You are on page 1of 17

‫درس زﺑﺎن روﺳﻲ‬

‫اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶ اول ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ زﺑﺎن روﺳﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ‪ .‬زﺑﺎن روﺳﻲ ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎﻧﻬﺎي‬

‫دﻧﻴﺎﺳﺖ‪ .‬از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﺑﺎن روﺳﻲ ﺟﺎي ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻌﺪ از زﺑﺎن ﭼﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ‪،‬‬

‫ﻫﻨﺪي و اﺳﭙﺎﻧﻴﻮﻟﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬

‫در ﺑﻴﻦ زﺑﺎن ﻫﺎي اﺳﻼوي زﺑﺎن روﺳﻲ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ‪ .‬ﺗﻤﺎم زﺑﺎﻧﻬﺎي اﺳﻼوي ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ‪.‬‬

‫اﻣﺎ زﺑﺎن ﺑﻼروﺳﻲ و اوﻛﺮاﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎي اﺳﻼوي ﺑﻪ روﺳﻲ ﻧﺰدﻳﻜﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﻪ زﺑﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﻬﺎي‬

‫اﺳﻼوي ﺷﺮﻗﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻲ از ﮔﺮوه اﺳﻼوي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﻳﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ درﺧﺖ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺑﺎﻧﻬﺎي اﺳﻼوي از ﺗﻨﻪ ﻣﺤﻜﻢ و ﻗﻮي ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎﻧﻬﺎي‬

‫ﻫﻨﺪو اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻫﻨﺪي‪ ،‬اﻳﺮاﻧﻲ‪ ،‬ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ‪ ،‬روﻣﻲ و ﻛﻠﺖ‪ ،‬آﻟﻤﺎﻧﻲ و ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﺘﻴﻜﻲ‬

‫زﺑﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ارﻣﻨﻲ و آﻟﺒﺎﻧﻲ و دﻳﮕﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺟﺰﺋﻲ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬زﺑﺎﻧﻬﺎي اﺳﻼوي ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻫﻨﺪ و‬

‫اروﭘﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻜﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ :‬زﺑﺎن ﻟﺘﻮﻧﻲ و ﻻﺗﻮﻧﻲ و زﺑﺎن ﻣﺮده روﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ دﻫﻪ اول ﻗﺮن ‪ 18‬ﻛﺎﻣﻼٌ‬

‫ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ وﺣﺪت زﺑﺎﻧﻲ ﻫﻨﺪو اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ دوره اي از اواﺧﺮ ﻫﺰاره ﺳﻮم‪ ،‬اواﻳﻞ ﻫﺰاره دوم ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد‬

‫ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﺣﺘﻤﺎﻻٌ در آن ﻣﻮﻗﻊ روﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن زﺑﺎن اوﻟﻴﻪ اﺳﻼوي و ﺟﺪا‬

‫ﺷﺪن آن از ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻫﻨﺪو اروﭘﺎﻳﻲ ﺷﺪ‪.‬‬

‫زﺑﺎن اوﻟﻴﻪ اﺳﻼوي ﺟﺪ ﺗﻤﺎم زﺑﺎﻧﻬﺎي اﺳﻼوي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺘﺎﺑﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد‪ .‬وﻃﻦ ﺟﺪ اﻧﺪر‬

‫ﺟﺪ اﺳﻼو ﻫﺎ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﻮم ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي‬

‫رﻓﺘﻨﺪ از دوﻧﺎي وﺳﻄﻲ ﺗﺎ دﻧﭙﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد‪ .‬ﻃﻲ ﻗﺮون ‪ 6‬و ‪ 7‬اﻣﻮاج ﺳﻜﻨﻲ ﮔﺰﻳﺪن اﺳﻼوﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺷﺒﻪ‬

‫ﺟﺰﻳﺮه ﺑﺎﻟﻜﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻮﻧﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ رﺳﻴﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره زﺑﺎن اوﻟﻴﻪ اﺳﻼوي ‪ ،‬اﺳﻼوﻫﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اراﺿﻲ در‬

‫اروﭘﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬


‫ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﭘﻲ ﻫﻢ ﺳﭙﺮي ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﻋﻮض ﻛﺮدﻧﺪ و در ﭘﻲ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﻼﻳﻖ‪ ،‬ﻋﺎدﺗﻬﺎ و رﻓﺘﺎر‬

