You are on page 1of 12

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


ΜΑΗΣ 2019

ΚΑΛΕΣΜ Α
ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ


ΚΑΝΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜ Ε ΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΑΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟ ΝΟ

Εργαζόμενοι, άνεργοι, αγρότες,


επαγγελματίες, συνταξιούχοι,
νέοι και νέες

Το ΚΚΕ σάς καλεί να συμπορευτούμε στις ευρωεκλογές,


στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές,
στις βουλευτικές εκλογές όποτε κι αν γίνουν.
Οι τοπικές εκλογές δεν είναι «κάτι άλλο»,
είναι απόλυτα ενταγμένες
στη συνολική πολιτική
αντιπαράθεση.
'- η
Το πραγματικό δίλημμα που
μπαίνει μπροστά στον λαό,
είναι ένα:

Θα συνεχίσουμε στον ίδιο


δρόμο, αυτού ίου σάπιου
εκμεταλλευτικού συστήματος,
που αποδεδειγμένα φέρνει
νέα δεινά και καταστροφές
/

η
θα αντεπιτεθούμε μαζικά
και δυναμικά παντού, για ν’
ανοίξει επιτέλους ο δικός μας
δρόμος για την ικανοποίηση
των σύγχρονων κοινωνικών
αναγκών
Οι διοικήσεις των Δήμων και των Περιφερειών δικαιώματά μας από το κεφάλαιο και τις κυβερ­
αλλά και οι «αντιπολιτεύσεις», είτε ανήκουν σε νήσεις του, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Δήμους
άλλα κόμματα είτε εμφανίζονται με τον μανδύα και τις Περιφέρειες ως στηρίγματά τους.
του «ανεξάρτητου», υλοποίησαν ή στήριξαν τις
επιταγές της κυβέρνησης και της ΕΕ για την ενί­ • Μπορούμε να δυναμώσουμε τον μοναδικό
σχυση της Τοπικής Διοίκησης ως στηρίγματος πόλο της αντίστασης και της προοπτικής για τον
των επιχειρηματικών ομίλων και ως φορομπηχτι- λαό, με ισχυρό ΚΚΕ παντού, κόντρα στο δίπολο
κού και αντιλαϊκού μηχανισμού. ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ, που στήνεται για να εγκλωβιστεί η
λαϊκή δυσαρέσκεια.
Μόνον οι δυνάμεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
είτε στη διοίκηση του δήμου είτε όχι λειτούργησαν • Μπορούμε να βάλουμε εμπόδια, να καθυ­
ως πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση. στερήσουμε αντιλαϊκά μέτρα, να διεκδικήσουμε
μέτρα ανακούφισης για τη λαϊκή οικογένεια, να
Με το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ανοίξουμε το δρόμο για να επιβάλουμε ριζικές
που στηρίζει το ΚΚΕ μπορούμε να απαντήσουμε αλλαγές, για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα
στην ενιαία επίθεση που δέχονται η ζωή και τα παιδιά μας.

Ο ι υποψήφιοι της «λα ϊκής Συσπείρωσης»,


τω ν ψ ηφ οδελτίω ν που στηρίζει το ΚΚΕ σε όλη την Ελλάδα,
είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές του εργατικού κινήματος,
των ριζοσπαστικών συσπειρώσεων των βιοπαλαιστών αγροτών
και επαγγελματιών, επιστημόνων, των γυναικών, της νεολαίας.

