You are on page 1of 4

ΑΡΙ΢ΣΕΡΗ ΑΓΨΝΙ΢ΣΙΚΗ ΢Τ΢ΠΕΙΡΨ΢Η

ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ΢ΙΟΤ

Συνάδελφιζζες/φοι

Όινη καο βηώλνπκε ηηο ζπληξηπηηθέο επηπηώζεηο ησλ επί ελλέα ρξόληα ζπλερηδόκελσλ κλεκνληαθώλ
πνιηηηθώλ. Τα κλεκόληα όκσο δελ είλαη κηα πξνζσξηλή επηινγή, αιιά έλα θαζεζηώο
αθξαίαο λενθηιειεύζεξεο δηαρείξηζεο, έλα ππόδεηγκα γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ.
Πξόθεηηαη γηα ζηξαηεγηθή κεηαβνιή, γηα ηε γεληθή εθθαζάξηζε δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ, κε ζηόρν λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν
κνληέιν άγξηαο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη απνθαηάζηαζεο
ηεο πςειήο θεξδνθνξίαο ηνπ κνλνπσιηαθνύ θεθαιαίνπ, πνπ
νδεγεί ζηε δξακαηηθή ππνβάζκηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο ζέζεο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ, κέζσ ηεο ζέζπηζεο
επηηξνπείαο θαη θαηά ζπλέπεηα, ηεο θαηάιπζεο ηεο -όπνηαο-
δεκνθξαηίαο.
Πξόθεηηαη γηα ηελ επηζηξνθή ζε ζπλζήθεο πξσηαξρηθήο
ζπζζώξεπζεο, γηα ηελ επηζηξνθή ζηνλ 19ν αηώλα θη αθόκα
παξαπίζσ.
Η κεγαιύηεξε δπζθνιία όκσο ζήκεξα δελ είλαη ε
ζπλερηδόκελε επίζεζε ζηα εξγαζηαθά θαη θνηλσληθά
δηθαηώκαηά καο. Είλαη ην θιίκα απνγνήηεπζεο θαη
παξαίηεζεο. Η ππνρώξεζε ησλ κεγάισλ θηλεκάησλ κεηά ην
2012, ε ππνηαγή ηεο θπβέξλεζεο, ε θαηαξξάθσζε ηεο ειπίδαο
γηα ξήμε κε ην κνληέιν απηό θαη ν επηειηζκόο ηεο δπλαηόηεηαο
ελαιιαθηηθώλ πνιηηηθώλ, εληζρύνπλ ηα ππαξθηά ξεύκαηα
αηνκηζκνύ θαη θπληζκνύ. Καλείο όκσο δε κπνξεί λα πάεη καθξηά
κε απηέο ηηο αληηιήςεηο πνπ κόλν πξνζσξηλέο δηεμόδνπο
κπνξνύλ ίζσο ζε θάπνηνπο λα πξνζθέξνπλ, ελώ παξάιιεια νδεγνύλ ζε πνιύ επηθίλδπλνπο
δξόκνπο.
Σην ρώξν καο βηώζακε απηήλ ηελ γεληθεπκέλε
απνγνήηεπζε θαη παξαίηεζε κε κηα ζνβαξή ζπξξίθλσζε
ηεο ΔΜΓΥΓΑΣ. Λίγνη είρακε ηε δύλακε λα
επηκείλνπκε ώζηε ην ζσκαηείν καο λα παξακείλεη
δσληαλό θαη λα κε ζηακαηήζνπκε λα αγσληδόκαζηε
γηα ηηο δύζθνιεο κέξεο αιιά θαη γηα ην αύξην.
Η επηκνλή καο απηή επηβξαβεύηεθε κε κηα ζεκαληηθά
απμεκέλε δύλακε πνπ καο έδσζαλ νη ζπλάδειθνη ζηηο
πξνεγνύκελεο εθινγέο ηεο ΔΜΓΥΓΑΣ Αηηηθήο (46%) θαη
έηζη ε παξνπζία καο ζ’ απηήλ θαζώο θαη ζηελ ΠΟ,
θαηνρύξσζε κηα δηεθδηθεηηθή, αγσληζηηθή, δξαζηήξηα
