You are on page 1of 26

TRANSIT RECORD DSKP F3

YEAR: 2019
SCHOOL NAME: SMK GAJAH BERANG
CLASS: 3A
SUBJECT: SCIENCE
TEACHER'S NAME : PN HALIZAH RAMTHAN

THEME 1 :MAINTENANCE AND CONTINUITY OF LIFE

GENDER
1.0 STIMULI AND RESPONSES
NO STUDENT'S NAME 1.1 Human nervous system 1.2 Stimuli and responses in human 1.3 The stimuli and responses in plants 1.4 Importance of responses to stimuli in animals
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
DATE

1 ANANDA FIRDA ILMIYAH MAXIS BINTI SUYANTO


2 AVRIL LIM YUEN SHIN
3 CECEILY CHIN QI XUEN
4 CHA XIN ROU
5 CHAI PEI XIN
6 CHARIS LIM JIAYUN
7 CHOW MIN ER
8 CHU HONG XUAN
9 CHUAH PEI JIN
10 ERIC LEE KAI WEN
11 FELICIA TAN WANYEE
12 GE ZI JENN
13 HANIE NURDINI BINTI HIZAM
14 KEVIN LIM KIM LEONG
15 KHOO YI XUAN
16 KYLIE WOONG JING MIN
17 LIM KIAN LEONG
18 LIM YUAN PEI
19 LIM YUAN XIN
20 LIM ZI YONG
21 LOW YI XHIN
22 MIEKO CHAN MYIN-YI
23 NG KAI XUEN
24 NICHOLAS LIM ZI WEI
25 NUR ADRINA BINTI ADNAN
26 ONG YUN ZHI
27 ONG ZHAO QIAN
28 REGIENA LAI YEE WEN
29 SIM JIA WEN
30 TAN CHING YI
31 TAN EN XIN
32 TAN HUI HUI
33 TAN TZE HUEY
34 TAN YAN SAN
35 TAY JIA CHI
36 TAY SHI QI
37 YAP MENG YOON
38 YU WEI XUAN
TRANSIT RECORD DSKP F3

YEAR 2019
SCHOOL NAME SMK GAJAH BERANG
CLASS 3A
SUBJECT SCIENCE
TEACHER'S NAME PN HALIZAH RAMTHAN

THEME 1 MAINTENANCE AND CONTINUITY OF LIFE

GENDER
2.0 RESPIRATION

NO STUDENT'S NAME 2.1 Respiratory system 2.2 Movement and exchange of gases in the human body 2.3 Health of human respiratory system
2.4 Adaptation in respiratory system 2.5 Gaseous exchange in plants
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
DATE

1 ANANDA FIRDA ILMIYAH MAXIS BINTI SUYANTO


2 AVRIL LIM YUEN SHIN
3 CECEILY CHIN QI XUEN
4 CHA XIN ROU
5 CHAI PEI XIN
6 CHARIS LIM JIAYUN
7 CHOW MIN ER
8 CHU HONG XUAN
9 CHUAH PEI JIN
10 ERIC LEE KAI WEN
11 FELICIA TAN WANYEE
12 GE ZI JENN
13 HANIE NURDINI BINTI HIZAM
14 KEVIN LIM KIM LEONG
15 KHOO YI XUAN
16 KYLIE WOONG JING MIN
17 LIM KIAN LEONG
18 LIM YUAN PEI
19 LIM YUAN XIN
20 LIM ZI YONG
21 LOW YI XHIN
22 MIEKO CHAN MYIN-YI
23 NG KAI XUEN
24 NICHOLAS LIM ZI WEI
25 NUR ADRINA BINTI ADNAN
26 ONG YUN ZHI
27 ONG ZHAO QIAN
28 REGIENA LAI YEE WEN
29 SIM JIA WEN
30 TAN CHING YI
31 TAN EN XIN
32 TAN HUI HUI
33 TAN TZE HUEY
34 TAN YAN SAN
35 TAY JIA CHI
36 TAY SHI QI
37 YAP MENG YOON
38 YU WEI XUAN
TRANSIT RECORD DSKP F3