• Πρωτοστάτησαν στους αγώνες, για να μη εργαλεία για την κερδοφορία των επιχειρηματι­
φορτωθεί η εργατική τάξη, ο λαός τα βάρη της κών ομίλων. Δεν βάφτισαν τον αντιλαϊκό πόλεμο
κρίσης. Δεν τα δίπλωσαν μπροστά στην επίθεση και τα μνημόνια «αναγκαίο κακό».
του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων και των κομμά­
των του. • Αιεκδίκούν την ανάκτηση των απωλειών του
λαού, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Δεν
• Πρόβαλαν ότι η ελπίδα βρίσκεται στην αντιμο- συμβιβάζονται με τα ψίχουλα της καπιταλιστικής
νοπωλιακή - αντικαπιταλιστική πάλη, δεν «τσίμπη­ ανάπτυξης.
σαν» στις αυταπάτες «της αριστερής διαχείρισης».
Δεν έβαλαν πλάτη στη στήριξη των επιχειρηματι­ • Απαιτούν σύγχρονα δικαιώματα σε όλους τους
κών ομίλων σε βάρος των εργαζομένων. τομείς της ζωής της λαϊκής οικογένειας. Δεν συμ­
φιλιώνονται με την ανακύκλωση της φτώχειας, τη
• Αποκάλυψαν ότι τα μνημόνια ήταν χρήσιμα φοροληστεία, τα ματωμένα πλεονάσματα.

Οι υποψήφιοι της «λαϊκής Συσπείρωσης» είναι αμετακίνητοι


στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού.
Εκεί θα βρίσκονται και την επόμενη μέρα των εκλογών.

Είναι άνθρωποι που προέρχονται κι από άλλους πολιτικούς χώρους,


που συμπορεύονται όμως με το ΚΚΕ στον αγώνα,
στο κίνημα και στις εκλογές

ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 03


ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Δυναμώνουμε παντού
τη «Λαϊκή Συσπείρωση»,
σε Κοινότητες, Δήμους
και Περιφέρειες

► Για να πολλαπλασιασιούν οι εργατικές -


λαϊκές δυνάμεις και τα κέντρα αντίστασης,
Δυναμώνουμε που αμφισβητούν, αντιπαλεύουν, παρε­
την εργατική - λαϊκή αντιπολίτευση μποδίζουν την αντιλαϊκή πολιτική.
απέναντι στις κυβερνήσεις
►Για να χειραφετηθούν ο λαός, οι εργαζό­
του κεφαλαίου, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ μενοι, οι άνεργοι, τα παιδιά τους. Να πιστέ­
και στους εκλεκτούς τους ψουν στο δίκιο τους. Να εμπιστευτούν τη
στους Δήμους και τις Περιφέρειες: δύναμή τους, να ανεβάσουν τις απαιτήσεις
τους στο ύψος των αναγκών τους.

►Για να περάσουμε στην αντεπίθεση.


Να έχει αποτελεσματικότητα η πάλη μας.

Το δικαίωμα στη μόνιμη και στα­

Να ενισχυθεί θερή δουλειά με δικαιώματα για

Φ
όλους, με μισθό που να ικανοποι­
η πλατιά Κοινωνική Συμμαχία που, εί τις ανάγκες. Το δικαίωμα στον
μέσα και από τα ψηφοδέλτια δημιουργικό ελεύθερο χρόνο,
της «Λαϊκής Συσπείρωσης», θέτει στην Κοινωνική Ασφάλιση, στην
αξιοπρεπή σύνταξη.
στην πρώτη γραμμή τον αγώνα για:
Το δικαίωμα της νεολαίας για
ολόπλευρη και δωρεάν μόρφω­
ση, στον πολιτισμό, στον αθλητι­
σμό.

Την πλήρη χρηματοδότηση της


Την προστασία της μητρότητας, Τοπικής Διοίκησης από το κρά­
την εφαρμογή μέτρων προστα­ τος, για να μην πληρώνει διπλά
σίας της υγείας των εργαζόμενων και τριπλά το λαϊκό νοικοκυριό
γυναικών. για βασικές του ανάγκες.

04 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΗΣ 2019


Διεκδικεί:

Την καθολική παροχή υψηλού επιπέ­ Τον συνολικό σχεδίασμά και τη χρη­
δου δωρεάν υπηρεσιών Πρωτοβάθ­ ματοδότηση από το κράτος όλων των
μιας Φροντίδας Υγείας και Πρόνοιας, αναγκαίων μέτρων και έργων για την
με την ανάπτυξη, στελέχωση και εξο­ πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών
πλισμό των αναγκαίων υποδομών και καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές,
χρηματοδότηση αποκλειστικά από το σεισμούς κ,λπ.), της μεγάλης έκτασης
κράτος. βιομηχανικών και άλλων ατυχημάτων,
μολυσματικών εστιών.
Την κάλυψη των αναγκών σε σχολική
στέγη, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθ­ Τη δημόσια και δωρεάν κάλυψη σε
μούς, υποδομές αθλητισμού, πολιτι­ αναγκαίες υποδομές για τον λαό σε
σμού, ελεύθερων χώρων. ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση.

