา่ อัตราการว่างงานปี
2018 อยูท่ ี่ 3.7 % ตา่ ที่สดุ ในรอบ 18 ปี หาก รัฐบาลจีนออกคาสั่งให้ 9 หน่ วยงานภาครัฐ
ห้ ามกาหนดเพศในประกาศรับสมัครงาน
เทียบกับปี 2017 ลดลง 0.05% อย่างไรก็ดีจาก
สถิติพบว่า ประชากรอายุระหว่าง 20-24 ปี รัฐบาลจีนออกคาสัง่ ให้ หน่วยงานภาครัฐ 9 แห่ง
ว่างงาน 12 % หรื อ 10 คนมี 1 คนที่วา่ งงาน ห้ ามกาหนดเพศในประกาศรับสมัครงาน ตังเป้ ้ า
เทียบกับปี 2017 ลดลง 0.4% แต่สงู ที่สดุ ในรอบ เพื่อผลักดันกระบวนการสรรหาบุคลากรของ
10 ปี หรื อนับจากทีเ่ กิดสึนามิการเงินเมื่อปี 2008 องค์กรโดยไม่กีดกันทางเพศโดยประกาศฉบับนี ้
เป็ นต้ นมา กาหนดให้ หน่วยงานทัง้ 9 แห่งนันห้
้ ามกาหนด
เพศของผู้สมัคร หรื อกาหนดให้ เพศใดเพศหนึง่
ศาสตราจารย์ซินปิ่ งหลง จากสถาบันวิจยั เพื่อการ
ได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
พัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้ หวัน
แสดงความเห็นว่า ดูจากอัตราการว่างงานของ นอกจากนี ้ยังมีการห้ ามใช้ เหตุผลเรื่ องเพศในการ
คนหนุม่ สาวอายุระหว่าง 20-24 ปี ที่สงู ถึง 12 กีดกันหรื อปฏิเสธหรื อกาหนดข้ อจากัดด้ านการ
% แล้ วน่าตกใจ แต่หากวิเคราะห์อย่างละเอียด ให้ กาเนิดบุตรในการรับสมัครพนักงาน และห้ าม
จะพบว่า อายุระหว่าง20-24 ปี เป็ นช่วงทีเ่ พิ่งจบ มิให้ สอบถามผู้สมัครเกี่ยวกับสถานภาพการ
การศึกษา หากจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สมรสและการมีบตุ ร ตลอดจนห้ ามมีผลตรวจ
มักจะอายุประมาณ 22-23 ปี เนือ่ งจากเพิง่ เข้ าสู่ ครรภ์ในผลการตรวจร่างกายของผู้สมัครงานด้ วย
ตลาดแรงงานและขาดประสบการณ์ มักหางาน ซึง่ หน่วยงานที่ฝ่าฝื นจะถูกลงโทษตามข้ อกาหนด
ยากเป็ นธรรมดา โดยมากต้ องล้ มลุกคลุกคลาน โทษปรับสูงสุด 50,000 หยวน
ประมาณ 1-2 ปี จึงจะได้ งานที่มนั่ คง ซึง่ เห็นได้
ที่มา: weforum.org, 28/2/2019

ที่มา: สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 9]

เรื่องจากปก

ที่มาภาพ: geralt (Pixabay License)

พบ ‘ฟรีแลนซ์’ กดค่าแรงตัวเอง
เพื่อให้ได้งาน แต่ส่งผลกระทบหลายปัญหา
ที่มาภาพ: petcharavejhospital.com
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 10]

จากรายงาน The experiences of individuals in the gig economy (February 2018) ซึง่ เป็ นการสารวจ
ความเห็นฟรี แลนซ์ในสหราชอาณาจักรที่ทางานผ่านแพล็ตฟอร์ มออนไลน์ (online platform) จานวน 150
คน จากงาน 5 ประเภท ได้ แก่ คนขับแท็กซี่หรื อภาคขนส่ง, งานครี เอทีฟหรื องานทักษะสูงระดับมืออาชีพ,
งานสานักงาน, งานบริ การที่ใช้ ทกั ษะตา่ และงานบริ การทีใ่ ช้ ทกั ษะสูง ประเภทละ 30 คน พบข้ อค้ นพบที่
น่าสนใจดังนี ้

ค่ าแรงต่า-ไม่ แน่ นอน

ในเรื่ องรายได้ จากการทางานนัน้ ผู้ถกู สัมภาษณ์หลายคนชี ้ว่าค่าจ้ างที่พวกเขาได้ รับจากแพล็ตฟอร์ มไม่


