You are on page 1of 22

PAGE 5 - Radiant Sun 001-025

Tartalom
A NAPRÓL 6
BEVEZETÉS 8
A S Z I M B Ó LU M O K M E G É R T É S E 10
A Z A S Z T R O LÓ G I A N Y E LV E 11
A H É T B O LYG Ó 14
H Á Z A K A Z A S Z T R O LÓ G I Á BA N 16
A T I Z E N K É T C S I L L AG J E G Y 20
N A P – A S Z E R E NC S E S Z Í N E 26
A Nap-kártyák 28
H O L D – A B I Z TO N S Á G S Z Í N E 40
A Hold-kártyák 42
M E R K Ú R – A V Á LTO Z Á S S Z Í N E 54
A Merkúr-kártyák 56
VÉNUSZ – A SZERELEM SZÍNE 68
A Vénusz-kártyák 70
MARS – A CSELEKVÉS SZÍNE 82
A Mars-kártyák 84
J U P I T E R – A G YA R A P O D Á S S Z Í N E 96
A Jupiter-kártyák 98
S Z AT U R N U S Z – A B E C SV Á G Y S Z Í N E 110
A Szaturnusz-kártyák 112
A K Á R T Y Á K H A S Z N Á L ATA 124
A NAPÉV 125
A K É R D Ó́J Ó S L AT 135
A J Ó S L Á S E G Y É B TÍ P U SA I 140
Királytrigon jóslat 140
Kardinális kereszt jóslat 142
További lehetőségek 143
I R O DA L O M J E G Y Z É K É S K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N ÍT Á S 144

a ragyogo nap joslata_1-25.indd 5 2018.11.09. 12:19:57


91EDS1805102.pgs 20.09.2018 10:23
A Napról...
VERSION
REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION
PAGE 6 - Radiant Sun 001-025
CLIENT

a ragyogo nap joslata_1-25.indd 6 2018.11.09. 12:19:57


BLACK PANTONE 109 U
PAGE 7 - Radiant Sun 001-025
A Nap általános és sajátos jelentései
A Nap középen helyezkedik el a bolygók sorrendjében: neve a régi korok költó´i és
történetírói körében Sol, Titan, Ilioa, Phebus, Apollo, Pean, Osyris, Diespiter. Színét
szükségtelen megemlíteni, mivel az minden halandó ember számára folyton látható.
A zodiákus mind a tizenkét jegyén egy év, azaz 365 nap és pár óra alatt halad át.
Átlagos sebessége 59 perc 8 másodperc, de napi haladása olykor 57 min. 16 sec.,
néha ennél több, de soha nem haladja meg a 61 perc 6 másodpercet.

Viselkedése, ha méltóságaiban van


Nagyon hú́séges, pontosan betartja ígéreteit; ég a vágytól, hogy uralkodjon és
irányítson, ahol csak megjelenik. Körültekintó´ és páratlanul ítél. Méltóságteljes
és eló´keló´, megbecsülésre törekszik és hogy tekintélyes vagyont hagyjon maga után,
de ugyanígy kész otthagyni csapot-papot.

Idó´járás
Az évszaknak megfeleló´ idó´járást hoz; tavasszal kellemes nedvesító´ záporokat; nyáron
hú́séget, ha Marssal van, kánikulát; ó´sszel ködöket; télen szemerkéló´ esó´t.

Szelek
A Föld keleti részét szereti; és azt a szelet, amely erró́l az égtájról fúj.

Évek
Életkorban uralja az ifjúságot, vagy amikor a legeró́sebb az ember.

A hét napja
Uralja a vasárnapot, ennek elsó´ és nyolcadik óráját; a számok közül az egyest és
a négyest. Barátai az összes bolygó, kivéve Szaturnuszt, aki az ellensége.

William Lilly: Bevezetés az asztrológiába


(Keresztyén asztrológia, Mediter Kft., 2011)

a ragyogo nap joslata_1-25.indd 7 2018.11.09. 12:19:57


91EDS1805103.pgs 20.09.2018 10:18
Bevezetés
VERSION

A körülöttünk lévő világ tanulmányozása a Nap, a Hold, majd később


a bolygók égboltot átívelő, szabad szemmel is látható mozgásának őseink
REPRO OP

által végzett első megfigyeléseivel kezdődött. Az évszakok körforgásának


egyre jobb megértésével az emberiség számára lehetővé vált minden földi
élőlény halálának, újjászületésének és virágzásának előrejelzése. Az éves ciklus
lett az élet kiszámítható ritmusa, így a Nap hatalmas, ragyogó korongjának
alakja magára öltötte a mindenható isteni jelenlét formáját, melynek hódolat
és kiengesztelés jár. Az év négy jelentős szakasza – a tavaszi napéjegyenlőség,
SUBS

a nyári napforduló, az őszi napéjegyenlőség és a téli napforduló – vált a


napisten imádatának fő időszakaivá, és az eget átívelő isteni körforgásba
vetett hitet az istenség útját jelölő hatalmas kőmonolitok és dolmenvonalak
felállításával tették láthatóvá.
Ilyen vagy olyan formában, de ugyanaz a hatalmas, életadó napisten
minden egymást követő vallásban létezett, és egymást váltva mindegyikük
ART

pontosan ugyanazt, a Nap szerinti időszámítást mutató szimbolikus időszakot


használta. A napistenségek, például Apolló, Mithrász, Baál, Dionüszosz,
Ozirisz és sok más isten születésnapját hagyományosan a téli, haláluk és
újjászületésük időpontját pedig a tavaszi napéjegyenlőség jelölte. A legújabb
vallások is ezt a hagyományt folytatják. Nem elhanyagolható jelentőségű,
PRODUCTION

hogy sok nyugati ország a Nap napján, vasárnap végzi vallásos szertartásait.

