You are on page 1of 11

145 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

26 éëA
éØVpN Þ éëA
ÚßØÏ ì¾ CßÜ×Cö ÝënÎC D×D¾ DèÂß¾ Dؾ ø¨ß F D× ÔS× Ep©ë ÚC íeOwë Ó ÕC ÚC
éF Щë ÔS× CnèF ÕC kCoC Cm D× ÚßÎßÃì¾ CÞp¿Æ ÝënÎC D×C Þ ÙèFo Ý× Ä@e@ÎC é@ÛC
26ÝìÃvD¿ÎC ÓC éF ЩëD× Þ CpìSÆ éF êlèë Þ CpìSÆ
: éØVpNc
íOd Þ é¡J (lÜÛD× íÇZßÆ CpçD± MCkßVß× éF) ÍDS× éÇ@Ü@ëC qC l@ÛÞCl@h @26
lÜÛCkí× lÛCækoÞA ÚDØëC éÆ DèÛA (ÚDì× ÝëC ok) lÜÆíØÛ Öpz lÛrF ÚA qC pNÓD@F
ÝëC) lÛCækßØìJ Co p¿Æ æCo éÆ DèÛA D×C Þ ,ÚDzoDÊkoÞpJ½p¬ qC PvC íOÃìÃ@d
!?PvC ækßF éZ ÐS× ÝëC qC lÛÞClh oß²Ü× lÜëßÊí× Þ (ækpÆ éÛDèF Co ´ß¨ß×
íÎÞ lÜÆí× PëClç CoêpìSÆ ælV Þ æCpØÊ ÚA DF Co êkDëq ¸@Ø@V Cl@h (êoA)
.kqDví× æCpØÊ ÚA DF Co ÚDÃvD¾ DèÜN
ÍÞrÛ ÚDzc
ÐÃÛ ÝìÜZ Áß¾ éëA ÝìOwiÛ ÍÞrÛ ÚöDz ok uDGV ÝFC qC ÚCpw¿× qC í@ @Ø@V
êCpF ÍDS× Þk ,ÝìþDÜ× Úß×CpìJ éOznÊ MDëA ok lÛÞClh éÆ í×DËÜç :lÛCækpÆ
(...öDØwÎC Ý× Hì¥Æ ÞC @ Þ @ ... CoDÛ lÂßOvC ênÎCÐSØÆ ÙèÏS×) kpÆ ÚDì@F D@è@ÛA
qC Þ ,lÛrF íñDèÎDS× ÝìÜZ éÆ PvC ÝëC qC pNÓDF Þ pNpF lÛÞClh lÜO¿Ê ÝìþDÜ@×
lz ÍqDÛ Áß¾ éëA ¸Âß×ÝëC ok ,lÛkpÆ lëkpN oDè±C ÚAp ÚkßF ídÞ ok æCo ÝëC
.P¿Ê jvDJ DèÛA éF Þ
((EDFm)) éF íñDèÏS× ,ÚAp MDëA ok éÆ í×DËÜç lÛCéO¿@Ê p@Ë@ëk í@©@ @F
oCp éÛDèF Co ´ß¨ß× ÝëC ÚDÆp¡× qC í ØV ,lëkpÊ ÍqDÛ MßGÇÜV Þ (xË@×)
PvC íÛDØvA ídÞ éÛßËZ ÝëC éÆ lÛkpÆ æpiw×Þ lÛkß¡Ê kDÃOÛC éF ÚDFq ækCk
146 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

DF Þ lz ÍqDÛ Áß¾ éëA ?lëßÊí× ((xË×)) Þ ((MßGÇÜV)) qC Ý@i@v é@Æ


.kCk ECßV DèÛA éF ælÛq íNCpìG N
: pìw¿Nc
!?lÛqí× ÍDS× Ùç lÛÞClh DëA
lÜÛD× íÇZßÆ CpçD± MCkßVß× éF éÇÜëC qC lÛÞClh)) :lëßÊí× éëA ÝìOwi@Û
ÚC íìeOwë Ó ÕC ÚC) lÜÆíØÛ Öpz rÊpç lÛrF ÍDS× ÚA qC pNÓD@F D@ë Þ é@¡@J
.(DèÂß¾Dؾ ø¨ß F D× ÔS× Ep©ë
PvC êCéÏìvÞ ÍDS× ,pËëk pìG N éF Þ ,lzDF kߥÃ× Ä¾Cß× lëDF ÍDS@× é@Æ Cp@Z
ÚDìVl× À ¨ ÚDìF Þ pìÃeN ÖDÃ× ok ælÜëßÊ éÆ íçDÊ ,PÃìÃd ÙwWN êCpF
kßVß× ,DèÛA À ¨ ÚkCk ÚD¡Û êCpF éÆ lÜÆí×EDW@ëC Ý@i@v P@ºÔ@F P@vC
.lÜÆ EDiOÛC ÍDS× êCpF Co í¿ì ¨
CßÃÏië ÝÎ ÕC ÚÞk Ý× ÚßVlN ÝënÎC ÚC ÙìÛCßhí× Xd æoßv 73 éëA ok Ô@S@×
Þ HÎD®ÎC À ¨ éÜ× æÞnÃÜOwë Ó Dòìz EDFnÎC ÙèGÏwë ÚC Þ éÎ Cß ØOVC ßÎ Þ DFDFm
lÜÛCßNíØÛ rÊpç lÜOwç DØ@z ¢@O@vp@J koß@×é@Æ D@è@ÛA)) :Eß@Ï@®@Ø@ÎC
xË× pÊC íOd ,lÜçlF Ùç Pvk éF Pvk éZ pÊC lÜÜëp¾DìF((í@w@Ë@×))
ælÜÜÆ HϬÙç ,lÛoClÛ Co ÚA ÝO¾pÊ xJ Mol DèÛA lëDFp@F D@è@ÛA qC êr@ì@Z
.((ælÛßz HϬ Ùç Þ PvC Àì ¨
À ¨ DN PwìÛ ÚA lÜÛD× Dë xË× qC pOèF íÎDS× bìç DWÜëC ok lìÜÆí× é²dÔ×
.lÜÆ ÙwW× Co DèÛA íÛCßNDÛ Þ
ok Co ÚDOvpJ PF íÛCßNDÛ lçCßhí× éÆ íOÂÞ 41 éëA MßGÇÜV æoß@v ok r@ì@Û Þ
éF éìG¡N Co DèÛA kqDv ÙwW× lÛCækpÆ EDiOÛC kßh êCpF éÆ íñDçæD@Êé@ì@Ç@N
éÆ ,PvC ækpÆ EDiOÛC kßh êCpF Co PwvéÛÓ ÚA éÆ lÜ@Æí@× í@Nß@G@Ç@Ü@V
ÕC ÚÞk Ý× CÞniNC ÝënÎC ÐS×) PvC MßGÇÜV éÛDh ÚDèV ok DçéÛDh ÝëpOOwv
ÐSØÆ öDìÎÞC
147 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