‫اﻧﺴﺎن و ﺑﺮوز دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در دﻧﻴﺎي ﻣﻌﻨﻮي ‪ ،‬ﺳﺨﻦ او ﻳﺎ ﺳﺎده ﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬زﺑﺎن او ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬زﺑﺎن اوﻟﻴﻪ‬

‫اﺳﻼوي در ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺧﻮد‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪ‪ .‬در اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮد‪ ،‬ﺗﻜﺎﻣﻞ آن ﺧﻴﻠﻲ‬

‫ﻛﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻳﻜﺠﻮر ﺑﻮد‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﻮع ﻟﻬﺠﻪ اي در آن وﺟﻮد داﺷﺖ‪ .‬دﻳﺮﺗﺮ ﺣﺪوداٌ از ﻗﺮن ‪ 4‬ﺗﺎ ‪ 6‬ﻋﺼﺮ‬

‫ﺣﺎﺿﺮ در زﺑﺎن اوﻟﻴﻪ اﺳﻼوي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮوز ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻗﺮن ‪ 6‬ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ آن و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن‬

‫زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﻼوي ﺷﺪ‪.‬‬

‫زﺑﺎن روﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺟﺪ زﺑﺎﻧﻬﺎي روﺳﻲ و ﺑﻼروﺳﻲ و اوﻛﺮاﺋﻴﻨﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮد‪ .‬ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ زﺑﺎن روﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز‬

‫زﺑﺎن روﺳﻲ ﻳﺎ زﺑﺎن روﺳﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﻼروﺳﻲ و اوﻛﺮاﺋﻴﻨﻲ ﻓﺮق داﺷﺖ‪ .‬اﻳﻦ اﺗﻔﺎق در ﻗﺮن ‪ 16‬اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد‪.‬‬

‫ﺧﻮب ﻋﺰﻳﺰان‪ ،‬ﺑﺨﺶ اول ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﻜﻠﮕﻴﺮي زﺑﺎن روﺳﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دادﻳﻢ و ﺣﺎﻻ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ‬

‫ﺑﻪ درس اول اﻣﺮوز‪.‬‬

‫اﻣﺮوز اوﻟﻴﻦ درس از ﺳﺮي ﺟﺪﻳﺪ دروس زﺑﺎن روﺳﻲ را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ده درس اول و دوره‬

‫اﺑﺘﺪاﻳﻲ زﺑﺎن روﺳﻲ و اﺻﻮات و ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ زﺑﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش رادﻳﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ‬

‫ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬


‫ﺟﺪول ﺣﺮوف ﺑﻴﺼﺪا در زﺑﺎن روﺳﻲ‬

‫ﺣﺮوف ﺑﻴﺼﺪاي روﺳﻲ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺜﺎل روﺳﻲ‬ ‫ﺗﻠﻔﻆ ﺣﺮوف ﺑﻴﺼﺪا‬

‫)‪Б-б (банк‬‬ ‫)‪B (bank‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »ب« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﺮف«‬


‫ﺑﺎﻧﻚ‬

‫)‪В-в (вода‬‬ ‫)‪V (vada‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »و« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »وزﻳﺮ«‬


‫آب‬

‫)‪Г-г (гора‬‬ ‫)‪G (gara‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »گ« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ﮔﺎري«‬


‫ﻛﻮه‬

‫)‪Д-д (дом‬‬ ‫)‪D (dom‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »د« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »در«‬


‫ﺧﺎﻧﻪ‬

‫)‪Ж-ж (жара‬‬ ‫)‪Zh (zhara‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »ژ« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ژاﻟﻪ«‬


‫ﮔﺮﻣﺎ‬

‫)‪З-з (зал‬‬ ‫)‪Z (zal‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »ز« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »زﻣﻴﻦ«‬


‫ﺳﺎﻟﻦ‬

‫)‪Й-й (трамвай‬‬ ‫)‪Y (tramvay‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »ي« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ﺗﺮاﻣﻮاي«‬


‫ﺗﺮاﻣﻮاي‬

‫)‪К-к (карта‬‬ ‫)‪K (karta‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »ك« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ﻛﺎر«‬


‫ﻧﻘﺸﻪ‬

‫)‪Л-л (лампа‬‬ ‫)‪L(lampa‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »ل« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ﻻﻣﭗ«‬


‫ﻻﻣﭗ‬

‫)‪М-м (мост‬‬ ‫)‪M (most‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »م« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺮدم«‬


‫ﭘﻞ‬

‫)‪Н-н (нос‬‬ ‫)‪N (nos‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »ن« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ﻧﺎن«‬


