You are on page 1of 5

Name of Teacher Roszald Betelguese T.

Abarico Grade Level Six


School Mactan Air Base Elementary School Learning Area TLE- ICT
Date & Time March 4, 2019 Quarter 4th QUARTER
7:45- 8:35, 8:35- 9:25
10:10- 11:00, 1:00- 1:50
Learning Competencies: Demonstrates knowledge and skills in using audio,video conferencingtools,and egroup
Performance Standard: Communicates and collaborates online through audio, video conferencing, and egroup

5.2 uses an e-group to share ideas and work with others Duration
Learning Competency 50 mins.
TLEIE60h-14 (minutes)
Learning Objectives Define E-groups
Give the rewards and challenges in using e-groups
Use e-groups to share ideas and work with others online.
Resources Needed  TLE Curriculum Guide
 Laptop, speaker, LED TV/Projector, powerpoint presentation
Elements of the Plan Methodology
1. Preparation Introductory
Short stationary exercises.
Activity/
Tell a short story.
Motivation
2. Presentation Problem-based:

There is a new Game Application which is reported to be harmful


and dangerous to kids who use the App. The App is called Momo
Challenge. Accordingly, it challenges kids who play the game to do crazy
Activity
stuffs that may eventually harm them.

How can you help spread this information to warn other kids like
you?

There will be a game called, Ball-rolling. The students will pass on the ball
while the music is playing. When it stops, the one who is holding the ball
will answer the activity.

E-groups , also known as online or web communities, are groups of people


who use internet services such as e-mail, chat systems, discussion boards,
and social networking sites to communicate and collaborate with one
another. It is a convenient way to share messages, photos, and ideas and
keep people with some interests stay connected.
Sharing and working with others is a challenging task but
rewarding as well.

Rewards and challenges of e-groups

Rewards
 Sharing ideas among the group.
Members can share their ideas and contribute about the pros and
cons of the task or project to be accomplished. This collaboration
Analysis can bring better results for the project or task.
 Improving work and increasing efficiency.
Work is done faster and may project better product results.
 Cost-saving for the company.
It allows to accomplish more and allows the group to meet team goals
more quickly without having to travel.
 Showcasing individual strengths and creating an improved workforce.
Individual ideas are directly contributed. E-groups urge everyone to share
ideas and promote limitless discussions.
 People learn to reach out, share ideas and problems encountered, and
develop camaraderie. Since e-group members share similar interests,
they support Each other and motivate a better community.
Challenges
 Overloading of information.
Long messages threads may make the sequence of conversations had to
be understood. Messages maybe overloaded too.
 Occurrence of time intervals.
Conversations sometimes get delayed because members may not log on
the same time. Messages may take longer to be received and worse, no
reply is received at all.
 Having uncooperative members.
Some members may not cooperate as they prefer to work alone.
 Directionless. E-group discussions without mediators may result to a
directionless conversation.

Abstraction Answer the problem.


3. Practice Active Listening
Application Answer the activity sheet given before the start of the lesson-
(teacher facilitates)
Assessment Identify what is referred to in the sentence.

1 ________ , are groups of people who use internet services such as e-mail, chat systems, discussion
boards, and social networking sites to communicate and collaborate with one another.
2 Also known as _____ or __________.
3_____________. Members can contribute about the pros and cons of the task or project to be
accomplished.

4_________-Work is done faster and may project better product results.

5_________ for the company. It allows to accomplish more and allows the group to meet team goals
more quickly without having to travel.
6__________ People learn to reach out. they support
Each other and motivate a better community.

7________________.Long messages threads may make the sequence of conversations had to be


understood.
8___________ Conversations sometimes get delayed Messages may take longer to be received and
worse, no reply is received at all.