เพียงพอตามที่พวกเขาต้ องการ หรื อได้ ไม่เท่าที่พวกเขาเคยรับงานผ่านช่องทางอื่นที่มใิ ช่แพล็ตฟอร์ ม โดย
หลายคนยอมรับว่านีค่ ือสิง่ ที่ต้องแลกกับความยืดหยุน่ ฟรี แลนซ์ทที่ างานประเภททักษะต่าบางคนยอมรับ
ว่างานที่พวกเขาทาไม่มีทางได้ รับค่าจ้ างสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับคนที่การรับงานผ่านแพล็ต
ฟอร์ มมิใช่แหล่งรายได้ หลักของพวกเขา ดังที่คนรับงานทาความสะอาดและพาสุนขั ไปเดินเล่นผ่านแพล็ต
ฟอร์ มบอกว่า มันเป็ นงานทักษะต่าและพวกเขาเข้ าใจว่าค่าจ้ างในงานลักษณะนี ้ไม่ได้ สงู นัก

ความผันผวนของรายได้ จะไม่ใช่ปัญหาถ้ าฟรี แลนซ์ที่ผา่ นแพล็ตฟอร์ ม มีรายได้ หลักจากงานประจาอื่นๆ


หรื อคนในครอบครัวมีรายได้ ดีอยูแ่ ล้ ว พวกเขาก็จะไม่คอ่ ยกังวลเกี่ยวกับการรับจ้ างอิสระ แม้ จะเป็ นฟรี
แลนซ์ทกั ษะสูงระดับมืออาชีพก็ยงั ชี ้ว่าหากจะทางานผ่านแพลตฟอร์ มให้ เป็ นรายได้ หลักนันมั้ นแทบจะไม่มี
ทางเป็ นไปได้ ที่จะเพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคณุ ภาพ

ฟรี แลนซ์ประเภทงานสานักงานรายหนึง่ ระบุวา่ มันเป็ นงานที่คอ่ นข้ างยากและโดดเดีย่ ว ช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา


รายได้ ของเธอค่อนข้ างผันผวน เธอนึกไม่ออกว่ารายได้ จะสูงขึ ้นตามอายุงานได้ อย่างไร ผู้ถกู สัมภาษณ์บาง
คนบอกว่าไม่อยากเอาปากท้ องมาเสีย่ งกับรายได้ จากการเป็ นฟรี แลนซ์ ดังนันต้ ้ องแน่ใจก่อนว่าคุณมี
รายได้ ประจาจากแหล่งอื่นเช่นการทางานพาร์ ทไทม์ (ซึง่ ก็ยงั เป็ นงานระยะสันอี
้ กรูปแบบหนึง่ ) ทังนี
้ ้เป็ นที่
ทราบกันว่ารายได้ ที่ไม่แน่นอนเป็ นส่วนหนึง่ ของการเป็ นฟรี แลนซ์อยูแ่ ล้ ว

ฟรี แลนซ์ในภาคการขนส่งรายหนึง่ บอกว่าการทาให้ เชื่อว่าการรับจ้ างแบบนี ้จะนามาซึง่ รายได้ ที่ดีอาจเป็ น


การชี ้ทางที่ผิดให้ กบั หลายคนในแง่ที่รายได้ ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณงาน
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 11]

“พวกเขาโฆษณาว่าคนขับรถจะได้ เงิน 16 ปอนด์ตอ่ ชัว่ โมง แต่ความจริ งมันไม่เป็ นเช่นนันเสมอไป ้ แน่นอน


ว่ามีบางครัง้ ที่รายได้ คอ่ นข้ างดี แต่บางครัง้ มันคือการรอคอย บางครัง้ ต้ องรอเป็ นชัว่ โมง” ฟรี แลนซ์รายนี ้
ระบุ

กดค่ าแรงตัวเองให้ ได้ งาน

ในรายงานชี ้ว่าด้ วยความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีในปั จจุบนั ทาให้ สามารถทางานจากทางไกลได้ ฟรี แลนซ์
ที่ทางานผ่านแพล็ตฟอร์ มออนไลน์จะต้ องเจอการแข่งขันจากคนทีร่ ับจ้ างประเภทเดียวกันทัง้
ภายในประเทศละต่างประเทศ จานวนและความเข้ มข้ นในการแข่งขันนี ้จึงเป็ นเรื่ องท้ าทายยิง่ ต่อความ
มัน่ คงของอาชีพ ดังตัวอย่างคนทีร่ ับงานผ่าน Upwork เว็บไซต์แพล็ตฟอร์ มออนไลน์อนั ดับต้ นๆ ของโลกที่
เป็ นตัวกลางสาหรับจ้ างและรับจ้ างงานรายชิ ้น ผู้ให้ สมั ภาษณ์ระบุวา่ มีผ้ คู นจานวนมากโพสต์ข้อเสนอเพื่อ
รับงานในเว็บไซต์นี ้ตลอดเวลาและเป็ นคนจากทัว่ โลก มันจึงเป็ นเรื่องที่ยากมากที่จะได้ งานที่ พงึ พอใจ