‫ﺑﻴﻨﻲ‬
‫)‪П-п (парк‬‬ ‫)‪P (park‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »پ« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ﺗﻮپ«‬
‫ﭘﺎرك‬

‫)‪Р-р (рука‬‬ ‫)‪R (ruka‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »ر« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »رود«‬


‫دﺳﺖ‬

‫)‪С-с (сон‬‬ ‫)‪S (son‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »س« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ﺳﻼم«‬


‫ﺧﻮاب‬

‫)‪Т-т (там‬‬ ‫)‪T (Tam‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »ت« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ﻟﻐﺖ«‬


‫آﻧﺠﺎ‬

‫)‪Ф-ф (фабрика‬‬ ‫)‪F (Fabrika‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »ف« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ﻓﺮدا«‬


‫ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ‬

‫)‪Х-х (хурма‬‬ ‫)‪Kh (khurma‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »خ« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ﺧﻮب«‬


‫ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ‬

‫)‪Ц-ц (цемент, овца‬‬ ‫)‪Ts (tsement, ovtsa‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻆ ﺗﻮأم دو ﺣﺮف »ت« و‬
‫ﺳﻴﻤﺎن‪ ،‬ﻣﻴﺶ‬
‫»س«‪.‬‬

‫)‪Ч-ч (чай‬‬ ‫)‪Ch (Chai‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »چ« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﻪ »ﭼﻨﺪ«‬


‫ﭼﺎي‬

‫‪Ш-ш (кошка, машина, Sh (koshka, mashina,‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ »ش« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﺎت »ﺷﻮر‪،‬‬
‫)‪карандаш‬‬ ‫)‪karandash‬‬
‫ﺷﺎد‪،‬ﺷﻐﻞ«‬
‫ﮔﺮﺑﻪ‪ ،‬ﻣﺎﺷﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺪاد‬

‫)‪Щ-щ (товарищ, пища‬‬ ‫)‪Sh-e (tavarish, pisha‬‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻲ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪،‬‬
‫رﻓﻴﻖ‪ ،‬ﻏﺬا‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻠﻔﻆ آن ﺑﺎﻳﺪ »ش« را ﻛﺸﻴﺪه‬

‫ﺗﻠﻔﻆ ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻠﻤﺎت روﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ‬

Да Da
Нет Net
Спасибо Spasibo
Большое спасибо Bolshoe spasibo
пожалуйста Pazhaluista
пожалуйста Pazhaluista
извините Izvinite
здравствуйте Zdravstvuyte
До свидания Do svidaniya
Пока Poka
Доброе утро Dobroe utro
Добрый день Dobry den
Добрый вечер Dobry vecher
Спокойной ночи Spokoynoy nochi
Bolshoe spasibo

.‫ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع درس ﭼﻨﺪ واژه ﭘﺮ ﻛﺎرﺑﺮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد ﻣﻲ دﻫﻴﻢ‬

!‫ﺳﻼم ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ‬

Здравствуйте!

‫ﺳﻼم دوﺳﺘﺎﻧﻪ‬

Привет!
‫ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮ‬

Доброе утро!

‫ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ﺑﺨﻴﺮ‬

Добрый день!

‫ﻋﺼﺮ ﺑﺨﻴﺮ‬

Добрый вечер!

‫ﺷﺐ ﺑﺨﻴﺮ‬

Спокойной ночи!

‫ﺣﺎﻟﺘﻮن ﭼﻄﻮره؟‬

Как дела?

!‫ﻣﺘﺸﻜﺮم‬

Спасибо.

.‫ ﻋﺎﻟﻴﻪ‬،‫ ﺧﻮب‬،‫ﻣﺘﺸﻜﺮم‬

Спасибо, хорошо, отлично.


‫ﺣﺎﻻ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﺑﺎره ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﻲ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ‪.‬‬

‫در زﺑﺎن روﺳﻲ ﺣﺮوف ﭼﺎﭘﻲ و ﺣﺮوف ﺧﻄﻲ وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ ﺣﺮوف ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‬

‫درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ‪ .‬ﺣﺮف اول ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ اي ﻛﻪ در اول ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺮف اول‬

‫اﺳﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫و ﺣﺎﻻ از ﺗﻠﻔﻆ ﺣﺮوف ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪:.‬‬

‫‪ ‬ﺣﺮف »آ«‪ .‬ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻠﻔﻆ اﻳﻦ ﺣﺮف ﻟﺒﻬﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ از ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼٌ در ﻛﻠﻤﻪ‬

