You are on page 1of 20

AWONASI

RI
ORUKO
OLUWAATI
I
WULORE
LATIOWO
WOLIM.OAGBARAMIKO
(Di
p,Th,
Dip,
Ba,
Dipl
oma,D.
D)
©PROPHETMI
CHEALO.AGBARAMI
KO
I
TEJADEAKOKOWAYENIODUN2018

PUBLI
SHEDBY
GODI
SABLEPUBLI
SHERSCENTRE

08185386093,
08091198826

Emai
l:agbar
ami
ko@gmai
l.
com

pr
ophet
micheal
agbar
ami
ko@gmai
l.
com
OROAKOSO

Ol
uwaOl
orunal
ayeniawonor
ukot
iopopupo,ai
l
ohunkanior
ukot
ioba

awonObanj
e.Or
ukonianf
ipeObaAl
adenii
l
eYor
uba,
bakannanior
ukose

Pat
akini
nuay
eeni
yan.Bieni
yansenior
ukot
ionj
e,t
iosinii
tumor
e,be

pel
uniOl
orunwananior
ukopupot
ionj
e.Awonor
ukowony
isiniagbar
a

pupo,
bepel
uni
omansei
sei
yanu.

Awonor
ukomi
i
ranwat
iawoneni
yanf
unOl
orun,boy
alonat
iOl
orungbaf
i

ar
arehaneni
yan.Gbogboawonor
ukot
iOl
uwanj
ewony
inial
elof
uni
wul
o

awaay
anf
eomor
e,dandannit
iabapenior
ukot
ionj
e,y
osidawal
ohunni

ki
aki
a,ni
tor
iBi
bel
iwi
pe“
Eni
kenit
iobapeor
ukoOl
uwaniaogbal
a”i
we

Roomu10:
13.BakannaBi
bel
iwi
peor
ukoOl
uwai
l
e-i
soagbar
aol
ododosa

woni
beosil
a.Or
ukoOl
uwanj
ejuogunat
iof
o,t
abiay
ajoy
iowu,
tieni
yanl
e

mape.I
weFi
l
ip2:
9wi
peOl
uwagbegagi
digi
di,
osif
unwanior
ukokan,
nit
ori

i
diey
ior
ukoOl
uwaj
eohunt
iakol
eri
idi
ri,
lai
l
aionbe,
yosi
mawat
it
ilae

ORONI
PAI
WEYI

I
wey
ijei
wet
iyosoni
paawonor
ukoOl
uwaat
iawoni
wul
ore.Puponiwon

maangboor
ukoOl
uwa,
sugbont
iwonkomoawoni
tumor
e,at
iiwul
orepel
u
sugbonni
nui
wey
i.I
wogegebieni
tioseal
abapaadei
wey
i,wamoawon

i
tumoor
ukoOl
uwa,bakannaniwamoawoni
wul
orepel
u.I
wey
ileker
eloj
u

sugbonmowi
peohunt
iowani
nur
eki
sekeker
e.

Opol
opoawoneni
yannikowonwi
peor
ukoOl
uwaj
eohuni
j
a,t
ial
elol
ati

segunawonot
a,l
ati
bor
ioguny
owut
iol
edebaeni
yan.

Tii
wobamobiasenl
oawonor
ukoOl
uwa,
tiosinii
gbagboni
nur
e,dandan

nikiomanii
segunni
nuohungbogbot
ibanse.Daf
idisof
unGol
i
atiwi
pe

emit
oowanior
ukoOl
uwaOl
orunI
sreal
i….
.2Sam 17:
45.Daf
idimoawon

or
ukoOl
uwa,
osi
nii
gbagboni
nur
epel
uigboy
a.

Oni
l
okiomaber
umo,niket
etiobat
imoawonor
ukoOl
uwawony
i,j
owo

gbi
yanj
uki
ogbei
gbesel
ati
mal
owon,
yosi
dar
afuno.

Or
e-of
enl
anioni
,tiof
iseal
abapadei
weowor
eyi
i
,iwey
ikosif
uneni
yan

l
asan,
bikoseawonomowol
i
,sugbonOl
uwaf
eki
otundi
alagbar
asi
waj
usi
.

I
dini
yent
iof
iseal
abapadei
weowor
eyi
i
.Toj
uredada,kiosipamo

dar
adar
a.

OROI
KILO

Jowomaseseedai
wey
i,t
abikiot
uni
wey
itej
adenionami
i
ran,t
iobase

el
eyi
,owani
nuewuedi
dinl
amej
etionbel
abei
wey
ii
,maseseedar
efun

eni
yan,
laigbaasel
owool
ukowey
ii
.Kokor
otiosii
wul
oawonor
ukoy
ii
,kosi

f
uner
utabij
i
bit
inionagbogbo,r
ant
iwi
pei
l
etiabaf
iit
omo,i
riniy
iowo.
Ohunkohunt
iobaf
eseni
paedai
wey
ii
,j
owof
itoemiol
ukowey
ilet
i,kiosi

gbaase,
odar
aki
ogbor
anj
uki
owani
nuewuai
gbor
anl
o.

Ni
tor
iawonagbawol
itiokowal
eko,t
iwonsif
iiwey
ilewal
owo,wonf
ile

wal
owopel
uaseat
iedi
dir
eni
,bakannani
awoni
ki
lokansi
wapel
ure.

Mof
ekiomowi
peor
e-of
enl
ationi
,tiof
ileseal
abapadei
wey
ii
.Akokot
i

away
iij
eakokot
ior
e-of
e,i
dini
yit
iemiOl
uwasef
unmil
anf
aaniat
isei
wey
ii

j
adef
uni
wul
ogbogboawonomowol
i
.Ni
tor
iidiey
iloi
wey
iinionat
iot
ona,

t
iosi
dar
afuni
gbegaOl
orunat
iisel
ogoay
ereat
iawonmi
i
ran.

Bi
oti
nseel
eyi
,yosi
dar
afuno(
Ami
n).

I
TUMOORUKOOLUWAATII
WULORE

1. ELI:I
tumoorukoyini
ipatabi
agbar
aalel
oorukoyipeluPs101,100,20,
aomope
orukoyinii
gba21,aosimaakaPsnaani gbamet a,t
iabanilookunatiagbar
a
ni
nuisewat abi
ninui
rinaj
owa,alesebefunojomet at
abij
ubelo.

2. ELI
-ECHAD:I
tumoreniOl
orunkan(
Mal2:10)aomakaPs4,12,14pel
uor ukoy
i
ni
gbameta.Tiabaf
eseohunkan,aomapeorukoy
i,y
osif
arahanbiOl
orun.

3. ELIHANNE’EMAN:It
umor eniOlor
unolododo( Deut7:
9)aokaPs22,44,81tia
bafebereohunkan,t
iasifekieni
yanseolododopeluwa,ejekiamaapeoruko
yini
gbamejepel
uPsnaa, kiasimagbadura,gbogboawonti
obabawadowopo
wony osimaseododo.

4. EL-
EMET:
Itumoor
ukoy
ini
,Ol
orunol
oti
to(
Ps31:
5)al
elopel
ubi
asel
oNo3.

5. EL-
TSADDI
K:I
tumor
eniOl
orunol
oti
to(
Isa45:21)aol
oor
ukoy
ipel
uNo3,
No4,
aopeawonorukonaapapo,
aosikaawonPsnaa,
tiabaf
ekieni
yansot
it
opel
u
wa,
asigbadur
aaodarukoawoneni
yannaa.

6. EL-SHADDAI
:It
umoorukoyiniOl
orunt
iot ofunohungbogbo(Gen17:1)aoka
Ps23x3,30x1,48x1,127x1t iabafekiOlorunkioseohunkanPatakini
nu
ayewa,aopeorukonaani
gba91,aosigbaduraati
aweoloj
omeje.

