Soalan: Bincangkan keperluan kestabilan politik bagi masyarakat majmuk seperti Malaysia.

Konsep masyarakat majmuk di Malaysia merupakan masyarakat yang terdiri daripada etnik-etnik yang bukan sahaja dapat dibezakan dari segi budaya tetapi juga ekonomi, tempat tinggal, politik, dan sosial. Ciri -ciri masyarakat seperti ini telah menyebabkan negara kita digelar sebagai masyarakat majumuk. Konsep masyarakat majmuk pertama kali telah dikemukakan oleh J.S Furnivall 1 pada tahun 1948.

Definisi masyarakat majmuk tersebut adalah merujuk kepada keadaan masyarakat di tanah jajahan ketika itu iaitu seperti yang terdapat di Burma, Indonesia dan juga Malaysia. Masyarakat majmuk mengikut Furnivall, adalah dicirikan oleh kumpulan-kumpulan etnik yang tinggal di dalam sat u unit politik ( sebuah negara) tetapi tidak bersatu padu. Mereka mempunyai latar belakang ekonomi, budaya, agama, nilai dan pemikiran. Dengan kata lain, walaupun hidup bersama mereka adalah berasingan (live side by side but separately). Walaupun mereka

berhubungan, namun perhubungan mereka lebih berdasarkan perhubungan ekonomi ( dalam urusan jual beli). Tidak wujud azam sosial bersama ( common will) di mana dalam kalangan kumpulan masyarakat tiada ikatan normatif akib at kelainan budaya, agama, pemikiran dan cara hidup. Malahan dalam bidang ekonomi ianya dapat dijelaskan berdasarkan garis etnik. Malahan wujudnya perpecahan dalam bidang ekonomi seperti yang diperkatakan oleh Furnival.

Semenjak diperkenalkan, teori masyarakat majmuk Furnival telah juga diaplikasikan pada masyarakat majmuk Malaysia. Ciri-ciri masyarakat yang
1

Nazaruddin Hj. Mohd Jali. 2001. Pengajian Malaysia. Kenegaraan Dan Kewarganegaraan. Selangor. Prentice Hall. ms:223

dikemukakan oleh Furnival sedikit sebanyak terdapat pada masyarakat Malaysia, misalnya dari segi kepelbagaian budaya, pemisahan fizikal, pengenalan kaum melalui pekerjaan, kekurangan konta k sosial, dan wujudnya satu kumpulan etnik melalui pekerjaan, kekurangan kontak sosial, dan wujudnya satu kumpulan etnik yang dominan dari segi politik.

Parti politik di Tanah Melayu telah berkembang sebelum Perang Dunia ke -2 lagi. Parti politik pada masa ini lebih kepada memperjuangkan kemerdekaan berbanding penyatuan kaum. Seterusnya parti ± parti politik terus berkembang di Tanah Melayu mengikut ideologi masing -masing tanpa ingin bersatu padu dengan kaum lain. Para pemimpin mereka hanya memfokuskan ke arah memelihara kepentingan ahli-ahlinya (kaumnya) dan juga memperjuangkan kemerdekaan negara tanpa bersatu pada dengan kaum lain. Parti -parti sebelum Perang Dunia Ke -2 berjuang berlandaskan dan bermisikan kemerdekaan dengan cara yang berbeza beza. Sebagai contoh parti PAS berjuang kerana mahukan negara yang merdeka itu menjadi sebuah negara Islam. Kesemua ini menggambarkan bahawa parti -parti ini berjuang mengikut ideologi yang berbeza -beza. Sebagai contoh parti yang telah wujud pada ketika itu ialah par ti UMNO, MIC dan PAS.

Manakala parti politik selepas Perang Dunia ke -2 yang bercorak perpaduan tidak dihiraukan. Perkataan lain merujuk bahawa parti politik yang tidak berlandaskan perpaduan kaum didapati tidak mendapat sambutan yang berterusan sebagai c ontoh IMP yang diasaskan di bawah pimpinan Dato¶ Onn Jaafar. IMP telah ditubuhkan setelah Dato¶ Onn Jaafar meletakkan jawatan sebagai pengerusi UMNO pada 27 Ogos, 1951. Beliau dikatakan kecewa dengan sebahagian besar ahli -ahli UMNO yang menentang cadangannya untuk membuka keahlian kepada semua kaum dan menjadikan UMNO sebagai parti pelbagai kaum. Penubuhan sebuah parti pelbagai kaum, pada pandangan Dato¶ Onn Jaafar boleh menambah keyakinan Inggeris tentang kesepakatan kaum yang menjadi satu keperhatian Ingg eris dan menjadi syarat penting untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu.

