You are on page 1of 2

NỘI DUNG TỔNG QUÁT

A - BÁO CÁO HR TUẦN 5.1.2019 Nhân viên nghỉ việc

B - REVIEW LIST CÔNG VIỆC 12.2018 HR

C - LIST CÔNG VIỆC 1.2019 Phỏng vấn nghỉ việc


1.Nhân viên nghỉ việc tuần 1 : 02 RS
2.Nhân viên nghỉ không tuyển thay thế : 0
1. Cách viên
3.Nhân thức nghỉ
: phỏng
việcvấn một
tháng 2 :số0 nhân viên nghỉ việc
tháng 11 và nhóm
4.Tuyến trống : 0 nhân viên nghỉ việc 12/2018
2. Số lượng đồng ý phỏng vấn và liên lạc được :
15/20
3. Nguyên nhân NV đưa ra :
Thu nhập, áp lực công việc 53%
( 8NV)
Cá nhân ( về làm riêng, sức khỏe,chuyển việc...) 27%
( 4NV)
Cơ hội thăng tiến 20%
( 3NV)
4. Biện pháp

1.Thiết lập qui trình tuyển dụng NVBH cho Hà Nội


2.Tuyển dụng 02 NVBH cho HN : CG và HTAY
3.Update tên NV và số TK trên SNSV theo qui định mới
4.Tuyển dụng 01 SE cho Center VPC
5.Phụ lục HĐLĐ cho North ( nếu có QĐ tăng từ T1)