Τη φροντίδα και αγωγή όλων των παι­ Την προστασία του περιβάλλοντος:
διών προσχολικής ηλικίας, την προστα­ Ατμόσφαιρα, νερό, πράσινο και ελεύ­
σία των ΑμΕΑ, των ηλικιωμένων μέσα θεροι χώροι. Ασφαλή διευθέτηση των
από ένα διευρυμένο κρατικό δίκτυο ρεμάτων. Εξασφάλιση των αναγκαίων
δομών. Την πρόσληψη του αναγκαίου έργων οδοποιίας.
για τη λειτουργία τους προσωπικού.
Τη διαχείριση των απορριμμάτων με
Την κρατική χρηματοδότηση και υπο­ γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σε­
δομές για τον πολιτισμό, τον μαζικό βασμό στο περιβάλλον, στη δημόσια
αθλητισμό, για τους φορείς και τα σω­ υγεία, στους φυσικούς πόρους και όχι
ματεία που οργανώνουν αυτές τις ανα­ με κριτήριο την επιχειρηματική κερδο­
γκαίες δραστηριότητες στις γειτονιές φορία.
και τις πόλεις.

Αντιπαλεύει:

►Τη λειτουργία της Τοπικής Διοίκησης ως φορο- ►Την παραχώρηση της δημόσιας γης, δασών και
μπηχτικού - φοροεισπρακτικού μηχανισμού, με δι­ δασικών εκτάσεων και υποδομών στους μεγαλο-
εύρυνση της ανταποδοτικότητας. επιχειρηματίες.

►Την προώθηση και στήριξη από την Τοπική Διοί­ ►Τις ιδιωτικοποιήσεις, την ανατροπή των εργασι­
κηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομί­ ακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των εργαζο­
λων. μένων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η εντατικο­
ποίηση της εργασίας, να πληθαίνουν τα εργατικά
► Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους τομείς της ατυχήματα στους δήμους που αποτελούν τραγική
Παιδείας, της Υγείας και της Πρόνοιας στην Τοπική καθημερινότητα.
Διοίκηση που διασπά τον ενιαίο χαρακτήρα τους
και ενισχύει την εμπορευματοποίησή τους.

ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 05


Το ΚΚΕ, οι αγωνιστές και
οι αγωνίστριες στα ψ ηφ οδέλτια
της «λ α ϊκ ή ς Συσπείρωσης»

Μπαίνουν μπροστά, για να ξεδιπλωθεί ένα η νεολαία, οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες, οι συ­
λαϊκό ρεύμα πολύμορφης μορφωτικής, πολιτι­ νταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα σε πόλεις και χω­
στικής παρέμβασης σε δήμους, γειτονιές πόλεων ριά, με την πολιτιστική δημιουργία του λαού μας.
και χωριά, μέσα από τα σωματεία, τους μαζικούς
φορείς, τις Λαϊκές Επιτροπές, τις Επιτροπές Αγώνα, Πρωτοστατούν στη διαμόρφωση ενός ρεύμα­
με τη συνδρομή ριζοσπαστών καλλιτεχνών και δι­ τος που αντιπαλεύει την πολιτική της ναρκω-κουλ-
ανοουμένων. τούρας, των εξαρτήσεων, την υποκουλτούρα, τον
ατομισμό που καλλιεργεί το εκμεταλλευτικό σύ­
Για να έρθουν σε επαφή οι άνεργοι και άνεργες, στημα με στόχο τη χειραγώγηση του λαού.

