Morfologi merupakan antara cabang linguistik yang mengkaji struktur pembentukan kata.

Tatabahasa Dewan edisi baharu mendefinisikan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk, dan penggolongan kata. Kamus Dewan edisi ketiga menjelaskan pengertian morfologi sebagai kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa, termasuk infleksi, terbitan, dan pemajmukan. Hockett ( 1958 ) mendefinisikan morfologi sebagai unsur terkecil yang mengandungi makna dalam tuturan sesuatu bahasa. Kajian tentang morfologi bermula di Eropah pada awal kurun ke-19.

Berdasarkan takrif, kajian morfologi tertumpu kepada kata. Kata terbentuk daripada unsur yang dikenali sebagai morfem. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu, serta tidak dapat dipecah-pecahkan lagi. Ada dua jenis morfem, iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas ialah morfem atau kata yang dapat berdiri sendiri sebagai satu kata yang utuh dan bermakna serta tidak dapat dipecahkan kepada unit yang lebih kecil lagi. Morfem terikat sebaliknya kerana bersifat tidak sempurna sekiranya tidak digandingkan dengan morfem bebas. Sesuatu perkataan dibentuk daripada satu morfem atau lebih. Misalnya, bagi perkataan makan, terdiri daripada satu morfem, iaitu morfem bebas, manakala makanan terdiri daripada dua morfem, iaitu makan sebagai morfem bebas dan an sebagai morfem terikat. Oleh sebab itu, ada perbezaan yang jelas antara morfem dengan perkataan, iaitu semua perkataan ialah morfem tetapi tidak semua morfem itu menjadi perkataan. Perkataan berbentuk bebas, yang bermakna, dan dapat berdiri sendiri, misalnya kereta, kerusi, pengajar, dan kehakiman sedangkan awalan peng- dalam pengajar dan apitan ke- -an dalam kehakiman menjadi morfem terikat dan bukanlah perkataan. Tatabahasa Dewan edisi baharu menjelaskan bahawa proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Proses morfologi ialah suatu proses yang mengubah bentuk sesuatu morfem dan perubahan ini bertujuan untuk menambah sesuatu makna kepada morfem tersebut. Dalam kata lain yang lebih mudah, proses morfologi bermaksud cara sesuatu perkataan itu dihasilkan atau diterbitkan daripada bentuk dasarnya. Berdasarkan bentuk dan struktur kata baharu yang dihasilkan, proses morfologi itu dapat dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu pengimbuhan, pemajmukan, penggandaan, dan pengakroniman. PENGIMBUHAN Dalam bahasa Melayu, proses pengimbuhan amat penting dan antara yang banyak menimbulkan kekeliruan. Pengimbuhan atau afiksasi ialah proses morfologi yang menerbitkan kata dengan cara menggabungkan imbuhan atau afiks kepada kata dasar. Imbuhan dapat dimaksudkan sebagai unit unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain, iaitu kata dasar yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Imbuhan tergolong dalam jenis morfem terikat, manakala kata dasar itu lazimnya morfem bebas. Tersenarai dalam imbuhan ialah bentuk awalan, akhiran, sisipan, dan apitan. Imbuhan awa atau lan prefiks (prefix) ialah imbuhan yang ditambahkan pada bahagian hadapan kata dasar atau merujuk kepada morfem terikat yang berada di posisi awal kata dasar. Contoh kata terbitan berawalan kata nama ialah pemuzik, pembuat, pendatang, pengganas, penge bom, pelajar, pertapa, pesara, kekasih, juruselam, maharaja, tatabahasa, prasekolah, subsistem, suprasegmental, ekawarna, dan dwibahasa. Contoh kata terbitan berawalan kata kerja ialah merasa, membaca, menduga, menggiling, mengelap, memperhamba, berjalan, berupa, belajar, terjunam, dipukul, dan diperoleh. Contoh kata terbitan berawalan kata adjektif ialah terhitam, teringan, dan senipis.