7. ELYON:It
umoor ukoyiniOlor
untiogaj u(Gen14:
2,Ps9:
2)tiabaf
ekiOl
orunse
ohuntiol
agbaraatieyit
iosePataki,ni
nuayewa,aokaPs126x7,11x7,65x7,
32x7.Aosimawoasof unfunnigbat
iabangbaduranaa.Aoniseohunnkan
el
egbi
nni akokonaa,aosiseaduranaaf unoj
omeje.

8. EL-OLAM:I
tumoorukoy i
iniOl
oruntiopeti
ti(
Gen21:33,Ps0:1-
3)t
iobafeber
e
ohunrer
ekan,tiosif
ekiopet i
ti,
aokaPs64x7, Ps10x11, Ps22x10,Ps88x
7.Aosipeorukoyiniagomeji
laosanatior
u,aosibefunoj
emesan.

9. EL-ROI:I
tumoorukoyiniOlor
untiorimi(
Gen16:13)
.Tiobafemoohunt
ieni
yan
kannse,nibi
tiowa,t
abiobaf emoohunkannipeeniyankan,
aokaPs23x7,41
x7,107x1,aosipeor ukoyinigba101,aosimakaniagomef aowuroni
ojooj
umof unojometa.

10. EL-
YESHURUN:Or
ukoyit
umosiOlor
unol
oti
to,
aomakaPs44x1,
34x1,
aosi
mapeorukoyi
nimet
aawoneni
yanyosimaseoti
topel
uwa.

11. EL-GIBBOR:It
umoor ukoyiniOlorunolubori
,Ol oruntioniipaatiagbar
a(I
sa9:6)
orukoyiniagbarapupo,aomakaPs35x2, 68x1, 109x7,104x7, aosimape
orukoyini
gba1000, niagomejil
aor u,
funoj omet al
a(13days)tiabafekiOlorun
di
dikiogbej awaja,nionagbogbo.Tiabanf eisegunninuohunkohun,aoseet o
adurana,aosi mawoasof unfun,aosi jokoloriasof unf
un.Nioti
toaosiisegun.

12. EL-
DE’OT:It
umoor ukoy iniOl
orunoni
mo(
Isa2:3)t
iobani
l
oimoni nuohunkan,
aomakaPs119:1- 23,x7,29x3,86x1,aomakasinuomiojotiagbe,tiomi
naakokanile,aosimamuominaa.Bakanna,niaomapefigbadurapeluawe,a
l
esebef unojomejeper e.

13. EL-HAGGADOI :I
tumoorukoyiniOlor
unt iotobi( Deut10:17)Ol orunwat obi
ni
toto,t
iobafekiOlor
unseohuntiotobininuay
er e,t
abininuisere,aokaPs23
x7,126x7,150x7,aosipeor ukoyii
,nigba77,aosi tanaibel
ef unfunmetafi
gbaduranaa.Aopeorukoyisi
nuatel
eowowamej eeji
,aopeniagogomej il
aoru,
aosi sebefunoj
omeje.

14. EL-HAKKAVOD:It
umoor ukoy
ini
,Olorunogo(Ps29:3)aokaPs8x7, 47x7, 81x
7,aomapeor ukoyini
gba1002,
eosi mapeorukoyiniwakatikeji
l
aoru,aosise
befunojomej
e, t
iabafekiogoOlorunfar
ahanninuil
ewa,tabininuohunkohunt
i
abaf
e.

15. EL-HAKKADOSH:Itumoorukoy iniOl


orunmimo(I
sa5:16)aomakaPs24x9, 64
x7, 18x7,t
iabafey aohunkohunsimimo,aokasinuomiodotionsan,
aosipe
orukonaanigba27aosimaf iominaawonilewatabii
lei
taj
awa.Asil et
unfi
omi naawe,asit
unlefiyaMotorwasi mimo.

16. EL-HASHAMAYIM:ItumoorukoyiniOl
orunor
un( Ps136:26)al
efiorukoyi
gbadun,i
peni
j
anipaedunokanwa,aowoasofunf
unnigbat
iabani
peor
ukonaa,
aosi kaPs92x7,118x1,91x7.

17. EL-
CHAIYAI:I
tumoorukoyiniOlor
unemimimo(Ps42:8)aomapeor ukoy
ifun
i
dabobolowoewugbogboboy akiatoj
adekur
oninui
l
ewal ar
o,t
abikiat
ori
niri
n
aj
o,aomapeni gba17x,aosi makaPs21x1,23x3.

18. EL-CHANNUN:Itumoor ukoyiniOlorunolor


e-of
e(Jonah4:2)Tiabaniloor
eofe
Olorunni
nuohunkohun,makaPs4x7, 32x7x65x1, ki
osimapeorukoyini
gba
17times.Aomapeni arokut
ukutu,kiotosorosieni
yan,mapenioj
ojumo.

19. EL-YISREEL:ItumoorukoyiniOl
orunIsr
eal
i(Ps68:36)maj
emut iOl
orunbaawon
i
srealida,si
wasi be,benaanii
wonaal ej
ealabapi
nmajemunaa.Aomapeor uko
yinigba21x, aosi makaPs18x1, 113x1,108x1.

20. EL-SALI:Itumoor ukoyiniOloruni


pami,Ol or
unapatami(Ps42:9)aomape
orukoy iniigba21x,aomakaPs37x1,97x1,28x1.Tiabaf ekiOlor
unsewani
apata,tiofat ikibaey
idajut iabankaorukoOluwanaa.Aomaseet onaani
eemet aniose, Monday
, Wednesdayat
iThursdayniowur
okutukut
ukiatosor
osi
eniyan.

21. EL-EREKHAPAYI NAVIHATANCHUMIN:It


umoor ukoyiniOl
orungbogbosuruat
i
i
tunu(Rom 15:5)gbawefunoj
ometakiosikaPs21x7, 23x7,kiosipeorukoy
i
ni
gbameje,tiabafekiOl
oruntuoni
nu,
boyalor
iisor
okanni.

22. EL-
RACHUM:It
umoorukoyiniOl
orunalanu(
Deut4:3)t
iobani
l
oir
anl
owoOlor
un
mapeorukoyini
gbamesanpelukikaPs27x3,24x4,23x1,peluawefunf
un
ol
ojomet
atabi
meje.

23. EL-
MALEIRACHAMIM:It
umoreniOlorunt
iokunfunAnu.Tiobafeanuniki
kun,
makaPs27x3, 24x4,23x1,65x1,32x1,kiosi
mapeor ukoy
ini
gba21x,pel
u
awefunf
unmetatabi
meje,
kiosimabeeiruf
eanutiof
e.

24. EL-YESHUNTENU:Itumoor ukoyiniOlorunigbal


awa.( Ps68:9).Tiogunkanba
di
desioboy aogunesut abit
iawonay e,oso,emere,
iwokaPs68x7, 35x7,40x
7,104x7,109x1, kiosipeorukoy ini
gba21x, kiowagbaduraisegunatii
gbala,
i
woy osinii
segunatiigabal
a,seetonaapel uawe,otunlekasinuomiatiosefun
wi
we.

25. EL-YESHUATI:It
umoor ukoy iniOl
orunigbalami(I
sa12:2)Olor
unlejei
gbal
afun
oninuewuy owut iol
ewo, i
wokaPs24x1, 18x1,23x1, 44x1,kiosipeor
uko
yinigbamej
ef unadur
ai gbal
aokanr e,
tabifunel
omiir
an.

26. EL-
KANNO:It
umoor ukoy
iniOl
orunOrun(Exd20:5,34:14)aosikaPs51x7,
ni
gbat
iabatiriwi
peadesesiOl
orunpapaeseibor
isa,
ejekiat
eleor
oidar
ij
iese
l
odoOlor
unpel
uadura.