YEAR 2019
SCHOOL NAME SMK GAJAH BERANG
CLASS 3A
SUBJECT SCIENCE
TEACHER'S NAME PN HALIZAH RAMTHAN

THEME 1: MAINTENANCE AND CONTINUITY OF LIFE


3.0 TRANSPORTATION

GENDER
NO STUDENT'S NAME 3.1 Transport system in organisms 3.2 Blood circulatory syste 3.3 Human blood 3.5
3.4 Transport system in plants Blood circulatory system and transport system
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
DATE

1 ANANDA FIRDA ILMIYAH MAXIS BINTI SUYANTO


2 AVRIL LIM YUEN SHIN
3 CECEILY CHIN QI XUEN
4 CHA XIN ROU
5 CHAI PEI XIN
6 CHARIS LIM JIAYUN
7 CHOW MIN ER
8 CHU HONG XUAN
9 CHUAH PEI JIN
10 ERIC LEE KAI WEN
11 FELICIA TAN WANYEE
12 GE ZI JENN
13 HANIE NURDINI BINTI HIZAM
14 KEVIN LIM KIM LEONG
15 KHOO YI XUAN
16 KYLIE WOONG JING MIN
17 LIM KIAN LEONG
18 LIM YUAN PEI
19 LIM YUAN XIN
20 LIM ZI YONG
21 LOW YI XHIN
22 MIEKO CHAN MYIN-YI
23 NG KAI XUEN
24 NICHOLAS LIM ZI WEI
25 NUR ADRINA BINTI ADNAN
26 ONG YUN ZHI
27 ONG ZHAO QIAN
28 REGIENA LAI YEE WEN
29 SIM JIA WEN
30 TAN CHING YI
31 TAN EN XIN
32 TAN HUI HUI
33 TAN TZE HUEY
34 TAN YAN SAN
35 TAY JIA CHI
36 TAY SHI QI
37 YAP MENG YOON
38 YU WEI XUAN
TRANSIT RECORD DSKP F3

YEAR: 2019
SCHOOL NAME: SMK GAJAH BERANG
CLASS: 3A
SUBJECT: SCIENCE
TEACHER'S NAME : PN HALIZAH RAMTHAN

THEME 2: EXPLORATION OF ELEMENTS IN NATURE

GENDER
4.0 REACTIVITY OF METALS
NO STUDENT'S NAME 4.1 Variety of minerals 4.2 Reactivity series of metals 4.3 Extraction of metals from its ore.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
DATE

1 ANANDA FIRDA ILMIYAH MAXIS BINTI SUYANTO


2 AVRIL LIM YUEN SHIN
3 CECEILY CHIN QI XUEN
4 CHA XIN ROU
5 CHAI PEI XIN
6 CHARIS LIM JIAYUN
7 CHOW MIN ER
8 CHU HONG XUAN
9 CHUAH PEI JIN
10 ERIC LEE KAI WEN
11 FELICIA TAN WANYEE
12 GE ZI JENN
13 HANIE NURDINI BINTI HIZAM
14 KEVIN LIM KIM LEONG
15 KHOO YI XUAN
16 KYLIE WOONG JING MIN
17 LIM KIAN LEONG
18 LIM YUAN PEI
19 LIM YUAN XIN
20 LIM ZI YONG
21 LOW YI XHIN
22 MIEKO CHAN MYIN-YI
23 NG KAI XUEN
24 NICHOLAS LIM ZI WEI
25 NUR ADRINA BINTI ADNAN
26 ONG YUN ZHI
27 ONG ZHAO QIAN
28 REGIENA LAI YEE WEN
29 SIM JIA WEN
30 TAN CHING YI
31 TAN EN XIN
32 TAN HUI HUI
33 TAN TZE HUEY
34 TAN YAN SAN
35 TAY JIA CHI
36 TAY SHI QI
37 YAP MENG YOON
38 YU WEI XUAN
TRANSIT RECORD DSKP F3