.(ÚßØÏ ë CßÛDÆ ßÎ MßGÇÜ ÎC PìGÎ MßìGÎC ÝçÞC ÚC Þ DOìF MniNC MßGÇÜ ÎC


qC íÊorF êDèÏS× ÈZßÆ êDèÎDS× ÝëC êDWF koCß× éÛßÊ ÝëC ok pÊC DØÏw@×
,kßF lçCßh HvDÜ×DÛ oDìwF ,kßz ækCk oCp oÞDÜèJ êDèÛDØvA Þ HÆCßÆ ¢Üëp¾A
.PwìÛ oDÊqDv PºÔFÞ PdD¥¾ ÍߤC DF rÊpç Þ
Dë Þ ÙìÛrF é¡J éF ÍDS× éÇÜëC qC ÙëoClÛ DFC D× :lëD×p¾í× lÛÞClh éÆ PvC DW@Ü@ëC
oDìOhC ok Þ ÙërëpF íwd êDèÎDS× uDGÎ ok Co íÛÔÃV ÄëDÃd D@N ,ÚA qC p@NÓD@F
.Ùìçk oCp ÚDÊlÜF
Pvok lzDF íñDG lëDF rìÛ DèÎDS× ,PvC HÏ®× ÚlÛDvo ½lç éÇÜ@ëC é@¤Ô@h
HÎD®× P×DÂ HvDÜO×
Þk ÚCpw¿× PwìZ (ÚA qC pNÓDF Dë é¡J) ((DèÂß¾ Dؾ)) qC oß²Ü× é@Ç@Ü@ëC ok
:lÛCækpÆ pìw¿N éÛßÊ
ÚDìF ÖDÃ× ,ÖDÃ× Cpëq ,PvC íÇZßÆ ok ÚA qC pNÓDF)) oß²Ü× lÛCéO¿Ê íçÞpÊ
lÛD×í× ÚA éF Pvok ÝëC ,lzDFí× p²Û ÝëC qC rìÛ êpNpF Þ ,PvC ÍDS× íÇZßÆ
Öpz ,lì¡Æí× PØdq éØèÜëC ÚD×ßN Èë êCpF CpZßN ÙìñßËF íwÆ éF æDÊ é@Æ
,í¡Æí× PØdq Ùç ÚA qC pNÓDF êCpF Ý× koClÛ í×pz lëßÊí× ÞC íÜÆíØ@Û
!ÍDëo Èë êCpF íOd
Ùç lÛÞClh íÜ ë ,PvC íÊorF p²Û qC pNÓDF kCp× :lÛCéO¿@Ê p@Ë@ëk í@©@ @F
ÄFD®× Pvok ,Co ÉorF êDèÎDS× Ùç Þ lÜÆí× cp®× Co ÈZß@Æ êD@è@ÎD@S@×
.ÍDd êD©OÃ×
:lëD×p¾í× Ýiv ÝëC ÍDGÛk ok xKv lvoí× p²Û éF pOGvDÜ× ÍÞC pìw¿N íÎÞ
êßv qC PvC íÃd HÏ®× ÚA éÆ lÜÛCkí× lÛCækoÞA ÚDØ@ëC é@Æ í@ÛD@w@Æ D@×C
.(ÙèFo Ý× ÄeÎC éÛC ÚßØÏ ì¾ CßÜ×AÝënÎC D×D¾) ((ÚDzoDÊkoÞpJ
.lÛoÞk Äd DF êqßN éÜìÆ Þ kDÜV Þ PVDWÎ qC CßÃN Þ ÚDØëC ßNpJ ok DèÛA
.lÜÜÆ Åok Co Clh êDèÏS× Ä®Ü× Þ ,lÜÜìGF íFßh éF Co Äd æpèZ lÜÛCßNí× Þ
éëD× éÆ éOzCk ÍDS× ÝëC qC êoß²Ü× éZ Clh lÜëßÊí× lÛp¾DÆ éÆ DèÛA íÎÞ))
Co íçÞpÊ Þ ,ækpÆ PëClç ÚA éÏìvÞ éF Co íçÞpÊ ,ælz ½ÔO@hC Þ é@Âp@¿@N
Þ CpìSÆ éF Щë ÔS× CnèF ÕC kCoC Cm D× ÚßÎßÃì¾CÞp¿Æ ÝënÎC D×C Þ) ((!?æCpØÊ
.(CpìSÆ éF êlèë
qC pÊC éÆ CpZ ,PwìÛ Clh éìdDÛ qC DèÏS× ÝëC éÆ PvC ÚA pF Ð@ì@Îk kß@h Ý@ëC
!!lÛlzí× CpënJ Co ÚA éØç kßF ÞC éìdDÛ
ÚDÃvD¾ DèÜN éÆ lëßÊí× jvDJ DèÛA éF ¸¬DÂ Þ æDNßÆ ECßV Èë ok lÛÞClh íÎÞ
ÓC Щë D× Þ) kqDví× æCpØÊ ÚA éÏìvÞ éF lÜÃd ÝØzk éÆ Co íÛCoDÇèÜ@Ê Þ
.(ÝìÃvD¿ÎC
DÜìF Ù¡Z ,PvC PëClç Þ oßÛ Þ PvC Clh ÚDÜiv ,ÚDÜiv ÝëC ÖDØN ÝëCp@FD@Ü@F
pF UDWÎ Þ P¿ÎDi× éF ÚÓkoßÆ ÝëC pÊC Þ ,lÜÆ ækD¿OvC ÚA qC éÆ l@çCß@hí@×
í¥ÃÛ íèÎC MDëA ÝëC ok éÛpÊÞ ,PvC ÚDzkßh kßGØÆÞ ÚD¥ÃÛ pRC pF lÛrìhí×
.koClÛ kßVÞ
DçéOÇÛ
ÄëDÃd ÚDìF ok ÍDS× PìØçC @1
.ÝzÞo êCpF êoDÇÛC ÐFD pìº Þ uDwd ækD ÎC Áß¾ ¢ÃÛ ,HvDÜ× êDèÎDS×
:koCk ÀÏOi× HÎD®× ÚkpÆ Ýì¡ÜÎk Þ ÄëDÃd ÝOhDv
éÆ lÜÆí× pF ÚDì× Þ ÈëkrÛ Co æCo ÚDÜaÛA HvDÜ× ÍDS× Èë pÆm kßzí× æDÊ
.koCkí× pF ælÛßÜz Þ ælÜëßÊ yÞk qC Co êkDëq í¿wϾ MÓÓlOvC PØdq
ÖßØV f®v ok íØÏV ælìaìJ HÎD®× ypOwÊ Þ ÙìØ N êCpF :éÇÜëC pOØè× Þ
.PwìÛ HvDÜ× êDèÎDS× qC ækD¿OvC rV íçCo
.kpÆ oDÇÛC ÚCßNíØÛ rìÛ pìÊéÛDèF Þ UßWÎ kCp¾C ÚkpÆ yß×Dh ok Co ÍDS× ¢ÃÛ
íÏÃV ÐñDw× Ùìè¿N pRå× Áp¬ qC íÇë ußwe× éF ÍßÃ × éìG¡N ÍDd pç é@F Þ
.PvC
éF Þ ælÜÜÆ æCpØÊ éÛpÊÞ lzDF HvDÜ× lëDF ÍDS× ÙìO¿Ê éÆ éÛßËÛDØç éOGÎC)
.(kßF lçCßh l¥Ã× qC ælÜÜÆ oÞk Þ ÅDÛp®h æqClÛC ÚDØç
qC Èë pç éÆ ÙìÜÆí× koßhpF êkDëq êDèÎDS× éF ÚAp ok MDèV Ýì@Ø@ç êÞo
éØç êCpF PvC íFDOÆ ÚAp éÆ CpZ ,PvC pNpRå× Þ pOÜëpìz Þ pOGÎD@V êp@Ë@ëk
PëDèÛ ok PvC íFDOÆ ,MD×ßÏ × Þ pÇ¿N qC êCéëDJpç Þ f®v p@ç ok D@è@ÛD@w@ÛC
.PºÔF Þ PdD¥¾
?é¡J éF ÍDS× CpZ @2
éF kCpëC Þ öCrèOvC éÏìvÞ Co xË× Dë é¡J íÇZßÆ Þ êkph ,ÚDëßV éÛDèF éZpÊ
lÜOzCkí× oß z Þ Åok Þ ½D¥ÛC íØÆ DèÛA pÊC D×C ,lÛkßF ækCk oCp ÚAp MDëA
DìÛk Èë éÆ lÛlìØè¾í× lÛlì¡ëlÛCí× ÈZßÆ oDìwF ÚCßìdÝëC ÚDØOhDv ok Þ
.lÛD×í× ÚCpìd ÚA ok ÐÃV éÆ éO¾o oDÆ éF ÚA ÚDØOhDv ok P¾Cp± Þ PÂk
150 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