ฟรี แลนซ์รายหนึง่ ระบุวา่ ปั ญหาคือต้ องต่อสู้กบั คนอื่นอยูเ่ สมอแม้ วา่ จะเป็ นงานตัดต่อเสียงหรื อตัดต่อวิดีโอ
แต่ก็ต้องแข่งกับคนทางเอเชียตะวันออกหรื ออินเดียหรื อปากีสถาน ซึง่ แน่นอนว่าลูกค้ าจะเลือกราคาที่ตา่
กว่า ส่วนงานทีม่ ีข้อจากัดด้ านพื ้นที่อย่างการขับแท็กซี่นนพบว่
ั้ าต้ องแข่งขันกับจานวนคนขับทีเ่ พิ่มขึ ้น
เรื่ อยๆ และงานที่ต้องใช้ ทกั ษะเฉพาะด้ านโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้ านเทคโนโลยีหรื อด้ านอื่นที่มีความ
เฉพาะเจาะจง จากรายงานพบว่ามีความต้ องการทีจ่ ะจ้ างงานผ่านแพล็ตฟอร์ มมากกว่างานอื่นๆ อีกด้ วย

ทังนี
้ ้ฟรี แลนซ์บางส่วนรู้สกึ เหมือนถูกกดดันให้ ต้องรับงานที่ได้ เงินน้ อยเพื่อสร้ างประวัตกิ ารทางาน ใน
แพล็ตฟอร์ มที่คนทางานกับลูกค้ าต้ องตกลงราคากันเอง แม้ แพล็ตฟอร์ มจะไม่ได้ บอกว่าคุณควรตังราคา ้
เท่าไหร่ แต่คณ
ุ จะไม่อยากตังราคาสู
้ งเพราะจะไม่มีใครอยากจ้ างคุณ แต่ถ้าตังราคาถู ้ กไปมันก็จะไม่ค้ มุ กับ
แรงงานของคุณ

แต่การสารวจพบบางกรณีที่มีการตกลงราคากันแต่ฟรี แลนซ์ก็ต้องยอมรับค่าจ้ างที่ตา่ เพราะต้ องแข่งขันกับ


ฟรี แลนซ์ที่อยูน่ อกทวีปยุโรปซึง่ ค่าแรงตา่ กว่า งานประเภทนี ้เป็ นงานสานักงานที่จ้างผ่านอินเตอร์ เน็ตที่
ต้ องการทักษะต่าซึง่ สามารถทาเสร็ จได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว (เช่น งานคีย์ข้อมูล ประเภทรับจ้ างคลิกลิงค์ตา่ ง
ๆ หรื อทดสอบเว็บไซต์) ฟรี แลนซ์ในสหราชอาณาจักรรู้สกึ ว่าไม่สามารถแข่งขันได้ ทังยั ้ งไม่แน่ใจว่าจะคิด
ค่าจ้ างชัว่ โมงละเท่าไหร่ ฟรี แลนซ์ที่ทางานประเภทนี ้จึงมักจะแข่งขันกันกดราคาให้ ตา่ ลงเรื่ อยๆ
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 12]

ส่วนประเภทที่แพล็ตฟอร์ มเป็ นผู้กาหนดราคา ราคาจะถูกกาหนดโดยลักษณะงาน ไม่ได้ กาหนดด้ วย


จานวนชัว่ โมง แพล็ตฟอร์ มที่คนในสหราชอาณาจักรใช้ จะคิดค่าธรรมเนียมจากฟรี แลนซ์ระหว่างร้ อยละ
12-30 ฟรี แลนซ์งานครี เอทีฟรายหนึง่ ระบุวา่ เขารู้สกึ ว่าช่วงเริ่มต้ นเข้ าสูแ่ พล็ตฟอร์ ม พวกเขาต้ องรับงานทุก
ย่างที่ได้ รับการเสนอเข้ ามา ส่วนผู้ถกู สัมภาษณ์อกี หลายคนระบุวา่ พวกเขามีแหล่งรายได้ หลายทางทัง้
ออนไลน์และออฟไลน์ พวกเขามองว่านี่คือการทางานที่ยดื หยุน่ หากแหล่งหนึง่ ได้ ไม่มากอีกแหล่งก็อาจได้
มาก ทาให้ ชีวิตการทางานของพวกเขามีความหลากหลายและยืดหยุน่ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับ
ความเสีย่ งว่าอาจจะได้ รับการจ้ างน้ อยและรายได้ ก็จะน้ อย

เงินเก็บออมน้ อย

ในด้ านพฤติกรรมการออมเงิน การสารวจนี ้พบว่าส่วนใหญ่ฟรี แลนซ์ที่ทางานผ่านแพล็ตฟอร์ มออมเงินได้


