You are on page 1of 1

‫הנהלת בתי המשפט‬

‫‪ADMINISTRATION OF COURTS‬‬

‫‪Office Of the Legal Adviser‬‬ ‫לשכת היועץ המשפטי‬


‫‪Freedom of Information Unit‬‬ ‫היחידה לחופש המידע‬

‫כ"ו באדר א'‪ ,‬התשע"ט‬


‫‪ 3‬במרץ ‪9102‬‬
‫מספרנו‪17874602 :‬‬ ‫לכבוד‬
‫פ – ‪10/9102‬‬ ‫ד"ר יוסף צרניק‬
‫(בתשובה נא לציין מספרנו)‬
‫באמצעות הדוא"ל‪joseph.zernik@hra-ngo.org :‬‬

‫ד"ר צרניק הנכבד‪,‬‬

‫הנדון‪ :‬בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע‪ ,‬תשנ"ח‪0226-‬‬


‫סימוכין‪ :‬בקשתך מיום ‪98.9.02‬‬

‫אין לי להוסיף על האמור במכתבנו מיום ‪.97.7.04‬‬


‫יובהר כי לא קיים כתב מינוי ייעודי לתפקיד מזכירה ראשית‪ ,‬אלא רק מסמכי הזכייה במכרז‪,‬‬
‫כפי שנשלחו אליך ביום ‪.97.7.04‬‬

‫בכבוד רב‪,‬‬

‫רונה מסרופי‬
‫היחידה לחופש המידע‬

‫רח' כנפי נשרים ‪ , 22‬גבעת שאול‪ ,‬ירושלים ‪ 22-5665454 ,22-5665456  46959‬פקס'‪22-5665556 :‬‬
‫‪ - E- ma il: ho fesh-ha mida @co urt.g ov .il‬עדיפות לדוא"ל‬