lëD×p¾í× ÈZßÆ ÚCßìd ÝëC ¢Üëp¾A æoDFok (ÖÔ@w@ÎC é@ì@Ï@V) ÁkD@¤ ÖD@×C
íÎÞ PvC ÈZßÆ oDìwF ÙwV p²Û qC éÇÜëC DF PvC ækq ÍDS× é¡J éF lÛÞClh))
(íÇ¡h) MDÛCßìd ÝëpOÊorF éÆ koCk Co íñDçæDËOvkÚDØç ÚDØOhDv p²@Û qC
PvC é¡J ok (DèÎDF Þ DèÇhDz) pËëk ß©V Þk ÚA pF æÞÔV Þ PvC CoCk Ðì¾ íÜ ë
êCpF Co ¢Üëp¾A P¾Cp± ÍDS× ÝëCDF lçCßhí× lÛÞClh ((PvC ÚA lÂD¾ Ðì¾ éÆ
éìGz Co ÚA Clh éÆ Àì ¨ CpçD± kßVß× ÝëC æoDFok pÇ¿N ,lÜÆ ÚDìF ÚD@Ü@×å@×
.kqDví× oDÊlëp¾A PزV éVßO× Co ÚDwÛC PvC ælëp¾A Ðì¾
í¤ß¥i× êÞpìÛ DF Þ PvC íÎDh ßN ,Ðì¾ Ö߬ph lÜÛDØç ¢×߬ph D¤ß¥i×
gCoßv Þ PvC DìÛk êDèËÛpv ÝëpO¿ëp± éÎßÎ ÝëC ,lÜÆí× EnV kßh éF Co Úßh
.PvC ÈëoDF ækD ÎCÁß¾ ÚA ÚÞok
ÞC éF HvDÜ× yßÊ Þ DJ Þ Pvk ÝìÜaØç Þ Ù©ç Þ ¸¾k Þ EnV êÞpì@Û Cl@h
éF ÚDÜaÛA DèÎDF ÝëC ,lÜÆ qCÞpJ Cnº HϬ ok DN ækpÆ PØdp× ÞC éF íñDèÎD@F ækCk
æp¡d ÝëC ,PwìÛ Pëäo ÐFD ١Z DF ÚA PÆpd éÆ kßzí×ÝìñDJ Þ ÓDF PVpv
lÜÆí× p®h uDwdC êrìZ Úkoßh ÚDÇN kpW× éF éÆ PvC uDwd êol éF
ÝìV ok éÆ PvC ÝëC HWV Þ kqDví×oÞk p®h éîÜ× qC Co kßh PVpv é@F Þ
.lÜÆí× rVDV Co MDÛCßìd ÝëpOÊorF íÛCßNDÛ
éÜì×q ÝëC ok íGìWV ÚDìF éºÔGÎCXèÛ ok (ÖÔwÎC éìÏV) íÏV ÚDÜ@×å@× p@ì@×C
Ùç Pvk éF Pvk Þ lÛßz ¸ØV ... ÚDèV ælÛq MCkßVß× éØ@ç p@ÊC)) :koCk
éF ÝO¾Dë æCo ok DèÛA ÍßÃV éÇÏF ,lÛoClÛ êCé¡JkDWëC pF íñDÛCßN rÊpç l@Ü@çl@F
éOwh Þ ÚCßNDÛ ÚDzDçêÞpìÛ Þ ,lÛD×í× pìeO× ÚCßì@d Ý@ëC ¢@Ü@ëp@¾A oCp@vC
½CpOVC ,ækoßhPwÇz ,yÔN qC xJ ÖDWÛCpv Þ ,kpìÊí× ÚDëD@J Þ kß@zí@×
oCpÂC kßh rWV éF Þ lÛCælÛD×ok êCé¡J ¢Üëp¾A p@FCp@F ok é@Æ l@Ü@ëD@Ø@Ûí@×
.((ÚA ÝOhDv kßFDÛ qC ÚD¡ìÛCßNDÛ éF íOd Þ lÜëDØÛí×
151 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

