You are on page 1of 2

PROJEKTO

NUSPALVINK LIETUVĄ

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos skautijos (LS) ketvirtąjį kartą organizuojamas projektas „Nuspalvink Lietuvą!“ yra
skirtas LS vyresniųjų skautų amžiaus grupės nariams. Projekto tikslas – skatinti gerųjų darbų kultūrą
organizacijoje ir prisidėti prie visuomenės gerovės.

II. PROJEKTO DALYVIAI


1. Projekte gali dalyvauti Lietuvos skautijos vyresniųjų skautų būrelių/draugovių/įgulų nariai,
susimokėję organizacijos nario mokestį už 2019 m.

2. Projekto komandos gali būti sudarytos iš vyresniųjų skautų būrelių/draugovių/įgulų ar


vyresniųjų skautų, veikiančių Lietuvos skautijoje ir susimokėjusių organizacijos nario mokestį už
2019 m.

III. III. PROJEKTO EIGA


1. Projekte dalyvauti norinčios vyresniųjų skautų būrelių/draugovių/įgulų komandos (toliau –
dalyviai) registruojasi el. paštu renginiai@skautai.lt nuo š. m. kovo 7 d. iki kovo 20 d. Registracijos
metu būtina nurodyti dalyvaujančių būrelių/draugovių/įgulų pavadinimą (-us), kontaktinį asmenį, jo
vardą, pavardę ir kontaktus (el. paštas, telefono numeris).

2. LS yra atsakinga už tvarkomų namų (toliau – namai) paiešką, kreipiantis į savivaldybes bei
visuomenines organizacijas, globojančias šeimas ir senolius. Projekto namai atrenkami atsižvelgiant
į dalyvių veiklos savivaldybę ir namų šeimininkų socialinę ir finansinę situaciją.

3. Nuo š. m. gegužės 1 d. iki liepos 1 d. projekto dalyviai turi susipažinti su namų šeimininkais
ir pranešti LS atstovui apie planuojamus darbus.

4. Dalyviai atlieka pasirinktus renovacijos darbus iki š. m. spalio 1 d.

5. Darbams atlikti bus galimybė gauti dalinai LS suteiktas priemones, prieš tai suderinus kokių
priemonių reikės su organizatoriais.

6. Priklausomai nuo poreikio, gali būti dažomas ar kitaip renovuojamas namas ar jo dalis, vidaus
apdaila, tvarkoma lauko teritorija.

7. Baigę darbus, dalyviai darbo vietoje pritvirtina akciją pažyminčią lentelę.

8. Renovuotų patalpų nuotraukomis ir gerojo darbelio istorija dalyviai dalinasi portale


www.skautai.lt bei Lietuvos skautijos Facebook paskyroje.

9. Projekto namų nuotraukos ir istorijos turi būti perduotos LS organizatoriams el. paštu
renginiai@skautai.lt iki š. m. spalio 1 d.
IV. IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Projekto veiklos ir viešinimas negali būti įgyvendinamas:
1.1. keliant grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešąjai tvarkai;
1.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškiant nepagarbą Lietuvos valstybės
tautinėms, religinėms ar kitoms grupėms ar jų simbolikai;

2. Projekto partneriai ir rėmėjai skelbiami LS oficialioje svetainėje (skautai.lt), organizacijos


socialinėse paskyrose, metinėje ataskaitoje ir pranešimuose spaudoje.

__________________________________