น้ อยมากหรื อไม่ออมเลย หลายคนบอกว่าไม่สามารถออมเงินได้ ในขณะนัน้ บางคนที่ถกู ถามคาถามนี ้ก็ให้
คาตอบเป็ นเสียงหัวเราะแทน ฟรีแลนซ์ด้านขนส่งรายหนึง่ ระบุวา่ บางทีมเี รื่ องจาเป็ นบางอย่างเกิดขึ ้นที่ทา
ให้ พวกเขาไม่สามารถเก็บออมได้ เช่น ลูกของพวกเขาต้ องการบางอย่าง ต้ องซื ้อบางอย่างที่โรงเรี ยน เด็กๆ
ต้ องเดินทาง ต้ องซื ้อหนังสือ หรื อพวกเขาต้ องจ่ายบิลที่ต้องจ่ายรายเดือน เขาตอบว่าหวังว่าตนเองจะทาได้
และกาลังพยายามอยู่

ฟรี แลนซ์ทางานทักษะต่ารายหนึง่ ระบุวา่ ต้ องทางานหนักมากเพื่อให้ เพียงพอกับค่าเช่าที่พกั เขาปรารถนา


ที่จะมีเงินสาหรับไปพักผ่อนและซื ้อของ เขาจาไม่ได้ เลยว่าได้ ไปพักผ่อนครัง้ สุดท้ ายตอนไหน ส่วนฟรี แลนซ์
ทักษะสูงคนหนึง่ บอกเช่นกันว่าเขาต้ องการเงินเพื่อไปพักผ่อน และเขาไม่ได้ เก็บเงินเลย อย่างไรก็ตามก็ยงั
มีตวั แปรเสริ ม เช่น คนในครอบครัวมีรายได้ ดีจงึ ช่วยให้ คนกลุม่ นี ้ออมเงินได้ แต่เมื่อถามว่าหากจาเป็ นต้ อง
ใช้ เงินจานวนมากกะทันหันพวกเขาจะทาอย่างไร การสารวจพบว่าผู้รับจ้ างอิสระส่วนใหญ่ตอบว่าเป็ นเรื่ อง
ยากที่พวกเขาจะหาเงินมาใช้ เรื่ องฉุกเฉินได้ เนื่องจากมีเงินเก็บไม่เพียงพอ และพบผู้ถกู สัมภาษณ์บางคนที่
ประสบปั ญหาแม้ กบั เรื่ องค่าใช้ จา่ ยทัว่ ไป พวกเขาบอกว่ายังไม่ร้ ูวา่ หากเกิดเหตุฉกุ เฉินจะทาอย่างไร

แต่ก็มีฟรี แลนซ์บางส่วนที่มีการบริ หารจัดการเงินเป็ นรายสัปดาห์ ซึง่ คนที่ทาแบบนี ้ได้ ก็ต้องมีรายได้ สงู


ทังนี
้ ้อายุและสถานการณ์ชีวิตก็มคี วามสัมพันธ์กบั การออมเงิน ฟรีแลนซ์ที่อายุน้อยหรื อนักศึกษาที่รับจ้ าง
ผ่านแพล็ตฟอร์ มมักไม่คอ่ ยออมเงินเนื่องจากรายได้ ยงั ต่าและยังไม่ร้ ูสกึ จาเป็ นต้ องออมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 13]

ในหมูน่ กั ศึกษาที่ถกู สัมภาษณ์ทที่ างานเพียงเพื่อความจาเป็ นสาหรับชีวิตการเรี ยน และนักศึกษากลุม่ นี ้ใน


เมืองทีค่ า่ ครองชีพสูงโดยเฉพาะอย่างยิงในกรุงลอนดอน พบว่ามันยากสาหรับพวกเขาทีจ่ ะออมเงิน

นักศึกษาคนหนึง่ ที่เป็ นฟรี แลนซ์ทกั ษะสูงกล่าวว่าในลอนดอนไม่มีใครออมเงิน ตัวเขาเพิ่งอายุ 22 คิดว่าวัน


หนึง่ เขาจะเก็บเงินได้ แต่ก่อนอื่นขอสนุกกับเพื่อนฝูงก่อน สาหรับผู้ถกู สัมภาษณ์ที่อายุน้อยกว่านันอายุ

ระหว่าง 18-29 ปี ส่วนใหญ่แล้ วความสามารถที่จะเก็บเงินก็ไม่แน่นอน มีบางคนทีเ่ ก็บเงินเพื่อไปเที่ยวใน
วันหยุดและเพื่อการใช้ จ่ายฉุกเฉิน การออมเงินขึ ้นอยูก่ บั ว่าพวกเขาสามารถทางานได้ กี่ชวั่ โมง

