You are on page 1of 4

Hướng dẫn kiểm tra sử dụng phiếu ứng hàng và quản lý hàng tồn từng SL

Sáng tới văn phòng

1. Làm việc với từng SL , yêu cầu cho xem các phiếu ứng hàng của tất cả các nhân viên SL đó quản lý , kiểm tra từng nhân viên
trong các ngày 11 ,12 ,13 tháng 02 có làm phiếu ứng hàng không , đồng thời xem mỗi phiếu đó có chữ ký của SL và NPP
không rồi điền vào form trong sheet "Phiếu ứng hàng "

2. Làm việc với từng SL , yêu cầu cho xem sổ xuất dụng cụ hàng ngày , kiểm tra từng nhân viên trong các ngày 11 ,12 ,13 tháng
02 có làm phiếu ứng hàng không , chụp ảnh rồi điền vào form trong sheet "Sổ quản lý dụng cụ ".

3. Xem sheet "Danh sách SL quản lý tồn dcu " xem SL nào phụ trách quản lý tồn dụng cụ tại vp đó , kiểm tra trong các ngày
11 ,12 ,13 tháng 02 có làm số liệu xuất nhập tồn không , chụp ảnh rồi điền vào form trong sheet "Sổ quản lý dụng cụ ".
Không làm :
Tình hình sử dụng phiếu ứng hàng bán trực tiếp & Xì Xẹp bỏ trống

Ngày 11/02 Ngày 12/02 Ngày 13/02


STT SL NVBH Ảnh phiếu tại văn phòng (hoặc để Sổ/file
Làm Phiếu SL ký Npp ký Làm SL ký Npp ký Làm SL ký Npp ký tại npp) tổng hợp
Phiếu Phiếu

4
Phiếu xuất dụng cụ hàng ngày Sổ quản lý tồn dụng cụ
STT Sales leader
Sử dụng Ảnh Sử dụng Ảnh

4
Center Supervisor Văn Phòng
Schedule
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1.2020
HNI Vũ Thị Hòa
HNI Hoàng Văn Năm Cầu Giấy
HNI Chu Thị Thái Phiên
HNI Chu Thị Loan
Đông Anh
HNI Lê Công Du
HNI Phạm Thị Hải
Sóc Sơn
HNI Hoàng Hữu Dũng
HNI Hoàng Văn Đại
Đống Đa
HNI Trần Quốc Ánh
HNI Nguyễn Anh Mẫn
HNI Nguyễn Ngọc Trìu Gia Lâm
HNI Nguyễn Huyền Trang
HNI Phạm Văn Hoành
HNI Nguyễn Văn Thái Hà Đông
HNI Trần Thế Khanh
HNI Hà Sơn Hùng -HMP-CSS
HNI Nguyễn Xuân Thái -GLMP-RSP HBT
HNI Lê Xuân Dương - TTN0-PSS
HNI Nguyễn Đức Dũng
Tây Hồ
HNI Đoàn Xuân Lịch
HNI Phạm Xuân Tùng
HNI Nguyễn Thị Huyền
Hoàng Mai
HNI Phan Thị Lan Anh
HNI Nguyễn Văn Lương
HNI Hoàng Ngọc Hữu
HNI Vũ Đức Liêm
Thanh Xuân
HNI Nguyễn Quý Ba
HNI Nguyễn Quốc Hội
HNI Nguyễn Thị Khuyên -HMIP-CSS
HNI Hà Xuân Thắng -TLMS-CSS Từ Liêm
HNI Đỗ Thị Ngọc