UMNO, MIC dan MCA telah bergabung bagi mewujudkan kesatuan yang lebih kukuh yang dinamakan Parti Perikatan. Melalui Parti Perikatan telah berjaya mewujudkan perpaduan dan me ndapatkan sokongan tiga kaum utama di Tanah Melayu iaitu Melayu, Cina dan India. Parti Perikatan memperjuangkan kemerdekaan berlandaskan semangat bersatu padu dan bertolak ansur antara kaum serta mampu untuk berunding di meja bulat.

Cabaran yang ketiga dalam membina negara Malaysia yang unggul di mata dunia adalah cabaran kepentingan etnik dari aspek politik iaitu di mana politik iaitu di mana politik perkauman boleh menimbulkan perasaan kurang senang hati dan mengukuhkan semangat perkauman jika sesuatu tindakan diambil tanpa mendapat kata sepakat oleh semua pihak. Isu -isu perkauman seperti bahasa, kebudayaan, pendidikan, agama, kerakyatan, dan ekonomi jika dipergunakan untuk tujuan politik, pastinya akan menyumbang ke arah masyarakat yang bersatu padu. Implikasinya mengakibatkan semua etnik akan saling berusaha untuk mengekalkan identiti kaumnya sendiri tidak kira dari aspek bahasa dan budaya , mereka akan cuba untuk mempertahankan agar mereka juga mendapatkan hak yang sama rata. Selain itu, semangat taat setia pada negara Malaysia akan tinggal sebagai lambang sahaja jika semua etnik hanya mementingkan hak etnik masing -masing.

Keperluan kestabilan politik bagi masyarakat majmuk yang dapat disenaraikan adalah mewujudkan keamanan negara, memberi jaminan aka n nasib sesebuah kaum itu tersebut, melahirkan masyarakat yang ³homogen 2´, memberikan kebaikan dalam pelbagai sektor, memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat Malaysia dan membina sebuah negara yang bertamadun.

Kepentingan mewujudkan keamanan negara bagi negara Malaysia sangat penting kerana negara kita mempunyai masyarakat yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa. Keamanan dalam sistem politik yang demokrasi perlu bagi
Hajah Noresah bt Baharom. 2002.Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka.ms:463
2

mengelakkan pertelingkahan kaum berlaku seperti peristiwa perusuhan kaum pada 13 Mei 1969 berlaku lagi. Jika sistem politik negara kita mampu menyatukan kaum maka negara secara tidak langsung akan menjadi aman. Seperti contoh, jika setiap kaum mempunyai wakil di Parlimen maka, pemimpin ini merupakan tunjang utama untuk menyuarakan hasrat kaum masing-masing kepada pihak Kerajaan. Andai kata hal ini tidak dilakukan pada hari ini, mungkin keamanan dalam negara kita tidak wujud kerana pelbagai kaum bersaing untuk mendapatkan hasrat mereka. Bukan sahaja keamanan tidak dapat diwujudkan ma lah kaum-kaum di Malaysia tidak akan bersatu padu antara mereka.

Seterusnya, kestabilan politik penting bagi sesebuah kerajaan memerintah bagi memberi jaminan akan nasib sesuatu kaum di Malaysia. Jaminan ini penting bagi membela nasib semua kaum di Malaysia agar mendapat hak pembelaan sama rata tanpa mengira kaum dan bangsa. Oleh itu, kerajaan telah menjalankan pelbagai dasar yang dipersetujui oleh kaum-kaum di Malaysia bagi menjamin nasib seluruh rakyat negara kita. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional (DPN). Bagi memantapkan lagi sistem ekonomi kerajaan telah memperkenalkan Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) bagi menjamin kemajuan ekonomi di Malaysia.

Selain itu, keperluan kestabilan politik bagi masyarakat majmuk ialah melahirkan sebuah masyarakat yang ³homogen´. Definisi masyarakat homogen ialah sebuah masyarakat yang berkongsi sifat dan pemikiran yang sama mengikut acuan yang dibina oleh kerajaan Malaysia. Bagi melahirkan seb uah masyarakat yang sebegini kerajaan telah berusaha menerapkan nilai bersatu -padu tanpa mengira kaum dan mengelakkan unsur-unsur yang boleh mencetuskan pertelingkahan kaum di negara kita ini. Kerajaan telah mengambil langkah politik iaitu tindakan -tindakan melalui sistem perundangan, di mana undang -undang dan akta digubal oleh parlimen untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpaduan. Dari segi

perundangan yang telah digubal, kerajaan telah menekankan beberapa instrumen 3. Pertamanya, Perlembagaan mengandungi beberapa perkara menjurus ke arah kesamarataan kaum seperti kerajaan telah memperuntukan bantuan serta

perlindungan kepada kumpulan -kumpulan kaum tertentu. Jika semua kaum di Malaysia dilayan secara adil maka peratusan untuk mereka untuk bergabung adalah tinggi kerana mereka dianggap ³homogen´ walaupun pada realiti sebenarnya mempunyai perbezaan kaum.