แต่สาหรับฟรี แลนซ์ที่ทางานผ่านแพล็ตฟอร์ มอายุ 30-49 ปี ส่วนใหญ่บอกว่าพวกเขาเก็บออมเงินได้ แต่ก็


ยังระบุวา่ พวกเขายังรู้สกึ ไม่มนั่ คง เงินที่เก็บอาจจะหมดไปในวันหนึง่ ส่วนผู้อายุเกิน 50 ปี นันมี
้ จดุ ประสงค์
ในการออมเงินเพื่อการเกษี ยณเป็ นหลัก การสารวจยังพบเหตุผลการออมเงินของฟรี แลนซ์เหตุผลหนึง่ ที่วา่
พวกเขาออมเงินก็เพื่อเตรี ยมไว้ ในวันที่มีคนจ้ างพวกเขาน้ อยลง

ที่มาข้ อมูล
HM Government (2018). The experiences of individuals in the gig economy (February 2018).
London: HM Government, 2018

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 14]

ทุกข์คนทางาน
พนักงานหญิงในไอร์แลนด์ขาดแคลน
‘มุมนมแม่’ ที่เหมาะสม

ที่มาภาพประกอบ: US Department of Labor (CC BY 2.0)

สื่อในไอร์ แลนด์รายงานผลสารวจของสานักกฎหมายสเลเตอร์ แอนด์ กอร์ ดอน (Slater and Gordon) ที่ได้ ทา


การสารวจพนักงานหญิงที่ต้องให้ นมบุตรในที่ทางาน 2,000 คน ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา พบว่า 1 ใน 3 ของ
พนักงานหญิงที่นาบุตรมาเลี ้ยงในที่ทางานต้ องใช้ ห้องน ้าในการให้ นมบุตร นอกจากนี ้มากกว่าครึ่งระบุว่าพวก
เธอต้ องให้ นมบุตรในที่ไม่เหมาะสม เช่น โต๊ ะทางาน ในรถยนต์ เพราะที่ทางานไม่ได้ เตรียม 'มุมนมแม่' ไว้

ทังนี
้ ้ 1 ใน 3 ของพนักงานหญิงที่นาบุตรมาเลี ้ยงในที่ทางานยังมีความกังวลเรื่องการติดเชื ้อต่างๆ ซึง่ ส่งผลให้
พวกเธอต้ องหยุดทางานอีกด้ วย พนักงานหญิงวัย 36 ปี ที่ไม่เปิ ดเผยชื่อเพราะกลัวจะมีผลกระทบกับงาน
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 15]

เปิ ดเผยว่าที่ทางานของเธอไม่มีมมุ นมแม่ ในการที่จะให้ นมเธอจึงต้ องหาห้ องที่ว่างอยู่ เช่น ห้ องประชุม และ
บ่อยครัง้ เธอต้ องใช้ ห้องน ้าในการให้ นมบุตร

"บางครัง้ ฉันต้ องกลับไปที่จอดรถเพื่อให้ นมลูกในรถของฉัน มันอาจจะดูยอมรับไม่ได้ แต่ฉนั ไม่มีทางเลือกจริงๆ"


เธอระบุ

แม้ ในกฎหมายแรงงานของไอร์ แลนด์จะระบุว่าควรมีมมุ พักผ่อนที่เหมาะสมแก่พนักงานที่ให้ นมบุตร แต่ก็ไม่มี


ข้ อกาหนดเรื่องเวลาพักเบรคการให้ นมบุตรไว้ จากผลสารวจพบว่าคุณแม่ที่เป็ นพนักงานกว่าครึ่งระบุว่า
หัวหน้ างานของพวกเธอไม่ร้ ู ขนตอนว่
ั้ าจะต้ องทาอย่างไร ทาให้ ไม่มีสงิ่ อานวยความสะดวกแก่พนักงานที่ต้อง
ให้ นมบุตร

หนึง่ ในผู้เชี่ยวชาญด้ านกฎหมายการจ้ างงานของสานักกฎหมายสเลเตอร์ แอนด์ กอร์ ดอน ระบุว่างานวิจยั นี ้ได้


ชี ้ให้ เห็นว่าพนักงานที่เป็ นคุณแม่ไม่ควรรู้สกึ ถูกบังคับต้ องให้ นมบุตรในห้ องน ้า

"ผู้คนจะรู้สกึ หวาดกลัวเมื่อนึกถึงสภาวะที่ไม่ถกู สุขลักษณะเช่นนัน้ ดังนันเราจึ


้ งต้ องไม่ยอมรับว่าเราอยูใ่ น
สถานการณ์เช่นนัน้ (การใช้ ห้องน ้าในการให้ นมบุตร) ให้ เป็ นตัวเลือกที่ดีในการให้ นมบุตร"

อนึง่ มีงานวิจยั ระบุว่าการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ มีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพของแรงงานในอนาคต เพราะพัฒนาการ


