You are on page 1of 2

1 isa-isahin ang mga pamamaraan ng mga bansa sa buong daigdig upang masolusyonan ang problema laban

sa globalisasyon at ipaliwanag ang bawat isa

“Para magtagumpay ang globalisasyon, dapat itong maging kapaki-pakinabang kapuwa sa mahirap at
sa mayaman. Dapat na maipagkaloob nito ang mga karapatan ng tao at hindi lamang basta
kayamanan. Dapat na mailaan nito ang katarungan sa lipunan at pagkakapantay-pantay at hindi
lamang basta pag-unlad sa ekonomiya at dapat na pasulungin nito ang komunikasyon.”—KOFI
ANNAN, KALIHIM-PANGKALAHATAN NG UNITED NATIONS.
2 ano ang paggawa
Ang paggawa ay ang gawain ng mga tao na may layuning bumuo ng produkto o magbigay ng serbisyo. Maaaring
tumukoy ang paggawa sa lahat ng aspeto ng mga tao na may layong bumuo ng isang bagay o pangyayari.
3 ibigay ang kahulugan ng mga sumususnod
a) Unemployment – Ang unemployment rate nito ay isang sukat ng pagiging laganap ng kawalang
trabaho at kinukwenta bilang isang persentahe na hinahati ng bilang ng mga indibidwal na walang
trabaho ang lahat ng mga indbidwal na kasalukuyang nasa pwersang trabaho
b) UNDEREMPLOYED - ang ibig sabihin nito ay may trabaho ka ngunit hindi sapat ang perang sinasahod mo,
o kaya'y hindi tugma ang trabaho na hinahawakan mo kumpara kung sa ano ang kursong natapos mo
c) Kontraktwalisasyon - ang “kontraktwal” ay isang katayuan sa trabaho kung saan ipinagkakait ang
ugnayang employer-employee sa pagitan ng isang manggagawa at ng kapitalista o kumpanyang tunay na
nakikinabang sa kanyang lakas-paggawa
d) Job mismatch - Ang job mismatch o skills mismatch ay mga konsepto o termino
na tumutukoy sa isang kalagayan sa paggawa, kung saan ang isang indibidwal ay
may trabaho ngunit hindi tugma sa kakayanan o pinag-aralan nito.
e) Flexible employment or labor - Ito ay isang paraan ng mga kapitalista o namumuhunan upang palakihin
ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mahabang pagpapasahod at
paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa.
4 Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na acronym

 ILO - Ang International Labour Organization (ILO) o Pandaigdigang Organisasyon sa Paggawa ay isang
ahensiya ng United Nations na nangangasiwa sa mga isyung may kaugnayan sa paggawa, partikular ang
mga pamantayan sa pandaigdigang paggawa, proteksiyong panlipunan, at pangkalahatang pagkakataon
sa trabaho.

5 Isa-isahin ang mga karapatan ng manggagawa ayon sa international labor organization


 Pakikibaka para sa mga batas - Ang mga batas ng Estados Unidos na nakikita natin sa kasalukuyan
ay nanggagaling sa pakikibaka na nagmula noong ika-19 siglo.
 8 oras na karaniwang araw - Isang pinakaimportanteng batas na nagmula sa kilusan ng
manggagawa ay ang batas ng 8 oras na karaniwang araw ng trabaho at 40 oras na lingguhang trabaho.
 Minimong Suweldo - Ang isa pang halimbawa ng pakikibaka ng manggagawa upang magtatag ng
batas pantrabaho ay ang minimong suweldo (o minimum wage).
 Ang papel ng ILO - Ang isang malakas na boses upang ipagtanggol ng mga batas pantrabaho sa
pandaigdig ay ang ILO.
 Kaligtasan at Kalusugan - Ang isang pamana mula sa pakikibaka ng mga 8 oras karaniwang araw at
minimong suweldo ay mga kilusan para sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa at kaligirang
trabaho.
 Diskriminasyon - Dagdag pa rito, ang mahalagang batas ay ang mga batas na nagbabawal sa
diskriminasyon.
 Mga Overseas Filipino Workers (OFW) - Ayon sa mga opisyal na bilang, mayroong 11
milyong OFW na nagtatrabaho sa ibayong-dagat.
 Katapusan - Ang kasaysayan ng mga batas pantrabaho sa Estados Unidos ay masalimuot na bahagi,
ngunit, mahalaga din para sa pag-unlad ng bansa.
6 Ayon sa loob ng labor code isa isahin ang dapat mabuting kalagayan ng mga manggagawa sa paggawa ayon sa labor
code ng pilipinas
Labor Code ng Pilipinas
Presidential Decree NO. 442, bilang susugan
A atas instituting isang LABOR CODE GAYO'Y pagbago at
Consolidating LABOR AND SOCIAL BATAS SA MAKAKAYA PROTECTION
SA LABOR, promote EMPLOYMENT AND HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT AND MATIYAK INDUSTRIAL PEACE BATAY SA SOCIAL
JUSTICE