bahasa Sanskrit. Dalam bahasa Melayu. Bentuk imbuhan yang ketiga ialah sisipan. Namun begitu. buatan. kata dasar tulis. telunjuk. kelangkang.muncul bagi perkataan seperti sinambung. Selain apitan. didekati. imbuhan ini dikenal sebagai imbuhan terbahagi juga. Imbuhan apitan atau sirkumfiks (circumfix) ialah morfem terikat yang melingkungi atau mengapit kata dasar. dan kecinaan. imbuhan ini tergolong dalam jenis imbuhan derivatif. dan yang mendukung maksud kiasan seperti tumbuk rusuk dan makan angin. Imbuhan sisipan atau infiks (infix) merujuk kepada morfem terikat yang berada di tengah kata dasar atau menyelit di antara kata dasar. kelebak. seruling. iaitu daripada kata kerja menjadi kata nama kerana tidak ada imbuhan an untuk membentuk kata kerja. dan kata adjektif terbitan. misalnya el. seniwati. jarakkan. dan tanaman. kearaban. dan turuti. pembinaan. Dari segi binaan morfemnya. Tidak seperti bahasa Inggeris. iaitu yang terdiri daripada rangkaian kata bebas seperti jam tangan dan bandar raya. namun faktor faktor lain sewajarnya dipertimbangkan untuk memastikan bahasa Melayu terus berkembang. yang berbentuk istilah khusus seperti atur cara dan mata pelajaran. Tatabahasa Dewan edisi baharu membahagikan kata majmuk kepada tiga kelompok. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. apitan terdiri daripada awalan dan akhiran dan pengimbuhannya dilakukan secara serentak. Sehubungan dengan hal itu. -kan. Sisipan er. seperti antarabangsa. mendermakan. dan kemuncup. keruping. Sesuatu yang menarik tentang imbuhan sisipan ini ialah bentuk fonologinya seperti yang dirakamkan dalam kebanyakan bahasa manusia berstruktur VK. apitan wujud dalam kata nama terbitan. gemerlap. dan bahasa Arab. akan menghasilkan kata nama terbitan. selerak. Sisipan in. olahraga. kemuning. iaitu kedudukannya sentiasa berada selepas konsonan pertama kata dasar. misalnya makanan. Apitan kata adjektif seperti ke. dan i. Di samping itu. dan tanam merupakan kata kerja tetapi apabila diimbuhkan dengan akhiran an. kelembung.bagi perkataan seperti fumikas (menjadi kuat) dan kumilad (menjadi merah) . PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan yang terhasil membawa makna tertentu atau menerbitkan satu bentuk kata baharu. dan gerigi. ustazah. dan warganegara. buat. Sisipan emmencelah bagi perkataan seperti gemilang. Bagi apitan kata nama. Proses pengimbuhan an telah menyebabkan berlakunya perubahan kelas kata. imbuhan yang tidak produktif lagi dan jika wujud sekalipun. misalnya bahasa Bontoc di Filipina yang mempunyai sisipan um. lukis. Kata majmuk perlu dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. pelajaran. muslimin. seniman.Selain itu. mengecamkan. iaitu tulisan. angkasawan. Antara cara membezakan antara .-an yang membentuk keinggerisan. kata kerja terbitan. Akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. dan memperingati. dan kata adjektif. Dalam bahasa Melayu. hadirat. kelabut. Yang lain merupakan imbuhan pinjaman daripada bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris. kelengkeng. namun ada sebilangan kata yang dianggap telah mantap dan utuh perlu dieja sebagai satu perkataan.bagi perkataan telapak. kata kerja. komunisme. semerbak.tersisip bagi perkataan seperti serabut. satu generalisasi umum tentang sisipan ini ialah konteks penyebarannya di dalam kata. dan perkuburan. Misalnya. imbuhan akhiran atau sufiks (suffix) merupakan morfem terikat yang berada di posisi akhir kata dasar. Contoh apitan kata kerja ialah menyeramkan. contohnya ialah pelaksanaan. sisipan dapat bergabung dengan kata nama. dan gelembung. kata majmuk bahasa Melayu agak sukar dibezakan dengan frasa nama dan keadaan ini seringkali menyebabkan kesalahan bahasa berlaku. diperdengarkan. Imbuhan akhiran asal dalam bahasa Melayu hanyalah an. agak bany sisipan yang ak tersenarai dalam bahasa Melayu. Walaupun keadaan ini sering menimbulkan kekeliruan kepada pengguna bahasa. hanyalah ketika mencipta istilah baharu. lukisan. Semua kata majmuk perlu dieja terpisah.