ทางสติปัญญาของเด็กที่เพิ่มขึ ้นจากการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ จะนาไปสู่การเพิ่มขึ ้นของประสิทธิภาพการทางาน
และรายได้ ในช่วงต่อมาของชีวิต จึงช่วยเพิ่มเงินเข้ าไปในระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศและระบบเศรษฐกิจ
ของโลกโดยรวม ในระดับโลกพบว่าประเทศต่างๆ สูญเสียรายได้ ถงึ 300 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อปี หรือ
0.49 ของมวลรวมรายได้ ประชาชาติ (GNI) จากพัฒนาการทางสติปัญญาที่น้อยลงสัมพันธ์กบั การทีท่ ารก
ไม่ได้ กินนมแม่

ที่มาเรียบเรียงจาก
One in three breastfeeding mothers have been forced to use a toilet when they express milk in
work - survey (Tom Wilkinson, independent.ie, 21/2/2019)

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 16]

เปิดชีวิตคนทางาน
ผลสารวจออนไลน์พบแรงงานไทยใน
อิสราเอล 44% ชี้ 'เครื่องซักผ้า' ในที่พักไม่
เพียงพอ

ตัวอย่างสภาพที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างชาติในอิสราเอล (ภาพเมื่อปี
2556) ที่มาภาพ: Kavlaoved Agriculture
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 17]

เมื่อเดือน ม.ค. 2562 'คาฟลาโอเวด' (Kavlaoved Agriculture) องค์กรช่วยเหลือแรงงานต่างชาติใน


อิสราเอล ได้ จดั ทา ผลสารวจออนไลน์เรื่ อง ‘เครื่ องซักผ้ าเพียงพอสาหรับจานวนแรงงานหรื อไม่?’ ซึง่ ตาม
กฎหมายของอิสราเอล นายจ้ างจะต้ องจะต้ องจัดหาให้ แรงงานอย่างน้ อย 1 เครื่ องต่อแรงงาน 8 คน ถึงจะ
เรี ยกว่าเพียงพอ

โดยผลสารวจพบว่ามีผ้ ตู อบแบบสอบถาม 548 คน ร้ อยละ 56 ระบุมีเครื่ องซักผ้ าที่นายจ้ างจัดให้ ในที่พกั


เพียงพอ อีกร้ อยละ 44 ระบุวา่ ไม่เพียงพอ

ทังนี
้ ้ในประเด็น 'ที่พกั อาศัย' นันตามกฎหมายอิ
้ สราเอล นายจ้ างจาเป็ นต้ องจัดสรรที่พกั อาศัยในสภาพที่
เหมาะสม ทางเข้ า-ออก สะดวกปลอดภัย จัดหาเตียงเดี่ยว ที่นอน หมอน ผ้ าปูที่นอน ผ้ าห่ม ตู้ใส่ของใช้
ส่วนตัวและเสื ้อผ้ า ที่พกั อาศัยรวมถึง ห้ องครัวตู้เย็น เตาหุง ต้ ม (แก๊ ส หรื อ ไฟฟ้า) ที่นงั่ สาหรับกินข้ าว ห้ อง
ส้ วม ห้ องอาบน ้า พร้ อมน ้าเย็นและน ้าอุน่ (ภายในที่พกั หรื ออยูบ่ ริเวณใกล้ เคียงที่พกั อาศัย) ทุกห้ องจะต้ อง
มีไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอ และต้ อง มีกญ ุ แจล็อกเพื่อป้องกันข้ าวของสูญหาย กรณีเลิกจ้ างงาน
แรงงานมีสทิ ธิอยูต่ อ่ ที่พกั อาศัยเดิมได้ อย่างน้ อย 7 วันหลังหยุดทางาน ซึง่ นายจ้ างสามารถหักค่าที่พกั
อาศัยได้ ตามขอบเขตที่กาหนดตามกฎหมายเท่านัน้