íèÎC ÍÔ¨C Þ PëClç @3


Þ PëClç éÆ koÞA kßVßF Co ÙçßN ÝëC PvC ÝÇØ× ,Áß@¾ é@ëA p@ì@G@ @N p@çD@±
éÆ íÎDd ok ,PvC Clh PvCßh éF «ßÜ× DèÜN Þ koCk êoDGVC éGÜV íçCp@Ø@Ê
Co PÎÔ¨ Þ PëClç éØ¡Zpv Þ ækpÆ oDÇzACo PÃìÃd éëA ÝëC éÏ@Ø@V Ý@ëp@hA
.koDØzí× ÚDwÛC kßh ÍDØVC
í¤Dh EDNqDF Þ MCpØR Þ XñDOÛ ,ÚDwÛC oCkpÆ Þ ÍDØVC ézíØç :éÇÜëC fì@¨ß@N
Þ Äì¾ßN Þ íÜìF ÝzÞo ,ÚA éWìOÛ ,lzDF ÈìÛ ÐØV pÊC éÇÜëC é@Ï@Ø@V qC ,koCk
.PvC pOèF ÍDØVC ÖDWÛC ÞClh êßv éF pO¡ìF PëClç
ÚC CßÜ×A ÝënÎC DèëC Dë :lëD×p¾í× éÆ PvC ÍD¿ÛC æoßv 29 éëA Ýiv Ý@ëC l@çD@z
xd lÛÞClh lìÜÆ é¡ìJ êoDÊrìçpJ pÊC ...)) :DÛDÂp¾ ÙÇÎ Ð Wë ÕC Cß@Ã@O@N
D®V íÜìGÜzÞo DØz éF Þ lÜÆí× ælÛq DØzok Co Ð@¬D@F qC Ä@d ¦@ì@i@¡@N
((.lëD×p¾í×
éF Þ ,kkpÊí× ÚÞr¾C ¢GÏ íÊpìN Þ íÇëoDN ,kÞpF DèìO@zq ÍD@G@Ûk p@ÊC Þ
lÛÞClh oDÇÛC ld pv DN æDÊ Þ kßzí× ækCk Áß@v êp@O@¡@ì@F æD@Ü@Ê êß@v
:lëD×p¾í× éÆ lzDFí×ÖÞo æoßv 10 éëA éO¿Ê ÝëC lçDz ,lÜvoí×
DèF CßÛDÆ Þ ÕC MD@ëD@F Cß@Fn@Æ ÚC êAß@w@ÎC CßñD@vC Ý@ën@ÎC ø@G@ÂD@V ÚD@Æ Ù@R
lz íèOÜ× DWÜëC éF lÜçkí× ÖDWÛC lF ÍDØVC éÆ êkCp¾C PGÂDV)):ÚßñrèOw@ë
!((lÛkCk oCp öCrèOvCkoß× Þ lÛkpÆ HënÇN Co Clh MDëA éÆ
Äd qC éÆ í×DËÜç)) :ÙèFßÏ ÕC ¹CqC CߺCq DØϾ :ÙìÛCßhí@× p@Ë@ëk é@ëA ok Þ
((.(5 éëA À¤ æoßv) lìÛCkpÊpF Co DèÛA êDèÎk lÛÞClh lÜO¡ÊpF
Щë D× Þ :lëD×p¾í× éÆ DWÛA PvC æl×A éO¿Ê ÝëC lçDz rìÛ TeF koß× éëA ok
((.Co oCkpÆ lF Þ ÄvD¾ kCp¾C rV lÜÆíØÛ æCpØÊ lÛÞClh)) :ÝìÃvD¿ÎC ÓC éF
Co PÃìÃd ÝëC ,PvC D× kßh oDìOhC ok ÍÞC qC lF Dë Eßh æCo EDiOÛC ÝëC pFD@Ü@F
.ÙìzDF ÚA êpè êDçéWìOÛ oD²OÛC ok lëDF xKv ,koCk ÍßG íÛDwÛC pç ÚClVÞ
152 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

