You are on page 1of 1

DAFTAR KANDUNGAN

Penghargaan

1.0 Pengenalan 1

2.0 Isi Penulisan


2.1 Bentuk Kata 1
2.1.1 Bentuk Kata Tunggal
2.1.2 Bentuk Kata Terbitan
2.1.3 Bentuk Kata Majmuk
2.1.4 Bentuk Kata Ganda
2.2 Proses Pembentukan Kata 3
2.2.1 Pengimbuhan
2.2.2 Penggandaan
2.2.3 Pemajmukan
2.2.4 Pengakroniman
2.3 Golongan Kata 7
2.3.1 Kata Nama
2.3.2 Kata Kerja
2.3.3 Kata Adjektif
2.3.4 Kata Tugas
2.4 Kepentingan pengetahuan guru dalam bidang Linguistik Terapan 9

3.0 Kesimpulan 11

4.0 Rujukan 12