Az asztrológia születése
A Nap az eget és a tizenkét csillagképet átívelő, látható útját az ősi időkben
PAGE 8 - Radiant Sun 001-025

határozták meg, és jövendöléseket készítettek arról, hogy a mozgások milyen


természetű hatásokat gyakoroltak a Földre. Ezek a feljegyzések váltak a mai
CLIENT

fogalmaink szerinti asztrológiává, és a legtöbben, még ha nem is érzik


magukra vonatkozóan igaznak, tisztában vannak annak a csillagjegynek az
értelmezésével, melyben a Nap születésük idején elhelyezkedett. A Nap útját
nem a csillagképek pontos helyét alapul véve számítják, hanem a tavaszi

a ragyogo nap joslata_1-25.indd 8 2018.11.09. 12:19:57


BLACK PANTONE 109 U
PAGE 9 - Radiant Sun 001-025
Bevezetés

napéjegyenlőség vagy a Kos elejének helyzetétől kezdve az ekliptika körüli,


30 fokos szakaszokban.
A napimádat világi értelemben véve rendkívül megnőtt az utóbbi szá-
zadban a napsütést vadászó nyaralók körében, akik a jól ismert veszélyek
ellenére olajokba és krémekbe burkolva ragyogó csillagunk fenséges melegé-
ben és fényében sütkéreznek. A tény, hogy a napsütötte üdülőhelyek leg-
többje a tengerparton található, megerősíti és egyben szimbolizálja tudattalan
és folyamatos hódolatunkat az emberiség két leghatalmasabb istenségének,
Napistennek és Holdistennőnek tűz/víz lényege iránt.
A ragyogó Nap megvilágítja és életre kelti a Föld összes élőlényét; a jóslás
tradíciója ugyanígy hoz a Nap és az égen lévő bolygói kis csoportjának elhe-
lyezkedése által megvilágosodást és életet a nevében végzett jövendölésekbe.

Egyedülálló bepillantás
A napjóslat egy egyedülálló rendszer, mely 84, a Nap, a Hold, a Merkúr, a
Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz a tizenkét házban és a tizenkét aszt-
rológiai jegyben megmutatkozó jelentését leíró, illusztrált kártyán alapul.
Bemutatja a jóslásra való emlékezésnek és a jóslás fejlesztésének világos és
egyszerű módjait. A kérdőasztrológiához hasonlóan (lásd 11. o.), a napjóslat
sem használja a külső bolygókat, az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plútót. Az
asztrológia kiterjedhet a magazinok „csak a játék kedvéért” horoszkóp rova-
taira, de az egyén belső útjának életet felforgató felfedezésére is – ahogyan a
napjóslat is. A jövendölések mélysége beláthatatlan: a kezdők élvezni fogják
a kizárólag kulcsszavak használatával kérdéseikre kapott egyszerű válaszokat,
míg a profik részletes, éves pszichológiai jóslásokat is készíthetnek a kártyák-
kal (a jóslások elkészítésére vonatkozó instrukciók a 124. oldalon kezdőd-
nek). Kezdd a számodra megfelelő szinten, és élvezd a Nap erőibe való
betekintést.

a ragyogo nap joslata_1-25.indd 9 2018.11.09. 12:19:57


91EDS1805104.pgs 20.09.2018 10:23
Bevezetés

A szimbólumok megértése
VERSION

M ióta csak az első barlanglakók a földre pillantottak, meglátták a kard-


fogú tigris lábnyomát és lóhalálában felmásztak a legközelebbi fára, az
emberiség olvas a jelekből. Ahogy gépelek, a számítógép kijelzőjén feltűnő
REPRO OP

karakterek vizuális képeket idéznek fel, melyek, ahogy elolvasod őket, egy
szemvillanás alatt értelmesen állnak össze számodra. Attól függően, mennyire
sejtelmesen írok, elméd unott vagy izgatott lesz. A számítógéptől eltérően
azonban elménk nemcsak a kivonatolásra és a szó szerinti megismétlésre
készen tárol minden beérkező információt. Amint egy információ mentális
adatbankodba érkezik, átalakul. A többi tárolt információhoz viszonyítod és
SUBS

hasonlítod, és a saját hitrendszered, filozófiád és személyes tapasztalataid


összességét felépítő ezernyi jellemzőnek megfelelően hangsúlyozod és tulaj-
donítasz neki jelentőséget. Mindezek eredményeként megítéled és átdolgo-
zod a kapott anyagot, majd saját egyéni értelmezéseddel kiszínezve
továbbítod.
ART

A jöv leolvasása
A jóslás a jelek hasonló, ösztönből fakadó olvasásán alapul. Azonban ez rit-
kán jön szavak formájában, sokkal többször tartalmaz fizikai megfigyelést és
kreált képeket. A jövőt jelző, természetben megfigyelt események sora a
tigrisnyomtól az időjárás-jelentésig, az asztrológiától a tőzsdepiaci fordulatok
PRODUCTION

és gazdasági ciklusok előrejelzéséig terjedhet.