æCo EDiOÛC pF oDGVC íÜ × éF ÚAp ok PÎÔ¨ Þ PëClç :éÇÜ@ëC Ý@i@v æD@Nß@Æ


éF ((PëClç))ÚAp kßh qC êkl O× MDëA MkDè¡F éÇÏF ,PwìÛ •Ïº Dë Pvok
ÚkpF ÝìF qC íÜ × éF ((ÍÔ¨C)) Þ MkD v ÐñD@vÞÚkoÞA Ù@çCp@¾ í@Ü@ @×
.kpìËF kßh éF êoDGVC éGÜV éÇÜëC ÚÞlF ,PvC lVDw× êDçéÜì×q
Úkq Ùç pF Dë (ÙëoCnÊí× Äì¾ßN CpÛA ÖDÛ éÆ) EDGvC ÝO@hD@v Ù@çCp@¾ Ý@ëC Þ
éÆ PvC DèÛDwÛC kßh ÍDØVC éWìOÛ (ÙëoCnÊí× Äì¾ßN HÏv CpÛA ÖDÛ éÆ) EDGvC
qC Dë Þ lçkí× PëClç Äì¾ßN íÛDwÆ éF ClhpÊC xJ ,koCk í@J ok Co oß@×C Ý@ëC
.PvC DèÛA kßh ÍDØVC ÙìÃOw× éWìOÛ lÜÆí× HÏv Co Äì¾ßN íÛDwÆ
éÆ í×DËÜç PhDv ¦i¡× ÚCßNí× ækDv ÍDS× Èë Ýب ok Co PÃìÃ@d Ý@ëC
éF Co kßh éZ pç konÊí× ÅDÛp®h éÛDhkÞo Èë Dë æDËNpJ Èë oDÜÆ qC ÚDw@ÛC
ÍDØOdC Þ pO¡ìF ¢¬ßÃv ÍDØOdC Þ pNælÛr»Î ÞCêDJ êDV kqDv pO@Ç@ëkr@Û ÚA
Þ pOØÇe× ÞC êDJ êDV kqDví× oÞk ÚA qC Co kßh ol pç Þ kßzí× pOØÆ MDWÛ
ÚA Þ PëClç íÇë ÝëC ,kßzí×pOØÆ ¢¬ßÃv ÍDØOdC Þ kkpÊí× pNÝòØ®@×
MDëA éF éÆ íÛDwÆ éO¿Ê jvDJ Ýiv ÝëC ´ßØW× qC koCk ÖDÛ PÎÔ¨ êp@Ë@ëk
. kßzí× ÝzÞo íFßh éF lÛCéO¾pÊ ækph PÎÔ¨ Þ PëClç
íÊlÜF Þ PëkßGV Ùvo Þ æCo qC éÆ lÜOwç íÛDwÆ ((ÝìÃvD¾)) qC oß²Ü× @4
qC éOwç Úlz UoDh íÜ × éF P»Î é¡ëo p²Û qC Äw¾ Cpëq lÛCækDèÛ ÚÞp@ì@F D@J
ækDV qC éÆ íÛDwÆ éF Þ ælz ækCk é vßN íÜ ×ÝëC ok xKv PvC D×p@h ÚÞok
.PvC ælz ÁÔ¬C lÛÞoí× ÚÞpìF lÛÞClh íÊlÜF
153 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

27 éëA
éØVpN Þ éëA
Þ Ð¤ßë ÚC éF ÕC p×C D× Úß ®Ãë Þ éÃSì× l F Ý× ÕC lèV Úß©@Ã@Ü@ë Ý@ën@ÎC
27ÚÞpwiÎC Ùç ÈòÎÞC §oöÓC í¾ ÚÞlw¿ë
: éØVpNc
,lÜOhDv ÙÇe× éÆ ÚA qC xJ Co Clh ÚDØìJ (éÆ lÜOwç D@è@ÛA ÚD@Ã@vD@¾) @27
Þ ,lÜëDØÛí× ¸®Â lÛqDv oCp pF ækCk oßOvk Clh éÆ Co íñDçlÛßìJ Þ ,lÜÜÇzí×
.lÜÛCoDÇÛDëqDèÜëC ,lÜÜÆí× kDw¾ ÚDèV ok
: pìw¿Nc
í ÂCÞ ÚCoDÇÛDëq
pÆm DF éëA ÝëC ok kßF ÚDÃvD¾ ÍÔ¨C qC Ýiv ,éOznÊ éëA ÝëphA ok éÆ DWÛA qC
:lÜÆí× í¾p × Þ ¦i¡× Ô×DÆ Co ÚDÃvD¾ P¿¤ év
lÜOhDv ÙÇe× éÇÛA qC xJ Co Clh ÚDØìJ éÆ lÜOwç íÛD@w@Æ ÚD@Ã@vD@¾)) @1
.(éÂDSì× l F Ý× ÕC lèV Úß©ÃÜë ÝënÎC) ((lÜÜÇzí×
ívDÜzClh Þ lìdßN ÚDØìJ ,lÛCéOwF Clh DF í¿ÏOi× êDèÛDØìJ ¸ÂCÞ ok DèÛDw@ÛC
Co DèÛDØìJ ÝëC éØç ÚDÃvD¾ ,x¿Û êCßç Þ ÚD®ìz qC P@ì@ @G@N Öl@V ÚD@Ø@ì@J
êÞpìJ ÚD®ìz Þ Ík êDçéOvCßh qC Þ ,éO¾DNpF Äd ÚD@×p@¾ qC p@vé@O@w@Ç@z
lÜÜÆí×
ÚDØìJ éÆ lëAí× ¢ìJ ÍCåv ÝëC DWÜëC ok ?lz éOwF éÛßËZ Þ DWÆ ÚDØì@J Ý@ëC
ÚD×oDÊkoÞpJ DF íÛDØìJ éÆ ÙëoClÛ p¬Dh éF rÊpç D× ,PvC éGÛDV Þk p×C È@ë
ÝëC jvDJ éOÇÛ Èë éF éVßN DF íÎÞ ?ÙìzDFéOwF DçéÜì×q ÝëC ok é@O@zn@Ê ok
,ÚDwÛC Pzpv ݬDF Þ cÞo ÄØV ok lÛÞClh éÇÜëC ÚA Þ kßzí× ÝzÞo ÍCå@v
,lÛCßOì× ÚA PëClçÄëp¬ qC éÆ ækCk oCp êDçtëÞ êDçÞpìÛ Þ £ß¥i× oß@ @z
MßVk éF ,lëDØÜÛ Pì GN x¿Û êCßç Þ ÚD®ì@z qC Þ l@Ü@Æ Cl@ì@J Co P@vCo æCo
.lÛqDv ÌÜçDØç ÚA DF Co kßh Þ ækCk PGS× jvDJ íèÎC ÚCpGço
154 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