Το ΚΚΕ, οι αγωνιστές και


οι αγω νίστριες στα ψ ηφ οδέλτια
της «λα ϊκ ή ς Συσπείρωσης»

Ξεδιπλώνουν στους χώρους δουλειάς, μόρφω­ ρια πολέμου και επεμβάσεων. Μετατρέπουν την
σης, στις γειτονιές τον αγώνα ενάντια στον ιμπερια­ Ελλάδα σε «μαγνήτη» πιθανών επιθέσεων.
λιστικό πόλεμο και τις επεμβάσεις. Αναδεικνύουν Η «επέκταση» των αμερικανοΝΑΤΟικών και ευ-
την όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα σε ΗΠΑ, ρωενωσιακών επενδύσεων στην περιοχή μυρίζει
ΕΕ, Κίνα, Ρωσία για το μοίρασμα του πλούτου στην μπαρούτι και αίμα. Το κύμα των κατατρεγμένων
Αν. Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, την αποσταθε­ προσφύγων, που κατακλύζει και εγκλωβίζεται στη
ροποίηση στα Βαλκάνια. χώρα μας, είναι μια ακόμη απόδειξη ότι οι σχεδια-
σμοί των ιμπεριαλιστών στην περιοχή είναι βαθιά
Αποκαλύπτουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η εχθρικοί για τους λαούς.
οποία, στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμι­
σης, που είναι στόχος και της ΝΔ, εμπλέκεται ενερ­ Στους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς, ενεργό
γά στους ανταγωνισμούς στο πλευρό των αμερικα- ρόλο παίζουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες που
νοΝΑΤΟικών και ευρωενωσιακών συμφερόντων, ανήκουν στα αστικά κόμματα, γι’ αυτό και πρέπει
βάζοντας σε κίνδυνο το λαό και τη χώρα. να απομονωθούν, να βρουν απέναντι τους τη λα­
ϊκή δράση.
Με τη σύμφωνη γνώμη της ΝΔ και των άλλων
κομμάτων, η κυβέρνηση έχει μετατρέψει την Ελλά­ Ακόμα και μόνο με αυτό το κριτήριο, της ευθύνης
δα σε απέραντη αμερικανική βάση, σε στόχο μιας των κομμάτων τους και των υποψηφίων τους σε
μελλοντικής στρατιωτικής σύρραξης. Δήμους και Περιφέρειες για τη μετατροπή της χώ­
ρας σε ορμητήριο πολέμου, ο λαός, και ειδικότερα
Οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις δεν προστατεύουν η νέα γενιά, πρέπει να τους απορρίψει. Να στηρί­
τη χώρα και τα σύνορα. Λειτουργούν ως ορμητή­ ξει τα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

06 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΗΣ 2019


Τώρα χρειάζεται
να σημάνει ξεσηκωμός,
από τον λαό και τη νεολαία

• Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον ιμπερια­ λαών το αίμα, η ενίσχυση των αλυτρωτισμών και
λιστικό πόλεμο. του εθνικισμού ως αποτέλεσμα αυτών των σχεδί­
ων.
• Να μη χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως ορμητήριο
των ιμπεριαλιστικών κέντρων. • Να ενισχυθεί ο αγώνας ενάντια στην πολιτική της
κυβέρνησης και της ΕΕ του εγκλωβισμού χιλιάδων
• Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες μεταναστών στη χώρα μας. Να κλείσουν όλα τα
βάσεις στην Ελλάδα. «Ηοΐ 5ροί5». Να δυναμώσει η αλληλεγγύη και να
αντιμετωπιστούν ο ρατσισμός και η ξενοφοβία.
• Να επιστρέφουν οι Έλληνες στρατιώτες από
αποστολές εκτός συνόρων. • Να δυναμώσουν η κοινή πάλη και η αλληλεγγύη
των λαών ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και
• Να δυναμώσει η πάλη για την αποδέσμευση από το σύστημα που τον γεννά.
το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
• Να απομονωθεί η ναζιστική εγκληματική Χρυσή
• Να αποκρουστούν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για Αυγή, τα τσιράκια του κεφαλαίου που μαγαρίζουν
αλλαγή συνόρων και επαναχάραξή τους με των τις εργατικές - λαϊκές γειτονιές.