‫‪) ТАМ‬ﺗﺎم(‬

‫‪) МАМА‬ﻣﺎﻣﺎ(‬

‫‪) НАТА‬ﻧﺎﺗﺎ(‬

‫ﺣﺮف روﺳﻲ »‪ «о‬ﻣﺎﻧﻨﺪ واو در »دو« )‪ (2‬ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪) Дом‬د‪‬م(‬

‫‪) Слова‬ﺳﻠﻮوا(‬

‫ﺣﺮف روﺳﻲ »‪ «У‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪاي »واو« در ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻛﻮ« و »رو« ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد‪،‬‬

‫‪) Тут‬ﺗﻮت(‬

‫‪) Бумага‬ﺑﻮﻣﺎﮔﺎ(‬
‫ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻆ و ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ و ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬

‫اﻳﻨﺠﺎ‬

‫‪Тут‬‬

‫آﻧﺠﺎ‬

‫‪Там‬‬

‫ﺧﺎﻧﻪ‬

‫‪Дом‬‬

‫ﻣﺎدر‪ ،‬ﻣﺎﻣﺎن‬

‫‪Мать, Мама‬‬

‫در ﺧﺎﻧﻪ‬

‫‪Дома‬‬

‫او )ﻣﺬﻛﺮ(‬

‫‪) Он‬اون(‬

‫او ﻣﻮﻧﺚ‬

‫‪) Она‬آﻧﺎ(‬
‫او ﺧﻨﺜﻲ‬

‫‪) Оно‬اﻧﻮو(‬

‫ﺑﺮادر‬

‫‪) Брат‬ﺑِﺮات(‬

‫ﭘﺪر‪ ،‬ﺑﺎﺑﺎ‬

‫‪) Отец‬آﺗﻴﺘﺲ(‬

‫‪) Папа‬ﭘﺎﭘﺎ(‬

‫و ﺣﺎﻻ اﻳﻦ ﺟﻤﻼت را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬

‫‪Тут дом.‬‬
‫ﺧﺎﻧﻪ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Там дом.‬‬
‫ﺧﺎﻧﻪ آﻧﺠﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Брат дома. Он дома.‬‬


‫ﺑﺮادر در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬او در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Мама дома. Она дома.‬‬


‫ﻣﺎدر در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ ،‬او در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪Папа дома. Он дома.‬‬
‫ﺑﺎﺑﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬او در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭘﺎﻳﺎن درس اول‬

‫!‪До свидания‬‬

‫‪Урок 2‬‬
‫درس زﺑﺎن روﺳﻲ‬

‫زﺑﺎن زﻧﺪه ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ و ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه ﻣﻠﺘﻬﺎ در ﻳﻚ‬

‫دوره ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر زﻧﺪه ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ اوﺷﻴﻨﺴﻜﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ زﻣﺎن و ﻧﺴﻠﻬﺎ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم در روس ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ و اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ‪ .‬ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي زﻳﺎدي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺘﻲ‬

‫ﺣﺴﻮداﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬در ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ اي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺘﺎب و ﭘﺲ دادن آن‬

‫ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد‪ .‬آﻧﻘﺪر ﺑﺮاي ﻛﺘﺎب اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ را ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺮداﻧﺪ‬

‫ﻣﺠﺎزات ﺳﺨﺘﻲ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮد‪ .‬ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮوﻳﺪن روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ در ﺳﺎل ‪ ،988‬در روس ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻓﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ‬

‫ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﻼوي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻨﺪ و از اﻟﻔﺒﺎي ﺳﺮﻳﻠﻴﻚ ﺑﺮاي اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﻲ و دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‬

‫ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻮاه اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮔﺮوﻳﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ آﻏﺎز رواج ﻛﺘﺎﺑﺖ در روس ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﺪ‪ .‬ﻛﺘﺐ ﻣﺬﻫﺒﻲ از زﺑﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺑﻪ‬

‫زﺑﺎن اﺳﻼوي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﻳﻦ زﺑﺎن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ اﺟﺪاد روﺳﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ‬

‫ﺳﺨﻦ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي زﺑﺎن ادﺑﻲ روﺳﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺘﺐ زﻳﺎدي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و وﻗﺖ آن ﻓﺮا رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ‬