Az emberi elme ámulatba ejtő képességekkel rendelkezik a briliáns fan-
táziálások és a pontos megfigyelések elérése terén. A 19. században, a fotográ-
fia első harminc-egynéhány évében az emberek tökéletesen elégedettek voltak
PAGE 10 - Radiant Sun 001-025

szeretteik fekete-fehér képeinek nézegetésével. Nem csupán a fény és az


árnyék fokozatainak jelképes megnyilvánulásaként néztek a képekre – az
CLIENT

embert látták. Ez, a képek azonnali mentális valósággá alakításának képessége


szülte az emberiség megértésre használt leghatalmasabb vizuális rendszerét: a
nyelvet.

10

a ragyogo nap joslata_1-25.indd 10 2018.11.09. 12:19:57


BLACK PANTONE 109 U
PAGE 11 - Radiant Sun 001-025
Az asztrológia nyelve

A z asztrológia egy nyelv. A horoszkóp minden egyes jegyének, bolygójának


és házának kombinációja építi fel a betűket, szavakat és kifejezéseket,
melyek segítségével az asztrológusok egy adott pillanat jelentését megfejthe-
tik. Minden asztrológiai házat természetszerűleg egy csillagjegy, és minden
jegyet egy vagy két bolygó ural. Bár a Nap és a Hold nem azok, az egyszerűség
kedvéért bolygóként említjük őket. A 12. oldalon található táblázat az állatöv
tizenkettes felosztását és a hozzájuk tartozó kulcsszavakat tartalmazza. A ház
melletti szavak az élettapasztalat területeit vázolják; a bolygókat követő sza-
vak funkciókat vagy tetteket jelölnek; a jegyek definíciói pedig a cselekvés
természetét vagy mikéntjét határozzák meg. Ha az uralmi helyzettel együt-
tesen vizsgáljuk a ház, a jegy és a bolygó három különböző minőségének
kombinációit és variációit, bármely helyzetben a lehetőségek legösszetettebb
leírásait hozhatjuk létre. A magazinok heti, napjegyen alapuló horosz-
kóptöredékei ehhez képest elég kezdetlegesek, és igen halvány kapcsolatban
állnak az asztrológiával.

A csillagjegyek Az (asztrológiai)
szimbólumai bolygók jelei

Kos Mérleg Nap Jupiter


Bika Skorpió
Hold Szaturnusz
Ikrek Nyilas
Merkúr Uránusz
Rák Bak
Vénusz Neptunusz
Oroszlán Vízöntő

Szűz Halak Mars Plútó

11

a ragyogo nap joslata_1-25.indd 11 2018.11.09. 12:19:57


91EDS1805105.pgs 20.09.2018 10:23
Bevezetés

A házakhoz, bolygókhoz és csillagjegyekhez tartozó tulajdonságok


VERSION

HÁZ: BOLYGÓ(K): CSILLAGJEGY:


A tapasztalat birodalma Szerep vagy tevékenység A cselekvés természete
Első ház: Mars: a cselekvéshez Kos: kezdeményező,
személyiség, önkifejezés szükséges hajtóerő impulzív
REPRO OP

Második ház: Vénusz: birtoklási vágy Bika: szépség,


az érzékelhető világ, javak megszerzés

Harmadik ház: szellemi Merkúr: tudásszomj Ikrek: kíváncsiság,


képesség, kommunikáció változékonyság

Negyedik ház: otthon, Hold: befogadóképesség Rák: érzelmek,


SUBS

család, biztonság táplálás zárkózottság

Ötödik ház: kreativitás, Nap: az életfelfogás vagy Oroszlán: nagyvona-


szeretet és lelkesedés a siker hajtóereje lúság, vezető szerep

Hatodik ház: munka, Merkúr: a tökéletesség Szűz: megkülönbözte-


hatékonyság, egészség iránti vágy tés, analizálás, szolgálat
ART

Hetedik ház: párkapcso- Vénusz: a kölcsönös Mérleg: harmónia,


latok, partneri kapcsolatok egymásra hatás vágya bíráskodás, diplomácia

Nyolcadik ház: közös Mars/Plútó: a hatalom Skorpió: szenvedély,


tudat, önismeret iránti hajtóerő önuralom

Kilencedik ház: Jupiter: növekedés, Nyilas:


PRODUCTION

tudás, hit, erkölcs a gyarapodás iránti vágy optimizmus,


közlékenység

Tizedik ház: Szaturnusz: ellenőrzés Bak: gyakorlatias


PAGE 12 - Radiant Sun 001-025

a világban elért eredmény és alkalmazás körültekintés, ambíció

Tizenegyedik ház: Szaturnusz/Uránusz: Vízöntő: eredetiség,


CLIENT

barátok és közösség az átalakítás szükségessége lázadás, emberiesség

Tizenkettedik ház: Jupiter/Neptunusz: Halak: együttérzés,


spirituális és misztikus dim. spirituális növekedés érzékenység, képzelet

12

a ragyogo nap joslata_1-25.indd 12 2018.11.09. 12:20:16


BLACK PANTONE 109 U
Bevezetés

A tizenkét csillagjegy
VERSION

A z asztrológiai állatöv tizenkét jegyéhez közismert tradicionális asszociá-


ciók is hozzárendelhetők. Alább következik minden jegy rövid leírása
arról, hogy milyen az alaptermészetük, milyenek az energiáik, viselkedési
REPRO OP

mintáik és negatív minőségeik.

Első jegy: K OS
Március 21. – április 20.
Elem – Tűz
Bolygó – Mars
SUBS

Drágakő – gyémánt
A Kos a legjobb értelmében véve cselekvésre buzdít, a frissesség és újdonság
illetve megújulás légkörével árasztja el a hatása alá tartozó területeket. Úttörő
energiával rendelkezik, bátor és merész, döntéseit azonnal és a következmé-
nyektől való félelem nélkül hozza. A Kos viselkedése impulzív és gyakran
ART

vakmerő. Ez a jegy egotista, impulzív, türelmetlen, agresszív és durva lehet.

Második jegy: B IKA


Április 21. – május 21.
Elem – Föld
Bolygó – Vénusz
PRODUCTION

Drágakő – smaragd
A Bika józan, gyakorlatias és gürcölő típus, tehetséges művész és minden lépé-
sével önnön fontosságát bizonyítja. Ebben a jegyben eredendően benne rejlik
PAGE 20 - Radiant Sun 001-025

az anyagi természetű dolgok értékélése. A Bika stabil és kitartó, értékrendje


szilárd, merev, anyagias és erős késztetést érez a szerzésre. Negatív minőségben
CLIENT

a Bika maradi, makacs, túlteng benne a birtoklási vágy és önmagát


kényeztető.

20

a ragyogo nap joslata_1-25.indd 20 2018.11.09. 12:20:17


BLACK PANTONE 109 U
PAGE 21 - Radiant Sun 001-025
A tizenkét csillagjegy

Harmadik jegy: I KREK


Május 22. – június 21.
Elem – Levegő
Bolygó – Merkúr
Drágakő – akvamarin
Az Ikrek természete éppen olyan merkúros, mint a bolygó, mely uralja, belül-
ről fakadó tapintatlan kíváncsiságot mutatva arra, hogy mindent tudjon és
lásson. Az Ikrek szellem fürge, változékony, áramló, beszédes, levegős és tele
van ötletekkel. Az Ikrek másokkal való kommunikációjának és megértésének
képessége támogatja szociális hajlamát. Negatív minőségben az Ikrek szeszé-
lyes, csapodár, felületes, befolyásolható, nyugtalan és következetlen.

Negyedik jegy: R ÁK
Június 22. – július 22.
Elem – Víz
Bolygó – Hold
Drágakő – gyöngy, hegyikristály
A Rák az anyaság jegye, mely érzékeny mások szükségleteire. A Rák élvezi a
tápláló, védelmező, kitartó szerepet, érzelmileg érzékeny és vizes, általában
kiváló memóriával, és a hagyomány illetve a múlt iránti vonzódással van meg-
áldva. A Ráknak nagyon fontos a család és az otthon, élteti a családi hagyomá-
nyokat, és átadja azokat a jövő generációinak. Negatív minőségében túlságosan
védelmező, elengedésre képtelen, félénk és világtól elvonuló lehet.

Ötödik jegy: O ROSZLÁN


Július 23. – augusztus 23.
Elem – Tűz
Bolygó – Nap
Drágakő – macskaszem
Az Oroszlán az önbizalom és a született vezérek jegye. Az Oroszlán termé-
szetnek az eredmények és a megbecsülés óriási fontossággal bír, ez pedig

21

a ragyogo nap joslata_1-25.indd 21 2018.11.09. 12:20:17


91EDS1805110.pgs 20.09.2018 10:23
Bevezetés

magától értetődően mindig reflektorfénybe helyezi. Az Oroszlán nagylelkű,


VERSION

melegszívű, erőteljes és drámai, általában szereti megmutatni magát, gyakran


pompás és fenséges, ezért mások felfigyelnek rá. Nagyfokú méltóság van az
Oroszlánban, de negatív aspektusban ez a jegy túlságosan büszke, gőgös, ext-
ravagáns vagy éppen arrogáns tud lenni.
REPRO OP

Hatodik jegy: S ZÚ́Z


Augusztus 24. – szeptember 22.
Elem – Föld
Bolygó – Merkúr
Drágakő – rózsaszín jáspis és cirkónium
SUBS