Το ΚΚΕ, οι αγωνιστές και


οι αγωνίστριες στα ψ ηφ οδέλτια
της «λα ϊκ ή ς Συσπείρωσης»

Αντιπαλεύουν τις αντιδραστικές αλλαγές στην με τους αντιλαϊκούς ευρωενωσιακούς και επιχει­
κεντρική, Περιφερειακή και Τοπική Διοίκηση, οι ρηματικούς σχεδιασμούς. Έχουν πιο ενεργό ρόλο
οποίες προωθήθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια απ’ στην εξειδίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής, συμ­
όλες τις κυβερνήσεις με τη στήριξη της πλειοψηφί- βάλλοντας στον περιορισμό των κοινωνικών και
ας των δημάρχων και των περιφερειαρχών. εργασιακών δικαιωμάτων.

Με την εφαρμογή τους, η Τοπική Διοίκηση άνοιξε Αυτή είναι η κόκκινη κλωστή που δένει τον «Κα-
νέα πεδία για την άνθηση της επιχειρηματικότητας. ποδίστρια» με τον «Καλλικράτη» της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ, με τον «Κλεισθένη I» του ΣΥΡΙΖΑ, με μια
Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, οι διαφόρων ειδών νέα «μεταρρύθμιση».
συμπράξεις τους με επιχειρηματίες, οι δημοτικές
επιχειρήσεις, τα διαδημοτικά δίκτυα εξοπλίστηκαν, Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις, που έγιναν και
για να στηρίζουν, σε τοπικό και περιφερειακό επί­ εξελίσσονται στην Τοπική Διοίκηση, ούτε έφε­
πεδο, τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων, ραν ούτε ποτέ θα φέρουν ανάπτυξη προς όφε-

ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 07


λος του λαού. Δεν αναιρούν τις περιφερειακές «στη βάση της εγγύτητας» των οργάνων της Το­
ανισομετρίες, τη συγκέντρωση του πλούτου σε πικής Διοίκησης, προσπάθησαν να «χρυσώσουν
λίγα χέρια. Καμία φιλολαϊκή περιφερειακή ή το­ το χάπι», των αντιλαϊκών επιλογών, να ενσωμα­
πική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει όσο η γενική τώσουν λαϊκές δυνάμεις. Με το κάλπικο δίλημμα
πολιτική της χώρας έχει ως προτεραιότητα τα συμ­ «συγκεντρωτικό κράτος ή αποκέντρωση», απο­
φέροντα και την κερδοφορία του κεφαλαίου. κρύπτουν ότι Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση
είναι μέρος του κράτους και, μαζί με μηχανισμούς
Σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, το πραγματικό δί­ της ΕΕ, δρουν ενιαία και εχθρικά απέναντι στον
λημμα για τον λαό, τους εργαζόμενους παραμένει λαό και τις ανάγκες του.
ίδιο: «Ανάπτυξη για ποιον και από ποιον». Ανάπτυ­
ξη με βάση τις λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες Δήμαρχοι και περιφερειάρχες παίζουν ρόλο κυ­
του τόπου και της εποχής ή με βάση την κερδο­ ματοθραύστη των λαϊκών αναγκών. Με τις δομές
φορία και τον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχει­ «διαχείρισης της φτώχειας» και τη σακούλα «των
ρηματικών ομίλων, που όλο και πιο πολύ περιορί­ κοινωνικών παντοπωλείων» επιχειρούν να «ξε­
ζουν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών; πλύνουν» τις αντιλαϊκές πολιτικές κυβερνήσεων
Εδώ κρίνονται οι πολιτικές και της ΕΕ, που διαιωνίζουν
δυνάμεις και τα πρόσωπα τη φτώχεια και την ανεργία,
που παίρνουν μέρος και επιδιώκουν να μειώσουν τις
στις τοπικές εκλογές. απαιτήσεις και τις διεκδική­
Σ ε κεντρικό και τοπικό
σεις του λαού.
επίπεδο, το πραγματικό
Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες
έγιναν αρωγοί της ανταπο- δίλημμα για τον λαό, τους Όσο ο ρόλος της Τοπικής και
δοτικότητας, των ιδιωτικο- εργαζόμενους παραμένει Περιφερειακής Διοίκησης
ποιήσεων, της ανατροπής στην προώθηση της γενικής
ίδιο: «Ανάπτυξη για αντιλαϊκής πολιτικής μεγα­
των εργασιακών σχέσεων,
των προγραμμάτων ανακύ­ ποιον και από ποιον». λώνει, μεγαλώνουν και «οι
κλωσης των ανέργων, «των δεσμοί» με τα επιχειρηματικά
ελάχιστων κοινωνικών πα­ συμφέροντα, οι «πειρασμοί»,
ροχών». που αφορούν στη διαχείριση
Αποτέλεσμα, η εκτόξευση της απασχολησιμότη- χρημάτων και αρμοδιοτήτων, οι ασφυκτικές πιέ­
τας και της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις, η σεις από την κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα και
κατακόρυφη μείωση του μόνιμου προσωπικού, η τους επιχειρηματικούς ομίλους για την ευθυγράμ­
αξιοποίηση του λεγάμενου εθελοντισμού, η συρ­ μισή τους.
ρίκνωση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, που
τις υποκαθιστούν ιδιώτες, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, οι φ ο­ Στα όργανα των Δήμων και των Περιφερειών
ρείς της «κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομί­ συνωστίζονται πρόσωπα της αγοράς, ιδιοκτήτες
ας». Δεν υλοποιούν έργα υποδομών για τις λαϊ­ ΜΜΕ, κάθε λογής επιχειρηματίες, οι οποίοι λει­
κές ανάγκες, γιατί δεν είναι επιλέξιμα από την ΕΕ, τουργούν σαν «ΓΠ3η3§θΓ» της αντιλαϊκής πολιτικής
αφού δεν προσφέρουν τα προσδοκώμενα κέρδη και της επιχειρηματικής δράσης.
για τους επιχειρηματικούς ομίλους.
Οι φασίστες της εγκληματικής Χρυσής Αυγής είτε
Απογειώθηκε η φοροεπιδρομή για τα λαϊκά νοι­ βρήκαν θαλπωρή μέσα στα ψηφοδέλτια διάφ ο­
κοκυριά. Χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά είναι σήμε­ ρων δήθεν «ανεξάρτητων» ή υποψήφιων άλλων
ρα αντιμέτωπα με τις κατασχέσεις και την απειλή αστικών κομμάτων είτε εμφανίστηκαν με δικούς
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακόμα και για τους συνδυασμούς, στήριξαν τον αντιλαϊκό ρόλο
«οφειλές» 500 ευρώ στους Δήμους. Τοπικών και Περιφερειακών Διοικήσεων.Έδωσαν
ρεσιτάλ μίσους ενάντια σε πρόσφυγες και μετανά­
Με τα περί «αποκέντρωσης και δημοκρατίας», στες στις γειτονιές, την ίδια ώρα που έκαναν πλά­
«λαϊκής συμμετοχής και ελέγχου από τα κάτω» τες στα αντιλαϊκά μέτρα.

08 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΗΣ 2019


Το ΚΚΕ, οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες στα
ψ ηφ οδέλτια της «λ α ϊκ ή ς Συσπείρωσης»
απαντούν χω ρίς μισόλογα και περιστροφές.