ok ,lÜÆí× íèÎC ÚDØìJ Þ Clh lèV éF pìG N £ß¥i@× Mp@®@¾ Ý@ëC qC ÚAp@Â
:lëßÊí× ÚAp ,íÛßÛDÂ Þ í ëp¡N éÛ PvC íÜëßÇN ÚDØìJ Èë ÝëC PÃìÃd
ÚC Þ ÝìG× ÞlV ÙÇÎ éÛC ÚD®ì¡ÎC CÞlG N Ó ÚC ÖkA íÜF D@ë Ù@Ç@ì@ÎC l@è@VC Ù@ÎC
éÆ ÙO¾pËÛ ÚDØìJ DØz qC pË× !ÖkA ÚClÛqp¾ êC)) :ÙìÃOw× «Cp¤ Cnç íÛÞlGVC
æCo éÆ lìÜÆ ¢OvpJ Cp× Þ ,PvC DØz oDÇzAÝØzk ÞC éÆ lìOvpKÛ Co ÚD®@ì@z
((.PvC ÝìØç PvCo
éF Ä¡V Þ ívDÜzClh Þ lìdßN Mp®¾ ÚDØç éF æoDzC éëA ÝëC é@Æ P@vC Cl@ì@J
.PvC Ð×DÇN æCo ÚkßØìJ
éºÔGÎC XèÛ éG®h ÝìOwiÛ ok éÆ PvC êDèÏØV ,Ýiv ÝëC êCpF pËëk lçD@z
ÙèìÎC pNCÞ Þ éÏvo Ùèì¾ T G¾ :ÙìÛCßhí× (ÖÔwÎC éìÏV) íÏV ÚDÜ×å× p@ì@×C qC
qC xJ íÇë Co ¢ëßh ÚCpG×DìJ lÛÞClh)):éNp®¾ÁDSì× ÙçÞkDOwì@Î æöD@ì@G@ÛC
¢ëßh êp®¾ ÚDØìJ éF éÆ lÜçCßiF DèÛA qC DN kDOvp¾ Ökp× êßv é@F êp@Ë@ëk
((.lÜÆ ÐØV
ÔØV ÚA æCpØç ,koClì× íÛCqoC ÚDwÛC éF íOGçß× pç Clh pOÜzÞo p@ì@G@ @N é@F
Ù¡Z ÝëC DF íÜ ë lçkí× Ù¡Z ÞC éF ,kpìÊí× ÞC qC ¢Üëp¾A ÚDFq DF íÛDØ@ì@J
pç HìNpN ÝëC éF Þ ... ßÜ¡F Co Äd êCl¤ íÜ ëlçkí× yßÊ ,ÝìGF Co ÄëD@Ã@d
kCk Clh êDçÞpìÛ qC Dë Þ kpìËÛ æpèF PvC ÞC Mp®¾ ÚÞok ok éaÛA qC ÚDwÛC æDÊ
.PvCéOwÇz Co Clh ÚDØìJ ,lÜÆ ækD¿OvC D®h pìw× ok
.lÛoCnÊí× DJ pëq Co íèÎC êp®¾ êDèÛDØìJ ÝëC qC íOØw Dë éØç ,ÚDÃvD¾ êoA
éÆ Co íñDçlÛßìJ DèÛA)):lëßÊí× ækpÆ æoDzC DèÛA éÛD¡Û Ýì×Þk éF x@K@v @2
ÚC éF ÕC p×C D× Úß ®Ãë Þ) ((lÜÜÆí× ¸®Â lÛqDv oCp pF ækCk oßO@vk Cl@h
.(Фßë
ÚlëpF Þ Ùdo ¸®Â éF £ß¥h éF p±DÛ Co éëA ÝëC ÚCpw¿× qC êoDìwF é@Z p@Ê
íÜ × éÆ lçkí× ÚD¡Û éëA Ößè¿× ok PÂk íÎÞ ,lÛCéOwÛCk êlÛÞD¡ëßh é®FCo
koCkêpOì×ßØV Þ pO ìvÞ
155 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