27. EMMANUEL:I t
umoorukoy iniOl
orunwapeluwa(Isa7:14)f
unaboatii
dani
loj
u
i
gbala,
atii
pamonipi
pe,kaPs23x7, 91x3,82x1,kiosipeorukoy
ini
gba21x,ki
asigbadur
adada.Ol
uway osiwapelureni
gbagbogbo.

28. EL-
HANNORA:I tumoorukoyiniOlowaoni yij
ulo(Neh9:32)Olor
unlefunoni yini
onagbogbo,kaPs51x7, kioat or
oi dar
ij
ieser enionagbogbo,l
eyi
nnaakiowa
kaPs4x7,32x7,62x1,117x3,kiosipeor ukoyi
nigba27xtimes,kiosima
ber
ef unapol
eat ii
yel
odogbogboeni yan,kiosigbaweat iadur
aoloj
omej e,kio
peorukonaniagomejil
aoruatiosan.Oluway osi y
ondaiyeat
iapol
esiarare.

29. EL-ELOAH:ItumoorukoyiniOl
orun,alagbar a,onaipaenigbaj
umo( Gen7:1)
Olorunl
efunoniabo,olefunoniiyiatiokikitiodar
a,sugbonsifunese,kiosi
gboransiaseOlor
un.KaPs113x3,92x7.97x1, 66x, 27x1,kiosipeorukoyi
ni41xtimes.Kosimaberef
unagbara,atiokunatiabolodoOlor
un.

30. ELOHIM:Itumoor ukoyiniOlor


unOluwa,onii
paatiagbara(
Gen17:7,Jere31:33)
kaPs24x3, 46x3,22x3, 68x3,kiosimaapeor ukoyini
gba47xt i
mes.Kiosi
maaber eagbar aatiokun,at ii
segunbakannat iobanf eidasiOlor
unni nu
ohunkohun, olepeorukosinuomiatiosebakannafuniwe,kapel
uaweat iadura,
peorukoni agomejil
aorunatiagometaorun.

31. EL-SHADDAI:It
umoorukoyiniOlor
unalagbara,Ol
orunwajeOlorunal
agbara,osi
fefiagbar
arehanfunawontiobaf e.KaPs41x7, 82x1,119:1-41x7.Kiosi pe
orukoyini91xt
imesmakanii daj
iniarokutukut
u,kiotosorosieni
yan,berefun
ohunkohuntiobanfe.

32. ADONAI :I
tumoorukoyiniOLUWA(Gen15:2)ki
niohuntiof
ekiOluwasef uno,j
i
nikutukut
uowurolait
isorosieni
yankaorukonani1000ti
mes,kiokaPs42x1,
65x1,32x7,kiosimabereohuntiobafelowoOluwa,t
iobatini
nuigbagboninu
Oluwagegebi Ol
uwaatiol
ugbal
are.

33. YAHWEH/JEHOVAH:I t
umoor ukoy
iniOl
uwa(Deut6:
4,Dani
eli9:14).KaPs22x
1,116x1,kiosipeorukoyini27xti
mes,kiosiwaoj
urereOlorun,kapel
uokan
i
rele,
yosi
farahanni
onaiyanu.
34. JEHOVAH JI REH:I tumoor ukoy iniOluway opese( Gen22:14)nj eomowi pe
Oluwal epesef unainirenikikun,ohuntiOlorunl esenitiobat iniigbagboni nu
Olorun,aobui yodi esinuowoey it
iobal agbara,waseetonaaniagomesant abi
agomej il
aosannioj oWednesdayt abiojoThur sday,aowakaPs23x7,32x7,
47x7, 65x7, 150x7, aosipeor ukoyini81times, aowamat oroohunkohunt ia
fekiOlorunpesef unwa,tiakokobat ito,odaj uaor igba,lai
siidaduroKankan,
l
ey i
nna,aowadai yonaasinuomii wewa,aowei wewanial eoj oThur sdayni
agomej oale,ley i
nna,aowal ofiowonaasei t
oreanuf unonibara.Iyanuy osi
seleOluway osi pesefunainireniki
kun.

35. JEHOVAHRAPHA:Itumoor ukoy iniOl


uwat ionwonisan(Exd15:26).Tiobani l
o
i
wosanpipel
odoOlorunalaye,i
wopeor ukoy i
ipeluaweat iadurafunoj
omej e,ki
osikaPs91x9,18x7, 102x3, 104x1, 105x1, si
nuomi ,kiosimamu, bakanna
kiokasi
nuosef
unwi we,aletunl epeor
ukonaal san,siar
aal ai
sannaa.

36. JEHOVAH–NI SSI


:Itumoor
ukoy iniOl
orunasi
awa,t
abiOl
orunawor
anwa(Exed
17:15)aomakaPs31x1, 37x1, 46x1,aosimapeorukoyini
gba21xt
iaba
fekiOl
orunmaseatonawaninuohungbogbotiabaf
ese.

37. JEHOVAH- NIKADDESH:I t


umoorukoyiniOluwationsonidimimot abiyaenisi
mimo.Al efiorukoyiigbadur
ay asimi
mof unenitiobasesegbagbo,bakannani
funenit
iopinnulati
roni pi
wadakuroni
nueser e,
aokaPs51x7, 112x1, 117x1,
aosi peorukoyifunadur ani
gbameje.

38. JEHOVAH–SHALOM:I t
umoorukoyiniOluwaAlafi
awa( Jus6:24)mapeoruko
yisi
nuomikiosimafiyai
ler
esimi mo,bakanakiomamuominaa,osit unle
mafiwepel
u.KaPs24x7,38x1,119:1-44x1,ki
osi peor
ukonaanigba21x.

39. JEHOVAH-ELOHIM:ItumoorukoyiniOluwaOlor
un( Gen2:4,Ps39:5)alelo
orukonaafunadur
aisegunawonokunkunat
iawonota, aomapeorukoyini
gba
1000xtimepeluki
kaPs3x7, 77x1,123x1,al
eni odarapupof
unadur
anaa.

40. JEHOVAH-ROHI:It
umoor ukoyiniOluwaol usoagunt anwa( Ps23:1).Tiobanfe
oj
ulowoaabotiodajunipataratabini
pat emi ,bakannatiobanf eabofun.Ohun
osi
nregbogbo,bakannatiobanfeaaboni nui l
ere,iseyi
darapupo.KaPs23x21,
Ps88x1,101x1,kiosipeor ukoyinigba100x1,kasi nuomi,kiosiyail
er esi
mimo,kasinuoseiwekiomaf iwepelu,kal asantiobaf ejadeodajuy osipao
mo.

41. JEHOVAH- SHAMMAH:I


tumoorukoy iniwi
peOl uwawanibe(Ezk48:35)aoka
Ps66x1,91x1,97x1,24x1,t iobanf eidasiOlor
unni
nuohungbogbotioba
nf
ese,bakanamafi
gbadur
afunifar
ahanOlorun.

42. JEHOVAH-SABAOTH:I
tumoor
ukoyiniOl
uwaOlorunawonomoogun(
Isa1:24,
Ps46:7)Olor
untiosegunFaraof
unMose,latiokunpupa,onbel
atifuno
ni
segun,tiogunbadi
deo,kaPs35x7,si gunmerer
in,kiositunka109x7,kio
wapeor ukoyini
gba1000xt
imes,
seetonanial
e,sefunoj omeji
l
elogun21,
kiosi
magbadur air
uogunti
alemay oolenu,
yiodii
temol
el agbar
aOlorun.

43. EL-ELYON:ItumoorukoyiniOlorunt
iogaju(Deut26:19)Olorungajueni
kenilo,
beniosit ungagbogboay el
o,tiobafei
gbegalenuisere,
tosinionayowutiot i
nil
oigbege,makaPs127x3, 126x3,160x3, 21x3,23x3, 44x3, 47x3,kiosi
mapeor ukoy ini
gba1000xti
meseet onaafun21day s,
iwoyiosirii
gbeganiona
yowu.Sugbonsaf unese.