อิสราเอลรับปากดูแลสวัสดิการ สุขภาพ ที่พกั อาศัยของแรงงานไทย

ก่อนหน้ านี ้เมือ่ เดือน ธ.ค. 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ ว รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน ได้ เดินทางไป
ยังประเทศอิสราเอล โดยได้ ประชุมหารื อกับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล และ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน สวัสดิการ และบริ การสังคมของอิสราเอล ซึง่ ผลการหารื อกับ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยของอิสราเอล รัฐบาลอิสราเอลได้ ผา่ นสภาเห็นชอบให้ มีการจัดตัง้
กองทุนปิ ซูอมิ (Deposit Fund) ที่กาหนดให้ นายจ้ างจ่ายเงินเข้ ากองทุน เมื่อคนงานทางานครบสัญญาจ้ าง
งาน จะได้ รับเงิน 1 เดือนต่อการทางานครบ 1 ปี นอกจากนี ้ รมว.แรงงานของไทยยังได้ ฝากเจ้ าหน้ าที่ดแู ล
คุ้มครองแรงงานไทยโดยขอให้ ดาเนินการต่อนายจ้ างที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และให้ มีการ Black list ต่อ
นายจ้ างที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ วย ซึง่ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยยืนยันที่จะดูแลสวัสดิการ
สุขภาพ ที่พกั อาศัยของแรงงานไทย ทังนี ้ ้ได้ เพิ่มเจ้ าหน้ าทีใ่ นการตรวจสอบนายจ้ างให้ ดาเนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนปั ญหายาเสพดิดนัน้ ซึง่ ทังสองฝ่ ้ ายเข้ มงวดตรวจสอบแรงงานไทยทังก่
้ อน
เดินทางและหลังจากทีเ่ ดินทางอิสราเอลแล้ ว ส่วนประเด็นสลิปเงินเดือนจะบังคับให้ บริ ษัทจัดหางานจัดทา
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 18]

เป็ นภาษาไทยให้ คนงานได้ รับทราบและเข้ าใจ ขณะเดียวกัน รมว.มหาดไทยอิสราเอลรับที่จะพิจารณาใน


การเพิม่ โควตานาเข้ าแรงงานไทยไปทางานในอิสราเอลเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย

ส่วนการหารื อกับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน สวัสดิการ และบริ การสังคมของอิสราเอล สรุปได้ วา่


เนื่องจากหลายปี ที่ผา่ นมาแรงงานไทยประสบปั ญหาการถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายจ้ างอิสราเอลและ
การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้ างในเรื่ องค่าจ้ าง จึงอยากให้ กระทรวงแรงงาน สวัสดิการและบริ การสังคม
อิสราเอลเร่งหามาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทย และบังคับให้ นายจ้ างปฏิบตั ิตามสัญญาจ้ าง
อย่างเคร่งครัด การเพิ่มช่องทางร้ องทุกข์ของแรงงานไทย การพิจารณาการดาเนินการเพิ่มบทลงโทษและ
การสัง่ ปรับนายจ้ างที่ฝ่าฝื น รวมทังการพิ
้ จารณายกเลิกโควตาจ้ างแรงงานต่างชาติสาหรับนายจ้ างที่ไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และเพิ่มระดับความเข้ มงวดกวดขันเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติด เพื่อให้ แรงงานไทย
ได้ รับการคุ้มครองและได้ รับสิทธิตามกฎหมายอิสราเอล โดยไม่ต้องเกิดปั ญหาฟ้องร้ องกับนายจ้ าง และยัง
เป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แรงงานไทยที่ทางานอยูต่ อ่ ไป

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 19]

รายงานพิเศษ
กรรมการสุขภาพฯ เห็นชอบ 'แผน 10
ปีพัฒนากาลังคน' ปฏิรูปทั้งระบบ-มุ่ง
ลดความเหลื่อมล้า

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแผนพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
แห่งชาติ (พ.ศ.2561-2570) มุ่งปฏิรูประบบการผลิต การกระจายและ
บริหารจัดการกาลังคน บูรณาการทุกภาคส่วน ที่มาภาพประกอบ:
hfocus.org
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 20]