9____________ members. Some members may not cooperate as they prefer to work alone.
10____________. E-group discussions without mediators may result to conversation having no
direction.
Search a video regarding earthquake readiness on Youtube. Make an information drive by
Assignment
sending the video on your E-groups.
Name of Teacher Roszald Betelguese T. Abarico Grade Level Six
School Mactan Air Base Elementary School Learning Area Araling Panlipunan
Date & Time August 29, 2018 (Wednesday) Quarter Ikalawang Markahan-
11:00- 11:40 Ab Ikalawang Linggo
Learning Competencies:
2.1 Natatalakay ang mga Patakarang Pasipikasyon at Kooptasyon ng pamahalaang Amerikano AP6KDP-IIb-2
Duration
iPlan No. Title: Patakarang Pasipikasyon at Kooptasyon 40 mins.
(minutes)
Learning Objectives 1.Natatalakay ang mga Patakarang Pasipikasyon at Kooptasyon ng pamahalaang
Amerikano
2. Napapahalagahan ang ang mga Patakarang Pasipikasyon at Kooptasyon
3. Nagpapakita ng pakiisa sa pangkatang gawain
Resources Needed  AP Curriculum Guide
 Laptop, speaker, LED TV/Projector, Venn Diagram
Elements of the Plan Methodology
1. Preparation Introductory
Activity/ Tanong: Ano ang patakarang pasipikasyon at kooptasyon?
Motivation
2. Presentation Sa pamamagitan ng Venn Diagram ay talakayin ang pagkakaiba ng mga
Activity patakarang pasipikasyon at patakarang kooptasyon.
Pamprosesong tanong:
1. Ano ang patakarang pasipikasyon?
Analysis
2. Ano ang ipinatupad ng patakarang pasipikasyon?
3. Ano ang patakarang kooptasyon?
Abstraction Ano ang patakarang kooptasyon at pasipikasyon?
3. Practice Tanong: Nakatulong ba ang patakarang kooptasyon at pasipikasyon sa
Application
mga Pilipino? Paano?
Assessment Piliin ang titik ng tamang sagot.
1. Ano ang dahilan ng pagpatupad ng dalawang patakaran?
A. para makamit ang kalayaan C. upang maging Amerikano ang lahat
B. upang masupil ang nasyonalismo D. Lahat ng mga Nabanggit
2. Ito ang ginamit sa mga Pilipinong pumayag na manumpa ng katapatan sa pamahalaang
Amerikano.
A. Benevolent Assimilation C. Patakarang Kooptasyon
B. Patakarang pasipikasyon D. Lahat ng Nabanggit
3. Ano ang tawag sa Pilipinong nakikipaglaban para sa kalayaan tulad nina Apolinario
Mabini at Melchora Aquino na ipinatapon sa Guam?
A. ilustrado B. irreconcilables C. Thomasites D. pamahalaang sibil
Assignment Ano ang Sistema at Balangkas ng Pamahalaang Kolonyal sa panahon ng mga Amerikano?

Name of Teacher Roszald Betelguese T. Abarico Grade Level Six


School Mactan Air Base Elementary School Learning Area Araling Panlipunan
Date & Time August 30, 2018 (Thursday) Quarter Ikalawang Markahan-
11:00-11:40 Ikalawang Linggo
Learning Competencies: 2.2 Nailalarawan ang sistema at balangkas ng Pamahalaang Kolonyal AP6KDP-IIb-2
Duration
iPlan No. Title: Sistema at Balangkas ng Pamahalaang Kolonyal 40 mins.
(minutes)
Learning Objectives 1. Nailalarawan ang sistema at balangkas ng Pamahalaang Kolonyal
2. Napapahalagahan ang sistema at balangkas ng Pamahalaang Kolonyal
3. Naipapakita ang pakiisa sa pangkatang gawain
Resources Needed  AP Curriculum Guide
 Laptop, LED TV/Projector, powerpoint
Elements of the Plan Methodology
1. Preparation Introductory
Activity/ Tanong: Ano ang sistema at balangkas ng pamahalaang kolonyal?
Motivation
2. Presentation  Paglalahad ng aralin gamit ang powerpoint presentation
Activity
 Bigyan ng Kalakip ang mag-aaral.
 Isa-isahin ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagkakaroon ng
malayang pamahalaan.
 Ilarawan ang mga pagsisikap na ginawa ng mga Pilipino tungo sa
pagkakaroon ng malayang pamahalaan.
Analysis  Paano mo ilalarawan ang sistema at balangkas ng Pilipinas?
 May pagkakahawig o pagkakatulad ba ito sa umiiral na uri ng
pamahalaan sa ating bansa? Ipaliwanag ang iyong sagot.
 Paano nakatulong ang mga misyong ipinadala sa Estados Unidos sa
pagkamit ng kalayaang pinapangarap ng mga Pilipino?
Abstraction Ano ang sistema at balangkas ng pamahalaang kolonyal?
3. Practice Tanong: Ano ang pagkakahawig sa ating sistema ng pamahalaan noon sa
Application
ngayon?
Assessment Piliin ang titik ng tamang sagot.
1. Sino ang naging tagapagsalita ng mga Pilipino at bilang lider ng kapulungan mg
mayorya?
A. Manuel Luis Quezon B. Sergio Osmeña C. Carlos P. Romulo D. A at B ay Tama*
2. Ano ang Batas Jones o Batas Autonomiya?
A. magkaroon ng matatag na pamahalaan ang bansa C. Pagkakaroon ng tatlong sangay
B. Nagkaroon ng Mataas na kapulungan D. Lahat ng mga Nabanggit*
3. Sang-ayon dito, ipinagkakaloob sa Pilipinas ang kalayaan matapos ang 10 taong
paghahanda at pagtatatag ng base-militar ng US?
A. Batas Jones B. Misyong OsRox C. Komisyong Schurman D. Hare-Hawes-Cutting Bill*
4. Ano ang itinadhana ng Batas- Tydings-Mc-Duffie?
A. iniisa ang mga hakbang tungo sa kalayaan ng Pilipinas
B. pagtatag ng sampung taong pamahalaang Komonwelt bilang pagkilala sa kasarinlan
C. Nagkaroon ng Mataas na kapulungan
D. magkaroon ng matatag na pamahalaan ang bansa.
Assignment Magsaliksik tungkol sa Batas Payne-Aldrich at Batas Underwood-Simmons.