‫زﺑﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬زﺑﺎن ﻛﻠﻴﺴﺎي اﺳﻼوي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﺪ‪.‬‬
‫در ﻗﺮن ‪ 17‬در ﻛﻨﺎر ﻟﻬﺠﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻲ ﻛﺮد‪ ،‬ﻟﻬﺠﻪ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﺴﻜﻮﻳﻲ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ‬

‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺷﺪ‪ .‬در ﺳﺎل ‪ 1675‬ﺗﺰار آﻟﻜﺴﻲ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﻮوﻳﭻ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ را ﺻﺎدر ﻛﺮد و‬

‫اﺟﺎزه داد ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ ﻃﻮر ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮي ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ دوره‪ ،‬زﺑﺎن‬

‫واﺣﺪ ادﺑﻲ ﻧﻮﺷﺘﺎري ﻛﻪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪ اﻣﺎ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺗﻜﺎﻣﻞ زﺑﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﺮد‪ .‬در ﻋﺼﺮ‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻄﺮ اول ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺸﻮر دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﺑﺎن ﺑﻲ‬

‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﺑﺎن ﻛﻠﻴﺴﺎي اﺳﻼوي ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ از زﺑﺎن ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ‪ .‬اﺻﻼﺣﺎت اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن و ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ‬

‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﻄﺮ اول اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﻳﻔﺎ ﻛﺮد‪ .‬ﭘﻄﺮ اول از زﺑﺎن رﺳﻤﻲ و ﻛﺎري ﺳﺎدﮔﻲ و دﻗﻴﻖ‬

‫ﺑﻮدن اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭼﻨﻴﻦ اﺻﻼﺣﺎت زﺑﺎﻧﻲ ﭘﻄﺮ اول ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﻳﺎدي از ﻣﻴﺮاث ﺗﺎرﻳﺨﻲ‬

‫ﻣﻲ ﻛﺮد‪ .‬از اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺰار دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي روس ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ‬

‫ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ او ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﺳﻨﺖ ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫درس دوم‬

‫ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع درس ﭼﻨﺪ واژه ﭘﺮ ﻛﺎرﺑﺮد را ﻛﻪ در درس ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺳﻼم ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ!‬

‫!‪Здравствуйте‬‬

‫ﺳﻼم دوﺳﺘﺎﻧﻪ‬

‫!‪Привет‬‬
‫ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮ‬

Доброе утро!

‫ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ﺑﺨﻴﺮ‬

Добрый день!

‫ﻋﺼﺮ ﺑﺨﻴﺮ‬

Добрый вечер!

‫ﺷﺐ ﺑﺨﻴﺮ‬

Спокойной ночи!

‫ﺣﺎﻟﺘﻮن ﭼﻄﻮره؟‬

Как дела?

!‫ﻣﺘﺸﻜﺮم‬

Спасибо.

.‫ ﻋﺎﻟﻴﻪ‬،‫ ﺧﻮب‬،‫ﻣﺘﺸﻜﺮم‬

Спасибо, хорошо, отлично.


‫و ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ واژه دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪:‬‬

‫ﺣﺎﻟﺘﻮن ﭼﻄﻮره؟‬

‫?‪Как дела‬‬

‫ﻣﺘﺸﻜﺮم‪ ،‬ﺧﻮب‪ ،‬ﻋﺎﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫‪Спасибо, хорошо, отлично.‬‬

‫و ﺣﺎل ﺷﻤﺎ؟ ﺣﺎل ﺗﻮ؟‬

‫?‪А у вас? А у тебя‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫‪Неважно.‬‬

‫ﺋﻲ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪Так себе.‬‬

‫ﺻﺪاي ﺣﺮف ‪ Э‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﻣﺜﻞ ﺻﺪاي اﻟﻒ در ﻛﻠﻤﻪ »اﺳﻢ« و ﻳﺎ ﺻﺪاي ﺣﺮف »ه« در ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮده‪ ،‬روده‪ ،‬ﭘﺨﺘﻪ‬

‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Это‬‬
‫اﻳﻦ‬
‫‪Эхо‬‬
‫ﭘﮋواك‬

‫ﺣﺮف ‪ И‬روﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪاي ﺣﺮف »اي« در ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻴﻢ و ﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫‪Спасибо,‬‬
‫‪отлично.‬‬

‫ﺣﺮف ‪ К‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﺮف »ك« ﻓﺎرﺳﻲ در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﺎر و ﻛﺘﺎب اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Карта‬‬
‫ﻧﻘﺸﻪ‬