A Szűz pedáns, mindent rendben szeretne tudni, gyűlöli a káoszt és az ered-


ménytelenséget. A Szűznek nagyon választékos ízlése van, bár ezt mindig
szerénységgel és egyszerűséggel párosítja. Ez a jegy gyakran egészségtudatos,
gyakorlatias és keményen dolgozik, tehetséges elemző, képes kihámozni a
lényeget az adatok és számok sűrűjéből. Negatív minőségében a Szűz hozzá-
állása túl kritikus, kicsinyes és perfekcionista.
ART

Hetedik jegy: M ÉRLEG


Szeptember 23. – október 23.
Elem – Levegő
Bolygó – Vénusz
Drágakő – opál
PRODUCTION

A Mérleg kiegyensúlyozott, diplomatikus és képes egy helyzet mindkét olda-


lát látni. A Mérleg természet igazságos, harmonikus, művészi, diplomatikus
és szilárd feddhetetlenségről tesz tanúbizonyságot. Kiegyensúlyozott ítéle-
PAGE 22 - Radiant Sun 001-025

téért cserébe természetesen az az érme másik oldala, hogy a fontos döntések


vonatkozásában nehezen teszi le a voksát az egyik vagy a másik oldal mellett.
CLIENT

Ennek hatására a Mérleg túlságosan megalkuvóvá válhat, és beadhatja a dere-


kát a nyugodt élet kedvéért.

22

a ragyogo nap joslata_1-25.indd 22 2018.11.09. 12:20:17


BLACK PANTONE 109 U
PAGE 23 - Radiant Sun 001-025
A tizenkét csillagjegy

Nyolcadik jegy: S KORPIÓ


Október 24. – november 22.
Elem – Víz
Bolygó – Plútó
Drágakő – topáz
A Skorpió erőteljes és éleslátású jegy, állandóan az élet mély és kifürkészhetet-
len titkait kutatja. A Skorpió természetnek óriási kapacitásai vannak arra,
hogy félelmetes kihívásokkal küzdjön meg, olyannyira, hogy ennek a mély és
sötét jegynek valójában ez válik létszükségletévé. A Skorpiónak mágneses ereje
van és képes megmutatni másoknak, mi vár rájuk. Ez a jegy intenzíven és
áthatóan érzékel és elviseli az összeütközéseket. Negatív minőségében rom-
boló, bosszúvágyó, féltékeny és túlságosan drámai lehet.

Kilencedik jegy: N YIL AS


November 23. – december 21.
Elem – Tűz
Bolygó – Jupiter
Drágakő – türkiz
A Nyilas értékeli az őszinteséget, az egyenességet és a szabadságot – magában
és másokban is, ezért a Nyilasok azt mondják, amit gondolnak és fittyet
hánynak a következményekre. Ez a jegy nem feltétlenül túl diplomatikus,
azonban ritkán álszent. Energikus és társaságkedvelő, szereti a sportos szóra-
kozást és kalandokat – ha az élet egy utazás, a Nyilas benne van. Negatív
minőségben ez a jegy vakmerő, féktelen és mindenekfelett tapintatlan lehet.

Tizedik jegy: B AK
December 22. – január 20.
Elem – Föld
Bolygó – Szaturnusz
Drágakő – gránit
A Bak születetten lelkiismeretes és ambiciózus szervező, minden életcélja
eléréséhez jó hasznát veszi kiváló intuitív képességeinek. A Bak stílus a szilárd

23

a ragyogo nap joslata_1-25.indd 23 2018.11.09. 12:20:17


91EDS1805111.pgs 20.09.2018 10:17
Bevezetés

alapokon való és a biztonságot szem előtt tartó lassú, folyamatos haladás. Egy
VERSION

Bak könnyedén szerez felelős pozíciót a közösségben, mivel kétségtelenül


ebben rejlenek ennek a jegynek a képességei. A Bak fegyelmezett, felelősség-
teljes és megbízható, de negatív minőségében pesszimista, túl konvencioná-
lis, merev, anyagias és érzéketlen lehet.
REPRO OP

Tizenegyedik jegy: V ÍZÖNTÓ́


Január 21. – február 18.
Elem – Levegő
Bolygó – Uránusz
Drágakő – zafír
SUBS

A Vízöntőt szokatlan, határozott és makacs temperamentum jellemzi. Nem


igazán törődik azzal, mások mit gondolnak az ő meggyőződéseiről és viselkedé-
séről, így ez a jegy könnyen nevezhető eredetinek, ha nem egyenesen „különc-
nek”. Jól jellemzi a régi, maradi módszerek megkérdőjelezése és az újak
felfedezése. Ez a jegy rengeteg, mindenféle formájú, méretű, vallású és színű
barátot és ismeretséget vonz. Negatív minőségében a Vízöntő lázadó, különc,
ART

zárkózott, érzelmileg felszínes és túl extrovertált.