Οι φιλολαϊκές θέσεις και προτάσεις τους έκουν ραιότητα τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, με άλλον
οικονομικό και πολιτικό κόστος για την εξουσία προσανατολισμό αξιοποίησης των αντικειμενικών
των επιχειρηματικών ομίλων, το πολιτικό προ­ δυνατοτήτων της εποχής και της χώρας, με εμπι­
σωπικό που τους στηρίζει κεντρικά και τοπικά. στοσύνη στις ικανότητες και δυνατότητες του λαού
Είναι ρεαλιστικές, γιατί απαντούν στις λαϊκές να τις οργανώσει. Μοναδική προϋπόθεση ο λαός
ανάγκες και η πραγματοποίησή τους απαιτεί σύ­ να έχει την εξουσία, να κάνει κουμάντο στην οικο­
γκρουση με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. νομία και την κοινωνία συνολικά.

Σε αυτήν την κατεύθυνση δημιουργούν τις προϋ­ Οι κομμουνιστές δήμαρχοι, οι δημοτικοί και
ποθέσεις και τους συσχετισμούς να πάρει ανάσα ο περιφερειακοί σύμβουλοι με τη «Λαϊκή Συσπεί­
λαός, να δυναμώσει η πάλη του, να δεχτεί πλήγμα ρωση», το 5χρονο που πέρασε, έδρασαν με τα
το αστικό δίπολο, που όσο πιο ισχυρό είναι τόσο αιτήματα του εργατικού - λαϊκού κινήματος, ενα-
πιο πολύ θα συντρίβει τον λαό και τις ανάγκες του. ντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής
Η αντίθεσή τους στην κατεύθυνση και το αντιλαϊκό πολιτικής των κυβερνήσεων.
περιεχόμενο της Τοπικής και Περιφερειακής Δ ιοί­ Με πλήθος αγωνιστικών κινητοποιήσεων πρό-
κησης είναι συνεπής, γιατί συνδέεται με έναν άλλο βαλαν τα λαϊκά προβλήματα, απέσπασαν κατα­
φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης, που έχει ως προτε­ κτήσεις, έδωσαν ανάσα και κουράγιο στον λαό.

Ο ι δήμαρχοι και
οι δημοτικοί σύμβουλοι με σταθμών. Πήραν πρωτοβουλίες για
τη «λ α ϊκή Συσπείρωση» δομές αλληλεγγύης προς τον κόσμο
που ζει στη φτώχεια.
στους δήμους όπου άσκησαν
διοίκηση, έχοντας στο επίκεντρο
►Στήριξαν τις διεκδικήσεις των ερ­
της προσοχής τους τις λαϊκές γαζομένων στους δήμους τους.
ανάγκες:
► Υπερασπίστηκαν και διεύρυναν
με λαϊκές κινητοποιήσεις τους χώρους
► Εμπόδισαν τις κατασχέσεις και φ πρασίνου - αθλητισμού - αναψυχής,
τους πλειστηριασμούς για χρέη των «■■θ'"· Διεκδίκησαν γενικότερα έργα αντισει-
λαϊκών οικογενειών. , σμικής, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής
; προστασίας.
► Μ είω σαν σημαντικά τη δημοτική
φορολογία. Χτύπησαν την ανταποδο- ►Διεύρυναν το μέτωπο ενάντια σε
τικότητα σε λειτουργίες και υπηρεσίες όλα τα ναρκωτικά, στηρίζοντας την
του δήμου. πρόληψη, τα προγράμματα θεραπείας.

►Στήριξαν τα σχολεία, διεύρυναν ►Διεκδίκησαν χώρους και υποδο­


το δίκτυο των παιδικών - βρεφικών μές προς όφελος του λαού.

ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 09


Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σήμερα
στις δημοτικές - περιφερειακές εκλογές, στις ευρωεκλογές,
στις βουλευτικές είναι δύναμη και όρος αντεπίθεσης του λαού.