44. EL–ROI :It


umoor ukoyiniol
oruntior
ieni
yan.Oj
uoluwanwoeniy
angbogbo,
osi
rioni
kalukupel uiwaregbogbo,makaPs2x1,Ps1x7, 128x1,kiomaaf i
gbaduraf unenitiobanioyun,pekiol
ebiabi
ye,osi
didandan,
kiobi
omonaay e.
Kasiseomi fun,kiomaamuomi naa.

45. EL–OLAM:I tumoorukoyiniolorunt


iopetit
i(Ps90:1-
17)ol
orunnieni
tiopet
it
i,
tiokonidi
petarar
a,kibaj
erara,mapeorukoyifunI
losi
wajur
eninuohungbogbo
tiobafese,
makaPs90x7.I yanuyosisel
e.

46. ADONAI :Tieni


yanbakoorukoyiniemetasi
gberieni
yantabi
ibi
tieni
yannkoori
si,
ni
gbatieniy
anbasun.iruf
eenibekonil aal
akal
akan,bakananiohunbiaburuko
nil
efarahanloj
uoruneninaa,asil
etunkaPs23x1, 21x1

47. ADONAI–MELEKH:Or ukoyiniJosuapetiofipasefunorunat iosupawipekio


duro,
kiomaasewoneni kenitiobanpeorukoyi
iniii
gbaogorunat imokanl
a( 111
ti
mes)niaroatinial
e,tieninaayosigbawefunodidiodunmej igbako.Ol
oruny o
funeninaaniase,l
oriohungbogbotioda.Aseolorunyosokalesinuaiyei
rufeeni
naa.

48. AGLA:Or ukomimoy inijosefupetiol


uwaf iy
okur oninut
ubu,eni
kenitiobako
orukoy isinuiwefel
efel
et abipat
hmentpaperni(47ti
mes)aokopel uinkdudu,a
osi poejei j
apamoinkna, aowaweni owududu, t
ieni
yanbanfisara,odaj
u,eni
naay omay okuroninuewui gbekunyowuohunt iotabadesil
e,eninaakonibo
si
nui dewoKankan,bakanniy oniemigigunatiawononami r
antiat unlegbalo
orukonaa.

49. AINSOPH:Or ukomi moy iniAronipet iolorunfisodieniiy


iat iologbon,at
iamoy e
l
aar i
nawonomoi sreal
,tieni y
anbakoor ukonaasiar aglasst itun,t
abiawonnlat i
of edada, alefiojearari gikotabioyingi di,
aokope( 70t
ime) ,aowaomikanga
tabitabiomi odotikigbe, aof oeyi
nadi yei bi
lekanpel
uomi naa, aowaf if
oor uko
tiakosi nuikekan,aosi seet onani ojoisegun(Tuesday)enikeni t
iobamuor uko
naawa,y oniimo,oy eat iOgbont ioy ato,olorunyosoeninaadienii yiatiPataki
l
arinilu.
50. ALPHA–OMEGA:Eni kenit iobakoor ukoy ipelui
nkpupanioj oTuesday,aoko
ni70t i
messi nuiwepar thmentpaper ,aowaweniowupupat ieni
yanbaf isiara,
eninaayomar iabo,ipaotaKankankonil
ekaeninaaohuni
biKankankonil
ede
odore,atunl
eloor ukoyinionamii
ran.

51. ANABONA:Eni kenitiobakoor ukomimoy isiinuabot iof edada, tabisi


nuglass
nla,
niona( 313ti
mes)aokopel uojearaigi
,tiatisedadat abikiaf ioyingi
diko,a
owaf o peluomi ojotikokanlerara,
tiabar i
obiri
nt ioyangan,tabi ti
oni i
daduro,
kiobir
innaa,muor ukonaa, niketetiobat iparinkanosur e,yosimuomior uko
naaafunojomej e( 7days)tiobadi oj
okejo,ohunat iokorey oniajosepo,peluase
olor
un,eninaay onioy un,tiobir
innaakibaar untabiaisanbiijutabiaisanmi i
ran,
tiobaniaisanki okokosei wosanarunnaa.

52. ANAEL:Enikenitiobakoor ukool


uway inigba(111ti
mes)peluinktiomodada,a
okosinuiwef el
efeletiomodada, aowaweniowugr een,aor imolef
unenit
io
bafeseipi
leil
ere, aosetiyojemeri
n,aor i
sigunil
emereri
n,eninaayorianul
ati
koil
enaaniki akia,at
iwipeabooloruny omawani nuil
enaa,eninaaakiy oba
i
denapade,yosi seaseyori
naaaokoi senaani oj
o(Wednesday).

53. EL– ADONAI -


ZABAOTH:Or ukool uway iniagbarapupot ieni
yanbawani nu
i
gbekunt ubu,tiabakoor ukoy inigbakansososor iburedi
,tiabagbef uneni
tio
waninut ubu,tieniy
annabasir iore–of ejeburedinaa,odidandankieninaar i
i
tusi
lekuroni nuigbekunnaa,asitunl ekosiaraglasstabipakotiosifipel
uoy i
n
gi
di,kienitiobawani nuigbekunai santabit
iot a,kimu,eninaay oriit
usil
e
l
agbaraol or
un.Kiaseet onaanioj oMondayniona101, kiawaf iomiodofosinu
abo.

54. ELOHIM:Or ukoolouway imansisefunanuatiojurer


e,t
ieni
yanbanpeorukoyi
nigba70t
imes,niarokutukut
utiosinkaPs4x7, 65x1,kiowamagbadur
akio
tosorosieni
yan,eninaayomani anuati
ojur
ere,ati
jeati
mukonini
raf
unenirar
a

55. ELOHI M –SABAOTH:Or ukoy i


ni agbarapupopupo, ojeokanl ar
aorukool uwa,tio
waf uni segunogun,nit
oriologunniol uwa, oluwasinior ukoretiaabakoor ukoyi
siaraor ukaawonalagbedebabawaase, tieniyanfiorukayisiowo,odaj utioba
wal aarinota,ot
akonil ebor ire,otaibonkonil ebaeni yan,t
iobal osioj uogun,
eninaa,y onisegunnionagbogboeni t
iobawal owore,yonieniiberufunawon
eniyan.Bakanaal ekoor ukoy ini202t i
mespel uoyi
nt abiojearaigitiobamo
dada, kieninaagbemu, aosisepel uomii nu apata,aokaPs68x1, 81x7si nu
re.bakanaal epeor ukonifigbadur aaosimaapenial eniagomejil
aor un,aol e
nigba( 100ti
mes)funojomej e
56. EMMANUEL:TIabapeor ukoy isinuomif unomodet iobanieniesu, tabiodot io
niemiesu, ki
aki
aniemiesunaay iofisil
e,aopeni107t i
messiaraomonaa, t
abi
kiakasi nuomiiwef unomodenaa, asitunl ef isesealfunomonaa, kiomamu
siara,emi esuyofiomonaasi le.

57. LAHT:Eni
kenit
iobakoorukoy
ini70t
imessi
nui
wefel
efelet
abipart
hmentpaper
nioj
oSunday,aowepel
uowuny el
l
ow,aokaPs126x7, 24x7,sinuet
okan,ao
setiy
opemer i
n,tieni
yanbafeseaseyor
inibiil
ekiko,aolorisii
gunmeri
ngi
let
i
asesejeko,eninayor ianuat
iir
anlowoolorunlatikoi
lelaai
siawontiwonba
ngbeil
enaa,
wony omaseaseyor
itiodara.

58. ONEIPHETON:Or ukoniagbarapupopupo, orukowulof


unawoni ranseol
orunbi,t
i
eni
yanbaf egbaagbaralatij
iokudi de,aomapeor ukoy inii
gbaogorunmetaati
metalelogbon (
313)niago mej il
aor ufun odi
diosu mefa,lai
siidi
wo Kankan.
Bakanat iabapeor ukoyisiorienitiodakunigbaogoj
i(40ti
mes)siorir
e,eninaa
yojidide.