.PvC ÚA êDèÂCl¥× qC íÇë Ùdo ¸®Â éÎöDw× éÆ


¸®Â lÛDØF oCp pF ækCk oßOvk Clh éÆ Co íñDçlÛßìJ ÚDÃvD¾ :lëßÊí× éëA Cpëq
êDçlÛßìJ íOvÞk lÛßìJ ,êlÛÞD¡ëßh lÛßìJ Ð×Dz DçlÛßì@J Ý@ëC ,l@Ü@Ü@Æí@×
ÝëC éF Þ ,PvC Clh DF é®FCo Þ lÛßìJ Þ íèÎC ÚCpGçoDF «DGNoC Þ lÛßìJ ,íVDØO@VC
êDçé®FCo ÝOzCnÊ DJ pëq Þ Ùdo ¸®Â éF p¥eÜ× Co éëA íÜ × lëDGÛ H@ì@Np@N
.PwÛCk êlÛÞD¡ëßh
DF é®FCo ¸®Â Dë ,ÚDÜ×å× Þ ÚCpG×DìJ DF é®FCo ¸®Â éF Co ÚA ÚCpw¿× qC í© F CnÎ
PvC ækCk Co DèÛA éØç DF lÛßìJ oßOvk Clh éÆ DèÛA íÛDØvA HOÆ Þ pËëk ÚCpG×DìJ
íÏÆ Ößè¿× qC í¡iF ælÜÜÆ ÚDìF rìÛ Dçpìw¿N ÝëC PvCClìJ éÆ lÛCækpÆ pìw¿N
pì×C DF é®FCo éF Фßë ÚC éF ÕC p×C D× éÏØV MDëCÞo qC í@©@ @F ok P@vC é@ëA
.PvC ælz pìw¿N (ÖÔwÎDØèìÏV)PìF ÐçC éØñC Þ (ÖÔwÎC éìÏV) ÚDÜ×å×
ÚA éF éÏdp× ÝëphA ok éÆ PvC Ýì×q êÞo ok kDw¾ ,ÚDÃvD¾ pËëk éÛD@¡@Û @3
.(§oÓC í¾ ÚÞlw¿ë Þ) ((lÜÜÆí× Ýì×q ok kDw¾ DèÛA)):ælz æoDzC
qC pv Þ ækpÆ yß×Cp¾ Co Clh éÆ DèÛA ,PvC ÝzÞo íGÏ®@× kß@h Ý@ëC é@O@G@ÎC
lÛoClÛ Pÿz Þ Ùdo ,kßh ÚClÛÞD¡ëßh éF PGwÛ íOd Þ ,lÛCéO¾DN pF ÞC PVD¬C
êDèNnÎ Þ íñßW×DÆ íJ ok DèÛA ?kpÆ lÜçCßh éÏ×D ×éÛßËZ ÚCpËëk DF PvC ClìJ
DèÛA êCpF kßz ælì¡Æ DV pç éF é ×DV ,lÜOwç kßh í¥iz ¸¾DÜ× Þ ¢@ëß@h
éF Úlìvo êCpF Þ ,PvC pOÛÞr¾CíñßW×DÆ Þ pO¡ìF æpèF ÚD¡¾lç ,lÜÆíØÛ Áp¾
éZ ÐØV Þ pǾ qp¬ ÝëC éÆ PvC ClìJ ,lÛoClÛ CÞpJ í¾Ôh b@ì@ç qC ½l@ç Ý@ëC
.koÞAí× kßVÞ éF é ×DV ok íñDçkDw¾
156 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

Ùç ÈòÎÞC) lÜÛCoDÇÛDëq ÚDØç DèÛA :l@ëß@Êí@× é@ëA ÚD@ëD@J ok l@ì@W@× ÚAp@Â


.(ÚÞpvDiÎC
Þ êkD× êDçéëD×pv éØç ÚDwÛC éÆ pNpF ÝëC qC íÛDëq éZ ?PvC ÝìÜZ í@O@vCo
lÜëp¾DìF ÞC êCpF Co DèNkD v Þ DçoDiO¾C ÝëpOÊorF lÛCßNí× éÆ Co kßh êßÜ @×
!?kpF oDÆ éF kßh êqÞpèìv Þ íOiFlFÞ íOwìÛ Þ Dܾ Äëp¬ ok
éZ lÛCéO¾o ÚÞpìF lÛÞClh PVD¬C æqßd qC Äw¾ Ößè¿× êD©OÃ× éF éÆ íÛDwÆ
.lÜzDF éOzCk lÜÛCßNí× ÝëC qC pìº íOzßÛpv
DçéOÇÛ
ÖÔvC ok Ùdo éϤ PìØçC @1
ÚÞlF íÎÞ ,P¿Êí× Ýiv íèÎC êDçlÛßìJ éØç éF ÖCpOdC qC Áß¾ éëA éZp@Ê
.PvC ÚA ÝzÞo ÁCl¥× Èë êlÛÞD¡ëßh lÛßìJ Èz
ÚClÛÞD¡ëßh éF PGwÛ PGe× Þ PëDØd Þ ÈØÆ Þ Ùdo éϤ éF PG@w@Û ÖÔ@vC
Þ ÚD¡ëßh qC é®FCo ÚlëpF Þ Ùdo ¸®Â Þ PvC ælz ÐñD êDçkD ÎDÂß¾ PìØ@çC
.PvC ækpÆíèÛ Clëlz Co ÚDËOwF
(ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏV ÕC íϤ) ÖÔvC pG×DìJ éÆ PvC DWÛA DN Ùdo éϤ P@ì@Ø@çC
:oDìhC pìº DèÏçC ÚDÆ ÚC Þ oDØVÓC í¾ lërN Þ oDëlÎC pØ N ÙdpÎC øϤ :lëD×p¾í×
lÜZ pç lëCr¾Cí× DçpØV pF Þ ,kqDví× kDFA Co DçpèzÚClÛÞD¡ëßh DF lÛß@ì@J))
((.lÜzDGÛ Ùç ÚDÇìÛ qC ÚA ÚDÊlÜçk ÖDWÛC
:ÙìÛCßhí× (ÖÔwÎC éìÏV) ÁkD¤ ÖD×C ÚDÜiv ok
:DèÜV êmÓC ÀÆ ÙdpÎC éF Фßë D× Ð©¾C Þ öD× Ý× øFp¡F ß@Î Þ È@Ø@do Ð@¤
æCo ÝëpOèF Þ ÝÆ ÙÇe× EA qC êDèVpV DF íOd Co ¢ëßh êlÛÞD¡ëßh lÛß@ì@J
.!lÜÜìGÛ íOØdCr× Þ oCqA ßN qC (ÐÂC Ó) éÆ PvCÝëC ÚDÛA éF P×lh êCpF
157 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

lÛqp¾ éF (ÖÔwÎC éìÏV) kDWv ÖD×C éÆ PvC êld éF Ùdo ¸®Â æDÜÊ Þ íOzq
XÜJ ÚA qC íÇë ,krìçpKF é¿ëD¬ XÜJ DF PGdD¥× qC éÆ lÜÆí× Peì@¥@Û kß@h
:lÛCækpÆ Ùdo¸®Â éÆ lÜOwç íÛDwÆ æÞpÊ
((ÕC EDOÆ í¾ DÛß Ï× éNlVÞ íÛD¾ éØdpÎ ¸¬DÃÎC øGdD¥× Þ ÅDëC Þ ...))
qC oÞk Þ Úß Ï× Co ÞC ÚAp éÆ ækpÆ Ùdo ¸®Â éÆ íwÆ DF MpzD × qC rìçpKF))
((.PvC ækpØz Clh PØdo
:lëD×p¾í× 22 éëA (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏV ÕC íϤ) lØe× æoßv ok
ÝënÎC ÈòÎÞC ÙÇ×DdoC Cß ®ÃN Þ §oÓC í¾ CÞlw¿N ÚC ÙOìÎßN ÚC ÙOìwV Ðè@¾
lìñDØÛí× Ùdo ¸®Â Þ lìÜÆí× kDw¾ Ýì×q ok é@Æ D@Ø@z ...)):ÕC Ù@è@Ü@ @Î
!((oÞk ÞC PØdoqC Þ lìOwç Clh PÜ Î ÍßØ¡×
lÛßìJ ÚDÊlÜÛrØçpF Þ Ùdo ÚD ¬D éF PGwÛ ÚAp :é@Ç@Ü@ëC Ý@i@v æD@Nß@Æ
P×n× Piv Co DèÛA rìÛ í×ÔvC TëkDdC Þ ,koCk êlëlz MCpìG N êlÛÞD¡ëßh
.PvC ækpÆ
ok ÐØV ÝëpO¨ß»G×lÛlìvpJ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏV ÕC íϤ) ÖÔvC p@G@×D@ì@J qC
.Clh éF Åpz :kß×p¾ jvDJ ok ?PvC ÖClÆ lÛÞClh æDË¡ìJ
((.Ùdo ¸®Â)) :kß×p¾ ?ÚA qC l F lÛlìvpJ
êoD¡¾DJ éØèÜëC êlÛÞD¡ëßh lÛßìJ ³¿d Þ êoClèËÛ éF PGwÛ ÖÔvC éÇÜëC PÏV
PزV Þ Ð×DÇN P¾p¡ìJ ,PëßÃN ,cÔ¤C êCpF ézíØç é@Æ P@vC Ý@ëC ækp@Æ
p²Û qC éZ Þ ,í×D²Û Dë êkD¥OÂC p²Û qC éZ ,ÉorF ´DØOVCÈë éF Úl@ì@¡@i@F
P¾p¡ìJ DF ,kpÆ ´Þpz ÚA ÈZßÆ êDçldCÞ qC lëDF íÂÔhC Þ êßÜ × êDçéGÜV
158 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N
.lz lçCßh cÔ¤C kßh éF kßh ,Ùì²V ´DØOVC ,ÈZßÆ êDçldCÞ ÖDØN PëßÃN Þ
ækßØÛ êoCkpGçpèF êpOÏ×DÆ ßeÛ éF yÞo ÝëC qC ÚDÛDØÏw× PزV êCpF ÖÔvC
Þ PÛDVC Þ ÈØÆ qC kCp¾C ÓßØ × éÆ ækCk íñDçldCÞ cÔ¤C é@F oß@O@vk ,P@vC
.lÜOwìÛ ÚCkpÊÞoÚA éF Úlì¡iF PزV
ok Ùç PvßJ Þ Éo ok ÚD¡Ûßh éÆ lÜÆí× éì¤ßN Co êkCp¾C éìÜF PëßÃ@N Cp@ëq
MDVDØOVC éÆ í×DËÜç PvClìJ Þ ,lÛCækCßÛD@h È@ë êD@©@VC ,P@vC ykp@Ê
pç qC Þ lFDëí× PزV rìÛ DèÛA Ùì²V ´DØOVC ,lzlÜ×ÞpìÛ êlÛÞD¡ëßh ÈZßÆ
êkDFA TVDF Ùdo éϤ))lëßÊí× éÆ íSëld lëDz ,lz lçCß@h êß@ p@²@Û
((.lzDF æoDzC íÜ × ÝìØç éF kkpÊí× Dçpèz
ÚkpÆ ¸®Â ,ÚkpÆ Ð¤Þ êDV éF @2
Clh Co éaÛA ÚDÃvD¾ ,kßF ÝìÜZ ÙëlÛCßh Áß¾ éëA ok éÆ êpìG N ok éÇÜëC HÎDV
.lÜÜÆí× ¸®Â ,lÜÜÆ Ð¤Þ ,PvC ækCk oßOvk
ok ?koCk ÚDÇ×C Ð¤Þ qC ÐG ÚkpÆ ¸®Â DëA éÆ lëAí× ¢ìJ ÍCåv ÝëC DWÜëC ok
ÚDì× lÛÞClh éÆ PvC í•FCÞo é×CkC ,ÚkpÆ Ð¤Þ qC ½lç ÙìñßÊí@× j@vD@J
,PvC ækCk oCp êp®¾ Þ í ìG¬ oß®F pËëlÇëDF ÚDÊlÜFDë Þ ¢ÛDÊlÜF Þ kßh
Þ P²¾De× í ìG¬ Þ êp®¾ êDçé®FCo ÝëC ,ækCk oßOvk Clh pËëk pìG N é@F Þ
.(lìÜÆPÂk) lÜÜÆí× ¸®Â Co ÚA ÚCoDÆéÜÊ íÎÞ kßz êoClvDJ