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งได้ รับมอบหมายเป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่
1/2562 เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่ างแผนพัฒนากาลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2561–2570) ซึ่งจะเป็ นกรอบทิศทาง พัฒนากลไก นาไปสู่การดาเนินงานเพื่อให้ ได้ กาลังคน
ด้ านสุขภาพที่ตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ บนวิสยั ทัศน์ “ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่ วม
กาลังคนมีความสุข”
แผนพัฒนากาลังคนฯ ฉบับนี ้ ประกอบด้ วยแผนงาน 4 ด้ าน คือ 1) สร้ างและพัฒนากลไกนโยบาย
กาลังคนด้ านสุขภาพของประเทศภายใต้ การบูรณาการของทุกภาคส่ วนให้ มีประสิทธิ ภาพและเป็ น
เอกภาพ 2) ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนากาลังคนด้ านสุขภาพให้ สอดคล้ องกับการพัฒนา
กาลังคนด้ านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 3) ปฏิรูประบบบริ หารจัดการกาลังคนด้ านสุขภาพเพื่อลด
ความเหลื่อมล ้าในการเข้ าถึงบริ การภายใต้ ค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสม และ 4) พัฒนาระบบข้ อมูล
สารสนเทศดิจิทัลกาลังคนด้ านสุขภาพที่เป็ นเอกภาพและมีประสิทธิ ภาพ โดยกาหนดให้ กระทรวง
สาธารณสุขเป็ นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม และประเมินแผนดังกล่าว
“ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระบบ
สุขภาพจาเป็ นต้ องมีกาลังคนที่เพียงพอ มีการกระจายอย่างเท่าเทียม มีสดั ส่วนประเภทกาลังคนที่
เหมาะสม มีกาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมทังต้ ้ องมี
กระบวนการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชนด้ วย
การวางแผนกาลังคนด้ านสุขภาพต้ องเติมเต็มทุกส่วน ทังภาคราชการ
้ ภาคเอกชน รวมถึง
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลด้ วย ในอนาคตทุกอย่างต้ องพัฒนาไปพร้ อมๆ กัน ให้ กระจาย
ครอบคลุมทังประเทศ
้ เพื่อประชาชนสุขภาพดี กาลังคนมีความสุข” รมว.สาธารณสุข ในฐานะ
ประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1/2562 กล่าว
หลักการสาคัญในแผนพัฒนากาลังคนด้ านสุขภาพ คือ 1) เชื่อมโยงแผนปฏิรูปประเทศด้ าน
สาธารณสุขและยุทธศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ างสมดุลระหว่างการพัฒนากาลังคนเพื่อลดความ
เหลื่อมล ้าและการพัฒนาเพื่อสร้ างความมัง่ คัง่ ของประเทศ 2) เน้ นการทางานร่ วมระหว่างทีมวิชาชี พ
และกลุ่มอื่นๆ 3) เชื่อมโยงกับการออกแบบระบบบริ การที่เน้ นคุณค่า 4) ผนึกพลังการทางานระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้ใช้ องค์ กรวิชาชี พ และภาคประชาสังคม 5) วางระบบติดตามการดาเนินงานของแผน
ภายใต้ ระบบฐานข้ อมูลที่ดี 6) เน้ นกระบวนการมีส่วนร่ วมในทุกขันตอน

วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 21]

ทัง้ นี ้ แผนพัฒนากาลังคนด้ านสุขภาพระยะ 10 ปี ฉบับแรกเกิดขึน้ ในปี 2550 และได้ ดาเนินการมาจน


สิ ้นสุดแผนแล้ ว จึงจาเป็ นต้ องมีการนาเสนอแผนใหม่เพื่อให้ เข้ ากับบริ บทความท้ าทายในปั จจุบันและ
อนาคต
“ในอนาคตมีความท้ าทายเพิ่มขึน้ หลายด้ าน โดยเฉพาะการเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุอย่างสมบูรณ์ ในอีก
2 ปี ข้างหน้ า เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ระบบบริ การสุขภาพของประเทศจาเป็ นต้ อง
รั กษาสมดุลทังในงานส่
้ งเสริ ม ป้องกัน รักษา ฟื ้นฟูและดูแลจนถึงวาระสุดท้ าย จาเป็ นต้ องพัฒนาการ
ดูแลนอกโรงพยาบาล และสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับบริ การปฐมภูมิด้วย การจัดทาแผนพัฒนา
กาลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติจึงเป็ นเรื่ องที่ต้องเริ่ มเดินหน้ าดาเนินงานทันที และปรับแผนให้
เหมาะสมไปตามเวลาและสถานการณ์ ” ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิ ยะสกล กล่าว
สาหรั บกระบวนการยกร่ างแผนดังกล่าว คณะกรรมการกาลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติได้ แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการร่ างแผนฯ ที่ประกอบด้ วยผู้เกี่ยวข้ องจากภาคส่วนต่างๆ มี นพ.ศุภกิจ ศิริลกั ษณ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธาน ซึ่งได้ มอบหมายให้ คณะทางานวิชาการจัดกระบวนการ
ยกร่ างแผนฯ มาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ เสีย
รวม 3 ครัง้ รวมถึงการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 เพื่อหาฉันทมติต่อ
แผนพัฒนากาลังคนด้ านสุขภาพนีร้ ่ วมกัน และเสนอต่อคณะกรรมการกาลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ
ซึ่งได้ ให้ ความเห็นชอบและเสนอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณา จนที่สุดที่ประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในวันนี ้ได้ มีมติเห็นชอบและให้ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบต่อไป

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2562 [หน้า 22]

ที่มาภาพปก: geralt (Pixabay License)

ตะวันออก
วารสารออนไลน์คนทางานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
สื่ อ กลางในการสื่ อ สารด้ า นแรงงาน ไม่ ส งวน
ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ -ทาซ้า รับข่ าวสาร-ข้อมู ล
หรือส่งข่าวด้านแรงงานทางอินเตอร์เน็ตได้ที่:

workazine@gmail.com

ติดตามวารสารคนทางานย้อนหลังได้ที่:

http://prachatai.com/labour/newsletter
http://ebooks.in.th/workazine
facebook.com/workazine