59. RUACHIAH:Orukoy iwul


ofunabolowoagbaraokukun,t
iabakoor ukoy
isiigun
merinni
nuil
e,atienuonaabawol
ewa,yoni r
afunawonel emiokunkunl
atiwole,
bakanaawonemi ai
mokoni l
ewole.

60. SEPHERI EL:Orukoyiwul


olat
idaaboboi letieni
yantabiokotieni
yanbani,aoko
orukooluway isiinuawoarailu,ey
ikeyininure,aokoni( 21ti
mes)aowal o
egunguner i
n–si ,
aosidiniowududu,aowal orisiar
inil
etabiil
e(house)t
iako
fekiwongbal owowa, t
iobatij
eiwoni oni,
ol ef
igbailetiki
setikiseti
reoo.

61. ELOHI -SADAI :Orukoyiil


agbara pupo,t ieniyanbapeorukoy inigbamewa
(10t
imes)nigbatiewukanbabo,tabitiij
aigbor
okanbasele,tabit
iawonol eban
dana,tabit
ieniyanbawaninuewuj ambakan,eninay okoj
anii r
orun,niagbar
a
olor
un,bakanaal ekosi
nuiwefelefele kiasifiowuredwe,kiamamusi nuara
waat unleloniawononamiran(olepemi )

62. TAU:Tiabariodotabiomikangatikisundede,t
iabakoor ukoyisiar
aoj
e
funf
unni
gbaaadot
aodi nmet
a( 47t
imes)t
iabasosinuomina,odaj
uominako
nigbemo,y
omasun- si
.

63. TETRAARAMMATOW:Or ukoy il


agbara,
osit unwulol
opol
opo,Joshualoorukoyi
dada,tiabakoor ukoy inigbaogoj i(
40times)si
nuiweparthmentpapertabii
we
fel
efele,awaiginlatabiigisor odiediesiinure,aolodesinure,aosidiowu
funf
un,tieniy
anbanl osi biidagir
ikan,tabiowanibit
iwahalakantise,i
rufeeni
naay oriabotiodaju.

64. TETRAGRAMMATON:ELOHI M:enikenitiobapeor ukoy isi


nuomini gbaogor
un
atimokanl
a(111)niagomejil
aoru, eni
kenitiobamuni nuorunaa, ol
orunyomaa
gbawonkur oninuewuj amba,tabiiparun.Bakanaajakalearun,kiyoledeodo
won.Wonkoni seaisanKankan,t
iwonkobat itor
unboeser ara.

65. VAU:Eni kenit


iobabi nutabitioniemiai
moKankanniara,aokoor ukoyisiar
a
glasstuntuntabiawot iofedada,ni
gbaogor
un(100ti
mes)aof ioy
ingidikotabi
ojearaigiaowaf iomiojotiomoso.Aogbef uniruenibe,i
nuenina,ol
orunyo
fununemi i
gbagboatiigboya
66. ZABAOTH:TIeni yanbakoor ukool uway inigbaokandinl
ogbor
un(99ti
mes)sinu
awot ofunf
unt iofedadatabisinuglasst i
tun,aowaf iomiodotionsan,
gboewe
owu,aoseomi naa,aowaf i
po, orukooluwanaasi nuabokanaaogeosanwi we
eyokansi,aof unomiosannaasi ,tial
aisanbamuominaa,y ogbadun,tiobaje
wipekoniejel ara,ki
aki
aniejearar eyopadasi po.Tieni
yanbamuej ekonitan
l
arairuf
eeni naa

67. AGLAON, RAJPO_KOGUS:Or ukoyidar


apupo, osit
unwul of
uniyasimimoomi
funApor
oOf atabiMajel
e,aopeorukoyidada,
lai
seasisepi
pere,
nigbamejeper
e
sinuomitiomodada,aosigbadur asi,omiyidarapupo,t
iabarienit
iwongbe
majel
efunjeatienit
iobaj ei
wo,tii
ruf
eeninaabamuni nuominaa,gbogboor
o
majel
enaay opora.

68. ABRHI
MA:Orukooluwayil
agbarapupopupoti
abar ieni
tioniai
sani
balar
a,aope
or
ikoy
isil
aranigbaogoj
iatieyokan(41ti
mes).Bakanaal epesiomikieninaa
mamu,ai
sanisanayosifisi
le.

69. EGLATUSEGLA:Orukoy iwul


onaaf
unai
saniba,
aopeor ukoyisiar
aal
aisannaa,
ni
gbamewaper e,bakanaal epei
nuomifunalai
sannaa,kiomamuominaa,
ai
sannaayoparekurolarar
e.

70. THSI
MA:Orukoy
inaawul
ofuni
sei
yanu,
iwosanar
unI
ba,
aopeni
gbamokanl
asi
ar
aeninaa,
aosifi
yaomisi
mimof
uneni naa.

71. VITALOT:Or
ukoyiwulo,l
atif
iseguneni
tioribanfo,aopeorukoy
isii
waj
uor
i
enit
ior
ibanf
onigbaogoji
(40t
imes)ni
agbaraolor
unorif
if
onaayosi
fol
o.

72. VAH:Bakananiorukoyi
,ohunnaasi
sefunefori
,aopeorukonaanigbaogoj
iat
i
eyokansior
ieni
tiori
naabafo,
pel
uagbaraol
orunefor
inaa,y
ofisi
l
e

73. MILLANT:Or ukoy imansegunor ifi


fo,aopeorukonaasiorieni
tiorii
for
inaa
ni
gbaogojiatieyokan(41t
imes)
74. AGLASIS:Orukoy iwul
opupo,l
atisegungbogboawonotayowutiolemadoj uko
wa,aopeor ukonaanigba(109ti
mes)ao maf igbadur
aniagomej il
aorunfun
oj
omej e.

75. Eyiniorukotisol
omonlotiof iber
efunogbonol
orunenikenitiobanf
iorukonaa
gbadura,olor
uny oyonda,ogbonatioyefuni
ruenibee,orukonaaniy
i:KETHER,
HOCHMAH,BI NACH,HAESED,CEBURAH,TI PHERET,NEZAH,HOD,JESOD,
MALCHUTH,kiamapeor ukoy isi
nuomimi mu,bakanakiamapel asan,f
i
gbaduranigbamejepere(7ti
mes)

76. AKHEBUKROM, AAA,EEE,OOO,I


II
,AAA,OOO,SABAOTH,ARBATHIAO,ZAGOURE,
ARATHU,ADONAI ,BASEMM,IAO,Orukoyiniagbar
apupo,t
ieni
yanbawani nu
tubu,
tabieni
yanbawani nui
deotakan,t
abini
nuahamokan,t
ieni
yanbapeoruko
yi
,tiosif
igbadur
atiodar
ukoeninaasinuorukonaa,eninaayorii
tusi
l
elagbar
a
ol
orun,aosietonaafunojomejetabimer i
nla(
7or14day s)aopeor ukonaa
ni
gbamejil
a(12ti
mes)aosiseet
onaani gbamejoniojumo(8ti
mesi naday)
.

77. MELOCH,HEL,ALOKI MA,TIPHRET,HOD,JESATH:tiabafekiol


orungbeesan
walaraawonot awa,bakanatiabafekiol
orunf
iyatiot
ojeawonotawa,aope
or
ukot i
iniwakatiadur
aatiayewafunojometatabimej
e,aopeni
gba(91t
imes)
,
odajuawonotaway obosinuewu.