Το ΚΚΕ δεν υποτιμά το επίπεδο των συσχετισμών Είναι η φωνή που αποκαλύπτει, δυσκολεύει τις
που διαμορφώνονται στις δοσμένες συνθήκες. αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων, των πε­
Δεν κάνει α φ ’ υψηλού κριτική. Δίνει τη μάχη ριφερειακών και δημοτικών διοικήσεων, αντιπα­
στους δήμους, στις λαϊκές γειτονιές και τα χωριά, λεύει τη στρατηγική της ΕΕ.
στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, για να ορθώσει το
ανάστημά του ο λαός, να πιστέψει στη δύναμη και Είναι η δύναμη που ενημερώνει, βοηθά την οργά­
το δίκιο του, να διευρύνει τις απαιτήσεις του. νωση του λαού και της νεολαίας του, αναδεικνύει
τις σύγχρονες ανάγκες και τις διεκδικήσεις τους.
Είτε σε ρόλο δημοτικής διοίκησης είτε σε ρόλο
αντιπολίτευσης στα δημοτικά και περιφερειακά Οι κομμουνιστές, οι κομμουνίστριες, οι συνεργα-
όργανα, μια υποχρέωση αναλαμβάνουμε ως κομ­ ζόμενοι μαζί τους δεν υπόσχονται, δεσμεύονται
μουνιστές: για την ανάπτυξη της πάλης για το σύνολο των
Να στηρίξουμε, να προβάλουμε τις ανάγκες του προβλημάτων που απασχολούν σήμερα τη λαϊκή
λαού, την πάλη του ενάντια στην πολιτική του κε­ οικογένεια.
φαλαίου, των αστικών κομμάτων που την προω­
θούν και τη στηρίζουν. Η συνεχής δράση τους μέσα στους εργασιακούς
χώρους, στην Τοπική και Περιφερειακή Διοίκη­
Τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, ση, στις συνοικίες, στους χώρους μόρφωσης, εκεί
όπου αθλείται και ψυχαγωγείται η νεολαία, είναι η
της «λαϊκής Συσπείρωσης»:
ταυτότητά τους.

• Μπορούν να εκφράσουν την αγανάκτηση, τη


Με αυτήν την αγωνιστική ταυτότητα ελέγχονται
διαμαρτυρία, την πιο πλατιά καταδίκη της κυρί­
και απολογούνται στην εργατική τάξη και τις άλλες
αρχης πολιτικής που εφαρμόζει ο ΓΥΡΙΖΑ και με
λαϊκές δυνάμεις.
την οποία ουσιαστικά συμφωνούν η ΝΔ και τα
άλλα κόμματα.
Με αυτήν την αγωνιστική διαδρομή, έχουν τη δύ­
ναμη να σταθούν απέναντι και ενάντια στον πολυ­
• Μπορούν να αποτυπώσουν τη λαϊκή δυσαρέ­ πλόκαμο μηχανισμό πίεσης, εξαγοράς και ενσω­
σκεια απέναντι στο γνωστό «γαϊτανάκι» των μετα­ μάτωσης που αναπαράγεται και τοπικά.
γραφών όχι μόνο βουλευτών αλλά και αιρετών
στους δήμους. Περισσότεροι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δημοτι­
Απόδειξη ότι οι διαφορές τους είναι τόσο μικρές, κοί και περιφερειακοί σύμβουλοι σημαίνει μεγα­
γιατί οι στρατηγικές συγκλίσεις τους είναι πολύ με­ λύτερη και ισχυρότερη δύναμη στο πλάι του λαού.
γάλες.
Ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στο σύνολο
Οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμ­ της αντιλαϊκής πολιτικής, στις εκάστοτε κυβερνή­
βουλοι εκλεγμένοι με το ΚΚΕ, τη «Λαϊκή Συσπεί­ σεις που τη διαχειρίζονται, στις δημοτικές και πε­
ρωση», είναι το μάτι και το αυτί του λαού σε όλους ριφερειακές αρχές που συναινούν στην προώθη­
τους Δήμους και τις Περιφέρειες. σή της.

10 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΗΣ 2019


Στους Λήμους και τις Περιφέρειες
δεν ψάχνουμε για διαφορές ανάμε­
σα στους εκλεκτούς των κομμάτων.

Κάνουμε την πραγματική διαφορά.

Αινούμε δύναμη στη δύναμή μας.


Δυναμώνουμε τα ψηφοδέλτια
που στηρίζει το ΚΚΕ,
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» παντού.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ


Φλεβάρης 2019