YEAR 2019
SCHOOL NAME SMK GAJAH BERANG
CLASS 3A
SUBJECT SCIENCE
TEACHER'S NAME PN HALIZAH RAMTHAN

THEME 2: EXPLORATION OF ELEMENTS IN NATURE

GENDER
5.0 THERMOCHEMISTRY
NO STUDENT'S NAME 5.1 Endothermic and exothermic reactions
1 2 3 4 5 6
DATE

1 ANANDA FIRDA ILMIYAH MAXIS BINTI SUYANTO


2 AVRIL LIM YUEN SHIN
3 CECEILY CHIN QI XUEN
4 CHA XIN ROU
5 CHAI PEI XIN
6 CHARIS LIM JIAYUN
7 CHOW MIN ER
8 CHU HONG XUAN
9 CHUAH PEI JIN
10 ERIC LEE KAI WEN
11 FELICIA TAN WANYEE
12 GE ZI JENN
13 HANIE NURDINI BINTI HIZAM
14 KEVIN LIM KIM LEONG
15 KHOO YI XUAN
16 KYLIE WOONG JING MIN
17 LIM KIAN LEONG
18 LIM YUAN PEI
19 LIM YUAN XIN
20 LIM ZI YONG
21 LOW YI XHIN
22 MIEKO CHAN MYIN-YI
23 NG KAI XUEN
24 NICHOLAS LIM ZI WEI
25 NUR ADRINA BINTI ADNAN
26 ONG YUN ZHI
27 ONG ZHAO QIAN
28 REGIENA LAI YEE WEN
29 SIM JIA WEN
30 TAN CHING YI
31 TAN EN XIN
32 TAN HUI HUI
33 TAN TZE HUEY
34 TAN YAN SAN
35 TAY JIA CHI
36 TAY SHI QI
37 YAP MENG YOON
38 YU WEI XUAN
TRANSIT RECORD DSKP F3

YEAR: 2019
SCHOOL NAME: SMK GAJAH BERANG
CLASS: 3A
SUBJECT: SCIENCE
TEACHER'S NAME : PN HALIZAH RAMTHAN

THEME 3: ENERGY AND SUSTAINABILITY IN LIFE

GENDER
6.0 ELECTRICITY AND MAGNETISM
NO STUDENT'S NAME 6.1 Generation of electricity 6.2 Transformer 6.3 Transmission and distribution of electricity 6.4 Calculating the cost of electricity consumption
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
DATE

1 ANANDA FIRDA ILMIYAH MAXIS BINTI SUYANTO


2 AVRIL LIM YUEN SHIN
3 CECEILY CHIN QI XUEN
4 CHA XIN ROU
5 CHAI PEI XIN
6 CHARIS LIM JIAYUN
7 CHOW MIN ER
8 CHU HONG XUAN
9 CHUAH PEI JIN
10 ERIC LEE KAI WEN
11 FELICIA TAN WANYEE
12 GE ZI JENN
13 HANIE NURDINI BINTI HIZAM
14 KEVIN LIM KIM LEONG
15 KHOO YI XUAN
16 KYLIE WOONG JING MIN
17 LIM KIAN LEONG
18 LIM YUAN PEI
19 LIM YUAN XIN
20 LIM ZI YONG
21 LOW YI XHIN
22 MIEKO CHAN MYIN-YI
23 NG KAI XUEN
24 NICHOLAS LIM ZI WEI
25 NUR ADRINA BINTI ADNAN
26 ONG YUN ZHI
27 ONG ZHAO QIAN
28 REGIENA LAI YEE WEN
29 SIM JIA WEN
30 TAN CHING YI
31 TAN EN XIN
32 TAN HUI HUI
33 TAN TZE HUEY
34 TAN YAN SAN
35 TAY JIA CHI
36 TAY SHI QI
37 YAP MENG YOON
38 YU WEI XUAN
TRANSIT RECORD DSKP F3