78. Tiobaf eojur


ereatianuolor
unninuayere,bakanatiobaniloor
e–ofeolor
unlor
i
nkankan,magbadur abakanakiomapeor ukooluway ini
nuwakat
iadur
are,ole
j
eniowur okutukut
ukiosor osieni
yan,at
ininuadurare,aosipeor
ukonaanigba
mejepere.ADONAI,LAZAI,
DALMAI ,
AIWIA,
ECOHIx7

79. OROH,ZARON,ZAI NON,ZEVARON,ZAPHI EL,ELION:Tiobanf ekiolorunkio


bukuny i
no,ninuisetionse,maagbadur akiosimapeor ukooluway i,l
at if
i
gbadur akiosimapeor ukooluway i
,l
atif
igbadura,peorukoy oni
gba(21t i
mes)
ni
nuol uwar e,
odajuiwoyoberesiwoni i
bukunolorun
Orukoey itimofesonipareyij
eorukotiowuloniopolopo,or
ukoy i
dera,osi nfun
siise–i y
anupupo,biot i
lej
ewipe,awoneni yanmanf iorukonaaser eni gba
miiran.Sugbonorukoyil
agbar
apupoAi moyeonani eni
yantil
eloorukowa

80. ABRACADABRA:Or ukonaaniyi


,orukonii
wulopupo,osi
tunl
agbar
agidigan,pupo
awonwool ii
gbaniniwonnloorukoy il
ehi
nikuJesubakanawontunloorukoy ij
e
orukomokanl atiatopupotiowadiey okan,t
ieniy
anbaniarunkanlar
at abioni
aisankanlara,kiapeorukoyisi
nut iomodada,omikanga,kapenigbaigbaat i
funeyokan(201)kiawal egbef unalai
santabienit
ioniar
unkanlara,iy
anuy o
sele.

81. A B R A C A D A B R A
B R A C A D A B R A
R A C A D A B R A
A C A D A B R A
C A D A B R A
A D A B R A
D A B R A
A B R A
B R A
R A
A

Tiobakoorukoyibiatisekoy inii
gbamej
isi
nuiwefel
efel
ekiawafit
urar
iol
orun
ol
usi,
kiawepeniowugr een,
kiasisenioj
oThursday
,biamasiarawa,eninaa
yomarianuatioj
urereolorun,eni
yanyomariaboni
nuonagbogbo.
82. Tieni y
anbakoor ukoy inii
gbaadori
noleeyokan(
71x1ti
mes)tiokosinuiwe
felefel
e,kiowafilof
indaolor
undidunsidi
ekiowaweniowuf unfun,t
iafif
un
alaisannaayoy
a.Lagbar aOl
orun(
ABRACADABRA)aololasanni
(71times)
.

83. ABRACADABRA:Tiobi nr
inbabiomot an,ti
ejekot et
edal ar
a, obi
nri
nnaa,kiape
orukoy isinuominigba87,kiagbef unobinri
nnaamu, ni
agbar aOlor
unejenaayo
da.Ki omamuomi naadiedie.
84. ELOI–RAKULLAJAHx3
YAH–DI–JAHx3
AJAGURRAI TLABBIX3
Awonor ukowony iwulolatijieni
tiobadakudi de,aopeor ukonaani
gbamet a
met a,siorieni
tiadakunaa,aonij e kiet
imi i
rangboor ukona,oler
utietimir
an
bagboor ukonaa,bakanaalepeor ukonaasi niaya,

85. ELILAJAx7aopeor ukooluway i


sinuomini
gbameje,aosi
tunkape7si
nuomi
na,funenit
iobaniai
saniko,t
iikobanhuneniy
aneniy
an,
kiomamuominaa,wi
agbaraolor
un,
aisani
konaa,yosisil
e.

86. ELI–ELI–ALOLA:or ukoyowafuniseguntieniyanbajeenit


iomaubure,t
abiti
ayeremanje,aopeor ukoy
isi
nuor
oro,funenit
iterunaanba,tabi
tiay
aremanja,
aopeni gba(147ti
mes)eminayomaf iororojaayerenikan.Emierunayosifi
si
le,
niagbaraolor
un.

87. JEHOVAH –KALABI RI–KIHORAH:Or ukoyiwulo,l


etiwoegboadajinasanti
eni
yanbaniegbotabiapatikoj
inna,kiapeorukoyosinii
gba107ti
mes,sioju
egbonaa,aosit
unkaPs146x3,91x3,sioj uegbonaa,niagbar
aOlorunegbo
naayosan,al
esebef unoj
omejetabijubel
o.

88. ELISABAOTH,JEHOVAH ADONAI ,LABAELIELI JAH:Tiabawani nuiponj


unla
kan,t
abiawani nui sor
okan,boyaasiwani nui
damunlakan,aokai weJona2:1-
9,aopeor ukoyiipaponigbamokanl el
ogun(21ti
mes)aosilosiinuaginj
utabiki
alosietiodo,aoj okolor
iimoopet utu,aowakaPs130ni gba(21times)aowa
gbaduragegebiifeokanwa.Iyanuyosi sel
e.

89. ELIYAAGLA,ADONIA,JOD,HE,FO,HE:Tiabanil
ooj ur
ereat
iaanuOl
orunaope
orukoyini
gba21timesaosikai weawonobaki nni8:1-
30aowagbadur af
un
aanuat
iojurer
e,or
ukoyi
iniSol
omonimaf i
ngbadura.

90. JAHSELLA:Itumoorukoy ini(


Oluwaapat
ami )orukoyidaralat
ifimagbadur ani
oj
ookinininuosutuntun,kiamapeor ukoy ini
gbammej epere,kiasimaf i
gbadur
anibiagomej i
laoru,kiamaberef unanu,oj
urere,i
ranl
owoat iasey
orini
onagbogbo.Odar
ani l
opolopo.

91. ELO-TEHETH:I
tumoor
ukoy
ini(Oluwai
ret
imi
)orukoyiaomaf igbadur
anioj
o
kej
iosutunt
un,
aosimapenigba41x,aomagbaduraabo,
kiowootakiomase
kawa,
bakanaaomagbadur
awi
pekiOl
orunmuawoni
ber
eedunokanwase.ao
kaPs3x1.

92. JAH-RAHAM:Itumoor ukoyini(Ol


uwaal
anu)aomaf ior
ukoyigbadur
aniojo
ket
aninuosutuntun,aosimapeni gbamesanper
e,aokaPs8nigbameje,ao
magbaduraf
uni seguniponj
uat
iosi
.

93. ELOI
-RALSAH:It
umoorukoy i
ni(Ol
uwaay o)aomafior
ukoyigbadur
ani ojokeri
n
ni
nuosutunt
un,aopeor ukonaanigbamesan,aosi
tunkaPs16x3, 14x3, 124
x3,aogbadurakiot
amasoay owadii banuj
e,aosi
tungbadurawipekiOl uwa
gbawalowoidanwoat
iokeisoroyowutioledebawa.KiOl
uwafunwani ayo.

94. ELOI-
KOALA:I t
umoorukoyiniOl
uwaalagbar
a,aomaf ior
ukoy
igbaduranioj
o
karunninuosutunt
un,adur
anipaaseyor
irer
egbogbo,asi
tunfigbadur
akii
pa
agbaraokunkunmasekawa, aosikaPs19x3,

95. JAH-
YADA:Itumoorukoyini(Ol
uwatiomoohungbogbo)aomapeor ukoyi
ni
gbameta,aosikaPs23x3, aofior
ukoyigbadur
anioj
okefani
nuosut
unt
un,
aosigbadur
afunohunrer
eati
wipekiOl
orunseonawanirer
e.

96. ELOI-
ISREAL:I
tumoor ukoyini(Olor
unIsr
eal
i)aomaf iorukoyigbaduranioj
o
kej
eninuosutuntun,aokaPs8x3,aosipeor ukoy
inigbameje,aogbadura
i
sodipupo,aosigbadurafunanu,bakanaaosit
ungbadur
af unohunrer
egbogbo.