Tizenkettedik jegy: H AL AK
Február 19. – március 20.
Elem – Víz
Bolygó – Neptunusz
PRODUCTION

Drágakő – akvamarin
A Halak rendkívül érzékeny mások gondolataira és érzéseire. Ez az együttér-
zés és mások iránti törődés sok tekintetben könnyedén arra csábíthatja, hogy
PAGE 24 - Radiant Sun 001-025

azzá váljon és azt csinálja, amit mások akarnak. Mindemellett a Halak a pil-
lanat mondanivalójának kifejezésére ösztönösen ráérző popsztárként,
CLIENT

dizájnerként vagy filmkészítőként is sikeres lehet. A Halak az egyik


legötletdúsabb csillagjegy. A Halak természet együttérző, érzékeny, önfelál-
dozó, gyengéd és intuitív, de negatív minőségében hajlamos a megfutamo-
dásra, gyakorlatiatlan, túlérzékeny és hiszékeny lehet.

24

a ragyogo nap joslata_1-25.indd 24 2018.11.09. 12:20:17


BLACK PANTONE 109 U
VERSION

NAP
REPRO OP
SUBS

A szerencse
színe
ART
PRODUCTION
PAGE 26 - Radiant Sun 026-123
CLIENT

26

a ragyogo nap joslata_26-123.indd 26 2018.11.09. 12:19:19


BLACK PANTONE 109 U
PAGE 27 - Radiant Sun 026-123
A tizenkét Nap-kártya a Nap az asztrológiai zodiákus
tizenkét csillagjegyén átívelő mozgását jeleníti meg, és
a pakli legerősebb kártyaszíne. A kártyákon lévő
bolygó- és csillagjegy-összetételek elemzésével
megállapíthatod egy jóslás tárgyának szellemiségét,
felfedve, hogy sikert hozó ereje hogyan érvényesül az
élet bármely területén. A Nap-kártyák az identitást és
különösen a férfierőt képviselik. Meghatározzák, hogyan
fejezzük ki magunkat, az életben való boldogulásunk
igényét és hogy milyen a legjobb formánk.
A Nap-kártyák felfedik önkifejezésünk fókuszát.
Nap-foglalkozások: vezetők, közhivatalokban,
felelős és hatalmi pozíciókban dolgozók; színészek,
előadóművészek; aranyművesek, pénzpiaci szereplők.
Nap-megfeleltetések: vasárnap; arany, sárga, napraforgók;
oroszlánok; királyi méltóság; hatalmas villák,
paloták, drága ruhák és bútorok; a szív, a vérkeringés;
szerencsejátékok és sportklubok.

27

a ragyogo nap joslata_26-123.indd 27 2018.11.09. 12:19:20


91EDS1805113.pgs 20.09.2018 10:27
Nap – A szerencse színe

1.
VERSION

Követelés
NAP – SZERENCSE
KOS – ÖNFEJÚ́SÉG
REPRO OP

NAP A KOSBAN
KÖVETELÉS

A lovag és a sárkány önmagukért beszélnek. Ez a kártya a vakmerő hősiességet


és a harc elkerülésének visszautasítását jelöli.
SUBS

Személyes A Nap/Kos emberek erős ezek a minőségek. Azonban a kártya


fizikai késztetést éreznek, hogy cselek- által jellemzett egyén általában hibát
vésekkel tegyék próbára magukat. követ el azonnali cselekvésével. Jól
Nem elégednek meg a gondok átbe- jöhet a plusz idő és az átgondolás.
szélésével, türelmetlenül várják, hogy A kártya azt mutatja, hogy mások
ART

valamit tehessenek is. Az impulzivitás véleményei és kérései nem ingatják


néha megítélésbeli hibák lehetőségét meg a kérdezőt, erős benne az elhatá-
jelzi, ám ez a személyiség még a sla- rozás, hogy a saját útján haladjon
masztikából való kilábalásban is meg- tovább. A kártya felfedi, hogy a kérde-
oldandó próbatételt lát. A Nap/Kos zőnek tiszta képe van arról, mit sze-
személyek akkor érzik magukat ele- retne és tudja, hogyan érje el. Jelzi,
mükben, ha embert próbáló kihívással hogy a szokásosnál keményebben és
PRODUCTION

szembesülnek. Az átlagos teendők hosszabban kell dolgoznia a sikerért és


nem hozzák elő az ilyen bolygó/jegy a megbecsülésért. A kártya megjelené-
kombinációval rendelkezők legjobb sének veszélye, hogy az egyén első fel-
PAGE 28 - Radiant Sun 026-123

képességeit, és ilyen helyzetben a Nap/ indulásból cselekszik.


Kos emberek minden tőlük telhetőt
megtesznek azért, hogy megváltoztas- Események Hirtelen tettek, impulzív
CLIENT

sák azt. Ez a személyiség erős akarat- bátorságot igénylő idők, nem várt
tal, életerővel és öntudattal rendel- megpróbáltatás, gyors cselekvés vagy
kezik. Ez jól jöhet, ha valaki vezető az egyéni pozíció megvédésének
szerepbe kerül, és teret nyerhetnek szükségessége.