YEAR: 2019
SCHOOL NAME: SMK GAJAH BERANG
CLASS: 3A
SUBJECT: SCIENCE
TEACHER'S NAME : PN HALIZAH RAMTHAN

GENDER
NO STUDENT'S NAME 7.1 Work, Energy and Power

1 2 3 4
DATE

1 ANANDA FIRDA ILMIYAH MAXIS BINTI SUYANTO


2 AVRIL LIM YUEN SHIN
3 CECEILY CHIN QI XUEN
4 CHA XIN ROU
5 CHAI PEI XIN
6 CHARIS LIM JIAYUN
7 CHOW MIN ER
8 CHU HONG XUAN
9 CHUAH PEI JIN
10 ERIC LEE KAI WEN
11 FELICIA TAN WANYEE
12 GE ZI JENN
13 HANIE NURDINI BINTI HIZAM
14 KEVIN LIM KIM LEONG
15 KHOO YI XUAN
16 KYLIE WOONG JING MIN
17 LIM KIAN LEONG
18 LIM YUAN PEI
19 LIM YUAN XIN
20 LIM ZI YONG
21 LOW YI XHIN
22 MIEKO CHAN MYIN-YI
23 NG KAI XUEN
24 NICHOLAS LIM ZI WEI
25 NUR ADRINA BINTI ADNAN
26 ONG YUN ZHI
27 ONG ZHAO QIAN
28 REGIENA LAI YEE WEN
29 SIM JIA WEN
30 TAN CHING YI
31 TAN EN XIN
32 TAN HUI HUI
33 TAN TZE HUEY
34 TAN YAN SAN
35 TAY JIA CHI
36 TAY SHI QI
37 YAP MENG YOON
38 YU WEI XUAN
ECORD DSKP F3

THEME 3: ENERGY AND SUSTAINABILITY IN LIFE


7.0 ENERGY AND POWER

rgy and Power 7.2 Potential energy and kinetic energy 7.3 Principle of Conse

5 6 1 2 3 4 5 6 1 2
7.3 Principle of Conservation of Energy

3 4 5 6
TRANSIT RECORD DSKP F3

YEAR: 2019
SCHOOL NAME: SMK GAJAH BERANG
CLASS: 3A
SUBJECT: SCIENCE
TEACHER'S NAME : PN HALIZAH RAMTHAN

GENDER
NO STUDENT'S NAME 8.1 The discovery of radioactivity
1 2 3 4
DATE

1 ANANDA FIRDA ILMIYAH MAXIS BINTI SUYANTO


2 AVRIL LIM YUEN SHIN
3 CECEILY CHIN QI XUEN
4 CHA XIN ROU
5 CHAI PEI XIN
6 CHARIS LIM JIAYUN
7 CHOW MIN ER
8 CHU HONG XUAN
9 CHUAH PEI JIN
10 ERIC LEE KAI WEN
11 FELICIA TAN WANYEE
12 GE ZI JENN
13 HANIE NURDINI BINTI HIZAM
14 KEVIN LIM KIM LEONG
15 KHOO YI XUAN
16 KYLIE WOONG JING MIN
17 LIM KIAN LEONG
18 LIM YUAN PEI
19 LIM YUAN XIN
20 LIM ZI YONG
21 LOW YI XHIN
22 MIEKO CHAN MYIN-YI
23 NG KAI XUEN
24 NICHOLAS LIM ZI WEI
25 NUR ADRINA BINTI ADNAN
26 ONG YUN ZHI
27 ONG ZHAO QIAN
28 REGIENA LAI YEE WEN
29 SIM JIA WEN
30 TAN CHING YI
31 TAN EN XIN
32 TAN HUI HUI
33 TAN TZE HUEY
34 TAN YAN SAN
35 TAY JIA CHI
36 TAY SHI QI
37 YAP MENG YOON
38 YU WEI XUAN
ECORD DSKP F3