97. SACHIAGASATAMAH:Or ukoyiwul


ofunenit iwonbakorir
al opol
opo,tiotakan
badi
desiot iwonsinkori
rare,
iwogbi
yanjul
at imafior
ukoy igbadura,aosima
peni
gba41t imes,atunlekasi
nuomikieniyanmaf iwe.Emii kor
ir
ay ofieni
yan
nasi
le,
bakanaaosi segunawontiwonnkori
raeniy
an.

98. ITTAMI-
SELAH:Tiabanf
ioj
urer
eatianuOl
orun,aomapeorukoyisi
,gbadur
ani
aleojoSundayat
ialeoj
oMonday,aopeor ukoyini
gba52t
imesaosimar i
ojur
ereOl
orun.

99. JAHKONUEL:Tiwonbanf ii
yajeolaini
ditabit
iwonbanponoloj
u,jowomaf i
orukoyigbadur
adaradaranii
daj
ikutukut
u,aopeor ukonaani
gba17ti
mes,eni
naatunlegbawe,ki
ositunwakaniosan,tioloj
eun.

100.EL-KANWOFARFI :Ti
awoneniyanbadi
deogunsiobi ot
a,tiwonsil
agbar
ajuolo,
orukowul opupo,yofunonisegunnionagbogbo,nioj
oMonday ,aokojusiil
a
orun,at
iiwoorun,aopeorul
oy ini
gbamej
eler
aler
a,aosi sebefuni
gbameta,ao
sinii
segun,aokaPs94x1.

101.JE-HOFAJAHDI:Tiabanpeorukofigbaduraodaraf uni
peseibukunat
iojur
ere
funeni
yan,
bakannaaomapeor ukoyinienuonawani gbameje,t
iabasil
ekun,a
osisebefunojomeje,aober
eniojoMonday ,bakannaniaomakaPs108,ao
mar
iibukunni
biki
bit
iabanl
o.

102.JEHOFAH,JEHUDAH,AHA:Orukoy
idar
apupo,osiwul
ofunenitiobantaojatabi
tiobansi
seowokan.Omanmuer owaf uneni
yan,
aomaf ior
ukoy igbadur
aao
peni41t
imesatunlekaPs114x3.

103.YOMIYO:Tinkanomokunri
nbansant ikosil
ediomo,kiapeor
ukoy
isi
nuomu,
kiapeni
gbamet aper
esinuomi naa,
kiakaPs92x3si,kieni
naamamuominaa,
nkanomokunri
nreyoyi
padaniagbaraOlor
un.

104.YAMISALLAH:OrukoOluwayiwul
opupofunenitiobajeokobo,t
ikolebaobinri
n
nii
bal
opo,kiapesinuomini
gba21imes, kiasikaPs3x7, siominaa,
kieninaa
mamuominaa,kiosi maafi
w e,bakanakiamaf iorukonaagbadurafun,ni
agbar
aOloruni
yi
padayowadada,odaju.

105.JEHOVAH-SALLAIJAO-SABBATIHA:TiObi
nri
nbaloyun,tioyosinkoobinri
nnaa,
kiapeor
ukomi moy i
si awuyeobi
nri
nnaa,
tabiAt
ari
re,nigbamej
epere,kiasitun
kaPs128x1si ,odajuoy inaanayoodawoduroasit unlekasiomi,kieninaa
mamuomi naa.

106.SALLABBATHSAH:Or ukomi moy iwulofunalaboy


untiobaf ebimotabit
iakoko
i
bimoretoto,kiolebiomol ayoorukoy ij
etiangel
itiomagbebi,aopeni gba
meje,
kiasifigbadur
ai sokal
eibi
mol ayo.OdajuagbaraokunkunKankan,
konile
dil
owo.

107.JAH-SABADARA- KOBIHI
-HI
MU:Tiabarial
aboyunt
iayedeoyunmoni
nu,or
ukoyi
wulofunir
ualaboyunbe,aopeni
gbamejesinuoni
,kieni
namamuomi na,
kiosi
tunmaf i
we,kiasitunmaoesuaraal
aboyunnaa,i
yanuyosi
sele,
aomaposi t
it
i
yofibiomonaa.

108.SELADINA-
JAHOVA:Tiobinr
inbabiomotan,tiomikobasini nuomur
e,tabit
i
omur ekobase,aofior
ukoyigbadur
afunar
abinr
innaa,bakananiaof
ipesinu
ominigba(21x
)eninaay omamuominaa,y osimaf ifoomunaa,niagbara
Olor
un,omunaayose,omiyosij
ade.

109.YOD,HE,VAU,HE:Or ukomi moOl oruny il


agbarapupo,tieniyanbapeor ukoyi
dada,Olorunlef uneni yanniagbar aat iase,l
atil
ejobal or
iohungbogbot iOlorun
da,Olorunyoy ondaaseat iagbaraf unirufeenibe,aomagbadur aatiawefunosu
mefagbako, tiaonij eer ant abieja,bakananiaonij eawonohunt iotii
nuabemi
j
ade,biey i
n,ede, atibebelo.Tiobadiniagomej i
laoru,aomapeor ukonaani gba
1000,aosi mapesi nuomi cupkan, aosi magbaduraf unagbaraatiase,odajuki
osumef anaa, tope, agbar aat iasenaay osokalesi
nuay ewa,aol aleagbara,emi
Olor
uny omaj obani nuay ewaniakokot iabangbadur ay i
,akogbodonii balopo
Kankanr ar
a,bakananiakogbodopaoj oKankanjeninuwakat ii
soor upi
peor uko
naa,t
i abatipaor ukanj e,aot unber esi t
unse.
110.ADONAI,ADONAI,ADONAI,EYE,EYE,EYA,AYE,ABRAY,SADAY,CADOS,CADOS,
CHERUBIM,EYE,SAKAYE,EYESARAYEX3:AosikaPs4x7, nioj
oSundayaosi
magbadurafunawonohuntiabanfe.

111.(MONDAY)Aopeor ukoyinaafimagbadur
abakanaf
unohuntiabanfeADONAI,
ADONAI,ADONAI,EYE,EYE,EYE,CADOS,CADOS,CADOS,ACHINI,ACHI
NI,JA,
JA,JA,ADONAI,SADAI,ZEBAOTH,ANATHAY,YA,YA,YA,MARANATA,ABI M,
JELA.

112.(TUESDAY)YA,YA,YA,HE,HE,HE,VA,HU,HU,HA,HA,HA,VA,VA VA,AN,AN,
AN,ALA.ALA.EL.AY,ELIBA,ELOHIM,ELOHIM,j
owomapeor ukoy
inigbameta
niowurokut
ukut
upeluPs32x3, kiomaf i
gbadur
aber
eohuntiobanfe.

113.(WEDNESDAY)JA,ADONAI,ELOHI
M,SSDAY,SADAY,EI
E,EIE,EI
E,ASAMIE,
ASAMIEmapeorukoyini
gbamet
apere,
kiomakaPs23x3,kiomafi
ber
eohun
tiobaf
elowoOl
orun.

114.(THURSDAY)CADOS, CADSO,CADOS,ESCHEREIR,ESCHEREIE,CANTINE,JAYM,
JANIC,ANIC,CALBOT,SABBAC,BERISAY,ALNAYNI,aopeor ukoyinigbameta
pereaosikaPs65x3, aomaber eohuntiaf
eni wakat
iadur
anagbogboni 9am,
120pm,3pm,6pm,9pm,12am.

115.(FRI
DAY)OW,HEY,HEYA,JA,JE,SADAU,ADONAI
,SADAU,ANABONA,JA,JE,
SADRI,
ADONAI,SADAI,
aopenigbameta,
aosikaPs82x3,aomabereohunti
abafeniwakat
iadur
awa.

116.(SATURDAY)ADONAI
,ADONAI,EI
E,EI
E,EI
E,ACI
M,ACIM,ACI
M,CADOS,CADOS,
IMA,IMA,I
MA,SALAY,JA,SAR.Aopenigbameta,aosikaPs65x3,aoma
bereohunt
iafeni
wakati
adurawa.