28

a ragyogo nap joslata_26-123.indd 28 2018.11.09. 12:19:20


BLACK PANTONE 109 U
PAGE 29 - Radiant Sun 026-123
Nap – A szerencse színe

2.
Megszerzés
NAP – SZERENCSE
BIKA – ANYAGI ÉRTÉKEK
NAP A BIKÁBAN
MEGSZERZÉS

Egy rendkívül jól öltözött pár sétálgat, pompájukat közszemlére téve. A fenti
szimbólum egy rituális vudu diagram, az Erzulie, ami a házassági kötelék, valamint
a parfüm és ékszerek iránti vágyat jelképezi.

Személyes A Nap/Bika személyisé- toztat könnyen, így egy önfejű és


gek erős céltudatos elhatározással és makacs Bika természet még akkor is
hatalommal rendelkeznek. Termé- képes ellenállni, amikor már hátrány
szetes képességük van az anyag uralá- származik belőle.
sára, és gyakran ki is fejezik véle- Ez a kártya az anyagi függetlenség
ményüket az anyagi javak igazi értéké- elérésének erős vágyát és a megnyug-
ről, és képesek a dolgok felépítésére és tató összeg felhalmozásának képessé-
gyarapítására. Mindez a biztonság gét jelöli. A kártya megjelenésének
iránti erős vágyukkal párosítva erőtel- veszélye, hogy az élet örömeinek ter-
jes ösztönzi őket a teljesítményre. mészetes szeretete mohóságban, tékoz-
Pontosan tudják, mi kell szükségleteik lásban és kérkedésben nyilvánul meg.
kielégítéséhez és semmi sem állhat A kártya a javak megtartásának szük-
útjukba azok megszerzésében. ségét és valamely tulajdonnal kapcso-
Érzelmesek és érzékenyek, erős a szép- latos kihívás lehetőségét is mutatja.
érzékük, értékelik az élet jó dolgait,
mely jellemzők az amúgy gyakorlatias Események Élvezetes, művészeti tá-
karaktert megrögzött romanti- mogatással vagy drága foglalatossággal
kussá teszik. A nagyfokú kényelem járó; tulajdonvita; változás elleni ellen-
rendkívül vonzó a Nap/Bika számára, állás; egy értékes felfedezés, nyere-
és döntéshozatala során is nyomós érv. mény, ajándék vagy meglepetésszerű
Azonban épp a kényelem ilyen fokú pénzbevétel.
szeretete biztosítja, hogy nem vál-

29

a ragyogo nap joslata_26-123.indd 29 2018.11.09. 12:19:20


91EDS1805114.pgs 20.09.2018 10:27
Nap – A szerencse színe

3.
VERSION

Változékonyság
NAP – SZERENCSE
IKREK – SZELLEMI
REPRO OP

NAP AZ IKREKBEN TUDATOSSÁG

VÁLTOZÉKONYSÁG

Egy tehetséges akrobata kézen jár, hogy lenyűgözzön. A horizonton a Nap jelképe és az
arany alkímiai jele látható. A felső csillag a nap egy másik ősi szimbóluma, mely
természetesen szintén csillag.
SUBS

Személyes A Nap/Ikrek személy gánssá válnak, ötleteiket és nem kért


alapvető hajtóereje a kommunikáció, híreiket jóformán másokra erőltetik.
ez a kártya pedig egy olyan elmét jelöl, A jóslatban ez a kártya alighanem
mely gyorsan kapcsol, és akinek nem munkahelyváltást jelez, vagy talán azt
okoz nehézséget az új ötletek világos az Ikrek-képességet, hogy egyszerre
ART

előadása. Ez a kártya akkor kerül elő, két feladaton is tud dolgozni. Ebben a
amikor „ezermesternek” kell lenni, és helyzetben fontosak a szavak, melyek
maximálisan ki kell aknázni a képessé- biztos keretek közé helyezik a kérdést.
gek teljes skáláját. A sikerhez szellemi, A Változékonyság kártya az elme mind
érzelmi rugalmasság és változékonyság fizikai, mind szellemi elmozdulásra
szükséges. Az ezzel a bolygó/jegy páro- való megnyitásának idejét is jelöli.
sítással rendelkezők számára alapvető Testvérekkel és szomszédokkal való
PRODUCTION

a cselekvési és mozgási szabadság. Az kapcsolatfelvételt is jelez, valamint


életük során mások által rájuk pakolt, szükség lehet sok utazásra is a kérdés-
nem kívánt kötelékektől frusztrálttá sel kapcsolatban.
PAGE 30 - Radiant Sun 026-123

válnak. Az így keletkező óhatatlan


feszültség miatt a Nap/Ikrek emberek Események Társasági összejövetel,
rengeteg energiát pazarolhatnak arra, mások lenyűgözése; gyors döntés
CLIENT

hogy egyszerre futnak minden szükségessége; egy fontos beszélgetés;


irányba. Az ilyen bolygó/jegy kombi- megbízható információ; kapcsolat a
nációjú egyéneknek fennáll annak a médiával.
veszélye, hogy intellektuálisan arro-

30

a ragyogo nap joslata_26-123.indd 30 2018.11.09. 12:19:20


BLACK PANTONE 109 U
PAGE 31 - Radiant Sun 026-123
Nap – A szerencse színe

4.
Leleményesség
NAP – SZERENCSE
RÁK – A KÖTÓ́DÉS
NAP A RÁKBAN TÁPLÁLÁSA

LELEMÉNYESSÉG

Egy sivár vidéken kidobott vázát egy holló


szemet gyönyörködtető otthonná alakít.