παξνπζία ηνπ ζσκαηείνπ. Γελ απνπζηάζακε από θακία
αγσληζηηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ θιάδνπ ή γεληθόηεξε, πξνζπαζήζακε -όζν καο επέηξεπαλ νη δπλάκεηο
καο- λα έρνπκε ζπλερή επαθή κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, εγθαηληάζακε κεραληζκνύο ελεκέξσζεο,
ηξηπιαζηάζακε ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, ζπλεξγαζηήθακε ηζόηηκα κε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο είηε
ζηα ζπκβνύιηα, είηε αιινύ.
Οη αγώλεο καο δελ πήγαλ ρακέλνη. Ο θιάδνο καο άξρηζε ζηγά ζηγά λα ζπλέξρεηαη απ’ ηελ
νινκέησπε επίζεζε θαη λα αλαθάκπηεη.
Παξά ην πνιύ αξλεηηθό θαηλόκελν νη ζπλάδειθνί καο λα ζεσξνύλ όηη αξθεί ε αλάζεζε ησλ
δηεθδηθήζεώλ καο ζε θάπνηνπο ζπλδηθαιηζηέο θαη λα είλαη απόληεο από θηλεηνπνηήζεηο, είρακε κηα
ζεηξά από επηηπρίεο, κηθξέο κελ αιιά πνπ αλνίγνπλ επξύηεξνπο δξόκνπο δηεθδίθεζεο:
 Βάιακε επηηέινπο κπξνζηά κεηά από πνιιέο θαζπζηεξήζεηο θαη παιηλσδίεο ηνλ πόξν 6ν/νν θαη
θάλακε έλα ζεκαληηθό βήκα γηα ηελ απόδνζε ηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ θαηαξγεκέλνπ παιηνύ
πόξνπ ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Φπζηθά γηα λα κελ πεξηνξηζηεί ην 6ν/νν ζε θηινδώξεκα,
ρξεηάδεηαη ε ζπλερήο επαγξύπλεζε θαη παξέκβαζε όισλ καο ώζηε λα κε βαθηίδνληαη ηα
έξγα ‘προμήθειες’ θαη νη κειέηεο ‘σπηρεσίες’.
 Ξεθηλήζακε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο Ννκηθήο Κάιπςεο πνπ είρε θαηαξγεζεί.
 Καηνρπξώζακε ην εληαίν θαη αδηάζπαζην πεληαεηέο πηπρίν σο Intergrated master πνπ αλνίγεη ην
δξόκν γηα κηζζνινγηθή αλαγλώξηζή ηνπ.
 Πεηύρακε απνθάζεηο ηνπ ΣηΔ πνπ αλαγλσξίδνπλ ην πξνβάδηζκα ησλ θαηεγνξηώλ (ΠΔ, ΤΔ, ΓΔ) νη
νπνίεο απνηππώζεθαλ θαη ζε εγθπθιίνπο ησλ Υπ. Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεη. Αλαζπγθξόηεζεο.
 Κηλεζήθακε δηθαζηηθά ή κε παξεκβάζεηο γηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ όπσο γηα ηε
δηεθδίθεζε επηζηξνθήο ηεο Δηδηθήο Πξνζαύμεζεο, θαηά ηεο ΥΑ Σηαζάθε γηα ηελ έθδνζε
νηθνδνκηθώλ αδεηώλ (ζηελ θαηεγνξία 3), γηα ηνλ Οξγαληζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, γηα ηα
πξνβιήκαηα ηνπ ΜεΜΔΓ.
 Παξάιιεια είρακε παξνπζία ζε πνιιά πεξηβαιινληηθά θηλήκαηα θαη δηεθδηθήζεηο, ζηεξίμακε
ζπλαδέιθνπο θιπ.