THEME 3: ENERGY AND SUSTAINABILITY IN LIFE


8.0 RADIOACTIVITY
y of radioactivity 8.2 Atom and nucleus 8.3 Ionising and non-i
5 6 1 2 3 4 5 6 1 2
ABILITY IN LIFE

8.3 Ionising and non-ionising radiation 8.4 Usage of radioactive radiation


3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
TRANSIT RECORD DSKP F3

YEAR: 2019
SCHOOL NAME: SMK GAJAH BERANG
CLASS: 3A
SUBJECT: SCIENCE
TEACHER'S NAME : PN HALIZAH RAMTHAN

THEME 4: EARTH A

GENDER
9.0 SP

NO STUDENT'S NAME 9.1 The sun's activities that affect the Earth

1 2 3 4
DATE

1 ANANDA FIRDA ILMIYAH MAXIS BINTI SUYANTO


2 AVRIL LIM YUEN SHIN
3 CECEILY CHIN QI XUEN
4 CHA XIN ROU
5 CHAI PEI XIN
6 CHARIS LIM JIAYUN
7 CHOW MIN ER
8 CHU HONG XUAN
9 CHUAH PEI JIN
10 ERIC LEE KAI WEN
11 FELICIA TAN WANYEE
12 GE ZI JENN
13 HANIE NURDINI BINTI HIZAM
14 KEVIN LIM KIM LEONG
15 KHOO YI XUAN
16 KYLIE WOONG JING MIN
17 LIM KIAN LEONG
18 LIM YUAN PEI
19 LIM YUAN XIN
20 LIM ZI YONG
21 LOW YI XHIN
22 MIEKO CHAN MYIN-YI
23 NG KAI XUEN
24 NICHOLAS LIM ZI WEI
25 NUR ADRINA BINTI ADNAN
26 ONG YUN ZHI
27 ONG ZHAO QIAN
28 REGIENA LAI YEE WEN
29 SIM JIA WEN
30 TAN CHING YI
31 TAN EN XIN
32 TAN HUI HUI
33 TAN TZE HUEY
34 TAN YAN SAN
35 TAY JIA CHI
36 TAY SHI QI
37 YAP MENG YOON
38 YU WEI XUAN
ECORD DSKP F3

THEME 4: EARTH AND SPACE EXPLORATION


9.0 SPACE WEATHER

s that affect the Earth 9.2 Space weather

5 6 1 2 3 4 5 6
TRANSIT RECORD DSKP F3

YEAR 2019
SCHOOL NAME SMK GAJAH BERANG
CLASS 3A
SUBJECT SCIENCE
TEACHER'S NAME PN HALIZAH RAMTHAN

THEME 4: EARTH A

GENDER
10 SPAC

NO STUDENT'S NAME 10.1 Development in astronomy

1 2 3 4
DATE

1 ANANDA FIRDA ILMIYAH MAXIS BINTI SUYANTO


2 AVRIL LIM YUEN SHIN
3 CECEILY CHIN QI XUEN
4 CHA XIN ROU
5 CHAI PEI XIN
6 CHARIS LIM JIAYUN
7 CHOW MIN ER
8 CHU HONG XUAN
9 CHUAH PEI JIN
10 ERIC LEE KAI WEN
11 FELICIA TAN WANYEE
12 GE ZI JENN
13 HANIE NURDINI BINTI HIZAM
14 KEVIN LIM KIM LEONG
15 KHOO YI XUAN
16 KYLIE WOONG JING MIN
17 LIM KIAN LEONG
18 LIM YUAN PEI
19 LIM YUAN XIN
20 LIM ZI YONG
21 LOW YI XHIN
22 MIEKO CHAN MYIN-YI
23 NG KAI XUEN
24 NICHOLAS LIM ZI WEI
25 NUR ADRINA BINTI ADNAN
26 ONG YUN ZHI
27 ONG ZHAO QIAN
28 REGIENA LAI YEE WEN
29 SIM JIA WEN
30 TAN CHING YI
31 TAN EN XIN
32 TAN HUI HUI
33 TAN TZE HUEY
34 TAN YAN SAN
35 TAY JIA CHI
36 TAY SHI QI
37 YAP MENG YOON
38 YU WEI XUAN
ECORD DSKP F3

THEME 4: EARTH AND SPACE EXPLORATION


10 SPACE EXPLORATION
10.2 Development of technology and its application in space
ent in astronomy exploration
5 6 1 2 3 4 5 6

Related Interests