You are on page 1of 3
Onguline CHINH SACH BAN HANG DU AN Ngay 01/01/2015 1) MUC DICH a. Gop ae dat myc tiéu kinh doanh cy thé héa Chinh séch ban hang kénh dy an ctia céng ty c. Xay dung tinh than dodn két va hgp téc trong nhigm vy kinh doanh, quan ly hé théng kénh phan phdi va dy 4n véi mye tigu duy tri va phat trién cua cng ty 2) PHAM VI AP DUNG a. Dy an do Nhan vién kinh doanh (NVKD) ty tim kiém va theo dudi b. Dyan do Nha Phan phéi (NPP) cia NVKD phy trach va bao cdo, yéu cau hop tac . Dur an do céng ty phan céng, khéng phan biét dja ban dia ly d. Hé théng cde Nha phan phéi ciia céng ty (theo qui dinh cu thé trong Hop dong phan phéi) 3) TRACH NHIEM CUA NHAN VIEN . Lap danh sach tat ca cde dy an véi cde mite d@ kha thi khac nhau ma c4 nhan dang theo dudi hoge duge NPP bao céo b. Bao cao trung thuc, kip thoi va day dii théng tin dy an mdi khi c6 thay ddi c. Phéi hgp véi déng nghigp khae dé theo dudi dy n khi duge phan céng boi cp trén dé dat dén thanh cong d. Phan anh hanh vi, thai d9 thigu hoge khéng hgp téc ho§e khéng tuan thi qui dinh/chinh sach ban hang dy én cua céng ty voi (Giam Doc Kinh Doanh) GDKD Khu vue hoae Téng Giam Déc (TGD) e. Tén trong va thy hign chinh sich nay f. Tén trong quyét dinh cudi cling cla TGD g. Khuyén khich NPP do minh phy tréch béo céo va cap nhat thuong xuyén thong tin dy 4n, dang ky dy an theo chinh sich dé duge céng ty va NVKD hé tro, bio vé quyén lgi h. Khong chia sé, sao chép, théng tin dy n cho bén thir ba nhim truc Igi hode gay mat 6n dinh trong ndi bo 4) ous LOI CUA NHAN VIEN ‘a. Duge cong ty tao dieu kign di Iai, chi phi theo dudi dy an, gid ban sin phim cling cae chinh sch hau mai khéc b. Két qua kinh doanh duge tinh vao thanh tich ban hang va danh gia két qua lam viée, c6 co héi thang tién Onduline c. Duge dam bao cdc quyén Igi khac vé tai chinh/hoa héng (néu c6) theo qui dinh ciia céng ty 5) TRACH NHIEM CUA LANH DAO a. Qui din, t6 chite thyc hién chinh sach trén co so cng tam va dat loi ich cong ty Ién hang dau b. Hiéu chinh, thay déi chinh sach khi diéu kign méi trudng va chién luge cong ty thay doi c. Ra quyét dinh cudi cing trong moi tranh chp (khi can) dé duy tri sy én dinh trong t6 chite va méi quan hé gitta cae déng nghigp trong céng ty va gidta céng ty véi khach hang 6) DIEU KIEN CHE TAI KHI VI PHAM NOIQUI a. Doi voi Nhdin vién kinh doanh cia cng ty . Khéng bao cao dir an (theo qui dinh tai digu 3) déng nghia véi vié NVKD khéng cé bat ky théng tin ho§e/va khéng dang theo dudi dy én trong pham vi khu vye thj trudng durge phan céng va/ho%c trong cae méi quan hé kinh doanh ma NVKD 6 duge. 2. Khéng duge huéng hoa héng ban hang, thanh tich néu NPP do NVKD. phy tréch (néu 6 diéu 3) bén hang vao dy an di do NVKD khic theo dudi, bao cdo cap trén theo ding qui dinh trong suét qué trinh thu hign theo dudi dy an. 3. Truong hgp phat hién NPP do nhan vién phy trach hod bat ky méi lién hé voi bén thir ba nao thye hign vige tranh ban nhu khoan 2 (néu trén), Ap dung cde mite nhu sau i. Vi pham lan 1: canh cai ii. Vi pham lin duge thuéng cudi nam ( rude toan céng ty ja ban va khdch hang quan 6) khéng i002 = iii, Vi pham lan 3: ap dyng theo ndi qui lao déng ndi b6 trong thye = hign nhigm vu OFIC wer ‘ 6. Déi vdi NPP — Qui dinh chi tiét trong hop déng ban hang voi NPP ra . Vé nguyén tic NPP luén duge khuyén khich dang ky dyr én ngay tir dau dé durge céng ty hd try 2. Trong trudng hop da duge nhan vign phy trach théng tin vé dyr an da c6 NVKD khée trong céng ty dang theo dudi theo dung chinh sich ciia céng ty, thi NPP cé nghia vu phai trao déi théng tin va phdi hop véi céng ty vé cach tiép cn dé tang co hdi ban hang thanh céng, trén co sé t6n trong Igi ich chung cia cde bén Onduline 3. Truéng hop NPP khéng thyc hign digu 1 & 2, cng ty c6 quyén tir chéi iao hang khi xéc dinh ré rang cé sy trang lip nhung thiéu su phi hop can dy an 4, Néu vigc giao hang van khéng bj phat hién (theo 1,2,3) va ngan chan: i. Vipham lin 1: nhac nhé vé chinh sach cua céng ty. ii. Vi pham lan 2: khéng Ap dung bat cir churong trinh khuyén mai, hé tro ban jhang va quang cao/gidi thigu san pham trong 12 thang ké tiép + tang gia ban/gidm chiét khdu trong 3 thang ké tigp iii. Vi pham lin 3: tang gid ban + thay déi digu khodn thanh todn thanh “thanh todn trudc khi nhan hang” trong 6 thang ké tiép va xem xét tu cach NPP. 7) QUI DINH CHUNG a. Qui dinh nay da duge phé bién cho tit ca lao déng trong OFIC Vietnam va duge sy cam két thuc cua ting thanh vign trong b6 6 b. Qui dinh nay duoc phé bin cho tat ca Nha phan phéi, déi tac cua OFIC Viét Nam ¢. Higu luc ap dung ke tir 01/01/2015