Η γεληθεπκέλε επίζεζε ζηα δηθαηώκαηά καο όκσο ζπλερίδεηαη ακείσηε, παξά ηελ θηινινγία ηεο
θπβέξλεζεο γηα «θηινιατθή ζηξνθή» θαη «αλάπηπμε» (γηα πνηνπο άξαγε). Καηά ζπλέπεηα κπξνζηά
καο έρνπκε πάξα πνιιά ζνβαξά θαη νπζηαζηηθά γηα ην κέιινλ καο δεηήκαηα:
 Τε ζπλερή πξνζπάζεηα ηδησηηθνπνίεζεο ησλ
Δεκόζησλ Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θαη ηεο
εθρώξεζεο ηνπ Δεκόζηνπ Ειέγρνπ ζε ηδηώηεο
(Διεγθηέο δόκεζεο, Ηιεθηξνληθή Πνιενδνκία,
Ιδηώηεο Δπηκεηξεηέο, Αλεμάξηεηνη Μεραληθνί θ.α. πνπ
θαη ε παξνύζα θπβέξλεζε έρεη λνκνζεηήζεη θαη
πξνσζεί κε απνηειεζκαηηθόηεηα).
 Τελ ηξνκαθηηθή ππνζηειέρσζε ησλ Δεκόζησλ
Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θαη ην γεξαζκέλν πξνζσπηθό,
πνπ πξνθαλώο εμππεξεηεί ηα παξαπάλσ ζρέδηα, ώζηε
ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα ρσξίο έλαλ έζησ ζηνηρεηώδε
δεκόζην έιεγρν λα θεξδνζθνπνύλ αζύζηνια.
 Τελ κε ζπλέπεηα ζπζηεκαηηθή απνδηάξζξσζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ ζην Δεκόζην,
κε αληηθαηάζηαζε ηεο κνληκόηεηαο από ειαζηηθέο κνξθέο εκηαπαζρόιεζεο θαη
νκεξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
 Τνλ πεξηνξηζκό ησλ δεκνθξαηηθώλ δηθαησκάησλ (όπσο
απηό ηεο απεξγίαο), ηηο δηώμεηο, ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηελ
θαηαζηνιή.
 Τηο δξακαηηθέο επηπηώζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ
αληηαζθαιηζηηθνύ Ν4387/16 (όπσο ε κε απνλνκή εδώ θαη
θάπνηα ρξόληα νξηζηηθώλ ζπληάμεσλ, νη ηεξάζηηεο κεηώζεηο
ηνπο θιπ).
 Τε ζπζηεκαηηθή ζπξξίθλσζε ησλ εηζνδεκάησλ καο, είηε κε
κεηώζεηο απνδνρώλ, είηε κε ηε δηνγθνύκελε θνξνιεζηεία.
 Τε ζεζκηθή θαη κηζζνινγηθή ππνηίκεζή καο.
 Τν μεπνύιεκα ηεο Δεκόζηαο Πεξηνπζίαο, ην Υπεξηακείν,
ηνπο «Σηξαηεγηθνύο Δπελδπηέο» (θαη όρη κόλν), παξά ηελ
εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη.
 Τελ θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζπξξίθλσζε ηνπ παξαγσγηθνύ ηζηνύ
ηνπ ηόπνπ – βιέπε εμόξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ, Σθνπξηέο θαη πνιιά άιια.
Για μας, ηο κσρίαρτο ζήηημα ασηή ηην περίοδο είναι αν θα ζσνετίζοσμε έναν αγωνιζηικό
διεκδικηηικό δρόμο για ηο ζωμαηείο μας
ή θα σπεριζτύζει η αδράνεια, ο αηομιζμός και η ιδιώηεσζη, πολύ περιζζόηερο ηώρα ποσ
διάθοροι άλλοι κλάδοι έτοσν αρτίζει να κινούνηαι μεηά από μια μακρά περίοδο νάρκης.
Παλεύοσμε για ηα κλαδικά, αλλά και για ηα ζσνολικά μας αιηήμαηα,
με ηην ενεργό ζσμμεηοτή όλων μας και ότι με ανάθεζη ζε κάποιοσς ζωηήρες.
Για μια ΕΜΔΥΔΑΣ ασηόνομη και ματηηική