I
woolukowemi,obagbiyanjukiomaloorukogbadur
abimosekosi nuiweyi
i,aosi
marii
yipadadi
edi
eninuay ewa,ni
tor
ikioguntiomay arasi
se,sugboni
dani
l
ojuwa
wi
peiyi
padayowa,ni
tor
iojaKankannioniawonangel
iti
ondariwon.

117.ZOHAR,ZI O,TALMA,ADONAI ,SHADDAI ,TETRAGRAMMATON.Or ukoy ilagbara


pupopupo,osiwulof unawont iwonbaley ondaar awonf unOl orun, paapaaawon
i
ranseOl or
untiobani loij
i
nleagbaralatisei seiyanutioj eoj ulowot iobaf eti
Olor
unmat oowor eseisei y
anuat ii
seamibit iawonwol iinuBi beliatiawon
Aposteli
tii
gbaani,j
owoseet onaabi mosekosi l
ey i
i,
etonaagbasur uatiifor
it
i,t
i
obat ilesedada,iwoy oriowoagbar aOl orun,JesuKristinaaseet onaa,el i
jah
paapaaseet onaa,wonsigbaagbar aatiase,atiif
aramiororoy antiodaj u.Aope
awonor ukonaanigbaogor unmej e(
700t i
mes)t iabat inkat iobat opeogor un
(100times)aomakaPs93x40,ni gbaogoj iatiPs98,at iPs99ni gbaogoj i
,ao
tuntesi
wajunikikaogorunmi i
ran,aotunkaawonPsnaa, ti
tiyof ipe( 700t i
mes).
Tiabat iber eetonaa, aonij eeranatiej
a,aonij eeyin,edeatiawonnkanabemi
gbogbo,ej owoepaof i
ny imodada.Bakanaaonij eal ubosa,atial
ubosaay u.A
seet onaaf unogojiojo,aof iarawapamosiay eyioniowo, tabikialosiorioke
tabikiawani nuoyara,tiari
wokonidiol owo.Tiobanset oyi,ogbodoniibalopo
Kankan, gbaawet i
tidiagomet at
abiagomef afunogojiojotiofinseetonaa.Ey i
n
eniyanmi ,et oadurayidajugannio, kiojonaat ope,Oluway odaagbar aatiasele
wal ori,aosij obalorigbogboawonemiai moirufeeninaa,yomasei seiy
onut io
daju,tiobaj eir
anseOl orunnio.seetonaaniekannioj umo, oleseniagomej il
a
osan, tabiagomet aosan, t
abiagomesanar o.

118.ADIR:Orukoyiwul
opupol at
idaaaboboi
lel
owoawonol e,alel
oorukoyif
unil
e
tabii
lei
tajawa,aobuomisi nuikeomi
,aopeorukoyisinuominaanigba130
ti
mes,aosigbadurasinuominaa,aowadasiorul
eil
enaa,aoj ekioyi
poorul
e
naa,ni
paagbaraOl
orun,Angel
iOl
uwayosimasoi
lenaa,niosanati
nior
u.

119.OrukoOl uwal at
ilejekiadurawakiogba,or ukoy ij
eawonangelit
iowanii t
e
adura,wonmangbot iabapewon.Tiobaniakanseadur aj
owomal oorukoyiiki
otokokober eadur are.NinuiweGenesisi
,Jakobusunnior uojonaa,oriawon
angeliwonnt ior unsokal
e,tiwonsinmui dahunadurawaf uneni
yan.Kai we
Genesisi28:11-13
Orukonaani yi
KALABI LA,KALABABI LA
ARIWA BILA,ARIWA BABILA
SAHDA BI LA,SAHDA BABI LA
SADADA BI LA,SAHADA BABI LA
Pebiasekosi i
biyi
i,aseOlor
uny osisokal
esi
nuadur anaa.

120.AHA,ROSH,HABU,AROMI CHA,LEMAR,PATTENY,HAMYA,AZOTH,HAYOZER,
KAROHEL,WEZYNNA,PATECHA,TEHOMIeni kenit
iobanf eibujadeni nuayer e,
bakanat iobanf eokiki
,ibukunat ioropeluola,kiom apeor ukoy ifigbadurani
ojoWednesdayat iThursday ,kiowawaniay emi mo,bakanakiomagbawe,kio
magbadur anigbogbowakat i
,aduratiowani nuojoKankan6am,9am,12pm,
3pm, 6pm, 9pm, 12am, kiomapeor ukonaanigbaogojiatiey
okan( 41t i
mes).Ki
owamaber eola,owo,at ioki ki
,atiawonnnkanmi i
ran,tiobat iwani nuiseda
eniy
an.Ol oruny oyondar ef uneninaa,sugbonOl uwamoohunt iotof uneniyan
kokan.Irufeibukuntiobat osio, Oluwayoyondar efun,kiotosef uni gbamej e.
Jowowoasot iomodada,ol ewoasof unfun,kiosijokoniay etiomodada.
Orukoy iolekosi nuiwepuchmentpaper ,kiokopeluejeangelifunfun,kiowawe
niowubl ue,kiomamosi arar e,odaju,
onay olafuno.
OROIPARI
Moki i
woay anf
etionianfaaniatior
eof enl
alati
lesealabapadeiweyi.Mofekiomo
wipeasi
rinl
aniiweowor eyijefuno.pai weyimodaradara,r
ibiokanninuoguntiose
i
yebiy
e,lot
otooworeniof ir
a,sugbont ojur
edada.Kiosi malofunigbeayore,at
i
awontiwonwani ayi
kare.yosi darafuno.

Awonorukogbogbot iowani nuiwey i


i,odaju,osinj
ebiidan,l
opeluigbagbo,bakana
masipeor ukoOluwaOl orunreniasan,ey ijoohuntiOluwasef unMoseni nualaye
awonofi
nr e(Eks20:7).Sugbonnigbakigbatiogunbadidesio,olejeefunigbenini
je,
yosidaolohun,ni
tor
ibibel
iwipekepemi emiyosidaolohun….Jen33:3

Tiobat inpeorukoyiini
gbagbowi peyodaol ohun,
tiobapeawonorukoyi
i,
tiiy
anuko
bat isel
e,j
owomasesoi ret
inu,boya,ohunkanwani nuayerebiegbi
n,masowi pe
orukokolagbara,j
owof iar
abaledaradara,kiosiniopoloposuur
u,mowipekiseogun
tiomay arasi
se,tii
gbehinkidara.OrukoOluwakoknar irar
a.Jowojemimo,kiosima
safunese,nit
oriBi
beliwipeejemi mo,eyi
ny iengboohuneloOluwa.

Gbogboawonorukot
iowaninuiweyi
inioniagbaraat
iasetiowaninur
e,t
iobat
inl
o
or
ukowonyi,mogbadur
awipeyomaj efunoniorukoBaba,OmoatiEmiMi
mo.Ol
uwa
Ol
orunawonomooguny osi
dahunadurare.Ami
n.

Emaf oj
usonaf unawoniwemi i
rant
iyojadeniai pey i
i
, tiOlorunbaf isiolokanlatiran
milowof unawoniwemi i
ran,olepemitabikiobamisor ol orieroay el
ukara(Int
ernet)
,
j
owomasegbagbemit iiyanubanseleni nuay ere,peluboy at iadurarebagbani pa
awonet oadur
aiweyitiotira,
jowofiemi i
moor ehansi emi naa, yosi dar
af uno.Ti oba
ni
loiranlowotabii
bereol epemisieroi bani
soroy ii08185386093,080911198826,
08028860315.Email
:agbaramiko@gmail
.
com, prophetmi chealagbar amiko@y ahoo.
com.

Ti
yi
nninui
seOluwa
Woli
M.O.Agbar
amiko