Személyes A Nap/Rák természet még jól jöhetnek. Ez az eszes és gyűj-


érzékeny, kiemelkedő jelentőséget tögető hajlam az üzletben jól jön, ahol
tulajdonít az érzéseknek. Ez a kártya a Nap/Rák jeleskedik. Az ilyen típusú
egy rendkívül gondoskodó személyt emberek sokszor áldoznak időt és
jelöl, és akár a családdal, az otthonnal pénzt arra, hogy otthonukat a szépség
vagy az üzlettel függ össze a kérdés, és luxus terévé alakítsák. Ez a tulajdon
ugyanúgy a törődő minőségek kerül- és az abban rejlő lehetőségek iránti
nek előtérbe. A legtöbb eseményt magától értetődő viszony előnyös az
érzelmi síkon érzékelik, ezért dönté- ingatlanügyekben. A Nap/Rák embe-
seik is inkább érzéseiken, mint a hűvös rek szilárd alapokat építenek és nehe-
logikán alapulnak. A Nap/Rákok zen mozdíthatók, ha már egyszer
kitűnően emlékeznek múltbéli esemé- letelepedtek.
nyekre. A biztonság igénye elsődleges Ez a kártya azt jelzi, hogy a családi
a Nap/Rákoknak, és ez a kártya tény- háttér az átlagosnál fontosabb. Az örö-
leg egy olyan előrelátó embert jelöl, költ családi hagyományok jelentősen
aki boldogabb, ha félrerak egy keveset befolyásolják a kérdező életmódját.
rosszabb időkre. Az ilyen bolygó/jegy
szemléletű emberek erős késztetést Események Együttérzést igénylő tör-
éreznek arra, hogy gyűjtsék és felhal- ténések; korábbi tapasztalaton alapuló
mozzák mind a tárgyakat, mind a gyanakvás; nagy családi események,
segítőkész embereket és nehezen vál- találkozók, örökség, apai kapcsolat.
nak meg dolgoktól, mivel azok egyszer

31

a ragyogo nap joslata_26-123.indd 31 2018.11.09. 12:19:20


91EDS1805115.pgs 20.09.2018 10:27
Nap – A szerencse színe

5.
VERSION

Szerencse
NAP – SZERENCSE
OROSZLÁN – KREATÍV
REPRO OP

NAP AZ OROSZLÁNBAN ÖNKIFEJEZÉS

SZERENCSE

Kellemes napsütés melengeti a világot, csodálatos sugarai a teremtő élet fényét


szórják az apró bolygóra.
SUBS

Személyes Az egész pakliban ez a lehetőséget, hogy hátradőljön és


Nap legkedvezőbb helye – saját jegye, megpihenjen. Bár a Szerencse kártya
az Oroszlán. Asztrológiai értelemben a egy hosszú, nehéz út végét jelöli, de ez
Nap/Oroszlán uralja az ötödik házat, nem a leállást jelenti. A régóta várt
augusztust, a tekintélyt, a büszkeséget, sikerrel új kilátások és nagyobb fele-
ART

a gyerekeket és a szerelmi viszonyokat. lősség kapuja nyílt meg.


A Nap/Oroszlán emberek méltósá- Ezzel a kártyával a jóslatban vala-
gukkal és nagylelkűségükkel, óriási milyen ügyeskedés jöhet szóba. Arra
terveikkel és azon erejükkel írhatók le, utal, hogy a korábban történt dolgok
hogy látják és meg is valósítják elkép- hosszú távú stratégiára épültek, és
zeléseiket. A kártya feltűnése esetén minden lépést egy újabb megoldandó
megkönnyebbülést hozó „na végre” probléma ellensúlyozott. A kérdező
PRODUCTION

érzés született vagy van születőben. minden alkalommal elfogadta és le is


A Nap/Oroszlán nem a hirtelen, győzte a kihívást. Ha a Szerencse kár-
váratlan jó szerencséről szól, inkább tya kevésbé kedvező kártyákkal együtt
PAGE 32 - Radiant Sun 026-123

várt elismerés vagy eredmények bezse- jelenik meg, képes tompítani a jóslás-
beléséről. Olyan értelemben jelent ban szereplő negatív hatásokat.
nagy szerencsét, hogy egy adott pro-
CLIENT

jektbe vagy helyzetbe fektetett kemény Események Nagyszabású sikeres terv,


munka végre megtérül. A jó teljesít- grandiózus előadás vagy eredmény,
mény megkapja megérdemelt jutal- elismerés, kreatív siker, tehetségek fel-
mát, és most kell megragadni a fedése, sikeres utód; szerelmi viszony.

32

a ragyogo nap joslata_26-123.indd 32 2018.11.09. 12:19:20


BLACK PANTONE 109 U