anai-anai. purata (pukul rat ). dan proses modifikasi fonologi akan menghasilkan bentuk lelaki. dan penggandaan berentak. kugiran (kumpulan gitar rancak). rerambut. apabila diimbuhkan dengan apitan. Ibu bapa boleh menerima sisipan unsur lain seperti kata hubung dan yang akan membentuk ibu dan bapa . Misalnya. dan tetupai. Namun begitu. Terdapat tiga jenis penggandaan dalam bahasa Melayu. iaitu vokal dalam bentuk gandaan tersebut telah mengalami proses pelemahan menjadikannya vokal e pepet. dan disatupadukan. misalnya jawatankuasa-jawatankuasa. dan bersatu padu. bagi kata laki-laki. ubahsuai (ubah sesuai). dan letak gandaannya pada bahagian hadapan kata dasar. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya. hanya perkataan pertama sahaja yang perlu digan dakan seperti buku-buku kerja. dan setiausaha-setiausaha. proses pengulangan akan menerbitkan bentuk lalaki. PENGAKRONIMAN Pengakroniman ialah satu proses morfologi yang menerbitkan kata dengan cara mencantumkan elemen-elemen tertentu daripada beberapa kata dasar yang membentuk satu frasa atau kata majmuk. serta bentuk berentak bebas seperti anak-pinak dan lintang-pukang. dan pawagam (panggung . Akan menjadi kesalahan jika dieja terpisah bagi bentuk ini. Dalam penggandaan berentak yang dikenal juga sebagai kata gan menyaling. balai-balai polis. Akronim ialah kependekan kata daripada gabungan beberapa kata dasar danditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. dan wakil-wakil rakyat. Bagi kata majmuk yang hendak digandakan. dan bersajak. maka kata majmuk tersebut dieja sebagai satu perkataan seperti mencampuradukkan. mengurusniagakan.kata majmuk dengan frasa nama ialah dengan melihat proses pembentukannya yang ternyata berbeza. Kata majmuk yang dianggap telah mantap dan dieja sebagai satu perkataan perlu digandakan keseluruhan perkataan tersebut. Ada tiga jenis penggandaan berentak. iaitu penggandaan penuh. bentuk pengulangan konsonan seperti mundar-mandir dan mandi-manda. dan pemburu-pemburu. ibu bapa merupakan frasa nama walaupun pada zahirnya kelihatan sama dengan guru besar yang merupakan kata majmuk. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Penggandaan separa ialah proses pengulangan yang menyalin sebahagian daripada elemen atau segmen yang terkandung dalam kata dasar yang boleh terdiri daripada kata tunggal ataupun k ata terbitan. berurus niaga. Kata majmuk yang menerima imbuhan awalan dan akhiran masih tetap dieja terpisah seperti mencampur aduk. Contoh kata ganda separa yang lain ialah jejari. Misalnya. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. iaitu bentuk pengulangan vokal seperti kaya-raya dan laukpauk. kakitangan-kakitangan. Yang perlu difahami tentang cara menulis kata ganda ialah semuanya menggunakan tanda sengkang ( ) kecuali kata ganda separa bagi kata dasar tunggal. da berima. tetikus. penggandaan separa. Penggandaan sering disebut sebagai reduplikasi (reduplication) dan kata yang terhasil daripada proses penggandaan disebut kata ganda. Contoh proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak ialah bijak-bijak. sesiku. Penggandaan penuh ialah proses pengulangan yang menyalin kesemua elemen yang terkandung dalam kata dasar. PENGGANDAAN Penggandaan ialah satu proses morfologi yang menerbitkan kata dengan cara mengulang sebahagian atau keseluruhan elemen yang terdapat dalam kata dasar. Misa lnya. tabika (taman bimbingan kanak-kanak). Kata yang terhasil itu memperlihatkan bentuk dasar dan reduplikannya mempunyai representasi morfem yang seratus peratus sama. Kata ganda berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Keadaan ini tidak boleh berlaku bagi kata majmuk kerana guru dan besar tidak membawa makna yang sempurna.

JIM (Jemaah Islam Malaysia). Selain dapat memastikan penggunaan bahasa yang lebih berkesan dan ce kap. dan MAS (Malaysian Airline System). Hal ini demikian kerana akronim tergolong dalam kata fonologi (phonological word) yang mengandungi konstituen fonologi.wayang gambar). seperti STPM. dan semantik. iaitu pengimbuhan. sintaksis. sukar untuk menghuraikan bahasa dengan mendalam dan terperinci. terutamanya warga pendidik dan pelajar berkaitan dengan hal morfologi dan sintaksis. Di samping itu. morfologi. akronim boleh dilafazkan. UKM. akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Namun begitu. sebaliknya singkatan tidak dan disebut satu persatu hurufnya kerana tidak mempunyai sukukata. penggandaan. Selain itu. dan PKNS bukanlah akronim walaupun kependekan tersebut seolah-olah sama dengan UPSI dan UNIMAS. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. malah kebanyakan permasalahan bahasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat. disiplin morfologi ini merupakan tunjang utama dalam Linguistik Tulen yang terdiri daripada fonologi. pemajmukan. dan pengakroniman. misalnya UPSI (Universiti Pendidikan Sultan Idris). . Singkatan. tetapi singkatan tidak sedemikian. PENUTUP Banyak kepentingan untuk kita memahami disiplin morfologi dan proses-prosesnya yang mencakupi empat disiplin. ada kekeliruan yang wujud dalam kalangan pengguna bahasa apabila menyamakan akronim dengan singkatan. Tanpa pengetahuan tentang morfologi. iaitu suku kata.