Name of Teacher Roszald Betelguese T. Abarico Grade Level Six


School Mactan Air Base Elementary School Learning Area Araling Panlipunan
Date & Time August 31, 2018 (Friday) Quarter Ikalawang Markahan-
11:00- 11:40 Ikalawang Linggo
Learning Competencies:
2.3 Nasusuri ang mga patakaran ng malayang kalakalan (free trade) na pinairal ng mga Amerikano
2.4 Natatalakay ang epekto ng malayang kalakalan(free trade)
Hal: Kalakalan ng Pilipinas at U.S., Pananim at Sakahan
AP6KDP-IIb-2
Duration
iPlan No. Title: Malayang Kalakalan at ang Epekto nito 40 mins.
(minutes)
Learning Objectives 1. Nasusuri ang mga patakaran ng malayang kalakalan (free trade) na pinairal ng mga
Amerikano
2. Natatalakay ang epekto ng malayang kalakalan (free trade)
3. Napapahalagahan ang mga patakaran ng malayang kalakalan (free trade)
Resources Needed  AP Curriculum Guide
 Larawan ng bia’t ibang transportasyon, powerpoint, LED TV, puzzle
Elements of the Plan Methodology
1. Preparation Introductory
Activity/ Tanong: Ano ang naidulot ng malayang kalakalan?
Motivation
2. Presentation  Paglalahad ng aralin gamit ang powerpoint presentation
Activity
 Bigyan ng Kalakip ang mag-aaral.
Pamprosesong Tanong:
1. Ano ang malayang kalakalan?
2. Ano ang Batas Payne-Aldrich?
3. Ano ang Batas Underwood-Simmons?
Analysis 4. Ano ang naging suliranin para sa pagsasarili ng bansa?
5. Ilarawan ang malayang kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at
Pilipinas.
6. Naging makatarungan ba ang mga Amerikano sa pagpapatupad ng
Payne-Aldrich at Underwood-Simmons para sa malayang kalakang ito?
Abstraction Ano ang malayang kalakalan at ang naging epekto nito?
3. Practice Tanong: Sa inyong palagay, ano ang naging epekto ng mga programang
Application
itinaguyod ng mga negosyanteng Pilipino sa paglutas ng suliraning ito?
Assessment Piliin ang titik ng tamang sagot.
1. Ano ang Batas Payne-Aldrich?
A. malayang pagpasok ng produkto nang walang taripa* C. malayang transportasyon
B. Malayang komunikasyon D. malayang edukasyon
2. Ano ang naging epekto ng malayang kalakalan?
A. Naubos ang mga produkto C. nabili ang produktong Pilipino
B. Nabili ang lahat ng paninda D. paglaganap ng kolonyal mentality*
3. Bakit mga dayuhang produkto ang tinatangkilik ng mga Pilipino?
A. Ipinag-utos ng US C. Nauubos ang produktong Pilipino
B. higit na mura kaysa sa local na produkto* D.wala na silang ibang mabili
Assignment Gamit ang bondpaper, gumawa ng picture collage tungkol sa transportasyon.