ΣΟ ΧΗΥΟΔΕΛΣΙΟ ΣΗ΢ ΑΡΙ΢ΣΕΡΗ΢ ΑΓΨΝΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΢Τ΢ΠΕΙΡΨ΢Η΢


ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ΢ΙΟΤ
ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΜΔΤΔΑ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΓΙΑ ΢ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ΢
ΟΜΟ΢ΠΟΝΔΙΑ΢ (Π.Ο.) ΕΜΔΤΔΑ΢

1. ΑΙΔΜΑΛΓΟΖ ΔΙΔ΢ΘΔΟΗΑ ΞΚ Γ. ΑΘΖΛΑΠ (μόνο Ξ.Ν.) 29. ΘΑΟΑΣΑΙΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΑΚ ΑΞΝΘ. ΓΗΝΗΘΖΠΖ
2. ΑΠΖΚΑΘΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΓΔΥΟΓΗΑ ΑΡΚ ΔΓΠΛΑ 30. ΘΑΡΠΑΚΞΑΛΖΠ ΓΗΑΛΛΖΠ ΚΖΣΚ ΠΔΔΓΓ (μόνο Ξ.Ν.)
3. Α΢ΙΥΛΗΡΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΣΚ ΡΔΔ 31. ΘΔΣΑΦΓΝ΢ Θ΢ΟΗΑΘΖ ΑΡΚ Γ. ΒΒΒ/΢ΓΝΚ
4. ΒΑΦΓΑΛΖΠ ΚΗΣΑΙΖΠ ΚΔΡΚ ΢ΞΔΛ 32. ΘΝΙΝΒΝ΢ ΞΝΙ΢ ΖΚ ΢Ξ΢ΚΔ
5. ΒΝ΢ΙΗΘΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΑΚ Π. Δ. ΔΟΓΑΠΗΑΠ 33. ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΝΞΝ΢ΙΝ΢
ΞΚ ΢Ξ΢ΚΔ
ΓΗΑΛΛΑ
6. ΓΑΙΑΡΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΚ ΢ΞΔΛ
34. ΘΝ΢ΡΕΑΛΗΓΖΠ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΑΡΚ ΢Ξ΢ΚΔ
7. ΓΔΥΟΓΝ΢ΙΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΚ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ
35. ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΚΑΟΗΝΠ ΞΚ ΝΑΔΓ
8. ΓΗΑΙΑΚΑΠ ΓΗΑΛΛΖΠ ΣΚ ΔΙΘΔΘΔ
36. ΙΑΓΝΞΑΡΖ ΔΙΔΛΖ ΑΡΚ Γ. ΞΔΗΟΑΗΑ
9. ΓΗΑΛΛΑΘΖ ΔΙΔΛΖ ΑΚ ΞΔΟΗΦ. ΑΡΡΗΘΖΠ
37. ΙΗΥΠΠΖΠ ΛΗΘΝΠ ΖΚ ΔΔΔΡ
10. ΓΗΓΑΘΝ΢ ΙΗΑ ΣΚ ΢ΞΔΛ
38. ΙΝ΢ΗΕΗΓΖΠ ΚΞΑΚΞΖΠ ΑΚ ΔΚΞ
11. ΓΗΝΙΓΑΠΖΠ ΘΥΠΡΑΠ ΞΚ ΞΔΟΗΦ.Λ.ΑΗΓΑΗΝ΢
39. ΙΝ΢ΞΝΠ ΚΑΟΗΝΠ ΖΚ ΢ΔΘΑ
12. ΓΘΔΘΑΠ ΒΑΠΗΙΖΠ ΑΚ ΢ΞΔΛ
40. ΚΑΟΘΝΡΠΖΠ ΛΥΛΡΑΠ ΑΚ ΞΔΟΗΦ. ΑΡΡΗΘΖΠ
13. ΓΘΝ΢ΚΑ ΒΑΓΗΑ ΑΡΚ ΢Ξ΢ΚΔ
41. ΚΔΘ΢ΚΑΘΖ ΠΡΔΙΙΑ ΑΚ Γ. ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ΢
14. ΓΟΑΤΑ ΚΑΟΗΑ ΑΚ Γ. ΒΒΒ (μόνο Γ.Π.)
42. ΚΗΘΟΥΛΖΠ ΑΓΓΔΙΝΠ ΑΚ Γ. ΞΑΗΑΛΗΑΠ
15. ΓΗΘΑΟΝΠ ΛΗΘΝΠ ΑΡΚ ΢ΞΔΠ
43. ΚΝ΢ΟΔΙΑΡΝΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ ΣΚ ΔΦΔΡ