Di samping itu, keperluan kestabilan politik bagi masyarakat majmuk adalah penting kerana mampu memberikan kebaikan dalam pelbagai sektor lain sebagai contoh sektor ekonomi dan hubungan diplomatik dengan negara luar. Sekiranya negara kita mempunyai kestabilan politik yang bagus maka pelbagai pihak yang ingin menjalinkan hubungan diplomatik secara dua hala dengan negara kita teruta manya dalam bidang ekonomi akan bertambah yakin terhadap kestabilan dan keamanan negara. Seterusnya, negara kita mampu mengeksport hasil buatan Malaysia ke luar negara melalui industri tani serta industri pembuatan. Produk Malaysia mampu dipasarkan lebih meluas lagi. Industri tani dan pembuatan telah disuntik nafas baru melalui DEB yang telah dilaksanakan melalui RRJP yang bermatlamat untuk mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan menambah

pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada ra kyat Malaysia tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi -fungsi ekonomi yang diperkenalkan pada zaman penjajahan British dahulu.

Selain itu, keperluan yang seterusnya ialah memupu k semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Umum mengetahui masyarakat Malaysia mempunyai kaum yang terdiri daripada rumpun kaum yang pelbagai. Amat sukar pada awalnya untuk menyatukan pelbagai kau m ini sehingga sampai pada masa barulah kaum-kaum ini mampu diajak berunding di meja bulat. Apabila akta -akta
3

Nazaruddin Hj. Mohd Jali. 2001. Pengajian Malaysia. Kenegaraan Dan Kewarganegaraan. Selangor. Prentice Hall. ms:233

diluluskan bagi menjaga persafahaman kaum, barulah semangat perpaduan antara kaum ini mampu diwujudkan. Sebagai contoh, akta hasutan yang bertujuan

mencegah individu dari mana -mana kaum mebangkitkan isu-isu sensitif yang mampu mencetuskan pertelingkahan kaum di Malaysia. Di samping itu, terdapat beberapa perkara yang telah dilarang untuk dibangkitkan iaitu kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, kedudukan raja -raja Melayu, kedudukan Isla m sebagai agama rasmi, hak istimewa orang Melayu dan hak kerakyataan bukan bumiputera.

Keperluan kestabilan politik bagi masyarakat majmuk yang seterusnya ialah membina sebuah negara yang bertamadun. Bagi mencapai hasrat membina negara yang bertamadun ini bukanlah suatu cabaran yang senang tambahan pula negara kita mempunyai tembok cabaran jurang perpaduan antara kaum yang harus dirobohkan. Melalui pembacaan beberapa karya Fatimah Azzahra dan Yusri Ab. Malik dalam buku Siri Perpaduan Negara - Perpaduan Antara Kaum, terbitan Penerbit Setiamas pada tahun 1995.Berdasarkan buku ini, dua pengarang ini menulis bahawa, negara Malaysia terbina tamadunnya sebagai sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai pegangan agama, bahasa dan adat istiadat tersendiri. Perhubungan politik dan ekonomi dengan dunia luar, proses penjajahan barat dan kemasukan orang asing merupakan faktor utama yang bertanggungjawab mewujudkan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Malaysia terdiri daripada masyarakat yang µmultiracial¶ dan µmulticulture¶ yang mempunyai asas-asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya, berilmu, bermoral, dan mendokong cita -cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa.Melalui konsep negara bangsa ini, semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara yang tegak di atas satu iden titi negara yang sama yang dimenifestasikan oleh pemikiran, nilai -nilai sosio-budaya, lambanglambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. Bangsa yang bertamadun mempunyai identiti peradabannya yang tersendiri.

Kesimpulannya, kestabilan politik bagi masyarakat majmuk di Malaysia sangat penting agar dapat menjamin perpaduan dan mengekalkan keamanan. P erpaduan kaum adalah perkara utama yang harus diberi perhatian kerana pemupukan

hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara Malaysia yang masyarakatnya merupakan kaum yang majmuk serta menjamin kestabilan politik dan ekonomi negara. Kerajaan perlu sentiasa prihatin dan mengambil berat terhadap isu perpaduan ini supaya dapat mengekalkan keharmonian kehid upan di negara kita selain menjaga kemerdekaan yang telah dicapai oleh nenek moyang melalui perpaduan kita semua. Oleh yang demikian, setiap kaum, golongan masyarakat dan semua pihak adalah bertanggungjawab terlibat untuk bekerjasama dalam mencapai usaha yang murni ini bagi menjamin kehidupan sejahtera yang berpanjangan bagi semua kaum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful