You are on page 1of 1

BARANGAY SANG BIYERHEN MARCH

O MARIA SANG BARANGAY


KAMI TANAN NAGADANGUP SANG IMO
PAMATII KAG DUNGGA
ANG AMON PANAWAG SA IMO.

BIYERHEN ULAY SANG BARANGAY


BENDISYONI MAN KAMI
SA PANIMALAY, SA KA-UMAHAN
KAG SA KADAGATAN NGA AMON PANGABUHI-AN
TABANGI KAMI, KALUY-I KAMI
BIYERHEN ULAY SANG BARANGAY.

BARANGAY, (MALIG-ON?) NGA BARANGAY


KATILINGBAN NGA MALIG-ON NI MARIA
ANG KABANTUG NIYA NAGLAPTA
SA BUG-OS NGA PILIPINAS.

BARANGAY, (MALIG-ON?) NGA BARANGAY


MAGAPADAYON KAMI
SA PAG-ALAGAD SA IMO
TUBTUB SA IKAMATAY.