‫‪Комната‬‬
‫اﺗﺎق‬

‫اﻳﻦ ﺟﺎده اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪ آﻧﺠﺎﺳﺖ‪،‬‬

‫‪Это дорога. Там дом.‬‬

‫اﻳﻦ اﺗﺎق اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮه اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ‪ .‬ﻧﻘﺸﻪ و ﻛﺎﻏﺬ آﻧﺠﺎﺳﺖ ‪.‬‬

‫‪Это комната. Тут окно. Там карта и бумага.‬‬

‫اﻳﻦ ﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎﺑﺎ اﺳﺖ‪ .‬و اﻳﻦ ﺑﺮادر اﺳﺖ‪ .‬ﺻﺒﺢ ﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪Это мама и папа. А это брат. Утром мама и папа дома.‬‬


‫ﻟﻄﻔﺎٌ ﻛﻠﻤﺎت اﻳﻦ ﻣﺘﻦ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬

‫اﻳﻦ‬

‫‪Это‬‬
‫…‬
‫ﺟﺎده‪ ،‬راه‬

‫‪Дорога‬‬
‫…‬
‫اﺗﺎق‬

‫‪Комната‬‬
‫…‬
‫ﭘﻨﺠﺮه‬

‫‪Окно‬‬
‫…‬
‫ﻧﻘﺸﻪ‬

‫‪Карта‬‬
‫…‬
‫ﻛﺎﻏﺬ‬

‫‪Бумага‬‬
‫…‬
‫ﺻﺒﺢ‬

‫‪Утром‬‬
‫…‬
‫و‬

‫‪И‬‬
‫…‬
‫اﻣﺎ‪ ،‬وﻟﻲ‬
‫‪А‬‬
‫…‬
‫آري‪ ،‬ﺑﻠﻪ‬

‫‪Да‬‬
‫…‬

‫ﻣﺎﻣﺎن آﻧﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺎﻣﺎن آﻧﺠﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Мама там?- Да, мама там.‬‬

‫ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻠﻪ‪ ،‬ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Папа дома,- Да, папа дома.‬‬

‫ﺑﺮادر ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻠﻪ؟ ﺑﺮادر ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Брат дома,- Да, брат дома.‬‬

‫در زﺑﺎن روﺳﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻳﻚ‪ ،‬دو‪ ،‬ﺳﻪ و ﭼﻨﺪ ﻫﺠﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎٌ ﺗﻌﺪاد ﻫﺠﺎﻫﺎي ﻛﻠﻤﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮوف‬

‫ﺻﺪادار ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺣﺮف ﺻﺪادار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻫﺠﺎ دارد‪ ،‬اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻚ ﻫﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در‬

‫اﻳﻨﺼﻮرت از ﻳﻚ ﻫﺠﺎي ﺿﺮﺑﻪ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺜﻼٌ در ﻛﻠﻤﺎت ‪ дом‬و ‪.он‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻠﻤﺎت روﺳﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف ﺻﺪادار ﻛﻪ ﺿﺮﺑﻪ روي آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ و ﻛﻮﺗﺎه‬

‫ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺣﺮوف ﺻﺪادار ‪ А, О‬وﻗﺘﻲ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜ ً‬
‫ﻼ در ﻛﻠﻤﺎت ذﻳﻞ‪:‬‬

‫‪Мама, папа, карта, дома, бумага, комната, это, окно, утром.‬‬

‫در اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻠﻤﻪ ‪ Это‬در اﺑﺘﺪاي ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺘﺪا را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺮف راﺑﻂ ‪ И‬اﺟﺰاء ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪Это мама и папа.‬‬


‫اﻳﻦ ﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎﺑﺎ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺣﺮف راﺑﻂ ‪ А‬ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪي ﺧﻮد ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد‪:‬‬

‫‪Брат там, а папа тут.‬‬


‫ﺑﺮادر آﻧﺠﺎ و ﭘﺪر اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫در زﺑﺎن روﺳﻲ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﺮ ﻣﻮﻧﺚ و ﺧﻨﺜﻲ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺬﻛﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺑﻲ ﺻﺪا ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‬

‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ‪.дом :‬‬

‫ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻮﻧﺚ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺣﺮف آ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﺎت ‪.бумага, комната‬‬

‫ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻪ »او« ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ .окно‬اﻣﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف »آ« ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﺬﻛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬

‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺮدان و ﻛﻠﻤﻪ ‪ папа‬ﭘﺪر ﻛﻪ ﻣﺬﻛﺮ اﺳﺖ‪.‬‬