16. ΔΚΚΑΛΝ΢ΖΙ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΚΖΣΚ Γ. ΑΘΖΛΑΠ
44. ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΠΖΦΖΠ ΛΑ΢ΞΚ ΢Ξ. ΛΑ΢ΡΗΙΗΑΠ
17. ΕΔΟΒΝ΢ΓΑΘΖΠ ΠΡΑ΢ΟΝΠ ΚΖΣΚ Γ. ΙΑ΢ΟΔΥΡΗΘΖΠ
45. ΞΑΠΒΑΙΗΓΖΠ ΠΞ΢ΟΝΠ ΚΔΡΚ ΢Ξ. ΡΝ΢ΟΗΠΚΝ΢
18. ΖΙΗΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΓΗΝ΢ΙΖ ΞΚ Γ. ΒΒΒ (μόνο Ξ.Ν.)
46. ΞΔΡΟΝΞΝ΢ΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΖΚ ΢ΔΘΑ
19. ΘΕΜΟΤ ΜΟΝΙΚΑ ΞΚ ΢ΞΔΛ (μόνο Ξ.Ν.)
47. ΞΗΡΡΑΠ ΘΥΠΡΑΠ ΖΚ ΢ΞΝΗΑΛ
20. ΘΔΝΓΝΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΙΖΠ ΑΚ ΞΔΟΗΦ. ΑΡΡΗΘΖΠ
48. ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ ΖΚ ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ
21. ΘΔΝΓΥΟΝΞΝ΢ΙΝ΢-ΒΑΠΠΑΙΝ΢ Γ. ΞΑΞΑΓΝ΢-
ΑΚ
ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΣΝΙΑΟΓΝ΢ 49. ΠΘΝ΢ΦΑΓΖΠ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ ΚΔΡΚ ΢ΞΔΛ
22. ΗΥΑΛΛΗΓΖΠ ΘΥΠΡΑΠ ΑΡΚ ΝΑΔΓ (μόνο Ξ.Ν.) 50. ΠΞΗΛΝ΢ ΑΘΖΛΑ ΑΡΚ Γ. ΞΔΡΟΝ΢ΞΝΙΖΠ
23. ΗΥΑΛΛΝ΢ ΡΑΘΖΠ ΑΚ ΢Ξ΢ΚΔ 51. ΠΡΔΦΑΛΝ΢ ΓΗΑΛΛΖΠ ΚΔΡΚ ΢Ξ. ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ΢
24. ΘΑΒΑΙΙΑ ΦΑΛΖ ΑΚ Γ. ΑΘΖΛΑΠ 52. ΠΦΑΘΑΘΖΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ ΑΚ ΞΔΟΗΦ. ΑΡΡΗΘΖΠ
25. ΘΑΘΑΡΠΝ΢ ΙΗΛΡΑ ΑΚ Γ. Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ 53. ΡΟΝΚΒΝ΢ΘΖΠ ΘΙΔΑΟΣΝΠ ΞΚ ΠΔΔΓΓ
26. ΘΑΘΝ΢ΙΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ ΣΚ Γ.Σ.Θ. 54. ΦΝΗΛΗΛΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΑΚ Γ. ΒΟΗΙΙΖΠΗΥΛ
27. ΘΑΘΝ΢ΟΝΠ ΘΥΠΡΑΠ ΞΚ ΢Ξ΢ΚΔ 55. ΦΟΑΓΘΝ΢ΙΝΞΝ΢ΙΝΠ ΘΥΠΡΑΠ ΖΙΔΘΚ ΢ΔΘΑ
28. ΘΑΙΙΗΡΠΖΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ ΖΚ ΢ΞΑ 56. ΣΑΙΗΥΡΖΠ ΒΑΠΗΙΖΠ ΣΚ ΞΔΟΗΦ. ΑΡΡΗΘΖΠ

ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

1. ΔΡΟΤΓΑ ΙΟΤΛΙΑ ΑΚ ΢ΞΔΛ 3. ΜΠΕΧΡΑΚΗ΢ ΔΗΜΗΣΡΗ΢ ΞΚ ΢ΞΔΞΑ


2. ΜΕΣΙΝΙΔΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΚ Γ. ΑΗΓΑΙΔΥ 4. ΢ΠΑΝΕΛΗ΢ ΔΗΜΗΣΡΗ΢ ΚΖΣΚ ΢ΔΘΑ/ΓΔΛ